مهندس محمد -  جعفری                                                                   رادیو آزادگان               

زمان پخش   

Jun 10, 2005
Jun 22, 2005
July 08, 2005
July 22, 2005

Sept 02, 2005

Sept 02, 2005

Sept 09, 2005

Sept 09, 2005

Sept 19, 2005

Sept 19, 2005

Oct 12, 2005

Oct 12, 2005

Nov 04, 2005
Nov 04, 2005
Nov 18, 2005
Nov 18, 2005
Dec 12, 2005
Dec 12, 2005
Dec 12, 2005
Jan 09, 2006
Jan 09, 2006
Jan 09, 2006
Jan 16, 2006
Jan 16, 2006
Jan 16, 2006
Jan 23, 2006
Jan 23, 2006
Feb 03, 2006
Feb 03, 2006
Feb 10, 2006
Feb 10, 2006
Feb 24, 2006
Mar 31, 2006
Mar 31, 2006
Apr 07, 2006
Apr 07, 2006
Apr 21, 2006
Apr 21, 2006
May 08, 2006
May 08, 2006
May26, 2006
May26, 2006
Jun 02, 2006
Jun 02, 2006
Jun 09, 2006
Jun 09, 2006
Jun 16, 2006
Jun 16, 2006
Jun 30, 2006
Jun 30, 2006
July17, 2006
July17, 2006
July21, 2006
July21, 2006
Aug14, 2006
Aug14, 2006
Aug25, 2006
Aug25, 2006
Sep08, 2006
Sep08, 2006
Sep15, 2006
Sep15, 2006
Sep25, 2006
Sep25, 2006
Oct02, 2006
Oct02, 2006
Oct09, 2006
Oct09, 2006
Oct16, 2006
Oct16, 2006
Oct30, 2006
Oct30, 2006
Nov13, 2006
Nov13, 2006
Nov20, 2006
Nov20, 2006
Nov27, 2006
Nov27, 2006
Dec04, 2006
Dec04, 2006
Dec11, 2006
Dec11, 2006
Dec18, 2006
Dec18, 2006
Feb05, 2007
Feb05, 2007
Feb12, 2007
Feb12, 2007
Feb19, 2007
Feb19, 2007
Mar09, 2007
Mar09, 2007
Mar16, 2007
Mar16, 2007
Mar20, 2007
Apr06, 2007
Apr06, 2007
Apr20, 2007
Apr20, 2007
Apr27, 2007
Apr27, 2007
May04, 2007
May04, 2007
May14, 2007
May14, 2007
May21, 2007
May21, 2007
Jun01, 2007
Jun01, 2007
Jun08, 2007
Jun08, 2007
Jun18, 2007
Jun18, 2007
July06, 2007
July06, 2007
Sep07, 2007
Sep07, 2007
Oct08, 2007
Oct08, 2007
Oct08, 2007
Oct19, 2007
Oct19, 2007
Nov02,2007
Nov02,2007
Nov09,2007
Nov09,2007
Nov19,2007
Nov19,2007
Dec31,2007
Dec31,2007
Feb04,2008
Feb04,2008
Mar19,2008
Mar28,2008
Mar28,2008
Mar28,2008
Apr07,2008
Apr07,2008
Apr18,2008
Apr18,2008
Apr18,2008
May02,2008
May02,2008
May09,2008
May09,2008
May28,2008
May28,2008
May28,2008
Jun07,2008
Jun07,2008
Jun07,2008
July05,2008
July05,2008
Aug02,2008
Aug02,2008
Aug02,2008
Aug17,2008
Aug17,2008
Aug17,2008
Sep19,2008
Sep19,2008
Sep19,2008
Sep19,2008
Nov02,2008
Nov02,2008
Nov02,2008
Nov30,2008
Nov30,2008
Nov30,2008
Dec20,2008
Dec20,2008
Dec20,2008
Dec20,2008
Apr05,2009
Apr05,2009
Apr05,2009
Apr05,2009
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    موضوع مصاحبه ها

