مهندس نورالدین غروی، از استانداران آذربایجان پس از انقلاب                                          رادیو آزادگان      

مصاحبه های سال  2011

مصاحبه های سال  2010

مصاحبه های سالهای -2008-2009

مصاحبه های سال 2007

مصاحبه های سالهای 2006-2005

زمان پخش    

Jan09,2012
Jan09,2012
Jan09,2012
Jan09,2012
Jan09,2012
Jan09,2012
Jan22,2012
Jan22,2012
Jan22,2012
Jan22,2012
Jan22,2012
Feb11,2012
Feb11,2012
Feb11,2012
Feb11,2012
Feb11,2012
Feb11,2012
Feb25,2012
Feb25,2012
Feb25,2012
Feb25,2012
Feb25,2012
Feb25,2012
Mar15,2012
Mar15,2012
Mar15,2012
Mar15,2012
Mar15,2012
Mar15,2012
Mar19,2012
Mar19,2012
Apr05,2012
Apr05,2012
Apr05,2012
Apr05,2012
Apr05,2012
Apr05,2012
Apr20,2012
Apr20,2012
Apr20,2012
Apr20,2012
Apr20,2012
Apr20,2012
May04,2012
May04,2012
May04,2012
May04,2012
May04,2012
May04,2012
May12,2012
May12,2012
May12,2012
May12,2012
May12,2012
June01,2012
June01,2012
June01,2012
June01,2012
June01,2012
June22,2012
June22,2012
June22,2012
June22,2012
June22,2012
July07,2012
July07,2012
July07,2012
July07,2012
July07,2012
July07,2012
July232012
July23,2012
July23,2012
July23,2012
July23,2012
July23,2012
Aug15,2012
Aug15,2012
Aug15,2012
Aug15,2012
Aug15,2012
Aug15,2012
Sept03,2012
Sept03,2012
Sept03,2012
Sept03,2012
Sept03,2012
Sept03,2012
Sept14,2012
Sept14,2012
Sept14,2012
Sept14,2012
Oct 012012
Oct 012012
Oct 012012
Oct 012012
Oct 012012
Oct19,2012
Oct19,2012
Oct19,2012
Oct19,2012
Oct19,2012
Oct19,2012
Nov20,2012
Nov20,2012
Nov20,2012
Nov20,2012
Nov20,2012
Nov20,2012
Dec13,2012
Dec13,2012
Dec13,2012
Dec13,2012
Dec13,2012
Dec13,2012
Jan05,2013
Jan05,2013
Jan05,2013
Jan05,2013
Jan22,2013
Jan22,2013
Jan22,2013
Jan22,2013
Feb03,2013
Feb03,2013
Feb03,2013
Feb03,2013
Feb03,2013
Feb03,2013
Feb23,2013
Feb23,2013
Feb23,2013
Feb23,2013
Feb23,2013
Mar08,2013
Mar08,2013
Mar08,2013
Mar15,2013
Mar15,2013
Mar15,2013
Mar20,2013
Mar20,2013
Mar20,2013
Apr08,2013
Apr08,2013
Apr08,2013
Apr08,2013
May05,2013
May05,2013
May05,2013
May05,2013
May05,2013
May25,2013
May25,2013
May25,2013
May25,2013
May25,2013
June10,2013
June10,2013
June10,2013
June10,2013
June10,2013
June10,2013
June20,2013
June20,2013
June20,2013
June20,2013
June20,2013
July06,2013
July06,2013
July06,2013
July06,2013
July06,2013
Sept02,2013
Sept02,2013
Sept02,2013
Sept02,2013
Sept02,2013
Sept02,2013
Sept16,2013
Sept16,2013
Sept16,2013
Sept16,2013
Sept16,2013
Sept16,2013
Sept28,2013
Sept28,2013
Sept28,2013
Sept28,2013
Sept28,2013
Sept28,2013
Oct13,2013
Oct13,2013
Oct13,2013
Oct13,2013
Oct13,2013
Nov28,2013
Nov28,2013
Nov28,2013
Nov28,2013
Nov28,2013
Dec20,2013
Dec20,2013
Dec20,2013
Dec20,2013
Dec20,2013
Dec20,2013
Dec20,2013
Jan13,2014
Jan13,2014
Jan13,2014
Jan13,2014
Jan13,2014
Jan13,2014
Feb02,2014
Feb02,2014
Feb02,2014
Feb02,2014
Feb02,2014
Feb02,2014
Feb23,2014
Feb23,2014
Feb23,2014
Feb23,2014
Feb23,2014
Feb23,2014
Apr27,2014
Apr27,2014
Apr27,2014
Apr27,2014
Apr27,2014
Apr27,2014
May25,2014
May25,2014
May25,2014
May25,2014
May25,2014
May25,2014
June23,2014
June23,2014
June23,2014
June23,2014
June23,2014
June23,2014
July26,2014
July26,2014
July26,2014
July26,2014
Aug24,2014
Aug24,2014
Aug24,2014
Aug24,2014
Aug24,2014
Sept21,2014
Sept21,2014
Sept21,2014
Sept21,2014
Oct13,2014
Oct13,2014
Oct13,2014
Oct13,2014
Oct13,2014
Oct13,2014
Jan05,2015
Jan05,2015
Jan05,2015
Jan05,2015
Mar02,2015
Mar02,2015
Mar02,2015
Mar02,2015
Mar02,2015
Mar02,2015
Apr10,2015
Apr10,2015
Apr10,2015
Apr10,2015
Apr10,2015
Apr10,2015

June05,2015

June05,2015
June05,2015
June05,2015
June05,2015
June05,2015
June15,2015
June15,2015
June15,2015
June15,2015
June15,2015
June15,2015
June15,2015
Aug09,2015
Aug09,2015
Aug09,2015
Aug09,2015
Aug09,2015
Aug09,2015
Aug09,2015
Aug24,2015
Aug24,2015
Aug24,2015
Aug24,2015
Aug24,2015
Aug24,2015
Sept25,2015
Sept25,2015
Sept25,2015
Sept25,2015
Sept25,2015
Sept25,2015
Oct16,2015
Oct16,2015
Oct16,2015
Oct16,2015
Oct16,2015
Oct16,2015
Oct16,2015
Nov25,2015
Nov25,2015
Nov25,2015
Nov25,2015
Nov25,2015
Nov25,2015
Nov25,2015
Dec13,2015
Dec13,2015
Dec13,2015
Dec13,2015
Dec13,2015
Dec13,2015
Jan25,2016
Jan25,2016
Jan25,2016
Jan25,2016
Jan25,2016
Jan25,2016
Feb08,2016
Feb08,2016
Feb08,2016
Feb08,2016
Feb08,2016
Feb08,2016
Mar10,2016
Mar10,2016
Mar10,2016
Mar10,2016
Mar10,2016
Mar10,2016
Mar19,2016
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 موضوع مصاحبه                                    لطفا جهت شنیدن مصاحبه ها روی موضوع مصاحبه کیلک کنید

1-جهان درسال 2011،دراین سال چه گذشت،آیااین سال باسالهای دیگرتفاوت های بنیانی واساسی داشت واگرداشت کدامینهااست،چه شباهتهائی بین سال 1848 ،سال بهارملتها،کنوانسیونهاوکنفرانسها،تجاوزات و
