رادیو آزادگان       

زمان پخش
Oct26,2009

فریده غیرت - رئیس هیئت مدیره انجمن دفاع از حقوق زندانیان در تهران

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  موضوع مصاحبه

تهران،رئیس هیئت مدیره انجمن دفاع اززندانیان،وضعیت موکلین آزاد شده وآنهائیکه درزندان هستند مثل بهمن اموئی احمدی،مشکلات حقوقی وکلای ایرانی