کاتوزیان حاج سیدجوادی کیان                               رادیوآزادگان

زمان پخش
Mar02,2014
Mar02,2014
Mar02,2014
Mar02,2014
Mar29,2014
Mar29,2014
Mar29,2014
Mar29,2014

Apr27,2014

Apr27,2014

Apr27,2014

Apr27,2014

Apr27,2014

Apr27,2014

June02,2014
June02,2014
June02,2014
June02,2014
July26,2014
July26,2014
July26,2014
July26,2014
May29,2015
May29,2015
May29,2015
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  موضوع مصاحبه

1 - درباره دوکتاب ایشان باعنوانهای ازسپیده تاشام وازکجاتا ناکجا،بخشهای آن ازسالهای 1352 تا1357،وقایع ورخدادهاتاانقلاب،نامه های هشداردهنده،پاگیری وشکل گیری جمعیتهاوکانون ها
2 - آنچه درخانه من اتفاق افتاد،بازگوئی واقعیتهائی ازرویدادهای آن روزگاران وبرگی ازتاریخ انقلاب وپس ازآن،ماجرای قتل سرهنگ وجدانی ولجن پراکنی های تلویزیونهاورسانه های لوس آنجلسی
3-چاپ نامه بانام مستعار احمد رشیدی مطلق درروزنامه اطلاعات وتغییر مسیر حرکت انقلاب از محیط ها ی دانشجوئی وتحصیلی و روشنفکری به مساجدوحوزه ها،استقبال ازجنبش وسرمقاله های آن
4-چاپ نامه بانام مستعار احمد رشیدی مطلق درروزنامه اطلاعات وتغییر مسیر حرکت انقلاب از محیط ها ی دانشجوئی وتحصیلی و روشنفکری به مساجدوحوزه ها،استقبال ازجنبش وسرمقاله های آن
1 - دردنباله گفتگودرباره کتابهای ایشان بانام های ازسپیده تاشام ودیگری ازکجا تا ناکجا،وضعیت وتلاشهادرپیش ازسالهای  57 تاانقلاب وهمینطوردرپس ازآن،تشکیل کمیته هاوجریانهای امنیتی ضدمردمی ازطرف نظام پیشین ورژیم فعلی پس ازرسیدن بقدرت
2 -بوجودآمدن وسرکوب حرکتها وتشکیلاتها،سازمان ها ونهادها،گروه جنبش وتعطیلی آن،تابستان خونبارسال 1359،جنایتها،خشونتها،فریبها ودروغگوئی های خمینی ویاران ورهروان او،بازداشتها وچگونگی محاکمه گروه فرقان، همچنین دیگرافراد وگروه ها
 3 -گروگانگیری وآزادی آنها،مقالات ونوشته هادرباره آن ودیگررفتارهای ضدایرانی وضدبشری رژیم ولایت فقیه،مسعود رجوی دررابطه با  گروگانگیری به علی اصغر حاج سیدجوادی چه گفت،نقش مخرب حزب توده واکثریتی ها درهمکاری باخمینی وایجاد آن فضا
4 -گروگانگیری وآزادی آنها،مقالات ونوشته هادرباره آن ودیگررفتارهای ضدایرانی وضدبشری رژیم ولایت فقیه،مسعود رجوی دررابطه با  گروگانگیری به علی اصغر حاج سیدجوادی چه گفت،نقش مخرب حزب توده واکثریتی ها درهمکاری باخمینی وایجاد آن فضا
1 - دنباله گفتگودررابطه بادوجلدکتابشان با عنوان های ازسپیده تاشام وازکجا تا ناکجا،درباره خاطرات ازرویدادهاورخدادهای سالها ی54 تا انقلاب واز انقلاب تا سال 60،برگی ازتاریخ
2 -تلاشهای مدنی مردمی،فعالیتهای سازمانهاواحزاب،سرکوب وکشتار گروه های آزایخواه مستقل جدااز رژیم،بستن دفاترآنها چون گروه جنبش وهمینطوردیگرتشکیلاتها وجریانها