2-جنگهاوانقلابها،باسال 60 سال بزرگترین تظاهرات ضدجنگ،رفتن انسان به فضا،سال ترورها بویژه درآمریکا میباشد؟ویژه گیهای سال 60 اززوایای مختلف،سال تلخ وشیرین،سال حذف وگریزدیکتاتورهاودرپایان
3-سال مرگ مقام معظم رهبری کره شمالی،پیکرخون آلودسوریه وجنبه های مثبت جنبش آنجا،سرکوب هرچه تمامترجنبش مردم بحرین وحتی پزشکان معالج،لشگرکشی عربستان بابهانه حمایت ازدولت آنجاوهمه
4-زیرنظرآمریکا،مصر،تونس،اردن ودیگرکشورها،بهارعرب متاثرازجنبش ایران وتاثیرآن درمنطقه وجهان،جنبش دوران سازتسخیروال استریت واثرآن،99 درصدی هادرمقابل یک درصدی،پوتین وفکر ریس جمهوری
5-مادام العمری،سونامی هاوحوادث جوی غیرعادی ناشی ازتخریب محیط زیست،اهوازوتهران ازآلوده ترین شهرهای جهان،آمارهای جهانی وبویژه صندوق بین المللی پول درباره وضعیت جهان،نابرابریهای فاجعه بار
6-نتایج گلوبالیزه شدن،بخشهای فقیرواقدامات تروریستی،تعدادبیکاران وبی خانمانها،دیکتاتوری منطقه ای وجهانی،غافلگیری غرب وآمریکاازقیامهاوجنبشها،جنبش بی رنگ مستقل ملت ایران همچنان استواروپابرجا
1-دنباله گفتگوی جهان درسال 2011،آیا این سال تفاوتهای بنیا دی  ویاشباهتهائی بادیگرسالهاداشت،،وضعیت کشورهای اشغال شده بابهانه دخالت بشردوستانه چگونه است وامروزبه چه سرنوشتی دچارشده اند
2-مدعیان دخالتهای بشردوستانه چه نقشی درقیامها مردمی سال 2011داشته اند،آیابه آنهابرای رسیدن به مردم سالاری وحاکمیت ملی یاری رسانده یابافریب وسرکوب آنهارابسمت وابستگی ومستعمره شدن کشانده اند
3-دمکراسی های دروغین وانتخابات قلابی،انقلابهای رنگین،بیرنگ ونیمه رنگی،بالاترین درصدخواستهای مردمی درکشورهائی که خیزش کرده اند،این جنبشهاوقیامهاباعث بهت آمریکاومتحدان وحاکمین زورگوی شد
4-چه کسانی درلیبی کارگردان اند؟چراباوجودتولیدنفت درآنجامردم دروضعیتی بدتروتنگدست ترهستند؟درآمدهابه جیب که میرود،حفاظت ازچاههای نفتی لیبی وعراق درهنگام تجاوز،تاثیرجنبش ایران برقیامهای جهان
5-آیا دمکراسی یعنی فقط یک مستبد برود،آنان که ازبیگانگان طلب دخالت میکنندوآرزوی تجاوز دارندباتوجه به تجربه افغانستان وعراق ولیبی مستعمره،بایددیدکه هستندوچه میخواهند؟جنبش بیرنگ وپویای کشورمان
1-چراانقلاب شد؟آیاخواست مردم ازآن انقلاب شکوهمندپرافتخارهمین شرایط پرازتنش والتهاب،این دوران پرازوحشت وجنگ وخشونت،آشفتگی اقتصادی واین وضع فلاکت بارمردم بویژه طبقه محروم وزحمتکش بود؟
2-اگرنبودچگونه شد،این انقلاب راکه پیروزی گل برگلوله مینامیدندامروزبه اینجارسید،چه عواملی باعث این فاجعه شدند،ضرورت بازنگری بیشتربه انقلاب ایران باتوجه به بهارعربی و قیامهاوخیزشهای منطقه وجهان
3 -امروزدرایران چه میگذردوچراترکیبی اززیمباوه،کره شمالی،طالبان وعربستان سعودی شده ایم،چراقیامها وشورشهای منطقه بوجودآمد؟دورانهای زایش وپرورش،رشدوبلوغ وتاآشکاری انقلابها،سرکوب انقلاب
4 -مشروطیت بدست رضاخان وسیدضیاوانگلیسها،جنبش نهضت ملی شدن نفت هم با کودتای خائنانه شاه،کاشانی،بقائی وبفرمان آمریکاوانگلیس،رخدادهای پس ازانقلاب کبیرفرانسه ودیگرانقلابهای بزرگ جهان
5 - سهم ملت فرانسه پس ازپیروزی انقلابی که شعارش برادری وبرابری بود گیوتین شد،باتوجه به این شرایط آیابایدبگوئیم انقلاب چیزبدی است ونبایدانقلاب کرد؟قرن 20قرن جنگهاوانقلابها،نگاهی کوتاه به شرایط و
6 -اوضاع اقتصادی وسیاسی ایران درسالهای پیش ازانقلاب وهمگونی باامروز،شباهت حرفهای شاه باخامنه ای وبویژه سخنان هفته های اخیراو،واحمدی نژاددرباره ادعای مدیریت جهانی،نقش انقلابهادرروندرشدبشر
1-دنباله گفتگوی چراانقلاب شدوآیاخواست مردم ازآن انقلاب صلح آمیزکه پیروزی گل برگلوله نام گرفت همین روزگاران ،پرازوحشت والتهاب،نگران وخشونت بود،چه عوامل وجریانهائی درایجاد آن نقش داشتند
2 -نگاهی کوتاه به انقلابهای جهان،اگراین انقلابهایاپوست انداختنهای دردناک ملتهای جهان رخ نداده بودامروزوضعیت جهانمان چگونه بود،انقلاب نتیجه پیشرفت تدریجی ومداوم خواست بنیانی ودرونی یک ملت است
3 -شاه درسال 57 ایران را به مرحله ای رسانده بودکه چاره ای غیرازانقلاب نبود،یک گورستان که تنهاصدای ناهنجاردیکتاتورمی آمدوتنهاجائی که برای اعتراض مانده بود مساجدبودند،کلمات زندانی درآن روزها
4 -کوتاه شدن زمان رشدوتکامل انقلاب،بزرگترین حماقت انتقال خمینی به پاریس،نقش نهاددینی یانهادروحانیت درمبارزات مردم ایران ومغلطه ای که اینروزهادراینباره میشود،آیا چنین صنف وتشکلی درتشیع بوده
5 -دخالت دردوعهدنامه ننگین گلستان وترکمنچای وازدست دادن بخشهائی ازایران،اولین بارمقابل درباردرواقعه رژی ودروغ تاریخی آن،درمشروطه برخی کنارمردم وگروهی رودرروی،درنهضت ملی بجزچنداستثنا
6 -کارنامه ای بس خراب،قیام 15 خرداد،انقلاب چرادینی ومذهبی شد؟خمینی سال 50 و57،سخنان خمینی درپاریس،وظیفه امروزدربر خوردبااین شرایط ضدانسانی که فقط یک صدای خفاش ازآن شنیده میشودچیست؟
1 -چهل وپنجمین سالروزدرگذشت دکترمصدق درتبعیدگاه احمدآباد درپس کودتای ننگین وخائنانه 28 مرداد،بسرگردگی محمدرضاپهلوی،ابولقاسم کاشانی وبدستورآمریکا وانگلیس،که دربیدادگاه های نظامی آن محکوم
2 -به 3 سال حبس انفرادی وتبعید تاپایان عمرکه این تبعیدوزندانی همچنان تاامروزادامه دارد،شصت یکمین سالگرد ملی شدن صنعت نفت ایران وپیام آورنوروز،چه رابطه ای بین این دوروزمیتوان دید،چراهمواره
3 -بیگانگان وکودتاگران وعوامل مزدورشان با فریبهاونیرنگهادررسانه های ساخته وپرداخته شان ویا بامقالاتشان هرروز بیشتربابی شرمی این چنین دروغسازی میکنند،چرااین حمله هابه مصدق میشود،اوچکارکرده
