رادیو آزادگان         

زمان پخش
Mar11, 2005

مجموعه گزارشهای حقوق بشری

Jun 22, 2005
Mar20, 2007
Feb01,2008
Feb01,2008
May30,2005
Nov26,2005

Jan16,2006

Jan23,2006
Apr30,2008
May14,2008
May21,2008

Jun11,2008

Jun11,2008

July09,2008

July09,2008

Aug06,2008

Aug06,2008

Nov15,2008

Feb11,2009

Feb11,2009
Mar16,2005
Jun03,2005
Aug27,2009
Sept10,2009
Sept29,2009
Nov06,2009
Dec17,2009
Jan01,2010
Apr08,2010
Sep22,2006
Sep22,2006
Mar19,2008
Jun02,2010
Jun02,2010

Oct10,2004

July 06, 2005

July13, 2005

July23, 2005

Apr17,2011
Nov19,2010
Jun 27, 2005
Aug 12, 2005

Oct15, 2007

Oct15, 2007
Jun02,2010
Jun02,2010
Jun 01, 2005
June05 2006

Oct 08,2004

Oct 22, 2004

Oct 22, 2004

Dec 3, 2004

Jun 18, 2005

Aug03, 2006

Aug05, 2006

Aug30, 2006

Sep06, 2006

Mar19,2008

Oct30,2009
Oct30,2009
Apr26,2009
Apr26,2009
Apr26,2009
Jun10,2009
July09,2009
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  موضوع مصاحبه

مصاحبه شونده

تجمع 15 مارچ زویا زرافشان
آخرین اخبار در مورد زرافشان زویا زرافشان
پیام نوروزی  سال 1386 زویا زرافشان
 1 - ازبازماندگان جریان سربداران،سربداران که بودند، چگونه می اندیشیدند،چراقیام کردند وپایان آن چه شدبمناسبت سالروز6 بهمن سلیمی حسن
2 - ازبازماندگان جریان سربداران،سربداران که بودند، چگونه می اندیشیدند،چراقیام کردند وپایان آن چه شدبمناسبت سالروز6 بهمن سلیمی حسن

 سالروزتولد دکترمصدق

سلیمی- علی اصغر
گفتگو پس ازتقاضای پناهندگی به سازمان مل سید سراجی - احمد
وضعیت پناهندگان در ترکیه سید سراجی - احمد

آنفلانزای پرندگان و وضعیت پناهندگان در ترکیه

سید سراجی - احمد

 تهران،تجمع مقابل سفارت امارات،نقش حزب پان ایرانیست وگروهای وابسته به رژیم،فتنه های بیگانگان وجهالت حاکمیت درتجزیه طلبی

سید عسگری - مهرداد

تهران، اطلاعیه برگزاری مراسم سالروز تولد دکترمصدق 29 اردیبهشت دراحمدآباد،آسیب شناسی ملی،مفهوم وعملکردملی وملیون چیست؟