 انتخابات ریاست جمهوری

 دور اول انتخابات ریاست جمهوری

 روانشناسی زندانی و زندانبان   1 

 روانشناسی زندانی وزندانبان  2  - اکبر گنجی

1- قتل عام زندانیان سیاسی سال 1367
2-  قتل عام زندانیان سیاسی سال 1367

1 - اوین ، گاهنامه پنج سال و اندی ، خاطرات زندان  

2- اوین ، گاهنامه پنج سال و اندی ، خاطرات زندان

1 خاطرات اوین ،گاهنامه 5 سال و اندی 2

2- خاطرات اوین ،گاهنامه5 سال و اندی 2

اوین ، گاهنامه 5 سال و اندی

اوین ، گاهنامه 5 سال و اندی

1 چگونگی قتل مصطفی چمران و آیت اله لاهوتی

2 چگونگی قتل فرماندهان نظامی -فلاحی -فکوری- کلاهدوز

1 - مقدمه ای بر پاریس وتحول انقلاب ایران از آزادی به استبداد

2 -مقدمه ای بر پاریس وتحول انقلاب ایران از آزادی به استبداد ، فردوست

1 - پاریس وتحول انقلاب ایران از آزادی به استبداد
2 - پاریس وتحول انقلاب ایران از آزادی به استبداد
3 - پاریس وتحول انقلاب ایران از آزادی به استبداد
1 - پاریس وتحول انقلاب ایران از آزادی به استبداد
2 - پاریس وتحول انقلاب ایران از آزادی به استبداد
3 - پاریس وتحول انقلاب ایران از آزادی به استبداد
1 - پاریس و تحول انقلاب ایران از آزادی به استبداد ، نحوه تفکر خمینی
2 - پاریس و تحول انقلاب ایران از آزادی به استبداد ، خمینی و مصدق
3 - پاریس و تحول انقلاب ایران از آزادی به استبداد ، خمینی و شریعتی
1 - پاریس انقلاب ایران از آزادی به استبداد ، ریشه های فکری خمینی
2 - پاریس انقلاب ایران از آزادی به استبداد ، ریشه های فکری خمینی
1 - پاریس و انقلاب ایران از آزادی به استبداد ، نهضت آزادی
2 - پاریس و انقلاب ایران از آزادی به استبداد ، نهضت آزادی
1 - علل وزمینه های بازگشت استبداد، ارگانهای جدیدالتاسیس پس از پیروزی انقلاب
2 - علل وزمینه های بازگشت استبداد، ارگانهای جدیدالتاسیس پس از پیروزی انقلاب
پاریس و تحول انقلاب ایران از آزادی به استبداد و نحوه تفکر آقای خمینی
1 - پاریس انقلاب ایران از آزادی به استبداد،شبکه های طبیعی سازمان روحانیت
2 - پاریس انقلاب ایران از آزادی به استبداد،شبکه های طبیعی سازمان روحانیت
1 - شبکه طبیعی سازمان روحانیت  بخش  2
2 - شبکه طبیعی سازمان روحانیت  بخش  2
1 - انقلاب ایران از آزادی به استبداد، کادررهبری انقلابها ، مرکزثقل انقلابها
2 - انقلاب ایران از آزادی به استبداد، کادررهبری انقلابها ، مرکزثقل انقلابها
1 - انقلاب ایران از آزادی به استبداد ، سازماندهی
2 - انقلاب ایران از آزادی به استبداد ، سازماندهی
1 - انقلاب ایران از آزادی به استبداد ، سازماندهی
2 - انقلاب ایران از آزادی به استبداد ، سازماندهی
1 - سازماندهی و ضرورت تشکیلات برای رسیدن به استقلال و آزادی