4 -که همه ستمگران وغارتگران ازاواین اندازه درهراس اند؟آنچه مصدق در زمان بسلطنت رسیدن رضاخان درباره اوگفت همه بوقوع پیوست،مسئله ملی شدن صنعت نفت،چراکودتاکردند؟نقش نفت درآنروزوسخنان
5 -دولتمردان آمریکاوانگیس دراهمیت پیروزی جنگهاونفت،بویژه نفت ایران،حمله به عراق ولیبی واهمیت حیاتی نفت درسیاستهای امروزوفردای جهان،اگراین کودتابه انجام نمیرسیدوضعیت امروزجهان چگونه بود؟
6-چراسعی میکنندافتخارات ونمادهای یک ملت راتخریب وقهرمانان قلابی چون قوام بسازند؟ملی شدن نفت آیا فقط برای چند سنت بودیا پایان شوم دوران سروری بیگانگان،استقلال بدون آزادی یک دروغ محض است
1 - شادباش نوروزی
2 - شادباش نوروزی
1-ایران وجهان درسال 90،رویدادهای سیاسی،اقتصادی واجتماعی این سال،تحریمها،تنگناهای هرچه بیشترمردم،بویژه زحمتکشان،وضعیت خط فقروخط فلاکت یافقرمطلق،تعدادآنهاباتوجه به آمارهای داده شده ونشده
2 -خیانتی باشکل نوین درآمارها،قرارگرفتن ثروت دردست اندکی ازسرسپردگان رژیمی که قادرنشده بود29 اسفندراازتاریخ پاک کند،حال تلاش میکندتاریخ راتعوض وکاشانی رارهبرنهضت ملی وبجای مصدق بنشاند
3 -امپریالیست رسانه ای واثرات مخربش،اقتصادهیئتی واقتصادنالایقترینها،نتایج حاصل ازفروش وگرانی 25 درصدنفت،آمارهای دروغین درباره رفاه،صادرات غیرنفتی ومقایسه آن بافقیرترین کشورها،وابستگی
4 -بیشتراقتصادبه نفت،بحران دربخش تولید،بیشترآلوده ونظامی شدن سیاست واقتصاد،سردارهای میلیاردر،سن فحشاوروسپیگری،بیشترنتیجه دادن تحریمهادرپس این 3 سال سخنان احمدی نژادمجری موبه موی
5 -فرامین ولی فقیه،وهمه بسوداسرائیل وآمریکا،اینان بقیمت ویرانی ایران میخواهندبرسرکارباشندوخیانت میکنند،تازه ترین قراردادترکمانچای،زیانهای ناشی ازبحران کاهش ارزش پول،لومپنی درمجلس،اعدامها و
6 -،شکنجه هاومقاومتها،بحث تجاوزبه ایران،برنامه های طراحی شده اسرائیل،صنعت نظامیگری ونفت،مصاحبه سایت دانشجوباکمپین ازایران برای صلح ودمکراسی،ایمیل ازاسرائیل وآرزوی لیبیائی شدن ایران
1-سفرمعجزه هزاره سوم احمدی نژادبه جزیره ابوموسی،واکنش شیخکهاوپادشهان انگشت دانه ای ساخته وپرداخته انگلیس وآمریکا،بردگان عاشق ارباب،چرااسنادجزایرخلیج فارس باوجودگذشت سالهااززمان معمول غیرسری نمیشوند
2 -محرک وحامینشان،اینهمه وقاحت وبی آزرمی،چرابه اینجارسیده ایم؟حاکمیت یک مشت شارلاتان،لومپن واوباش که باغارت وفروش منابع وسرمایه های ملی زندگی پلیدخودرابسرمیبرند،نشست 5+1 دراستانبول،جلسه وکنفرانسی که
3 -می باید بسمت جلوبرود،شیوه ویژه دیپلماسی این رژیم نوشیدن جام زهر،نمونه اش گروگانگیری،مشخصه اصلی حل مسئله گروگانهاباریگان،نظامی تر شدن جهان،مشت آهنین،وچماق لعنتی روزولت بود،دیپلماسی هوشمندچیست؟
4-چماق وهویج برآمده ازفرهنگ برده داری وگاوداری،ذهنیت غرب ازدیگران،امتیازهای هریک ازطرفین دریک مدت محدود،حاشیه های این نشست وچراایران بغدادرا پیشنهادکرد،جهان جنگل وحش،5+1 یعنی چه؟درسوریه چه میگذرد
 5 -سوریه حلقه گم شده ایران،سیاستهای چین وروسیه دراینباره،دیکتاتورها عامل اصلی دخالت،نفوذوتجاوزبیگانگان غارتگراند،تجربه اسدازسرنوشت قذافی،سرکیسه شل کردن وتلاش عربستان درمسلح کردن مخالفین اسدباسلفیستها
6 -ادعای اسرائیل مثل رژیم ایران بردمکرات ترین حکومت،خامنه ای واحمدی نژادیاوران آمریکاواسرائیل،چرابحث حقوق بشردرعربستان مرتجع ترین کشورجهان نیست،عربستان خادم حرمین تل آویووواشنگتن ودرپی صدمه باایران
1-اپوزیسیون سازی برای ایران وتغییراتی درشکل وساختارآن درده های گذشته،بحث ملتهای ایران وایران کثیرالمله،چه سازمانها وجریانهائی درپس این طرح هستند،چه کسان وگروهائی آنرامرتب تکرارمیکنند،چرادرآمریکاسعی میشود
2-آنچه که خودکرده اندرابه ایران وتاریخ ایران نسبت دهند،سوابق اپوزیسیون سازی درجهان،چراوصل اقیانوس اطلس وآرام ازطریق کشورنیکاراگوئه نشدوپاناماازکلمبیاتجزیه واین کانال درآنجابه پایان رسید،نقش اپوزیسیون درآنجا
3-نقشه خاورمیانه نوین وایران برناردلوئیس دست راستی افراطی ومغزمتفکرراستها،نقش گروگانگیری دانشجویان خط امام،عملکردمجاهدین ودیگرسرسپردگان ووابستگان،سرمایه گذاریهای غرب ودرراسش آمریکا درروندپیشبردآن
4-اپوزیسیون مستقل داخل وخارج کشوروتاثیرات آن،اثروپیامدهای تک ابرقدرتی،درسودان چه میگذردوهمینطورلیبی،عراق،افغانستان وپاکستان،دمکراسی واقعی درایران ودرزمان مصدق،بااستقلال واقعی وبدورازخشونتهاوتهدیدها،
5-افکارسازی امپریالیست رسانه ای،عربستان وبیشترعراق دومین تولیدکننده اپک،کمبودنفت ایران راتامین کرده اند،3 کشورتجزیه شده عراق باچاه های نفت خودشان،رابطه چاه های نفت باتجزیه،شگردهای نفتی وسحروجادوهای آنان
6-لزوم کمپانیهای اسلحه سازی،سرعت اپوزیسیون سازی درپی کارآئی تحریمهاوبحث هرروزبیشترتجاوز،چرانمایندگان رضاپهلوی وتجزیه طلبان رادریکجامی نشانند،مسئله انرژی وهدف نهائی،دروغ تاریخی ایران اتمی خطر جهانی
1-جنجال وهیاهوی تغییر نام خلیج فار س توسط شیخکهای ساخته وپرداخته آمریکاوانگلیس دراین حدود40 سال اخیربرای چیست وبنفع کیست،آیااین یک جنگ رسانه ایست یابقول فرافاشیستهای وابسته تجزیه طلب دعوای فارسهاست؟
2-مسئله اصلی چیست؟کوچک کردن این مسئله وجریانی که نماوشکل ظاهری آن تغییراسم وجنگ رسانه ایست ازطرف نیروهای غیروابسته غلط فاحش است،چه اصراریست که میخواهندنام خلیج فارس راپس ازهزاره هاعوض کنند؟
3- آیااین جنگ رسانه ای رارژیم ایران ویاایرانیان راه انداخته اند؟چرااین شیخهابدنبال تغییرنام وادعای مالکیت برجزایرایرانی خلیج فارس راباآن سابقه کذائی دارند؟آیااین گزافه هابخواست خودایشان است؟سوابق این توطئه وطرحها،
