جهانگیر گلزار                                                                      رادیو آزادگان   

زمان پخش

Sept23,2005

Oct07,2005

Nov21,2005

Dec19,2005

Dec19,2005

Mar03,2006

Mar03,2006

Sep01,2006

Sep01,2006

Sep22,2006

Sep22,2006

Jan08, 2007

Mar20,2007

Mar20,2007

July13,2007

July13,2007

Oct12,2007

Oct12,2007

Oct26,2007

Oct26,2007

Nov12,2007

Nov12,2007

Nov23,2007

Nov23,2007

Nov23,2007

Dec03,2007

Dec03,2007

Dec24,2007

Dec24,2007

Dec31,2007

Dec31,2007

Dec31,2007

Jan07,2008

Jan07,2008

Jan21,2008

Jan21,2008

Jan21,2008

Jan30,2008

Jan30,2008

Feb13,2008

Feb13,2008

Mar19,2008

Mar31,2008

Mar31,2008

Mar31,2008

Apr14,2008

Apr14,2008

Apr21,2008

Apr21,2008

Apr21,2008

May24,2008

May24,2008

May24,2008

July28,2008

July28,2008

July28,2008

Aug30,2008

Aug30,2008

Aug30,2008

Sep13,2008

Sep13,2008

Sep13,2008

Oct11,2008

Oct11,2008

Oct11,2008

Oct25,2008

Oct25,2008

Nov11,2008

Nov11,2008

Feb02,2009

Feb02,2009

Feb02,2009

Feb22,2009

Feb22,2009

Feb22,2009

May03,2009

May03,2009

May03,2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

موضوع مصاحبه

 تجارت و مافیای مواد مخدر ، اعتیاد در ایران ، بخش اول

مافیای مواد مخدر و اعتیاد در ایران - بخش اول

 مواد مخدر و اعتیاد در ایران

1 - تاریخچه تدوین اعلامیه حقوق بشر وموانع اجرای آن در ایران

2- تاریخچه تدوین اعلامیه حقوق بشر وموانع اجرای آن در ایران

1 - نقش جوانان با حقوق خودشان

2 - نقش جوانان با حقوق خودشان

1 - مشگل اعتیاد و مواد مخدردرایران ، مافیای قاچاق و مواد مخدر

2 - مشگل اعتیاد و مواد مخدردرایران ، مافیای قاچاق و مواد مخدر

 1 - کشتار و قتل عام سال 67 زندانیان سیاسی  ، آمران وعاملان این جنابت ضد بشری

2 - کشتار و قتل عام سال 67 زندانیان سیاسی  ، آمران وعاملان این جنابت ضد بشری

 وضعیت امروز ایران ، بویژه از دیدگاه گسترش فساد

جهانگیر گلزار ، پیام نوروزی  سال 1386

کاوه گلزار ، پیام نوروزی  سال 1386

1 - معضلات اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی امروز خانواده های ایرانی

2- معضلات اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی امروز خانواده های ایرانی

1 - دنباله بحث وضعیت خانواده درایران و بر اساس آمارسازمان نظام روانشناسی

2 - 24 عامل بیرونی تربیتی و اخلاقی بوجودآورنده مسائل و مشگلات خانواده

1 - دنباله بحث خانواده درایران، 7 مورد ازذهنیتی براساس زور که درآقایان بیشتر دیده میشود، دراین تفکرزن مظهر هوس است

2 - طرز تفکردیگری که انسان زندگی رادرنبودتبعیض ها میبیند،برابری زن ومرد ودراین نحوه تفکر زن مظهرعشق وآزادی است

1 - وضعیت خانواده درایران، مسائل ومشگلات، راه حلها و شیوه عشق ورزی دریک رابطه سالم براساس احترام متقابل

2 - مسائل ومشگلات، راه حلها و شیوه عشق ورزی دریک رابطه سالم براساس احترام متقابل ، مقدمه ای برخشونت

