رادیو آزادگان         

زمان پخش

Oct 25, 2004

Dec 29, 2004

دکترعلی اصغر- حاج سید جوادی

 Jun10,2009

 Jun10,2009

 Jun10,2009

Aug24,2009

Aug24,2009

Aug24,2009

Aug24,2009

Nov30,2009

Nov30,2009

Nov30,2009

Nov30,2009

Jan07,2010
Jan07,2010
Jan07,2010
Jan07,2010
Feb18,2010
Feb18,2010
Feb18,2010
Feb18,2010
Apr08,2010
Apr08,2010
Apr08,2010
Apr08,2010
Apr27,2010
Apr27,2010
Apr27,2010
Apr27,2010
Jun18,2010
Jun18,2010
Jun18,2010
Jun18,2010
Jan14,2011
Jan14,2011
Jan14,2011
Jan14,2011
Feb04,2011
Feb04,2011
Feb04,2011
Feb04,2011
Feb04,2011
Apr10,2015
Apr10,2015
Apr10,2015
Mar19,2016
Mar19,2016
Mar19,2016
Mar19,2016
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 موضوع مصاحبه

 طرح قانون اساسی پیشنهادی

  رفراندم
1 - مسئله انتخابات رادرچارچوب قانون اساسی هرکشوری بایددیدوبررسی کرد،ترکیب  جمهوری اسلامی یعنی اسم رسمی نظام سیاسی ایران

2 -دومفهوم متناقض همدیگرند،درجمهوری مسئله اصلی حاکمیت ملی است،درهیچ یک ازجمهوریهای اروپاقید مذهب،جنسیت،نزادوقوم نیست

3 -اصل 57 قانون اساسی راجع به 3 قوه؟دردمکراسی هارئیس جمهوررئیس حکومت است اما درایران بنابراصل 113 اینچنین نیست

1 - درباره نامه سرگشاده به هموطنان پاسداروبسیجی تحت عنوان به بهای جان برادران وخواهران خودازسقف شکسته دفاع نکنید،تشابه سلطنت

2 -مطلقه فقیه باسلطنت پهلوی،این سیستمها بعلت نرس ازمردم برای ماندن احتیاج به چگونه دستگاههای سرکوب دارند؟شاه بنیانگذارانقلاب ایران

3 - سلطنت موروثی بدست مردم واژگون شدودیریازودنوبت حلقه حکومت دینی هم فراخواهدرسید،این هموطنان پاسدار و بسیجی چگونه برخوردی

4 - میبایدبابرادران وخواهران خودداشته باشند؟چه عواملی باعث قیام وخروش مردم بعدازانتخابات شد،چراکودتای 28 مردادشدودرسهای آن

1 -آیانهضت ملی فقط برای ملی کردن نفت بوجودآمدوباکودتای ننگین 28 مردادازبین رفت،چرا نهضت ملی یک پدیده دائم الوجوددرجامعه ایرانست؟

2 - وبرای چه ؟ آیایک حرکت خشونت آمیز بودیاحرکتی به غایت شجاعانه،صلح آمیزوانسانی، وضعیت جنبش افتخارآمیزوصلحجویانه ملت ایران

