رادیو آزادگان        

زمان پخش   

June05 2006

 علیرضا - -همدست  - تبریز

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

موضوع مصاحبه ها

  علت ناآرامیهای شمالغرب ایران ،نوع اعتراض ، وضعیت پان ترکیزم و تجزیه طلبان