2- سازماندهی و ضرورت تشکیلات برای رسیدن به استقلال و آزادی
 1 - انقلاب ایران از آزادی به استبداد، ضرورت تشکیلات وسازماندهی برای رسیدن به آزادی واستقلال
2 - انقلاب ایران از آزادی به استبداد، ضرورت تشکیلات وسازماندهی برای رسیدن به آزادی واستقلال
1 - ضرورت تشکیلات وسازماندهی برای رسیدن به استقلال وآزادی
2 - ضرورت تشکیلات وسازماندهی برای رسیدن به استقلال وآزادی
1 - ضرورت سازماندهی وتشکیلات برای رسیدن به استقلال و آزادی
2 - ضرورت سازماندهی وتشکیلات برای رسیدن به استقلال و آزادی
1 - ضرورت سازماندهی و تشکیلات برای مسائل اجتمائی و دستیابی به استقلال وآزادی
2 - ضرورت سازماندهی و تشکیلات برای مسائل اجتمائی و دستیابی به استقلال وآزادی
1 - ضرورت سازماندهی وتشکیلات در امور اجتماع برای رسیدن به استقلال و آزادی
2 - ضرورت سازماندهی وتشکیلات در امور اجتماع برای رسیدن به استقلال و آزادی
1 - تجاوز اسرائیل به لبنان و رابطه دین و دولت - بخش 1
2 -  رابطه دین و دولت - بخش 1
1 - رابطه دین ودولت - بخش 2
2 - رابطه دین ودولت  - بخش 2
1 - ضرورت سازماندهی وتشکیلات برای دستیابی به استقلال وآزادی، رابطه دین و دولت
2 - ضرورت سازماندهی وتشکیلات برای دستیابی به استقلال وآزادی، رابطه دین و دولت
1 - گروگانگیری  یا ریشه و بنیان مشگلات پس از انقلاب   ، مقدمه  و شرایط اجتماعی پیش از آن 
2 - گروگانگیری  یا ریشه و بنیان مشگلات پس از انقلاب   ، مقدمه  و شرایط اجتماعی پیش از آن 
1 - گروگانگیری یا ریشه و بنیان مشگلات پس ازانقلاب،بخش 2، شرایط واوضاع آنروزها
2 - گروگانگیری یا ریشه و بنیان مشگلات پس ازانقلاب،بخش 2،  کمیته سفارت آمریکا وماشااله قصاب کیست ؟
1 - گروگانگیری یاریشه وبنیان مشگلات پس ازانقلاب ، شرایط واوضاع روزهای گرگانگیری ، بخش سوم
2 - گروگانگیری یاریشه وبنیان مشگلات پس ازانقلاب ، شرایط واوضاع روزهای گرگانگیری ، بخش سوم
1 - گروگانگیری ریشه وبنیان مشگلات پس از انقلاب بخش چهارم ، شرایط  سیاسی اجتماعی  آنروزها
2 - گروگانگیری ریشه وبنیان مشگلات پس از انقلاب بخش چهارم ، شرایط  سیاسی اجتماعی  آنروزها
1 - گروگانگیری این ریشه وبنیان معضلات پس ازانقلاب،بخش4 عوامل پشت پرده وموانع حضورنمایندگان ایران درسازمان ملل 
2 - گروگانگیری این ریشه وبنیان معضلات پس ازانقلاب،بخش4 عوامل پشت پرده وموانع حضورنمایندگان ایران درسازمان ملل 
1 - گروگانگیری،ریشه وبنیان مشگلات پس از انقلاب بخش 5، نقش خمینی ، دیگر گروها و حزب جمهوری اسلامی
2 - گروگانگیری،ریشه وبنیان مشگلات پس از انقلاب بخش 5، نقش خمینی ، دیگر گروها و حزب جمهوری اسلامی
