رادیو آزادگان       

زمان پخش    

Jan 17, 2005
محمد رضا کثرانی - تهران ، پدرام اکبری ، معلم از بیرجند 

Feb 04, 2005

Mar19, 2005

May13, 2005

Jun 01, 2005

Aug 29, 2005

Sept 12,2005

Oct 07, 2005

Oct 31, 2005

Oct 31, 2005

Nov 23, 2005

Nov 25, 2005

Dec 02, 2005
Jan 13, 2006
Jan 27, 2006
Feb 22, 2006
Feb 27, 2006
Mar 06, 2006
Mar 24, 2006
Mar 24, 2006
Mar 27, 2006
May 01, 2006
May15,2006
Jun 05, 2006
Aug 05, 2006
Aug25, 2006
Oct18, 2006
Nov22, 2006
Dec11, 2006
Feb12, 2007
Feb14, 2007
Feb19, 2007
Feb28, 2007
Mar05, 2007
Mar09, 2007
Mar20, 2007
Mar24, 2007

Mar26, 2007

Apr06, 2007
Apr09, 2007
May04, 2007
May18, 2007
Jun25, 2007
July09,2007
July09, 2007
July20, 2007
Aug01, 2007
Sep14, 2007
Mar19,2008
Apr11,2008
Apr14,2008
Apr16,2008
Apr16,2008
Apr18,2008
Apr30,2008
Jun04,2008
Jun04,2008
July12,2008
July12,2008
July30,2008
July30,2008
Aug06,2009
Aug06,2009
Nov20,2009
Nov20,2009
Nov26,2009
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 موضوع مصاحبه   

 زندان

شکنجه و جنبش دانشجوئی

   اطلاعیه حزب ملت ایران ،نوروز 1384 

   انتخابات ریاست جمهوری

 انتخابات-اعتصاب غذای زندانیان

  اوضاع امروز ایران

تحلیلی از شرایط  امروز ایران

تحلیلی بر اوضاع امروز ایران و وضعیت جوانان

1-شرایط امروز ایران در رابطه با دولت احمدی نژاد

2-فرهنگ قشری گری و اطلاعیه حزب ملت ایران

 گزارش مراسم سالگرد فروهرها ، تروردولتی وغیر دولتی

مخالفت با برگزاری مراسم دکتر مجید شریف از قربانیان قتلهای سیاسی

تهدید مهرداد لهراسبی ، انتقال از زندان به تیمارستان واخبار روز
وضعیت امروز ایران
اخبار امروز ایران ، بحران هسته ای ، اطلاعیه حزب ملت ایران
 اطلاعیه های حزب ملت ایران
اطلاعیه حزب ملت ایران در باره غنی سازی ایران و روسیه
 مسائل امروز ایران
1 - تهران ،اطلاعیه نوروزی و 29 اسفند روز ملی شدن صنعت،حزب ملت ایران
2 - تهران ، گزارش 14 اسفند و متن سخنرانی بهروز برومند
اوضاع وشرایط اجتماعی امروز ایران
تهران ، وضعیت امروز ایران وسخنان احمدی نژاد  ، جو حاکم ترس
تهران ، وضعیت امروز ایران و جنبشهای آزادیخواهانه ایران
وضعیت امروز ایران
چگونگی برگزاری مراسم بزرگداشت اکبر محمدی در آمل
 وضعیت امروز ایران ، بحران هسته ای پاسخ ایران به بسته پیشنهادی، وضعیت احزاب مستقل ودانشجویان
وضعیت امروزایران ، بحران اتمی و وضعیت دانشجویان
تهران ، ممانعت از برگزاری مراسم سالروز فروهرها حتی درمنزل خودشان ، به دستوروزارت اطلاعات
تهران ، 16 آذر روز دانشجو وتداوم آن تا به امروز ، عملکرد حاکمیت در امروز ایران
تهران، تشکیل مردم نهاد یا پایگاه اطلاع رسانی برای نجات یادمانهای باستانی ، دشت پاسارگاد
تهران،انقلاب ایران وچگونه شد که به استقلال وآزادی برابری نرسیدیم، تجاوزاحتمالی آمریکا وعملکرد حاکمیت درایران 
 تهران ، تجمع سازمانهای مردم نهاد درمقابل مجلس شورای اسلامی به جهت ممانعت ازآبگیری سدسیوند
تهران، وضعیت حقوق بشر،جنبش دانشجوئی  واحمد باطبی ، تجاوز قریب الوقوع آمریکا به ایران
تهران ، دستگیری فعالان جنبش زنان، درخواست پدراحمد باطبی، برگزاری مراسم درگذشت دکترمحمدمصدق  وسدسیوند
تهران ، وضعیت حقوق بشردرایران، سرکوب تجمع زنان ومعلمان ، وضعیت جنبش دانشجوئی وآبگیری سدسیوند
پیام نوروزی  سال 1386

