رادیو آزادگان       

زمان پخش    

May 20, 2005
خیرابی ناهید ، روزنامه نگار از تهران
Jun 10, 2005
Jun 15, 2005

Jun 22, 2005

July 18, 2005

Aug 31, 2005

Oct 10, 2005

Oct 10, 2005

Nov 04, 2005

Nov 04, 2005

Dec 19, 2005

Dec 19, 2005

Jan 16, 2006
Apr 14, 2006
Apr 14, 2006
Jun 19, 2006
Jun 19, 2006
July 28, 2006
July 28,2006
Oct27, 2006
Oct27, 2006
Mar20, 2007
Mar24, 2007
May25, 2007
May25, 2007
Jun01, 2007
Jun01, 2007
Jun01, 2007
Jun08, 2007
Jun08, 2007
Jun22, 2007
Jun22, 2007
Jun29, 2007
Jun29, 2007
July06, 2007
July06, 2007
July13, 2007
Sep07, 2007
Sep16, 2007
Sep24, 2007
Mar19,2008
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 موضوع مصاحبه   

انتخابات ریاست جمهوری

 وضعیت موجود ایران
 تجمع در مقابل دانشگاه
 دور اول انتخابات ریاست جمهوری
 گردهمائی مقابل دانشگاه تهران

 وضعیت امروز ایران

اوضاع امروز ایران و مسئله اتمی

اکبر گنجی

1 سندیکاها و اعتصاب کارگران و معلمان

2 سندیکاها و اعتصاب کارگران و معلمان

1- از تهران ، اخبار ومسائل امروز ایران

2- از تهران ، اخبار ومسائل امروز ایران

وضعیت امروز ایران ، کارگران ، بحران هسته ای  و  وضعیت اکبر گنجی

1 - تهران ، اخبار و اوضاع امروز ایران
2- تهران ، اخبار و اوضاع امروز ایران،اکبر گنجی ، به آذین
1 - تحلیلی بر مسائل امروز ایران
2- تحلیلی بر مسائل امروز ایران
1 -  فرمان راهبردی بند ج  اصل 44 قانون اساسی در باره خصوصی سازی 
2 - وضعیت امروز ایران و تجاوز اسرائیل به لبنان و تاثیرات آن در ایران
1 - روزنامه نگار در تهران  ، وضعیت امروز ایران ، مشگلات اجتماعی وبحران اتمی
2 - روزنامه نگار در تهران  ، وضعیت امروز ایران ، مشگلات اجتماعی وبحران اتمی
پیام نوروزی  سال 1386
تهران ، گزارشی از گلزار خاوران در آخرین روزهای سال
1 - تهران، طرح باصطلاح امنیت اجتماعی ،تشدید واعمال خشونت برزنان، دانشجویان، کارگران ومعلمان
2 - تهران، طرح باصطلاح امنیت اجتماعی ،تشدید واعمال خشونت برزنان، دانشجویان، کارگران ومعلمان
1 -تهران، طرح باصطلاح امنیت اجتمائی ، وضعیت امروزجنبش دانشجوئی ونگاهی به مبارزات دانشجوئی درچندسال اخیر
2 - تهران، بیانیه تحلیلی انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر
3 - تهران، بیانیه تحلیلی انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر
1 - تهران ، اخبار ووضعیت امروز ایران باتوجه به تشدید خشونتها
2 - تهران ، بیانیه تحلیلی شماره 3 انجمن اسلامی دانشگاه امیر کبیر بخش اول
1 - تهران ، اخبار ومسائل امروز ایران ، زنان ، کارگران ودیگر اقشار
2 - وضعیت جنبش دانشجوئی ، دنباله بیانیه تحلیلی  شماره 3 انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر
1 - تهران، اخبار ومسائل اجتماعی امروز ایران، وضعیت اقتصادی ومعیشتی خط بقا، بیانیه تحلیلی شماره 4 امیرکبیر
2 - تهران، بیانیه تحلیلی شماره 4 انجمن اسلامی دانشجویان پلی تکنیک دانشگاه امیرکبیرپیرامون جعل نشریات دانشجوئی
1 - تهران ، اخبار ومسائل امروز ایران ، فسادهای مالی ، نشست حق صلح بانوان وبیانیه آن ، سهمیه بندی وقاچاق بنزین
2 - تهران ، وضعیت جنبش دانشجوئی ، ضرب وشتم دانشجویان اعتصابی امیرکبیر و بیانیه ها
تهران ، اخبار روز ، بازداشت اعضای شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت ، ربوده شدن منصور اسانلو وتوقیف نشریات
تهران، نحوه دستگیری فرزند دانشجووروزنامه نگارشان، سهیل آصفی وچگونگی دوران بازداشت وبرخوردها، کمک ازهموطنان
 تهران ، در باره آخرین وضعیت فرزند دانشجو و روزنامه نگارشان ، سهیل آصفی پس از 47 روز انفرادی در بند 209 زندان اوین
تهران ، آخرین وضعیت فرزندشان سهیل آصفی دانشجو وروزنامه نگار23 ساله ، پس از55 روز انفرادی دربند 209زندان اوین
ناهید خیرابی - پیام نوروزی - روزنامه نگار ، تهران