 3 -درآستانه 16 آذر،آیادراین نظام راه حلی برای مردمسالاری هست اگرنیست چگونه میتوان به حاکمیت ملی رسید،چه نیروی جدیدی،باچه ویژه گی
4 - وچه برنامه ای،امروزجای ترس عوض شده،هشدار که رژیم کودتابرای سرکوب جنبش مردم باتشدیدبحران اتمی درپی تجاوزبیگانگان است
1 - مقاله باعنوان  تقلب نبود خیانت بود، ایران درگذارازدردناکترین زایمان تاریخ سرنوشت،درآغازمسئله بود،ساده بود،پیچیده شد،منفجرشدو
 2 -سرانجام معماشد،امروزدونیرومقابل یکدیگرایستاده اند،یک نیرومقاومت میکندومی ایستد،دگرنیروبرای ادامه بودنش میکوبدیعنی بجای قانون
3 - وراه حل بامشت وگلوله،شکنجه وتجاوزواعمال غیرانسانی برخوردمیکنداینها همه نشان ازبی چیزی درچنته وذلت است و تلاش رژیم کودتا
4 -دروایسته کردن جنبش ملی مردمی به بیگانگان،مجاهدین ونمایش تظاهرات خیابانی باکمک صداوسیمای ننگ هم،بیانیه موسوی،وظیفه امروزما
1 - این رژیم  پس ازاینهمه خیانت،جنایت وفریب ملت آیاحداقل مشروعیتی دارد؟شرایط امروزایران ووضعیت جنبش بویژه پس از22 بهمن
2 - این سپاه،ارتشی است که براساس دفاع ازرژیم خمینی،ولایت واسلام خمینی تشکیل شده نه برای دفاع ازمرزهایاحاکمیت ملی ، این بازوی
3 - نظامی جاهل وبیسوادومغرورکه توسط خامنه ای ورفسنجانی به همه جارسیده امروزدرتلاش هرچه بیشترکردن فضای فاشیستی ایران است
4 - رژیمی که قادرنیست میدان آزادی راپرکند،این جنبش زنده است،درحال رشدفکری ونفرت ازخشونت ورژیم درحال نزع،ماچه میتوانیم بکنیم
1 - شناخت شخصیت مصدق وفلسفه اندیشه سیاسی واجتماعی او،درهمین رابطه راه وروش وجایگاه اودروضعیت امروزکشورمان باتوجه به جنبش
2 -پرشکوه صلح آمیزوحق طلبانه ملت ایران دربرابر مشتی سراپامسلح که باکمال وحشیگری وخشونت به آنان حمله ورمیشوند،راهکارها راهبردها
3-برای شناخت مصدق بایددیدچگونه آدمی بودکه رژیمهای مخالف آزادی دمکراسی،اخلاق وفضیلت مردمی اینگونه سرناسازگاری ودشمنی بااودارند
4- حزب توده ونشریاتش درتخریب او،2 ماده برنامه دولت ملی،مصدق درکودتای ننگین آمریکائی،انگلیسی،محمدرضاپهلوی،کاشانی شکست نخورد
1 - نقدی بربیانیه ، فکری به حال ایران کنید ،دراین بیانیه دلایل مخرب بودن کارکرددولت احمدی نژاددر4 قسمت به تفصیل موردبحث قرارگرفته
2 -حال این پرسش ،احمدی نژاداست که تصمیم میگیرد،یااینکه این سیستم ولایت فقیه وولی فقیه خامنه ای است که عامل اصلی این تخریبات است؟
3 - آیا این خرابیها مربوط به 4 سال پیش است؟مشگل اصلی کشورماقانون اساسی جمهوری اسلامیست که مصالح آن ازآغازپوسیده بوده واساس و
4 - بنیان ولایت فقیه استبدادمطلقه است،وظیفه شمابیان حقیقت عریان است،راه حل چیست؟ازآغازمبارزه درراه مصدق بودیدامروزهم چون اوباشید
1 -فلسفه اندیشه سیاسی اجتماعی دکترمصدق، جای پای اندیشه اخلاقیش درنسلهای پس ازاو  وجای پای اندیشه سیاسی اش درتاریخ ، مردی که باید
2 -اوراازنوشناخت،درتوصیف اوست اززبان فردوسی که،خردمندبودوبیداروروشن روان،ادای دین به مردی است که زندگی رافداکردتا حقیقت ناب را

3 -ازاسارت واقعیت آلوده نجات دهد،اوبه جنگ واقعیت رفت وبه حقانیت مردم ایران  هویت بخشید،چراازانقلاب سفیدشاه وتمدن بزرگ به چاه جمکران

4-وولایت فقیه رسیدیم،منش وبینش مصدق وجه تمایز وی ازجمع تمامی رجال دوران معاصر،پسرکاشانی وآسیب شناسان برونمرزی،کاشانی کیست