4-حمله  بشدت حساب شده به هویت ایرانی برای ازهم پاشی،وضعیت رژیم حاکم برایران درزمینه سازی این تهدیدهاوآسیب پذیری ها،عملکردبه حدضعیف این رژیم،حرکت خودجوش مردم،امروزخلیج فارس وجزایرایرانی ،فردا الاحواز و
5-چراگوگل یکباره نام خلیج فارس رابرداشت وبی بی سی وصداوسیمای آمریکاخلیج میگویند؟تاریخچه خلیج فارس ونامگذاری پرشیا،پرژین یاپرسیانام دیگرایران نه یک قوم ازهزاره ها،ظرفیتهاومنابع،اهمیت حیاتی آن درجهان امروز
1-مذاکرات هسته ای رژیم ولایت فقیه با گروه 5+1،بحثهاومقالات درباره تحریمهاوکارائی آن،نقش تعین کننده وچندین برابری اوباما نسبت به تحریم عراق توسط کلیتون دراین تحریمها،درنهایت به زیان کیست؟گزارشهای رمزی کلارک
2-وبسیاری ازسازمانهای حقوق بشری،پولهای هنگفت صدام وفرزندان واطرافیان،وضعیت مالی قدرتمندان وحاکمان امروزایران،زمینه های جنگ شیعه وسنی،نبردوحشیانه قدرتهادررابطه باایران،چرائی تداوم تحریمهاحتی پس ازتوافق
3-طرح تجاوزوتجزیه ایران،مطالبی که روزبعدازمذاکرات مطرح شد،تاثیرآن برنفت واقتصاد،شرایط بسیارویژه وپیچیده این مذاکرات وطرفین،خواسته هاچیست وچگونه میخواهند نمایش دهند؟ نبرد ریاست جمهوری آمریکاوشعارهای
4-جنگ طلبانه کاندیداها،آیااسرائیل میتوانداوباماراواردجنگ باایران کند؟آیا 5+1 خواسته های اسرائیل رادنبال میکند؟سفرمذاکره کننده آمریکائی بلافاصله به اسرائیل،برنامه اولین سفرپوتین به اسرائیل پس ازرسیدن به رئیس جمهوری
5-چه عواملی باعث اینهمه امتیازات برای اسرائیل شده؟ضربات جبران ناپذیری که رژیم ولی فقیه به ایران زده،انتخابات مصروچه میگذرد؟چرااخوان المسلمین پیروزشدند،تعدادآرای نفرات اول ودوم،توافقهای انجام شده،خواست مردم؟
1- درمنطقه وایران چه میگذرد؟ارکسترراسیون زشت وشرم آورفریب ودروغ،نیرنگ وعوام فریبی،بهارعربی ووضعیت امروزآن،قربانیهای این توطئه هادرجهان،خیزش وقیام ملت مصرامروزبه کجارسیده؟
2- جایگزینی ارتش آموزش دیده آمریکائی مصر،انتخابات مصرونمایشهای آن،قیامها وخیزشها،تاثیرات آن برآمریکاو اسرائیل،سوریه وجنایات واتفاقات،تصاویرهمه روزه آن ازامپراطوری رسانه های غرب
3- دستوروالویت های ویژه برای این کشور،درلیبی چه گذشت وچه میگذردوامروزدرچه وضعی است،بحرین وآنهمه جنایت وکشتار،یمن وشورشها،کشته ها ومقاومتها،شرایط امروزوانتخابات تک کاندیدائی
4-انقلاب دزدیده مصر،پیروزی وحاکمیت ضدانقلاب،درکشورهای همسایه مصرفاجعه جاریست،دلارهای عربستان وقطر،کمکها به کشورهای عربی وکشورهای شمال آفریقابه جهت خفه کردن صدای دمکراسی،
5-باوربه منحصرالفردبودن آمریکا،این مدافعان وفعالان ومنادیان حقوق بشرکجایندوچرا سکوت محض کرده ودم برنمی آورند،سببها ومجوزهابرای جنایتهاوخیانتهای هرروزبیشتررژیمهائی چون ولایت فقیه؟
1-تحریمهاونتایج وتاثیرات آن برهموطنان بویژه زحمتکشان وکم درآمدها وبیماران سخت درمان،چه رابطه ایست بین کارائی آن بقول تحریم کنندگان وبازفعال شدن بیشترتجزیه طلبان وابسته ونیروهای مزدور
 2-درآذربایجان،کردستان،خوزستان،بلوچستان،همینطورمجاهدین ورضاپهلوی ویارانش،حمایت هائی که ازآنان میشود،به چه کارمی آیند؟وضعیت اقتصادی امروز ایران وناتوانی کم ماننددرخرید،فجایع آینده در
3-تداوم تحریمها،نگاه به جهان ازاین مرکزجهان که بقیه رقم وعدداند،این پرسش که آیا این تحریم ها باعث خواهندشد که مردم بپاخیزندوطوماراین رژیم رادرهم بپیچند،یا اینکه اهداف دیگری درپی آنست؟
4-آیا طرفین درایران وغرب واسرائیل به رهبری آمریکا دنبال تنش زدائی هستندیاآشوبگری هرچه بیشتر،فضای تهدیدوتشنج وهماهنگی ،بوی کباب وهوس کباب،احمدچلبی های ایران،چه اشخاصی درپاریس
 5-شرکت کرده وسخنران بودند؟سوابقشان چیست وچگونه می اندیشند،برای هرسخنرانی چقدرمیگیرند،هزینه های این کنفرانسهاوتبلیغات ازکجامی آید؟اشاره ای به دوران رضاخان وپسرش،جنایتهاوغارتها
6-اگرساختمان وجاده سازی همراه با سرکوب اندیشه وخفه کردن صدای حق طلبانه نامش سازندگی است،جای این رژیم حاکم برایران کجاست؟این شعارکه رضاپهلوی نه دزدی کرده ونه جنایت آیادرست است؟
1 -وضعیت امروزایران ومنطقه وجهان،درمصرچه میگذرد؟اهمیت رخدادهای آنجا برای ایرانیان،اخوان المسلمین وتاریخچه آنها،کاندیداهاوانتخابات مصر،چگونگی برخوردهاوانتخاب رئیس جمهور،اولین سفر
 2 -دیدارهیلاری کلینتون ازمصر،سپس اسرائیل،سخنان طنطاوی وهمینطورگفته های هیلاری کلینتون پس ازملاقات،دعوت احمدی نژادازمرسی چون علی اف وعبداله اردن،این پرسش که  چه رابطه ای بین
3 -آمریکاواخوان المسلمین است که آمریکاتوانسته باآنهمه ترسهااین رابطه خوب راباآنهابرقرار کند،چگونه شدمصروعربستان تااین اندازه بهم نزدیک شدند،اطمینانهائی که مرسی میباید به عربستان میداده
4 -وعده هائی که دردوران ریاست جمهوری داده ونمی باید،عمل کند،قولهای مرسی به آمریکاودرباره فلسطین،اطمینان خاطری که هیلاری کلینتون ازطرف مرسی به اسرائیل داده،خواسته های آمریکاازمرسی
5 -استراتژی جدید آمریکاوغرب درخاورمیانه تاپیش ازبهارعربی،کنترل این قیامهاوبحرانها،آیا اسرائیل حاضربه حل مسئله فلسطین است؟مسئله انرژی وتاثیرآن برقدرتهای روبه رشد،میدانگاه برخوردها
6 -رابطه بسیارنزدیک باهند،پولهای مفت عربستان،قطروامارات خرج چه میشود؟چرابایدامواج دمکراسی خواهی ملتها قربانی اهداف مشتی زورگوشود،هدف غرب به رهبری آمریکادرباره ایران پس ازسوریه