1 -  گروگانگیری ، ریشه و پنیان مشگلات پس از انقلاب ، بخش 6  تشکیل دولت در دولت
2 -  گروگانگیری ، ریشه و پنیان مشگلات پس از انقلاب ، بخش 6  تشکیل دولت در دولت
1 - گروگانگیری ، ریشه وبنیان معضلات ومشگلات پس ازانقلاب، بخش هفتم  تشکیل دولت در دولت
2 - گروگانگیری ، ریشه وبنیان معضلات ومشگلات پس ازانقلاب، بخش هفتم  تشکیل دولت در دولت
1 - گروگانگیری، ریشه وبنیان معضلات پس از انقلاب بخش هشتم، تشکیل دولت در دولت
2 - گروگانگیری، ریشه وبنیان معضلات پس از انقلاب بخش هشتم، تشکیل دولت در دولت
1 - گروگانگیری ، ریشه وبنیان مشگلات ومعضلات پس از انقلاب بخش 9، چگونگی تاخیروتعلل درآزادی گروگانها
2 - گروگانگیری ، ریشه وبنیان مشگلات ومعضلات پس از انقلاب بخش 9، زدوبندهای پنهانی باجمهوریخواهان آمریکا
1 - گروگانگیری ،ریشه وبنیان معضلات پس از انقلاب بخش 10، اهداف وزد وبندها، چگونگی تاخیردرآزادی گروگانها
2 - گروگانگیری ،ریشه وبنیان معضلات پس از انقلاب بخش 10، اهداف وزد وبندها، چگونگی تاخیردرآزادی گروگانها
1 - گروگانگیری، ریشه معضلات ایران پس از انقلاب بخش 11، محتوا وچگونگی قرارداد الجزیره ، یا بیانیه ؟
2 - گروگانگیری، ریشه معضلات ایران پس از انقلاب بخش 11، محتوا وچگونگی قرارداد الجزیره ، یا بیانیه ؟
1 - گروگانگیری این ریشه وبنیان معضلات پس از انقلاب  بخش 12 ، حکمیت یا  داوری
2 - گروگانگیری این ریشه وبنیان معضلات پس از انقلاب  بخش 12 ، حکمیت یا  داوری
1 - گروگانگیری ، ریشه وبنیان مشگلات پس از انقلاب  بخش 13، خسارتهای عظیم انسانی واقتصادی
2 - گروگانگیری ، ریشه وبنیان مشگلات پس از انقلاب  بخش 13، خسارتهای عظیم انسانی واقتصادی
1 - گروگانگیری ، ریشه وبنیان مشگلات ایران بخش 14،  خسارتهای عظیم اقتصادی ازناحیه قردادالجزیره
2 - گروگانگیری ، ریشه وبنیان مشگلات ایران بخش 14،  خسارتهای عظیم اقتصادی ازناحیه قردادالجزیره
1 - گروگانگیری ریشه وبنیان مشگلات پس ازانقلاب بخش 16، اقدامات وعکس العملهای ریاست جمهوری درباره گروگانگیری
2 - گروگانگیری ریشه وبنیان مشگلات پس ازانقلاب بخش 16، اقدامات وعکس العملهای ریاست جمهوری درباره گروگانگیری
1 - گروگانگیری ریشه وبنیان مشگلات پس ازانقلاب بخش 17،مصوبه مجلس درموردآزادی گروگانها قانون بود یا خیر
2 - گروگانگیری ریشه وبنیان مشگلات پس ازانقلاب بخش 17،مصوبه مجلس درموردآزادی گروگانها قانون بود یا خیر
پیام نوروزی  سال 1386
1 - گروگانگیری، ریشه وبنیان مشگلات ایران پس ازانقلاب، بخش پایانی فهرست وجمع بندی، علل گروگانگیری
2 - نتیجه گیری واینکه جناحی درحاکمیت آمریکا باضافه عوامل داخلی ، عاملان گروگانگیری بوده اند
