رادیو آزادگان         

زمان پخش   

Oct 17, 2005

دکتر محمدعلی - مهرآسا

Oct 17, 2005
Nov 25, 2005

Nov 25, 2005

Nov 25, 2005

Dec 09, 2005

Dec 09, 2005

Dec 09,2005

Jan 06, 2006

Jan 06, 2006

Feb 13, 2006

Feb 13, 2006
Oct13, 2006
Oct13, 2006
Mar20, 2007
Aug17, 2007
Aug17, 2007
Aug24, 2007
Aug24, 2007
Mar19,2008
July19,2008
July19,2008
July19,2008
July19,2008
Mar20,2011
Mar19,2012
Mar20,2013
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   موضوع مصاحبه ها

1-جرا کردها نا راضی اند؟
2- چرا کردها نا راضی اند؟
1 - کردها و مشگلات کردستان، فدرالیسم
2 - کردها و مشگلات کردستان، فدرالیسم
3 - کردها و مشگلات کردستان، فدرالیسم

1- 16 آذر وتداوم آن تا امروز

2 - پروژه رفراندوم

3 - پروژه رفراندوم

1 - کردستان و مشگلات امروز ایران و عملکرد احزاب

2 - فدرالیسم ،خودمختاری و نقش وابستگان به بیگانه در برابر جنبشهای ملی ایران

1 - بحران اتمی  ونطق سالانه ی رئیس جمهور آمریکا

2 - بحران اتمی  ونطق سالانه ی رئیس جمهور آمریکا

1 - کشورایران قومها دارد ولی مشکل قومیت ندارد ، مشگلش استبداد است

2 - کشورایران قومها دارد ولی مشکل قومیت ندارد ، مشگلش استبداد است

پیام نوروزی  سال 1386
1 - پنجاه وچهارمین سالروز کودتای ننگین 28 مرداد ، چگونه وچه عواملی باعث این کودتاشد ؟
2 -  حاکمیت امروز نداوم نظام مطلقه سلطنتی ، تاثیرکودتا درشرایط امروزایران ، منطقه وجهان
1 - چرا  هرزمان باشرفها ! درمی مانند و کم میآورند ، به شتاب به جنگ مصدق و مصدقیها میروند ؟
2 - تحقیق ازروی کینه ، نامش ابرازدشمنی است نه تحقیق ، پاسخی به مقالات ونوشته های ضد اندیشه استقلال وآزادی
دکتر محمدعلی مهرآسا - پیام نوروزی - از استانداران کردستان پس از انقلاب و از فعالین سیاسی اجتماعی
1 - وضعیت سازمانهای مختلف جبهه ملی درخارج کشور،فاصله گرفتن ازمردم وراه مصدق وتلاش برای احیای سلطنت، عدم توجه کافی...
2 - به اصول خدشه ناپذیراستقلال وآزادی وحق حاکمیت ملی، عدم دقت درپذیرش عضو، تکرویها وتک نظری ها بانام جبهه ملی ایران
3 - نقش رسانه های ساخته وپرداخته بیگانه، آیاگفتگودررسانه های قدرتهای مسلط بااصل استقلال همخوانی دارد؟نقش داریوش همایون
4 - بیژن مهرکیست ونقش خبرگزاری جبهه ملی ،نیازجبهه ملی داخل کشوربه دقت بیشتردراینباره وعلل استعفای ایشان ازجبهه ملی

شادباشهای نوروزی سال  1390

شادباش نوروزی -1391
شادباشها وتبریکات نوروزی   1392