 تهران اخرین وضعیت امروز ایران درآغازین روزهای سال 1386

تهران ، لغو سفراحمدی نژاد به شورای امنیت سازمان ملل، قطعنامه1747 سازمان ملل درباره تحریم ایران
تهران، اهداف هالیوودازساختن فیلمهای سینمائی ضدایرانی،نقش رسانه های ساخته پرداخته بیگانه
پدرام اکبری - آموزگاردربیرجند ، وضعیت امروز معلمان درایران وبویژه درمناطق دور افتاده کشور
تهران، وضعیت امروز دانشجویان ودانشگاه امیرکبیر، زنان وکارگران، اطلاعیه های حزب ملت ایران،سدسیوند
تهران، وضعیت امروز ایران و سرکوب زنان ، دانشجویان و دیگراقشارجامعه ، تغییرتاریخ برگزاری بزرگداشت مصدق
تهران، وضعیت امروز حقوق بشردرایران، وضعیت خبررسانی دررسانه های دولتی ایران،بزرگداشت دکترعلی شریعتی
1 - تهران، سالگرد 18 تیر، اخبار روز، بازداشت اعضای شورای مرکزی دفترتحکیم وحدت بایورش لباس شخصیهاونیروی انتظامی
2 - نحوه بازداشت ، بازجوئی، شکنجه زندانیان سیاسی در زندانها وسیاه چالهای ایران
تهران، باردیگر تجاوز به دانشگاه وتجاوز، علل تشدید خشونتها وبازداشتها، نبودپایگاه مردمی رژیم وعملکردصداوسیما
تهران ، تشدید سرکوبها وخشونتها، شکنجه دانشجویان ودیگران، چگونگی وانواع شکنجه های روحی وجسمی  درزندانها 
تهران ، تشدید وضعیت خشونت باردرایران، اعدامها ، دستگیریها، محدودترشدن حداقل فضای سیاسی، وضعیت معیشتی مردم
 محمد رضاکثرانی ، پیام نوروزی - از فعالان جنبش دانشجوئی و از اعضای حزب ملت ایران
تهران،تجمع مقابل سفارت امارات درتهران بدعوت دانشجویان لر، دراعتراض به جعل تاریخ درباره جزایرایرانی ونام خلیج فارس
تهران، دنباله خبرتجمع مقابل سفارت امارات دراعتراض به جعل تاریخ،نام خلیج فارس وجزایرایرانی، دستگیری آبتین ازمسئولان تجمع
تهران، احضارپیمان عارف مسئول هماهنگی کمیته دانشجوئی جبهه ملی درآذربایجان به وزارت اطلاعات وبی خبری ازوضعیت ایشان
مهرزاد - تهران ، اولین دانش آموزدربین دستگیرشدگان 13آذر1386 پس ازسالهای 60  ، به جهت ممانعت ازبرگزاری مراسم بزرگداشت 16 آذر روزدانشجو
تهران، ورودمخفیانه ، تفتیش خانه ، پاک کردن اطلاعات وداده های خبری وشخصی از کامپیوترودیسکهای ایشان
مهرداد سیدعسگری - تهران،تجمع مقابل سفارت امارات،نقش حزب پان ایرانیست وگروهای وابسته به رژیم،فتنه های بیگانگان وجهالت حاکمیت درتجزیه طلبی
1 - تهران، سلب آزادیهای هرچه بیشتراجتماعی،دستگیریهای بی وقفه شهروندان،انفجارشیراز،باج دهی رژیم به حاکمین کشورهای همسایه
2-سواستفاده تلویزیون لوس آنجلسی،تشکیل جبهه ملی،آمریکائی پهلوی طلب وتبلیغ آن درصدای آمریکا،هزینه های کمرشکن،دانشجویان،اعدامها
1 -تهران،چراجنبش 18 تیررخدادودرآن روزها چه گدشت؟جنبش دانشجوئی ایران صلح طلب،ضداستعمارواستبدادوفریادحق طلبانه ملت است
2 - رهبران ماهواره ای دانشجوئی درصدای آمریکا،رادیوفردا ویا ازنوع لوس آنجلسی آن در18 تیرنقش چندانی نداشتندوسیاسی نبودند
1 - تهران،گزارش مراسم خاکسپاری خسروشکیبائی، کمبودها ومشگلات ناشی ازحضورمردم، تاثیرشدیدتحریمها بروضعیت معیشتی مردم
2 - درهمین رابطه زمینه سازی تجاوزومبل آمریکاواسرائیل به حمله، چرانیروهای ملی دراطلاع رسانی این رویدادحضور کم رنگ تری دارند؟
1 - تهران،وضعیت سنجی امروزایران،چشم انداز دور باصلاح ریاست جمهوری احمدی نژاد،عکی العملهادراینباره،ازمشروطه تاامروزمردم چه میخواهند؟
2 - تهران،وضعیت سنجی امروزایران،چشم انداز دور باصلاح ریاست جمهوری احمدی نژاد،عکی العملهادراینباره،ازمشروطه تاامروزمردم چه میخواهند؟
1 - تهران،تحلیل وتفسیری براخباروشرایط امروزایران،وضعیت جنبش بزرگ ملت ایران ورهبری آن،مقاومتهای مردمی،چگونگی عملکردحاکمیت کودتا
2 - نقش بارززنان درجنبش امروزباازخودگذشتگیها،تفاوتهای 13آبان،بقتل رساندن دکتررامین پوراندجانی،سالروزکشتارفجیع پروانه وداریوش فروهر
محمدرضاکثرانی - تهران،اخبارروزایران،قتل فجیع یک زوج جوان درسالروزکشتارفروهرها،دستگیریهاواحضارهای فعالین ودانشجویان درآستانه سالروز16 آذرروزدانشجو