1 - مقدمه ای بر تئوریزه کردن ، قانونی کردن ومشروعیت بخشیدن به دیکتاتوری و جنایت
2 - مقدمه ای بر تئوریزه کردن ، قانونی کردن ومشروعیت بخشیدن به دیکتاتوری و جنایت
1- تئوریزه کردن ، قانونی کردن و مشروعیت بخشیدن به دیکتاتوری وجنایت
2 - تئوریزه کردن ، قانونی کردن و مشروعیت بخشیدن به دیکتاتوری وجنایت
1 - تئوریزه کردن، قانونی کردن، مشروعیت بخشیدن به دیکتاتوری وجنایت
2 -  بخش 3  چگونگی بکارگیری روشهای قدرتمداران در پیش از رسیدن بقدرت
1 - تئوریزه کردن، قانونی کردن ومشروعیت بخشیدن به دبکتاتوری وجنایت بخش4، روشهای دیکتاتورهاپس ازرسیدن بقدرت
2 - تئوریزه کردن، قانونی کردن ومشروعیت بخشیدن به دبکتاتوری وجنایت بخش4، روشهای دیکتاتورهاپس ازرسیدن بقدرت
1 - تئوریزه کردن، قانونی کردن ومشروعیت بخشیدن به دیکتاتوری وجنایت
2 -  بخش 5، عمل دیکتاتورها پس از  بقدرت رسیدن  وتثبیت قدرت
1 - تئوریزه کردن، قانونی کردن ومشروعیت بخشیدن به دیکتاتوری وجنایت بخش 6
2 - چگونگی حاکمیت استبدادکلیسا درقرون وسطی ومقایسه آن به لحاظ استقرار دیکتاتوری ولایت فقیه
1 - تئوریزه کردن ، قانونی کردن ومشروعیت بخشیدن به دیکتاتوری وجنایت
2 - دنباله چگونگی حاکمیت استبداد کلیسادرقرون وسطی ومقایسه آن به لحاظ استقراری دیکتاتوری ولایت فقیه
1 - تئوریزه کردن، قانونی کردن ومشروعیت بخشیدن به دیکتاتوری وجنایت ، بخش 8
2 - مکتب وحدت وجود محی الدین ابن عربی و پیروی آقای خمینی ازاین مکتب
1 - تئوریزه کردن، قانونی کردن  ومشروعیت بخشیدن به  دیکتاتوری وجنایت
2 - بخش 9 ،  دنباله مکتب وحدت وجود محی الدین ابن عربی و پیروی آقای خمینی از این مکتب
1 - مسائل عنوان شده درکتاب خاطرات هاشمی رفسنجانی بانام به سوی سرنوشت واشاراتی به گروگانگیری، جنگ وقردادالجزیره
2 - روابط پنهان بادولت ریگان و تائیدی بربررسی ها وتحقیق های کتاب گروگانگیری وجانشینان انقلاب ازآزادی به استبداد2
1 - پاسخی به عباس عبدی درباره گروگانگیری ، مقدمه ای برتقابل دوخط ، هسته اولیه شورای انقلاب
2 - شرایط کسانی که میتوانستند عضوشورای انقلاب شوندو هدف نهایی آقای خمینی
3 - چه عواملی باعث میشد که خمینی اهداف خویش رادرآغازانقلاب بیان نکندوچه وقایعی به اودراستقراراستبداددینی یاری رساند
1 - تقابل دو خط بخش 2 ، بنی صدروحزب جمهوری اسلامی، دولت دردولت توسط خمینی ودخالت منتصبین ایشان درتمامی ارگانها
2 - نقش بهشتی درآن زمانها ، چگونگی تاسیس وبوجود آمدن مجلس خبرگان وتصویب ولایت فقیه
1 -  تقابل دوخط یا کودتای 1360بخش 3، وضعیت کشورتاانتخابات ریاست جمهوری، جرا بازرگان درانتخابات شرکت نکرد
2 - باتوجه به اختیارات قانون اساسی برای ریاست جمهوری چرابنی صدرخودرانامزد ریاست جمهوری کرد؟ مبارزات انتخاباتی