 1 - تسلیت وسوگواری برای زمین لرزه ویران کننده آذربایجان شرقی،واقیتهائی درباره این زلزله،نمایشها ودروغهای رژیم دررسانه هاوبویژه صداوسیمای ننگ وفریب،نتایج فاجعه بارناتوانائیهاکه حتی
2-خودیهابصداآمدند،چراوچگونه است که بااینهمه تجربیات تلخ زلزله واینهمه درآمدهای مفت ازغارت منابع نفت وگاز برای زمین لرزه ای بااین ریشتراینگونه  فاجعه داشته باشیم،ادعای مدیریت جهانی
3-بازهم همبستگی ملی وهمدردی روح انسانی ایرانی درسراسرکشوردربرابراین همه بی لیاقتی وذلت وترویج بی اخلاقی، رخدادهای سوریه،بدون هیچگونه شکی سوریه نقطه اتصال ایران به فاجعه
4-وپایگاه کوبیدن وحرکت بعدی،درسوریه چگونه جنگیست ومخالفان مسلح چه کسانی هستند؟جنگ نیابتی و3 تشکل درجنگ بارژیم اسد،اهداف آمریکاوغرب واسرائیل درسوریه،کردستان بزرگ وطرح
5-ایجادکشورهای جدید،درسوریه تنهااسدنیست که جنایت میکند،درافغانستان وعراق لیبی چه میگذرد؟اسداگربه اعتراض آرام مردم پاسخی انسانی میدادآیاامروزاین سرنوشت شوم راداشت؟چرادیکتاتورها
6-ازسرنوشت تلخ یکدیگردرس نمیگیرند،دیکتاتورها 2 باربملت ومملکت خویش خیانت ودرراستای خواست متجاوزین حرکت میکنند،دروغ تاریخی وفریبنده  ایران اتمی خطریست برای اسرائیل وآمریکا
1- شانزدهمین نشست وکنفرانس باصطلاح غیرمتعهدهادرتهران،نگاهی کوتاه به تاریخچه وپیدایش آن،متعهدهاوغیرمتعهدهاوچراباصطلاح،کشورهای عضوتابن دندان وابسته،چه کسانی آمدندوچه کسان نه
2 -قطعنامه پایانی وخبرهائی ازقرادادها،اظهارات نامطلوب وسخنانی که گفته شد،اینهمه نگرانی وآشفتگی بان کی مون دبیرکل سازمان ملل ازیاوه هاوحرفهای پوچ خامنه ای واحمدی نژاددرباره اسرائیل
3 -آنهم با توجه حمایت بی دریغ غرب وبویژه آمریکاکه حتی تانابودی مخالفان پیش میروند،چرادربرابرتهدیدهای بی شرمانه ووقیحانه شبانه روزی مقامات رسمی وغیررسمی  دررسانه های جاریشان به
4 -بمباران ایران وکشتاروقتل عام مردم بیگناهش کوچکترین واکنشی نشان نمیدهد،بزرگانی چون مصدق وگاندی که موردافتخارواحترام بودند،عصرکوتوله های تاریخ،امروزجدا ازدلقکان گروهی شیادبر
5 - جهان حکومت میکنند،سفرمرسی سمبل بیداری اسلامی به ایران پس ازسفر به عربستان سردمدار پیکارجهانی سنی علیه شیعه،قول وقرارهاوتعهدهای اوبه قرارداهای مبارکی،گزارش فروش اسلحه
6 -کنگره آمریکاوبزرگترین خریداران 2شیخ نشین خلیج فارس،استدعای نماینده مجلس آمریکابرای تجزیه آذربایجان،سندویکی لیکس ومسئولیت صدای آمریکادراینباره،متن خبربی بی سی و وظیفه ما
1-پاسخی کوتاه به پرسشی درباره انتخابات آمریکا،تظاهرات اعتراضی دررابطه بافیلم توهین آمیزساخته شده درآمریکاکه هرروزگسترده ترمیشود،این فیلم چگونه ساخته واهداف چه بوده،محکوم کردن آن
2-توسط بازیگرانش،واکنش وسخنان وتهدیدهای اوباماودیگرمسئولان آمریکادراینباره،آیا این اعتراض ها بخاطر فیلم بودیا علت دیگری داشت،آنچه درمصر،لیبی،تونس وبقیه کشورهارخ داد،باما یا برما
3-چه عواملی باعث اینهمه جنگ وخونریزی واینهمه خشونت درمنطقه وجهان است،این سخنهاوشعارهاکه ماآزادشان کردیم وازنابودی نجاتشان دادیم،بااین وضع موجودآیاتوهین به شعورملتها نیست
 4-،عوامفریبی است یااینکه  خودباورکرده ونمیدانندچه کرده اند؟آیاازخون وجنگ واسلحه دمکراسی بیرون می آید،آیادرعراق ولیبی و..دمکراسی است؟عربستان پیشتازمبارزه برای دمکراسی درسوریه
1 -نشست سالیانه مجمع عمومی سازمان ملل،سه سخنرانی خبرساز،چگونگی آنها وتفاوتشان نسبت به گذشته، وجوه اشتراک سخنان اوباما واحمدی نژاد،سوگواری برای واژه های زیبای والای انسانی ازدهانهای
2 -بسیارنازیبا وآلوده،ادعای مدیریت جهانی بااینهمه فساد،بیداد،ستم وغارت،دزدان سرگردنه،آمارهائی ازوضعیت امروزایران،گفتگوها وتحلیلها ازحرفهای  احمدی نژاد،سخن رانی امپراطور با توپ وتشر به مردمان
3 -بخشهائی ازجهان ،انتقاد به اعتراضاتشان،مدعی رهائی ملتهاازیوغ دیکتاتورها وآوردن آزادی ودمکراسی،شرایط امروز لیبی ومقایسه آن بازمان قذافی،دمکراسی برای سوریه توسط عربستان،حقوق بشربحرین،
4 -گفته های اوباما درباره آزادی بیان وپخش سخنان جولین آسانژدراین رابطه،حرفهای نتان یاهو،رخدادزشت امسال،به جای صلح طلبی برطبل جنگ نواختندودیده نشدکه عضوی ازاعضاجلسه راترک ویااعتراض کند
5 -حمله وضرب وشتم سخنگوی وزرات خارجه درنیویورک،آیا خشونت خوب وبدداریم وآیا خشونت ازهر طرفی که باشدمحکوم نیست؟سخنرانی رودی جولیانی بسیارتندروبرای مجاهدین،دستمزدهای گزاف وحامیان
1 - انتخابات درونزوئلا، نگاهی به شرایط واوضاع اقتصادی واجتماعی آنجاومقایسه آن باایران،منابع ومعادن انرژی، چگونگی برگزاری انتخابات وکم خبری وسایل ارتباط جمعی غرب وبویژه آمریکادرباره آن
2 - برنامه های عمرانی،رفاهی وآموزشی موفق چاوز،گفته هاونظرات درباره انتخابات ونزوئلا ومقایسه آن باانتخابات ایران واینکه دراینباره درایران چگونه دادسخن داده اند،نکته های مثبت ومنفی درعملکردچاوز
3 -فتواهای قتل درغرب همچون ملایان  قم ایران،عربستان امروزپیشتازحرکت حقوق بشردرسوریه است،ارزشهای گرانقدرانسانی و وظیفه مادرپاسداشت آنها ،ایستادکی دربرابر خشونت،کشتاروسرکوب درهمه جهان
4 - انتخابات آمریکاومسئله روزجهان،تحلیل هادرباره آن،نگاهی گذرابه سوابق وعملکرددوکاندیداوهمچنین نحوه تفکرآنها،نظرسنجی ها،وعده وعیدهائی که داده اندواجرانکرده اندوبازهمچنان میدهند،رامنی مورمون
5 - وسکوت کلیساها،باتوجه به پیشینه ووابستگی هایشان به جریانهای حاکم درصورت انتخاب چه راهی راخواهند پیمودوآیاتفاوتی بنیانی باهم دارند؟هزینه های سرسام آوروبی مانندوهمینگونه نقش ویران کننده پول
