بازگشت به صفحه اول        

زمان پخش    

January 10, 2005
تقی حمیدی

Jun 22, 2005

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 موضوع مصاحبه   

پدرفرزاد حمیدی، زندانی سیاسی

 احضار مجدد فرزاد حمیدی به دادگاه