1 - تقابل 2خط یاکودتای60 بخش4 - نحوه برگزاری اولین دوره انتخابات ریاست جمهوری، انتصابات خلاف قانون اساسی خمینی
2- انتخابات مجلس شورای اسلامی وتقلب ،اعتراضها به تقلبها،نقش حزب جمهوری اسلامی،حزب توده وخط بقائی،آیت در انتخابات
1 - تقابل دوخط یاکودتای سال60بخش 5 ، انقلاب فرهنگی وبستن دانشگاه هابه بهانه تغیر نظام آموزشی و فرهنگی کشور
2 - هدف ازطراحی انقلاب فرهنگی ، مسیروقایع از 28 فروردین تا 22خرداد 1359 ، ستادانقلاب فرهنگی وفرمان غیرقانونی
1 - دنباله بحث انقلاب فرهنگی وبستن وتعطیل کردن دانشگاههابراساس گاهنامه، نقش دانشجویان خط امام واستادان آنها، زمینه سازی
2 - بابرنامه های قبلی براساس انقلاب فرهنگی چین، ستادانقلاب فرهنگی، هیئت پاکسازی و نقش جلاالدین فارسی و عبدالکریم سروش
1 - دنباله بحث تقابل دوخط یاکودتای خرداد60، ستادانقلاب فرهنگی وبستن دانشگاها،جهاددانشگاهی به مسئولیت جلاالدین فارسی
2 - هیئت پاکسازی دانشگاهابراساس برنامه انقلاب فرهنگی چین،شرکت حبیبی،شریعتمداری واملشی درمصاحبه ونامه عبدالکریم سروش
مهندس محمد جعفری -پیام نوروزی -  مدیر مسئول روزنامه انقلاب اسلامی تا سال خرداد 1360 و محقق مسائل تاریخی ایران
1 - دنباله بحث تقابل دوخط بخش 8 - تداوم خط نوری،کاشانی،بقائی وخمینی، خط مشروطه حقوق مداری وپارلمان،استقلال وآزادی بود
2 - خط مشروعه به منشادولت ازمراجع مذهبی ومشروعیت بخشیدن به دولت،مقدمه خط بقائی وبیانگرآن حسن آیت،نظرات وافکارآیت
3 - بنابراسنادومدارک واسنادساواک، نامه خلخالی وابراهیم یزدی ، پیشنهادات آیت به بقائی درجلب مذهبی های سنتی ومخالفت با ملیون
1 - تقابل 2 خط بخش 9 ، دنباله نامه 94 صفحه ای آیت به بقائی و20 پیشنهاد،وسیله کردن دین وحدف نیروهای ملی،خط سیرفکری ازمشروطیت
2 - باشیخ فضل اله نوری تاخمینی وتابامروز،علل دشمنی خمینی بامصدق ودروغهائی که دراینباره گفت،دوستی وهمکاری کاشانی،خمینی وبقائی
1 - دنباله بحث تقابل 2خط بخش 10، دنباله خط بقائی،کاشانی،بهبهانی وخمینی، محاکمه میراشرافی یکی ازچماقداران کودتای ننگین 28 مرداد
2 - تلاش خمینی برای آزادی میراشرافی، اعدام اوبرخلاف میل خمینی، اعدام امیدنجف آبادی قاضی دادگاه بعدها،قتل سرگردسخائی توسط بقائی
3 - کاشانی وبقائی با دولت کودتاوبعدازکودتا،مصاحبه های کاشانی پس ازکودتادرتائیدآن ودرردمصدق،تحریف وجعل تاریخ توسط جلال الدین مدنی
1 - دنباله بحث تقابل 2خط بخش 11،دروغها وجعلهائی که دررابطه باکودتای ننگین 28 مردادمطرح شده تاگناهان این خیانتها رابه مصدق نسبت دهند
2 - کتاب تاریخ سیاسی معاصرایران نوشته سیدجلال الدین مدنی،جعل یک نامه ازکاشانی به مصدق ودهامدرک درتائیدهمکاری وهمراهی کاشانی باکودتا