1 - خشونت و انواع آن درایران ، اعدامها ، طرح امنیت اجتماعی 1 و2 ، سرکوب فعالین ونیروهای اجتماعی ، فرار سرمایه

2 - پولهای سیاه ، مافیاهای قاچاق زنان وسوخت ، بیکاری ، فرار مغزها ، مواد مخدر واعتیاد ، بیماریهای روانی وافسردگی

3 - از هم پاشیدگی خانواده ها ، طلاق وفرزندان طلاق ، اهداف حاکمیت ازاشاعه این خشونت ها

1 - وضعیت نقض حقوق بشر، روزنامه نگاران زندانی ومحکوم به اعدام، تجمع دفترتحکیم وحدت، انجمن اسلامی امیرکبیردرحمایت

2 - از دانشجویان دربند، شکنجه وضرب وشتم، ماده 27کانون کارواجازه اخراج به کارفرما، دستگیریها، آمار کودکان خیابانی

1 - بودجه دولت ووابستگی شدید آن به درآمدصادرات نفت، خطراتی که به دلیل عدم مدیریت، حفظ منابع وصادرات نفت راتهدید میکند

2 - عملکرددولت استبداداحمدی نژاد وربط آن به  نابسامانیهاوجنبشهای اجتماعی، تحول فکری درجنبشهاوبویژه درجنبش دانشجوئی

1 - وضعیت نقض حقوق بشردرایران،شدت گرفتن سرکوب وبازداشت دانشجویان بویژه پیش از16 آذر، تداوم بازداشت 3 مدیر مسئول

2 - نشریات دانشجوئی،تجمع دردانشگاه یاسوج  ودانشگاه علوم بازرگانی دامغان،اعتصاب غذای دانشجویان اصفهان بیانیه وخواسته ها

3 - ایجادمزاحمت برای خانواد های دانشجویان، انجمن های اسلامی خواهان احکام صادره دانشگاه شاهرودشدند،تجمع درمقابل اوین

1 - اعتراضات واعتصابات دانشجویان،زنان، کارگران،معلمان ودیگراقشارجامعه درجهت تحول خارج ازاین حاکمیت است ودرراه رشد

2 - سابقه مصطفی پورمحمدی وزیرکشوراحمدی نژادودوالقدرونقش اینگونه افراددرسرکوب آزادیخواهان،وضعیت اقتصادی وصدورنفت

1 - وضعیت اقتصادی امروزایران، بحران تورم ومشگل مسکن، شرایط و وضعیت احتیاجات ضروری واولیه مردم، آمارغیرواقعی ازصادرات

2 - نفتی ومشتقات آن تحت عنوانهای دیگر،وضع صادرات فرش وافزایش درامدحاصله ازنفت،حجم پول درگردش یانقدینگی وقتی همراه

3 - باازبین رفتن صنایع وتولیدات داخلی میشود خیانتی است به ملت ایران،وضعیت دانشجویان معلمان وکارگران، وفورموادمخدردرزندان

1 - وضعیت نقض حقوق بشر، بازداشت دانشجویان دردانشگاهای ایران ودیگرفعالین، کارگران ومعلمان و تلاشهای خانواده های آنها

2 - چپ کیست ومفهومش چیست،تفرقه افکنان بین فعالین چه کسانی هستند،وسائل ارتباط جمعی سرکوبگرداخلی وتحقبرکننده خارجی

1 - نقض حقوق بشر،اعتصابات کارگری،اعتصاب کارگران کارخانه لاستیک سازی البرزودیگرکارخانه ها،توقیف نشریات دانشجوئی

2 - دادنامه مادر منصور اسانلو،لیست محکومین زیر18 سال، بازداشت وحکم تعلیق فعالین معلمان،حکم حبس وخلع لباس هادی قابل

جهانگیر گلزار - پیام نوروزی -  پژوهشگر و فعال حقوق بشر

1 - محاکمه 7 دقیقه ای سه فعال مدنی درکرمانشاه ومحکومیت آنها به زندان واعدام،گسترش اعتراضات کارگری عدم پرداخت حقوق ومزایا

