رادیو آزادگان       

زمان پخش    

Mar24,2005
جاویدی محمد حسین، از فعالین جنبش دانشجوئی

Jun10,2005

Oct17,2005

Dec 2,2005

Dec12,2005

Mar06,2006

Mar15,2006

May24,2006

Jun02,2006

Jun07,2006

Jun30,2006

July10,2006

Aug11,2006
Aug30,2006
Oct 04, 2006
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 موضوع مصاحبه 

کمیته دانشجوئی

 انتخابات ریاست جمهوری
آیا جمهوری اسلامی مستقل است؟

1 -  گزار به دمکراسی وجنبش دانشجوئی

2 -  گزار به دمکراسی وجنبش دانشجوئی

 حمایت کمیته دانشجوئی زندانیان سیاسی از تجمع فعالین حقوق بشر در ژنو

 بیانیه زندانیان سیاسی اوین در باره اعتصاب غذا در نوروز امسال

 بیانیه وکارزار جهانی  برای حمایت از زندانبان سیاسی

 گزارش دستگیری دانشجویان و فعالان سیاسی و روزنامه نگاران

افزایش دستگیری در شمالغرب ایران و دانشجویان

کمیته دانشجوئی دفاع از زندانیان سیاسی، نزدیک شدن 18 تیر وروندسرکوب جنبش دانشجوئی

 علل وقوع  18 تیر 1378، اثرات ودستاوردهای 18 تیر در جنبش دانشجوئی

آخرین وضعیت احمدباطبی ،عدم برگزاری مراسم بزرگداشت اکبر محمدی ، آزادی منصور اسانلو
وضعیت دانشجویان دستگیرشده وآخرین وضعیت زندانیان سیاسی در تهران واستانهای دیگر
دستگیری دکترحسام فیروزی پزشک معالج احمدباطبی،آخرین وضعیت احمدباطبی وامیدعباسقلی نژاد