1 - دنباله بحث تقابل 2 خط بخش 12، اهداف بقائی وآیت ازطرح ولایت فقیه ؟ کتاب زندگینامه مظفربقائی توسط مرکزمطالعات وپژوهشهای سیاسی
2 - که یک موسسه دولتی است وبادسترسی به پروندهای رکن2 ارتش،ساواک واوسنادشخصی تلاش کرده که هرگونه رابطه بین بقائی و خمینی راردکند
1 - بحث تقابل دوخط بخش 13، دنباله پاسخ به پرسشی که اهداف مظفربقائی وحسن آیت ازطرح ولایت فقیه چه بوده،ارتباط بقائی،آیت ومحمودکاشانی-
2 - باارتشیان وبویژه ارتشیان حجتیه قبل وبعدازانقلاب،رهبریت سیاسی برخی ازآنها توسط آیت وبعدها این نظامیان مشاورین خامنه ای  شدند
3 - ساختارحزب جمهوری اسلامی ونقش آیت بعنوان یکی ازموسسین،تماس دائم بقائی باآمریکاواینکه آیت بقائی را کاوه ایران میدانسته،پایان کاربقائی
1 - پاسخ به پرسشی درباره نامه جعلی کاشانی به مصدق درباره کودتای ننگین 28مردادوتائیدحاکمیت درایران که پایه فریبکاریهای اوست قابل توجیه
2 - اماچرا نیروهائی مثل مسعودبهنود،میرفطروس،میلانی،شوکت،محمدقوچانی ویسیاری ازاین قماش به این سندتکیه میکنند و برمصدق میتازند
3 - بنی صدر وفرماندهی کل قوا،پاسخ احمدخمینی درباره اینکه چراوبه چه دلیل خمینی فرماندهی کل قوا به بنی صدر وبرخلاف قانون اساسی تنفیذکرد
1 - دنباله بحث تهیه گزارش ازجبهه های جنگ ایران وعراق،پخش نوارمصاحبه تلویزیونی صادق قطب زاده ازشبکه 2 وتیراندازی درهمین رابطه
2 - نقش عوامل درآن،دستگیری قطب زاده وعکس العمل هم آهنگ نیروهای ملی،آزادی او،سخنان ونحوه تفکرجناح حاکم درقضاوت وکشتارمخالفین
1 - دردنباله بحث کودتای خرداد 1360، پاسخ به پرسشها که آیا غیرازحسن آیت بعنوان نماینده مظفربقائی نمایندگان دیگری ازایادی اودرمجلس بودند
2 - توضیحات بیشتردرباره نقش حزب جمهوری اسلامی درحملات خونین چماقداران به دانشجویان ومردم دردانشگاه تهران بمناسبت 14 اسفند1359
3 - چاقوکشان وحزب زحمتکشان بقائی،تکرارآن پس ازانقلاب،ترورآیت،سفربقائی به آمریکاواینکه اوفردی خودخواه وخودرابرترازمصدق میدانست
1 - دنباله بحث تقابل 2 خط،پاسخ به این پرسش که چرامیراشرافی اینهمه بانیروهای ملی خصومت داشت ودیگراینکه چراخمینی وسران رژیم با..
2 - آنهمه اعدامهابا اعدام میراشرافی مخالف بودند،سخنان ژنرال هایزردررابطه با تفکرخمینی ویاران او،تحلیل ازیاداشت دکتریزدی درباره باور..
3 - آمریکائی ها که اکثرروحانیون ضدمصدق ونیروهای ملی هستند،کتاب عبداله شهبازی وتلاش اودرتحریف وقایع به جهت موجه سازی حسن آیت
1 - پاسخ به پرسش هائی درباره نامه جعلی کاشانی به مصدق وهشدارکودتاکه برای اولین باردرآغازین روزهای انقلاب پخش شدواین نامه دستاویزی.
