رادیو آزادگان      

زمان پخش

Oct 30,2004

Nov21,2004

کریم  لاهیجی

Mar04,2005

Oct01,2008

Oct01,2008

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

موضوع مصاحبه

        حقوق بشر در ایران
        سالگرد فروهرها

61مین  نشست سازمان ملل

1 - سخنرانی تحت عنوان حقوق بشر در دولت مصدق ، به مناسبت 50 سالگرد دولت ملی مصدق به همراه منصور فرهنگ

2 - سخنرانی تحت عنوان حقوق بشر در دولت مصدق ، به مناسبت 50 سالگرد دولت ملی مصدق به همراه منصور فرهنگ