سید عسگری - مهرداد
تهران،چگونگی مراسم سالروزتولددکترمصدق، بخشی ازسخنان سحابی وباونددررایطه با همگونی صدای آمریکا،کیهان تهران وکیهان لندن سید عسگری - مهرداد
1 - تهران،نگاهی تئوریک به خیزشهای اخیرایران درمقابله بامحدودیتهای اجتماعی اقتصادی،گستره آن درگذشته بمساحت 2 در 2کیلومتربود سید عسگری - مهرداد
2 - امروزه گستره آن سراسری شده،سواستفاده جریانهای فرصت طلب مثل  کانال یک درایجادشورش کور، جبهه ملی سازی صدای آمریکا سید عسگری - مهرداد
1 - تهران، نگاهی تاریخی به 18 تیر،طرح زمینه سازیهای سرکوب،گستره حضورمردمی،امنیتی ولباس شخصیها،عزت ایراهیم نژادکه بود؟ سید عسگری - مهرداد
2 - قهرمان سازی وسایل ارتباط جمعی بیگانگان ورادیوتلویزیونهای لوس آنجلسی،تفاوت فاحش اخلاقی بین مبارزین سابق بابرخی درامروز سید عسگری - مهرداد
1 - تهران،وضعیت انتخابات ریاست جمهوری درپیش روی ایران،اثرانتخابات آمریکاووضعیت وخیم اقتصادی،تلاش احمدی نژادبرای ماندگاری سید عسگری - مهرداد
2 - تحریمها،مایوسانه یافعال وانتخابی،نیرنگ فریبکاران وسرکوب،علل روآوری جامعه به تحریم انفعالی،شورای ملی صلح وخطرتجاوز سید عسگری - مهرداد
تهران،تاریخ ومحل برگزاری دهمین سالگرد فاجعه قتلهای سیاسی،فشارها برای جلوگیری،اخباراجتماعی،اقتصادی،سیاسی وانتخاباتی درپیش سید عسگری - مهرداد
1 -تهران،اخبارانتخابات ریاست جمهوری درپیش روی ایران،اسامی کاندیداها تا امروز،آخرین تغییرات وآرایشها ،برنامه های نامشخص کاندیداها سید عسگری - مهرداد
2-تحریم منفعل،تبلیغات همراه شورشهای کورهخاماهستیم ازطرف رسانه های ساخته وپرداخته بیگانگان،تحریم فعال،تاثیر انتخابات آمریکاواوباما سید عسگری - مهرداد
اطلاعیه 15 مارچ سیرجانی- سایه
جنبش مردم ایران طبرزدی- حشمت اله
سمیرا وپدرپیمان عارف  - تبریز،آخرین وضعیت پیمان عارف پس ازحدود بیش از 70 روز بازداشت درانفرادی عارف - پیمان
مهنازمدبر - تبریز،اخرین وضعیت فرزندایشان پیمان عارف بابیش از75 روزانفرادی وبیش از80 روز بازداشت، بلاتکلیفی پرونده واجازه نداشتن برای ملاقات با وکیل عارف - پیمان
محمدرضا فقیهی - تهران،آخرین وضعیت پیمان عارف وعیسی سحرخیزازمجموعه دستگیرشدگان پس ازانتخابات ودرپس حدود یکصدروز بازداشت عارف - پیمان
مهنازمدبر -تبریز،آخرین وضعیت فرزند زندانیشان دانشجوی سابق پیمان عارف پس ازبیش از136 روزبازداشت،بلاتکلیفی،سکته قلبی،درخواست مادربرای داوری وداخواهی عارف - پیمان
سمیرا جمشیدی - تهران ، درباره آخرین وضعیت وملاقات باهمسر شان پیمان عارف پس از5 ماه،نامشخص بودن وضع ایشان ،شرایط جسمانی وروحی عارف - پیمان
 سمیراجمشیدی-تهران،درباره آخرین وضعیت هسرایشان پیمان عارف،بیخبری خانواده هائی که فرزندانشان درمراسم عاشورا  دستگیرشدند،نگرانی ازاتصال  آنهابه مجاهدین عارف - پیمان
سمیرا جمشیدی-تهران،دچارحمله قلبی شدن مجددهمسرش پیمان عارف بعلت فشارهای وارده دربند 350 زندان اوین،انتقال اوبه بیمارستان ودراین شرایط وخیم بادستبندوپابند عارف - پیمان
 1 - مسئله فسطین ، قدیمی ترین مسئله امروز جهان و مسئله اسرائیل یک موضوع قومی یا مذهبی یا پدیده استعماری است ؟ عارفی - بهروز
2 - مسئله فسطین ، قدیمی ترین مسئله امروز جهان و مسئله اسرائیل یک موضوع قومی یا مذهبی یا پدیده استعماری است ؟ عارفی - بهروز
بهروز عارفی ،پیام نوروزی -  نویسنده و مترجم در فرانسه عارفی - بهروز
معلم وشاعر شهید و سروده شعر، شلاق ،شکنجه کمانگر - فرزاد
نامه معلم وشاعر به دانش آموزانش و شرح باصطلاح محاکمه دربیدادگاه رژیم جمهوری اسلامی ومحکومیت به اعدام باصدای قهرمان شهید کمانگر - فرزاد
  سالروز مبارزه با مجازات اعدام ماهوتیها- حسین
زندانیان سیاسی و اکبر گنجی ماهوتیها- حسین
 گزارش فعالین جنبش دانشجوئی ماهوتیها- حسین
هشدار- جان گنجی در خطر است ماهوتیها- حسین
پدرشبنم وفرزاد مددزاده -وضعیت فرزندان دانشجو ودریند ایشان،دوباره ممنوع الملاقاتی وممنوعیت ازتلفن دخترشان شبنم ،بازجوئی وضرب وشتم فرزاد پسرشان وادامه زندان دامادشان صالح کهندل پس ازپنج سال مددزاده -عبدالعلی
پدرشبنم وفرزاد مددزاده -دانشجویانی که 18 ماه است زندانی ودربندند،چگونگی دستگیری،محاکمات دربیدادگاهای رژیم،وکلاوبازداشت آنها،شرایط وخیم جسمی شبنم واجازه ملاقات ندادن پزشک مددزاده -عبدالعلی
اعتصاب غذای زندانیان سیاسی معینی - رضا