6 - نقش رسانه های کورپریشن ،چگونه باتبلیغات یک کشوردوست درمدتی کوتاه تبدیل به دشمنی خطرناک میشودو میتوان به آنجاحمله کرد،آخرین مناظره دو کاندیدا،گفتنیها ونبایدها،افشاقرارداد بین دوستادانتخاباتی
1 - انتخابات آمریکا وانتخاب دوباره اوباما،پرسشهائی  دراین باره درآمریکا وجهان ، شاید استثنائی ترین انتخابات جهان تاامروز،سیرک رسانه ای آمریکاونمایش موفق آن ، ابراز احساسات پرشوربرخی ازهم وطنان
2 - چگونگی تاثیرتبلیغات درآمریکا وایران وهمینطوردرجاهای دیگر،فاکس نیوزهای وطنی،گرانترین انتخابات جهان وهزینه های آن ،اکثریت خاموش وچرا؟وضعیت دوحزب درمجلس سناونمایندگان
3 - وضعیت امروزلیبی وعراق وافغانستان بما چه میگویند؟بازاریابی ها وبهره مندیهای کمپانی های نفتی،آیا این انتخابات بسود جهان بود یا به زیان آن،تفاوتهای دوکاندیداوبویژه درسیاست خارجی
4 - چگونگی حمایتها وکمکهای مالی به ستادهای انتخاباتی اوباما ورامنی ،درآخرین مناظره بین دو کاندیدا رامنی درباره سیاست خارجی وخصلت های جنگ طلبانه دولت های آمریکا تاپیش از اوباما چه تاکیدی دارد
5 -استراتژی یک جنگ به جای دوجنگ،تابوی مقدس بودن ارتش،کاهش هزینه های نظامی  یا جابجائی؟برنامه تبدیل تغییرکمی به کیفی،مورد هدف قراردادن هریک ازرای دهنده گان با پیشرفته ترین سیستم اطلاعاتی
6 -وظیفه آسمانی رهبری جهان آزادوکشورهای درحال توسعه،تحریمهای فاجعه بار به زیان تهی دستان ومحرومین جامعه،این پرسش که آیا اوباماباتحریمهاهمان نقشی را درایران اجرامیکند که کلینتون درعراق کرد
1 -سالروزواقعه 21 آذر،مقدمه وپیش درآمدی بررویدادهای راستین براساس مدارک واسناد،پاسخ به تحریف هاودروغ های وقیحانه زبان پرستان تجزیه طلب بدستوراربابان غارتگروهمینطوریاوه گویان پریش
2 -نان به نرخ روزخور،تشابه عملکردحزب کمونیست شوروی درزمان استالین بابرنامه های امروزموسادوسیا،برنامه ریزی انتخابات ونظام نامه مجلس وافتتاح و..همه چیزازچه زمانی وبدستورچه کسی بود
3 -درسوریه چه خبراست وچه میگذرد،واقعیت رخدادهای آن؟وجدان عمومی جهانی ناراحت از رنج های مردم سوریه،موفقیت هرروزبیشترکورپریشنهای رسانه درتولیدفکروجهت دادن به آن،چرادیگرخبری ازلیبی
4 - پخش نمیشود؟مخالفین وباصطلاح اپوزیسیون اسدازچه گروه هاومردم هائی تشکیل شده اند،اینهمه تجهیزات نظامی پیشرفته ومنابع مالی اینچنینی توسط کدامین کشورهاتامین میشوند وچرا؟تفاوت اوباما بابوش
 5 -و ریگان،داستان وخبرامکان استفاده اسدازسلاح شمیائی برای کشتن مخالفین،زنده کننده خاطرت زمان پیش ازحمله آمریکابه عراق وصدام حسین،وضعیت این دونیروی درحال جنگ،نوع جدید دخالت خارجی
6 -طرح خاورمیانه بزرگ درزمان بوش،که زمان دیکتاتورهابسرآمده وبایدحکومتهای دمکراتیک برقرارشوند،تفکروایده توسط کدامین گروها وچهره هابود؟شکست اسدوتاثیرآن برهمسایگان ومنطقه وبویژه ایران
1 - جهان درسال 2012، پشت سرفضائی پرازآشوب واغتشاش،توام بابی خردی وبی منطقی بااصالت برزور و دروغ وفریب،جهانی پرازتنش هم ازلحاظ سیاسی وهم اقتصادی واجتماعی همراه بارگه هائی ازانسانیت
2 -انتخابات کشورهای تاثیرگذاربرسیاستهای جهان چون روسیه،فرانسه،چین،آمریکاوونزوئلا،چگونگی آنها،بازی پوتین مدودوف وتقلید احمدی نژاد،انتخابات نمایندگان مطیع بی چون وچرای ولی فقیه مجلس ایران
3 - فرق بنیانی وریشه ای چاوز واحمدی نژاد،وضعیت اقتصادی جهان وبیشترشدن تفاوت بین فقیروغنی،کودتاهای این سال،جنایتهادرکنگو،درسوریه چه میگذرد،کشتارها،چه نیروهاوقدرت هائی درآن نقش دارند
4 - ارتجاع منحصربفردعربستان،قربانی شدن اپوزیسیون ضدخشونت سوریه،نقش تحریمهادرمرگهای سوریه وهمینطوردرشرایط فاجعه بارایران،توطئه  تکه پاره کردن ایران وزمینه سازیهای رژیم جنایتکارحاکم
1-درجهان چه میگذرد؟استراتژی نوین پاسفیک آمریکا،تغییروتحولات منطقه درپی بهارعرب وآفریقا وبیگانگان،آسیبهاوفجایع وارده برکشورمان توسط حاکمیتهای سرکوبگرضدایرانی،تفاوت فاحش اقتصادی سیاسی
2 - ونزوئلاباچاوزواحمدی نژادوحاکمین ایران،دوگونه نگرش به جهان ویکسویه نگری،اوضاع کشورمالی وفجایعی که درآنجارخ میدهد،اعزام نیرو نظامی به مالی توسط فرانسه استعمارگرپیشین،اهداف غرب درآنجا
3 - نگاهی کوتاه به امپراطوری مالی ازدیدگاه علمی اقتصادی ووضعیت امروزآن،خط انرژی افقی وعمودی،اهمیت حیاتی حوزه های انرژی،شورش مالی توسط چه گروه هائی آغازشد،منابع انرژی درآفریقاوشمال آن
4 - تلاش غرب بامرکزیت آمریکا برای بازدارندگی چین ورهبریت جهان،درسوریه چه میگذرد؟علنی شدن جنایتهای ارتش آزاد وابسته وگرایشات به نیروهای طرفدارحکومت اسلامی،خطراتی که ایران تهدید می کند
1 - چرا سال 57 درایران انقلاب شد، آیااین انقلاب اجتناب پذیربودیانه؟ وچرا انقلاب پرشکوه وخشونت گریز ملت ایران برعلیه رژیم شاهی کودتاگر،ستمگرو وابسته به چنین روزهای تاریک وسیاهی تبدیل شد ؟
2 - آیاهسته اصلی این انقلاب باکودتای ننگین وخائنانه 28 مرادکاشته نشد؟استبدادوخودکامگی ازپهلویها تا ولی فقیه ها،فضای بشدت بسته واختناقی،نوشتارهای نزدیکان شاه درباره آنروزهاوعملکرداوچه میگویند
3 - تنها مکان برای حضورمردم،روزهای بسیاربد درمصروبهاربه خزان نشسته،پیش داوری عجولانه برخی هم میهنان درآغازاین جنبش،تحلیل ونظرغلط خامنه ای درباره بهارعربی که ادامه انقلاب ایران است
4 -شادی وپایکوبی مردم شمال مالی پس ازفرارتندروهای اسلامی،حمله اسرائیل به سوریه وچگونه برخوردآمریکا وغرب به آن،نکاتی چنددراین باره،کمبود نان درسوریه ،صف های طویل وچگونه عملکردگروهای