2 -  برای حاکمین درایران وسرسپردگان مزدور درخارج کشوربه جهت مخدوش کردن تاریخ توسط افرادی مانند بهنود،میلانی،میرفطروس وشوکت
3 - توطئه ها وطرحهای خذف مصدق،کاشانی بقائی،بقائی وبرخی افسران بازنشسته،برنامه سیا ودرباروکاشانی وبهبهانی برای قتل مصدق درنهم اسفند
4 - پیام تبریک کاشانی در28 مرداازرادیودتوسط سیدمصطفی پسراوکه وکیل مجلس کودتاشد،اعلامیه هاومصاحبه های کاشانی درپیش وپس ازکودتا
 1 - نقدی برنقددفترمطالعات وتدوین تاریخ ایران برکتاب گروگانگیری وجانشینان انقلاب،درباره وشناخت وسوابق مدیران به نقل ازسایت وعدم درج نقد
2 - موارداشتباهی عمدی یاسهوی درنقدکتاب،واینکه درکتابهاومقالات ومصاحبه های رهبران آشکارگروگانگیری مثل معصومه ابتکار،موسوی خوئینی ها
3 - عبدی،اصغرزاده،میردامادی به مسائل حاشیه ای پرداخته وازموضوعات اصلی مانندبلوکه کردن دارائی ایران،حمله عراق به ایران ،قردادالجزیره و...
1 - دنباله بحث نقدی برنقددفترمطالعات وتدوین تاریخ ایران برکتاب گروگانگیری وجانشینان انقلاب،موارداشتباهی عمدی یاسهوی درنقدکتاب،مقالات و ..
2 - مصاحبه های رهبران آشکارگروگانگیری دررابطه بامسائل حاشیه ای بدون اشاره به موضوعات اصلی وفجایع وضایعات ناشی ازگروگانگیری مثل..
3 - سخنان مبهم حجاریان دراین رابطه،مطالب رفسنجانی درکتاب خاطراتش وجراامروزبااینهمه تغییرات؟نقل قولهای گروگانگیرهاازطرف جاسوسها و
1 - دنباله بحث نقدی برنقد دفترمطالعات وتدوین تاریخ ایران برکتاب گروگانگیری وجانشینان انقلاب، موارداشتباهی عمدی یاسهوی برنقدکتاب،18 نکته
2 - درپاسخ به نقد،سعادتی وکمیته انقلاب ماشااله قصاب مستقردرسفارت آمریکا،مطالب نادرست معصومه ابتکاردراینباره ومقاله علمی ایشان درمجله نیشن
3 - دیکتاتوری صلحا واینکه استبداد فاسد است،قردادالجزیره ودرنقدچه گفته بودندوچراتابه امروزمتن بیانیه فاش نشده،پاسخ به فریبکارانی که به قصد..
4 - ماندن درقدرت ادعادارندکه آمریکا دشمن انقلاب اسلامیست نه حاکمیت ملی ودرصددمحوآنست؟چراتابه امروز زمینه همه نوع بهانه مثل گروگانگیری..
1 - پاسخ به پرسشها،خانم برقعی که بودوچه رازهائی داشت که قربانی آن شد،چگونه بقتل رسید،ردپای قاتلان، پورمحمدی چه نسیتی بااین خانم داشت؟
2 - آیادکترکاظم سامی اولین قربانی قتلهای سیاسی موسوم به قتلهای زنجیره ایست،مدارک وسرنخ های جدیددرباره ترورایشان وچرائی های این جنایت ؟
3 -چگونگی بقتل رسیدن آیت اله حسن لاهوتی،رفسنجانی درکتاب عبورازبحران چنین وانمودمیکندکه درقتل لاهوتی پدرهمسردخترانش دخالت  نداشته
4 -نقش رفسنجانی واحمدخمینی دراین جنایت،چه دستهائی درکاربوده؟اطلات راجع به این جنایتها یک خدمت بزرگ به جامعه ومانع ازجنایات دیگراست