 گزارشگران بدون مرز-آخرین خبر ازگنجی-انتقال به بخش مراقبتهای ویژه

معینی - رضا
1 - سوابق وتاریخچه کارخانه نیشکرهفت تپه ، وضعیت تولید در گذشته وامروز ودلایل آن، خواسته های کارگران از 20سال پیش منصوران - عباس
2 - سوابق وتاریخچه کارخانه نیشکرهفت تپه ، وضعیت تولید در گذشته وامروز ودلایل آن، خواسته های کارگران از 20سال پیش منصوران - عباس
پیام به دانشجویان واستادان اتحادیه اروپا ازطرف دانشجویان تحکیم وحدت،محکومیت به 9 ونیم سال زندان درغیاب وکیل وتوسط مقیسه یکی دگرازقاضیان بلخ هدایت - بهاره
2-پیام به دانشجویان واستادان اتحادیه اروپا ازطرف دانشجویان تحکیم وحدت،محکومیت به 9 ونیم سال زندان درغیاب وکیل وتوسط مقیسه یکی دگرازقاضیان بلخ هدایت - بهاره
(همسر امید عباسقلی نژاد)در باره اعتصاب غذای همسرش هدایتی- فریبا
علت ناآرامیهای شمالغرب ایران ،نوع اعتراض ، وضعیت پان ترکیزم و تجزیه طلبان همدست - علیرضا
 جنبش دانشجوئی - کمیته دانشجوئی حقوق بشر و از فعالین جنبش زنان برابری خواه تهران شیوا  نظرآهاری
 جنبش دانشجوئی 1-کمیته دانشجوئی حقوق بشر و از فعالین جنبش زنان برابری خواه تهران شیوا  نظرآهاری
 جنبش دانشجوئی 2- کمیته دانشجوئی حقوق بشر و از فعالین جنبش زنان برابری خواه تهران شیوا  نظرآهاری
  سالگرد روز دانشجو شیوا  نظرآهاری

 تحصن در مقابل اوین و ضرب وشتم

شیوا  نظرآهاری
در سوگ اکبر محمدی ،چگونگی این فاجعه  ، برخورد حاکمیت وبرگزاری مراسم یادبود شیوا  نظرآهاری
بازداشت وممانعت از حضور گروهی از دانشجویان در مراسم یادبود اکبر محمدی ،مراسم،  و وضعیت احمدباطبی شیوا  نظرآهاری
کمپین یک میلیون امضابرای تغیر قوانین تبعبض آمیز، وضعیت زندانیان سیاسی وآزادی رامین جهانبگلو شیوا  نظرآهاری
تائیدخبر قتل ولی اله فیض مهدوی وآخرین وضعیت زندانیان سیاسی شیوا  نظرآهاری
پیام نوروزی - از کمیته دانشجوئی حقوق بشر و از فعالین جنبش زنان برابری خواه شیوا  نظرآهاری
1 - تهران،سخنگوی انجمن دفاع ازحقوق زندانیان،آخرین وضعیت موکلین ودیگرزندانیان وقایع انتخابات ریاست جمهوری مثل محسن صفائی فراهانی، نیک بخت - صالح
2 - بهزادنبوی،ابطحی،مازیاربهاری،دکترمحمدملکی،هنگامه شهیدی،رمضان زاده ومیردادمادی،غیرقانونی بودن ادامه بازداشتها،چرادرب انجمن پلمپ شد؟ نیک بخت - صالح
1 - جمعیت آل یاسین چگونه جمعیتی است وپیمان فتاحی بعنوان راهبرد جمعیت کیست،ازچه زمانی وباچه اهدافی شروع بکارکرده،برخوردرژیم وعوامل نورشاهی - یلدا
2 - ماننددایره مذهب وزارت اطلاعات چطوربوده،آیااین جمعیت باصطلاح واردحیطه سیاسی شده است،جلساتشان درکجا وبچه طریق برگزارمیشده است نورشاهی - یلدا
3 - اتهاماتی که نسبت داده اند،عملکردی که باعث این اتهامات شده،ایشان اکنون کجاهستند؟شرایط سخت جسمانی،بازداشت هاوتهدیدهابرخانواده ویاران نورشاهی - یلدا
گزارشی ازتحصن واعتصاب غذای 200 نفرازاعضا جمعیت آل یاسین درمدفن خمینی،برخوردنیروهای انتظامی وامنیتی،تداوم تحصن تاپذیرش خواستها نورشاهی - یلدا
تداوم بازداشت وشکنجه اعضا ال یاسین،خواستهای دایره مذاهب وزارت اطلاعات درباره اعترافات تلویزیونی،نقش رسانه های دولتی بویژه صداوسیمای دروغ نورشاهی - یلدا