2 - افزایش حداقل دستمزدوبی اثربودن آن،گسترده شدن سرکوب دانشجوئی، مراسم تحویل سال توسط خانوادهای دانشجویان درمقال اوین

3 - نامه سرگشاده مادرحشمت اله تبرزدی به دادخواهی، اعتراضات مردم درمیدان صادقیه،سخنان قاضی حسینیان،تعطیل چندنشریه دیگر

1- افزایش بی رویه قیمتها،تورم رسمی20 درصدی امانرخ واقعی بالای 70 درصدی بویژه برای مخارج مایحتاج اولیه زندگی،افزایش نقدینگی

2 - خط فقر 600 هزارتومانی وحداقل متوسط حقوق 210 هزارتومانی،واردات 60 میلیارددلاری وازبین رفتن تولیدات داخلی،مقام پنجم درتورم

1 - وضعیت همه روزه بدترمعیشتی کارگران،اعتراضات واعتصابات درکارخانه های ایران مثل هفت تپه والبرز،وضعیت وخیم کارگران پیمانی

2 - وضعیت دانشجویان،ادامه دستگیریها،محرومیتهای ازتحصیل،دستگیری 30 دانشجوی دانشگاه شیراز،تهدید وارعاب زنان برابری خواه

3 - محکومیت زینب پیغمبرزاده،تائیدحکم زندان برای3 دانشجوی تبرئه شده دانشگاه امیرکبیر،تعطیل وبلاگها،ادامه اعدام هاوقاضی حداد کیست؟

1- نگاهی کوتاه به تاریخجه روزکارگروچرا اول ماه می روزکارگرشد،دررابطه باشرایط امروزکارگران ایران،آمارهای غیرواقعی که حاکمیت میدهد

2 -آمارهای غیرواقعی زنان کارگر وحتی 11 درصدی خودشان،آمارهای واقعی چیست،نرخ بیکاری جوانان 15 تا 29 ساله وهمینطور دراستانها

3 -وضعیت چای وکارگران کشاورزی،آمارهای دروغ حاکمیت درباره تورم،راه حلهای برون شدازحاکمیتی که 90 درصد بودجه آن ازروش نفت است

1 - جریان تغییر وتحول سپاه پاسداران به یک حزب سیاسی مسلح که درزمان دوردوم ریاست جمهوری خاتمی وبویژه دردوره احمدی نژاد...

2 - حضورش درعرصه های اقتصادی وسیاسی آشکارتر شد،مرحله تشکیل سپاه درآغاز به بهانه جلوگیری ازکودتای ارتش شاهنشاهی وبواقع ..

3 - بقصد انحلال ارتش ،درکنارسپاه سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی که گروهائی ازآن به سپاه پیوستند،مصاحیه بهزادنبوی درباره قطعنامه 598

1 - چگونگی تشکیل وتغییروتحول سپاه پاسداران به ستون پایه های قدرت نظام ونیروی اصلی سرکوب مردم،تبدیل سپاه به حزب سیاسی مسلح

2 - امتیازهای گسترده ازجمله سهمیه 40درصدی وردی به دانشگاه،تزریق افرادبسیجی به هیئت های علمی دانشگاها،نفوذ درمقامهای کلان نظام

3 - امتیازواردات وصادرات،سازماندهی ترورهاوسیاستهای خارجی،بحران سازیهای داخلی وخارجی،وصیتنامه خمینی درباره دخالت سپاه وسپاهیان

 1 - دنباله گفتگوی تغییروتحول سپاه پاسداران به حزب سیاسی مسلح،رابطه خمینی وسپاه،نقدی برنظرگنجی دراین رایطه ،نقشهای سپاه در اشغال...

