رادیو آزادگان         

زمان پخش   

Aug17,2009

دکتر حسین فاطمی- وزیر امور خارجه دولت ملی دکتر محمد مصدق

Aug20,2009
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

موضوع مصاحبه ها

 بخش اول - سخنان زنده یاد دکترحسین فاطمی ، برای اولین بار
بخشی  دوم سخنرانی شهید بزرگ نهضت ملی ایران  باعنوان تاثیر مطبوعات درملی شدن صنعت نفت،وظیفه روزنامه نگارچیست