5 - مخالف ودرگیرجنگ دراین رابطه ، دولت جدید اوباما، چندوزیر ومدیر مهم آن،نگاهی گذرا به پیشینه ومعرفی های وزرای خارجه و دفاع ورئیس سیا،رویکرد دورجدید دولت اوباما باایران چگونه خواهدبود؟
6 -دستگاه دفترتنظیم،مغزشوئی وهدایت،عدول ازمواضع توسط وزیرجدید،پیمانکاران سازندگان اسلحه،پرسش بی پاسخ خبرنگاران درباره شکنجه های اعمال شده، وهمینطوربمباران وکشتارهای مردم عادی بیگناه
1 - وضعیت امروزایران وجهان واینکه دراین جهان پرآشوب چه میگذرد؟اوضاع وخیم سوریه،سخنان خائنانه آخوند طائب وزمینه های آن درنظام حاکم،شرایط  مالی وبویژه این روزها،آینده مصر
2 - تفاوت سفراحمدی نژادبه مصرباسفرمرسی به ایران،مصاحبه با منشی مرسی وبرخورد وبداخلاقی شیخ مفتی الازهر،اظهارنظروحرفهای بیهوده او،لغو روادیدیکطرفه  وتبعاتی که میتواندداشته باشد
3 - سخنان اوپس ازبازگشت وندیده گرفتن حیثیت مردم ایران چون همیشه،این پرسش که چراوبه چه دلیل کسی باعنوان رئیس دولت به جائی میرود وخودش را درمعرض چنین شرایطی قرارمیدهدوفاجعه بارتر
4 -که این مطالب یاوه رابیان میکند تاباعث ناسزاگوئی به ملت ایران گردد،ظرفیت اندیشگی این حاکمان؟نگاه امپریالیسی درجهان ونگاه شبان رمه ای درحاکمیت ولایت فقیه،،افشاگری درمجلس وداستان دزدیها
5 -بلبشوی بزرگ،دستگیری خبرنگاران ورژیمی که این اندازه میترسدچگونه رژیمی است؟تفاوت سفردورئیس دولت به مصریکی مصدق بهنگام بازگشت ازلاهه ودیگری 60 سال بعدسفررئیس دولت کودتا
1 - سالروزدرگذشت دکترمصدق درتبعیدگاه احمدآباد،سروده لوح تاریخ،شرایط واوضاع ایران درروزهای پیش از نهضت ملی ودر زمان نهضت،چگونگی رویاروئی مصدق باانگیس قدرت برترآنروزبدون خشونت
2-مصدق صلح طلب،تبلورشکوه وعظمت ایران وتبلوراجرای آرمانهای مشروطیت،آیاامروزبادیدن وضعیت کشورهائی چون سوریه،لیبی،مصر,عراق وافغانستان احساس نیازهرچه بیشتربه اندیشه های مصدق نمیکنیم
3-جایگاه مصدق درفضای آکادمیک غرب،اولین کشوری که درمنطقه دمکراسی راستین،اصیل وخالص برقرارکردایران زمان مصدق بود،اگرکودتای ننگین نشده بودامروز جهان چگونه بود؟نهادن نام اودرکنارنامهای
1 - دراسرائیل ودررونددائمی اشغال چه میگذرد؟بهانه ایران اتمی وهمراهی رژیم ولایت فقیه،همسوئی احمدی نژادبا نتانیاهودرراستای سیاست گریز ازصلح اسرائیل،مذاکرات ایران وگروه 5+1،نقشه درحال ترسیم
2 -ژئوپلتیک منطقه،شباهت هادرایران وآمریکادرمخالفت مذاکرات،بشدت سخت بودن آن،مترومعیارهای حاکمین ایران،درسوریه چه میگذرد،وضعیت مردم آنجا،مراسم اسکاروبرندگان جوایزآن،آیااسکارسیاسی است
3-چرادیکتاتورهاازتاریخ وحتی از رخدادهای اخیر درس نمی گیرند،چراگروگان گیران بااینهمه ضربات وفجایعی که به ملت ایران ومنافع ملی وارد کرده اند اعتراف به حقایق نمی کنندو تقاضای بخشش نمی نمایند؟
شادباشها وتبریکات نوروزی  1392   
1 - بحث روزخبرتهدیدهای کره شمالی  باحمله اتمی درآغاز به کره جنوبی وبخشهائی وسپس همه جای آمریکا ،تکرارهزارباره کلمه ، بی رحمانه آمریکا راخواهیم کوبید اززبان رهبرمعظم کره شمالی  درآمریکا
2 - نقش رسانه های کورپریشن دراین نوع خبررسانی ها،این پرسش مردم آمریکا که بایدبترسند ونگران باشندیاخیر? یکی ازروشهای جذب مشتری برای این رسانه ایجادچگونه فضائی است ؟
3 - چرادرآمریکا به چنین هیاهوهائی دامن زده وتبلیغ میشود،چراکره شمالی این شعارها رامیدهد،آیاکره شمالی توانائی چنین حمله های نظامی رادارد؟ درچه چارچوبی میتوان به کره شمالی نگریست؟
4 - رهبر بزرگ وعظیم الشان درکره شمالی وشباهت های آن باایران،خط قرمز توافق  5+1 با ایران خط قرمز اسرائیل! ، بحثها وشعارها دراین جهان پرازدروغ ونیرنگ وعملکردهای ظالمانه ودیوانه وار
1 -انتخابات این دوره ریاست جمهوری واهمیت حیاتی آن، تغییرات درمنطقه وبویژه درکشورهای همسایه،تنش وجنگ شیعه وسنی ورشدتصاعدی آن درکشورهای اسلامی وعربی،باحمایت ورهبری عربستان سعودی
2 -کشتارهمه روزه وعمدتاشیعیان،ملک عبداله شاه عربستان انتخاب اول فورین پالسی برای درایت ومدیریت،فتوای حکم جهادمفتی سنی لبنان علیه شیعیان،امکان درگیری وبرخوردویرانگروخونین بین شیعه وسنی
3 - بهارعربی عراق وسرکوب خشونت باربهارعربی بحرین درسکوتی کامل،برخورد گزینشی دررابطه بادمکراسی وبهار عرب، عراق درآستانه تلاشی وتبدیل به 3 کشور،جدائی رسمی اقلیم کردستان عراق
 4 - تاثیر آن برایران، روابط امروز کردستان عراق با آمریکا، ترکیه واسرائیل،سخنان اوبامادرباره حمله اسرائیل به ایران وفروش ده هامیلیارد دلار اسلحه پیشرفته وفوق مدرن به اسرائیل ،عربستان،امارات وقطر
5 -سوریه آخرین خاکریز ایران،وقایع ورخدادهای آن،ایران درآسیب پذیرترین شرایط ممکن،طرح فاشیستی عفت عمومی،این انتخابات به کدام سمت وسومیرود وچه تاثیری میتوانددرشرایط امروز وآینده داشته باشد؟
1 - نمایش انتخابات درایران،ردصلاحیتها وبویژه ردصلاحیت هاشمی رفسنجانی، انعکاس وتاثیرآن درخبرها ، واکنشها وتحلیلها،حساسیت این دوره ازانتخابات، فروش اسلحه های بسیارپیشرفته و
2 - هواپیماهای سوخت گیربه دستوراوباما به اسرائیل ودولت نتانیاهودرسفروزیر دفاعی که ادعای ضدجنگ بودن دارد،قربانیان اصلی این فجایع تابه امروز درجهان ،بویژه در کشورهای منطقه وهمسایگان،
3 - چرابحث های هویت وهویت طلبی وزبان پرستی ازسوی تجزیه طلبان درایران بعدازطرح ها ونظرات تئوریسین های سازمانهای اطلاعاتی غرب ومتجاوزین به میهنمان مطرح میشود،