3 - شکل گیری رژیم جنایتکار حاکم وگروه های فشار،همکاریهای حزب توده واکثریتی ها،عملکردمجاهدین،چرائی افتادن به دام این رژیم مرتجع عقب مانده،فرارازایران وماجراهای آن
4 - شکل گیری رژیم جنایتکار حاکم وگروه های فشار،همکاریهای حزب توده واکثریتی ها،عملکردمجاهدین،چرائی افتادن به دام این رژیم مرتجع عقب مانده،فرارازایران وماجراهای آن
5 - شکل گیری رژیم جنایتکار حاکم وگروه های فشار،همکاریهای حزب توده واکثریتی ها،عملکردمجاهدین،چرائی افتادن به دام این رژیم مرتجع عقب مانده،فرارازایران وماجراهای آن
6 - شکل گیری رژیم جنایتکار حاکم وگروه های فشار،همکاریهای حزب توده واکثریتی ها،عملکردمجاهدین،چرائی افتادن به دام این رژیم مرتجع عقب مانده،فرارازایران وماجراهای آن
1 - دنباله گفتگودرباره دوکتاب ایشان بانامهای ازسپیده تاشام وازکجا تا ناکجا،تبعیدیان ناخواسته وفراریان ستم رژیم سفاک وجنایتکار حاکم برایران،نسل اول،هویت جدید،وضعیت و
2 - شرایط افراد،گروهای سیاسی ودسته جات درآن زمان،پیامها وتلاشهای رجوی وسازمان مجاهدین برای جذب نیروهای مستقل،فحاشی وناسزاها،مقایسه شیردره پنجشیرباشغال بغداد
3 - شرایط افراد،گروهای سیاسی ودسته جات درآن زمان،پیامها وتلاشهای رجوی وسازمان مجاهدین برای جذب نیروهای مستقل،فحاشی وناسزاها،مقایسه شیردره پنجشیرباشغال بغداد
4- شرایط افراد،گروهای سیاسی ودسته جات درآن زمان،پیامها وتلاشهای رجوی وسازمان مجاهدین برای جذب نیروهای مستقل،فحاشی وناسزاها،مقایسه شیردره پنجشیرباشغال بغداد
1 -دنباله گفتگودرباره 2 جلد کتاب ایشان بانامهای ازسپیده های تا شام و ازکجا تا ناکجاآباد ُ زندگی وشرایط درمهاجرت ُ چرایی وچگونگی فرارازایران واین مهاجرت اجباری ناخواسته
2 - نگاهی کوتاه به زندگانی برخی ازمبارزین بناچارغربت گزیده ُ حاج قاسم شانه جی مهمان دار سیدعلی خامنه ای درقبل ازانقلاب ودرهنگامی که برا ی روضه خوانی به تهران می آمدُ
3 -بقتل رسیدن چهارفرزنددررژیمهای شاهی وولایت فقیهیُ  حاج رضایی پدررضاییها که 7 فرزند در رژیم گذشته وفعلی ودرحمله مجاهدین به ایران ازدست دادهُ دکترغلامحسین ساعدی
4 -مرگ یا خودکشی خودخواسته؟تلاشها برای سردمداری درمراسمهاتوسط مجاهدین ُ ازدواجهای اجباری وانتخاب زوجین بنابرخواسته رجوی ُ مهندس رضابرومندمردی ازکرمان
1-دردنباله گفتگودرباره دو کتب ایشان با نامهای ازسپیده تاشام وازکجاتاناکجا،ویژه گیهای زنده یاددکترناصرکاتوزیان حقوقدان برجسته، سرنوشت دیگرمبارزین،سختیها ودلتنگیهای غربت
2-دردنباله گفتگودرباره دو کتب ایشان با نامهای ازسپیده تاشام وازکجاتاناکجا،ویژه گیهای زنده یاددکترناصرکاتوزیان حقوقدان برجسته، سرنوشت دیگرمبارزین،سختیها ودلتنگیهای غربت
3-دردنباله گفتگودرباره دو کتب ایشان با نامهای ازسپیده تاشام وازکجاتاناکجا،ویژه گیهای زنده یاددکترناصرکاتوزیان حقوقدان برجسته، سرنوشت دیگرمبارزین،سختیها ودلتنگیهای غربت