2 - سفارت آمریکا،کودتای خردادسال 60،انقلاب فرهنگی وسرکوب نیروهای مردمی درزمان خمینی ،رشد وگسترش نقش اقتصادی وسیاسی سپاه

3-دست اندازی به اکثرمقامهای سیاسی اداری پس ازرئیس جمهوری احمدی نژاد،سابقه برخی ازسران سپاه،گسترش قدرت ونفوذ فرماندهان اطلاعاتی

1 - بحرانهای فزاینده رژیم واینکه 14 میلیون نفرزیر فقرشدیدهستندکه حداقل نیازهای اولیه خودرانمیتوانندبرآورده کنند،گسترش جنبشهای مردمی

2 -جنبشهای اعتراضی کارگران وپیوستگی آنها وتحول خواستهایشان،جنبش معلمان،جنبش زنان دراعتراض به تصویب قوانین ضدبشری وزن ستیز

3 - جنبشهای دانشجوئی وهمگانی شدن خواستهای آنان،که این گسترشهانشانگرکاهش ترس جامعه ازنیروهای سرکوب وباوربه راه حل درخارج رژیم

1 - چرااعدام خشونت راگسترش میدهد؟ بمناسیبت روزجهانی مبارزه بالغو اعدام،اعدام 286 نفردرطول یکسال درایران باتوجه اعدام چندین نوجوان

2 - آیامجازات اعدام حتی برای یک قاتل جبران خسارت وترمیم آسیب میکند؟دولتهای مستبد احتیاج به ناامنی دارندتاخشونت را مشروح جلوه دهند

1 - وایستگی اقتصادی ایران به نفت ،80 درصد واردات و85 درصد بودجه وبسیاری ازیارانه ها، به نقل ازبیژن نامدارزنگنه ، مقایسه  درآمدهای نفت

2 - وضعیت ذخیره ارزی روبه پایان ایران،معمای بزرگ نظام ولایت فقیه،واردات 5 میلیون تنی گندم در5 ماه آخرسال  که 80درصدآن ازآمریکاست و..

1 - مواردنقض حقوق بشردرایران،گسترش فشارهابردانشجویان پس از16 آذر،بازداشت10 دانشجو،محرومیت ازتحصیل به بهانه بهائی بودن واحضار

2 - دانشجویان دانشگاهای شیراز،کرمان،مازندران وسیستان،اعدامهای گسترده،اعدام 20 نفردر2 بهمن،بیانیه شورای هماهنگی تشکلهای صنفی معلمان

3 - اعتصاب غذای زندانیان ماکو،افزایش فشاربه دراویش گنابادی،10نفردرانتظارحکم سنگسار،فشاربرکارگران،شخم زدن ودرختکاری گلزارخاوران و.

1 -30سال پس ازانقلاب درجگونه وضعیتی هستیم،راه حلهای برونشد ازاین نابسامانیهاووضعیت فعلی،انقلاب توانست تاثیراساسی برمردم جهان بگزارد

2 -بلافاصله پس ازانقلاب جدال دونوع تفکر،یکی برپایه ولایت فقیه وخودکامگی،دیگری براساس حقوق وآزادیهای مردم شکل گرفت ورودر روقرارگرفت

3 -خمینی با 3خط فرمان اعدام چندهزارجوان راداد،رژیم حاکم تداوم نظام شاهنشاهی است،14 تا 20 میلیون زیرخط فقر،سن فحشاواعتیاداز11 سالگی

1 - اخبارمواردنقض حقوق بشردرایران باتوجه به تشدیدآن درشرایط امروز،حرکتها،اعتراضات،محاکمات ودادگاهابرای دانشجویان کشور،اتهامات واهی

2 - ازقبیل تشویش اذهان عمومی بقصدبرهم زدن امنیت کشورو..،متن قطعنامه دانشجویان دانشگاه پلی تکنیک،فزونی تعدادمعترضین حرکتهای مشترک

3-تجمع کارگران اخراجی،عدم بازگشت کارگران به کار،راهپیمائیهای معلمان وکارگران،پیش بینی بانگ جهانی ازوضعیت نرخ بیکاری ایران درسال آتی