1 -وضعیت امروز کشورمان،این حاکمین درچه شرایطی قراردارندوعلت تندوتیزهای اخیر،نمایش 3 روزپس ازواقعه ومجازات فتنه گران وهمنوائی های
2 -صدای آمریکاوبی بی سی،چراخامنه ای درنمازجمعه پس ازانتخابات برخلاف بند1 اصل 110گفت احمدی نژادحق دارد وبه رفسنجانی پرید،اختلافهای
3 -شیعه وسنی مثل عراق وپاکستان،حرکت بسمت انحطاط اقتصادی،درحکومتهای استبدادی اصلاحات ازبالا ممکن نیست وشورش وانقلاب اجتناب ناپذی
4 -ایران صلح طلب ودمکرات وبااینهمه امکانات رانه آمریکانه روسیه نه چین ونه اسرائیل دوست دارد،وضعیت امروزجنبش وچه بایدومیتوان کردها
1 -قیامهاوخیزشهای منطقه،آیامتاثرازانقلاب بزرگ سال 57 هستندیاجنبش اعتراضی ملی مردمی خرداد 88،وضعیت امروزایران؟حساسیت وشرایط سوق الجیشی بی مانندمنطقه
2-باذخائرومعادن عظیم نفت وگاز،جمهوری های دیکتاتوری ودائم العمریاموروثی،مشگل دیگرمنطقه نه حفظ اسرائیل که نگه داشتن بصورت یک نیروی نظامی قوی برای نظارت
 3-وضرورتامحدودیت آزادیها،جوامع وجنبشهائی پیروزمیشوندکه برسر مشترکات متحدشده وپایدارواستواربمانند،این خیزشهانشانگرخواست اکثریت مردم منطقه برای زیست در
4-استقلال وآزادیست،تحلیل وتشریح طبی وبالینی کاشته شدن دومدل تقلبی چپ وتجددوارداتی قدرتهای سلطه گروعوامل وابسته دررحم قشریت مذهبی صدهاساله یک فاجعه است،
5-نظامی که ازاول به حذف آغازشده تحمل بازرگان باورمندبه اسلام ومبارز رانداشت،این قانون اساسی منشوراسارت ویک سندشوم است،اصلاح طلبان داخلی بگویندآزادی چیست
1- مسئله مذاکرات ایران با گروه بنام 5+1 درباره باصطلاح بحران هسته ای وساختن بمب اتمی،چه جریانهائی مانع ودرصدد پیشگیری این توافق هستند،سه رکن اصلی داخلی وخارجی
 2- نقش اسرائیل باصدها کلاهک اتمی،سه جنبش انقلابی مدنی بویژه نهضت ملی ایران که هرسه باکودتامتوقف شدند،محمدعلیشاه ورضاشاه بهنگام فرارفرزندانشان نبردندولی محمدرضاشاه
3-پسرش رابرد این به چه مفهوم است،حکومت این جماعت،پیامها وآگاهیهادرباره شان،تنزل تملق وچاپلوسی دراین رژیم،مخالفان جنبی وکناری،راه حل برای دستیابی به حق مشترک چیست؟
1 -انتخابات مجلس خبرگان وشورای اسلامی،چراوچگونه بودکه مردم ایران باتوجه به نبود تمامی امکانات مدنی واجتماعی،ایجادموانع وبرخوردهای مستبدانه،مخالف خوانی اکثریتی درخارج کشور
 2 -دراین انتخابات شرکت کردندوطرحی که داشتند رابه پیش بردند،اصل انتخابات واینکه مردم به آن چگونه مینگرند،هرچندکه اززمان رضاشاه تاامروزغیراززمان مصدق همواره باتقلب همراه بوده
3 -خمینی وشیخ فضل الله،صدمات ووزیانهای ناشی ازدروغوگیها،فسادها،آلودگی وغارتها،اوضاع بشدت بدوبحرانی،بی اثری سرکوبها،ناچارایها وناتوانائیها،به بن بست رسیدن،عقب نشینی استبداد
4 -مقایسه امروزباسالهای 1354-55 دررابطه بادونامه اخطارآمیزایشان به شاه،مردم ایران باتوجه به نتایج انقلاب وشرایط موجود ودیدن اوضاع نکبت بارهمسایگان،براندازی میخواهند یااصلاحات