4 - حاکمیت ایران به کدامین سمت وسو میرود، این تهدیدات واین آثاروشواهد بشدت نگران کننده که دیده میشود میتواند فاجعه آفرین وباعث به خاک وخون کشیده شدن میهن وهم میهنان گردد،
5 - دراین شرایط وبااین سناریواز پیش ساخته حاکمیت برای بوجودآوردن حماسه سیاسی،نیروهای ملی و مردمی چه نقشی میتوانند اجرا کنند؟سخنی چندبا اصلاح طلبان حکومتی دراین باره

1 - نمایش انتخابات درایران، اهمیت آن دراین دوره باتوجه به حساسیتی که حاکمین بوجودآورده اند،چگونه ائتلافها، باتوجه به این شرایط نتایج چگونه میتواندبشود،سناریوها دراینباره، وضعیت امروزایران،

2 - ردصلاحیت ها چه برنامه ها وهدفهائی رابیان میکند،تحلیل ها دراین رابطه،شعارهای تائیدشدگان و وعده ووعیدها،اینکه آیا قابل اجرااست، آیاروحانی بعنوان یک دمکرات آزادیخواه شرکت کرده است،
3 - ردصلاحیت ها چه برنامه ها وهدفهائی رابیان میکند،تحلیل ها دراین رابطه،شعارهای تائیدشدگان و وعده ووعیدها،اینکه آیا قابل اجرا است، آیاروحانی بعنوان یک دمکرات آزادیخواه شرکت کرده است،
4 -تحریم،نه گفتن به زورو خود یک عمل فعال است،تظاهرات ترکیه،بحث بزرگ منطقه وجهان،علل این خیزش واعتراضها،سیاستهای زیاده طلبی وتنش زائی،جنگ وزمینه سازی دخالت درکشورهای همسایه
5 - تحریم،نه گفتن به زورو خود یک عمل فعال است،تظاهرات ترکیه،بحث بزرگ منطقه وجهان،علل این خیزش واعتراضها،سیاستهای زیاده طلبی وتنش زائی،جنگ وزمینه سازی دخالت درکشورهای همسایه
6 - تحریم،نه گفتن به زورو خود یک عمل فعال است،تظاهرات ترکیه،بحث بزرگ منطقه وجهان،علل این خیزش واعتراضها،سیاستهای زیاده طلبی وتنش زائی،جنگ وزمینه سازی دخالت درکشورهای همسایه
 1 -نمایش یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری وانتخاب حسن فریدون روحانی بعنوان هفتمین رئیس جمهور،2 نمایش به موازات هم،نمایش آگاهی سیاسی واراده وتوان میهن دوستی مردم ایران،
2 -تحسین کشورهای جهان غیرازاسرائیل وکانادا،دورباطل بد وبدتر یابد وبدترین،آیاروحانی گزیده نخست خامنه ای بود،طرح وبرنامه ای که ریخته شده بود وحرکتی سنجیده وبه موقع درمقابل آن،
3 -دوخطرداخلی وخارجی، نقش مردم درشعارها وعده هائی که داده شد،آیاروحانی قادربه انجام قولهائی که داده میباشد واگرآری چگونه میتواند،آیااوهم به راه خاتمی واحمدی نژادخواهدرفت؟
4 - عقب نشینی که مردم تحمیل کردند،برنده اصلی مردم ایران بودند،نتیجه این انتخابات شایدکم تقلب چگونه گواهی میتواندباشد برنتایج انتخابات خرداد88 ،دو نه بزرگ ویک پیام به اپوزیسیون درتوهم رهبری
5 - عقب نشینی که مردم تحمیل کردند،برنده اصلی مردم ایران بودند،نتیجه این انتخابات شایدکم تقلب چگونه گواهی میتواندباشد برنتایج انتخابات خرداد88 ،دو نه بزرگ ویک پیام به اپوزیسیون درتوهم رهبری
1 - دوباره خیزش مردمی درمصر،کودتای ارتش وسرنگونی مرسی، درمصرچه رخداد؟رویدادهای مصرعقب گردی خطرناک ،اثرگذاربرجنبش دمکراسی آنها وکشورهای دیگرعربی،آیاارتش مصرمنجی مردم است؟
2 -نقش  ارتش دراقتصادآنجا،ساختاروارتباطات وروابطش باآمریکا،چراوچگونه اخوان المسلمینی که موردتوجه آمریکابودندوتعهدهائی بسیارمهمی هم داده بودنداینچنین برکنارشدند،آینده مصرووعواقب این اتفاق
3 - این پرسش که چرا افراد وگروهائی،بویژه برخی هم میهنان  دربرخورد بااین رویدادابراز شادی وشادمانی کردند؟حالت انتظارامروزایران،پافشاری وتاکیدحسن روحانی برقولها ووعده ووعیدهای داده شده
 4- دوپرسش درباره انجام وعمل به آنها،سفر2 سناتورجنگ طلب به اسرائیل وشعارها ،آیا این تحریم های پشت سرهم پاسخ به خواسته های آزادیخواهانه مردم ایران است؟پیشنهادی چندبرای دولت جدید ایران
5 -آیاآمریکادرپی حل مسائل باایران است؟آشکاری هرچه بیشترچهره واقعی پرازدروغ وتزویروریای غرب درباره مکرمت انسان وحقوق بشردربرخورد بارئیس جمهوربولیوی،سیمای زشت وشرم آلودحاکمین جهان
1 - درمصرچه میگذرد، قربانی کردن بهارعربی،اجرای پروژه قرن نوین آمریکا،چگونگی اجرای آن باتوجه به وجودکشورهائی همچون عربستان،شرایط فاجعه باروکشتارهای همه روزه،ناکامی ها درعراق،
2 -افغانستان ودیگرکشورها،رشددیکتاتورها،به بیراه کشیدن خیزشها وقیامها،کشتارها باماشینهای مثل بازیهای کامپیوتری،دمکراسی های مهندسی،کنترلی وکورپریشنی،پروژه عربستان امارات ورضایت اسرائیل
3-افغانستان ودیگرکشورها،رشددیکتاتورها،به بیراه کشیدن خیزشها وقیامها،کشتارها باماشینهای مثل بازیهای کامپیوتری،دمکراسی های مهندسی،کنترلی وکورپریشنی،پروژه عربستان امارات ورضایت اسرائیل
4-افغانستان ودیگرکشورها،رشددیکتاتورها،به بیراه کشیدن خیزشها وقیامها،کشتارها باماشینهای مثل بازیهای کامپیوتری،دمکراسی های مهندسی،کنترلی وکورپریشنی،پروژه عربستان امارات ورضایت اسرائیل
5-افغانستان ودیگرکشورها،رشددیکتاتورها،به بیراه کشیدن خیزشها وقیامها،کشتارها باماشینهای مثل بازیهای کامپیوتری،دمکراسی های مهندسی،کنترلی وکورپریشنی،پروژه عربستان امارات ورضایت اسرائیل
 6-افغانستان ودیگرکشورها،رشددیکتاتورها،به بیراه کشیدن خیزشها وقیامها،کشتارها باماشینهای مثل بازیهای کامپیوتری،دمکراسی های مهندسی،کنترلی وکورپریشنی،پروژه عربستان امارات ورضایت اسرائیل
1 - روزهای پرتنش،حساس ونفس گیردرجهان ومنطقه وبویژه درسوریه،اجماع جهانی مردمی درضدیت باجنگ،نگاهی کوتاه به تاریخچه وپیشینه سیاسی سوریه درصده اخیر،چرامیبایداین شورشها ایجادمیشد
2 - طرحهای ترکیه،عربستان وقطروبی اثری آنها،بهانه استفاده ازبمبهای شمیمیائی درباره دوستان ودررابطه بااسرائیل ،گفته های رئیس سابق ناتودرباره طرح تعویض رژیم 7 کشورمنطقه وهمینطور
3 - سخنان وزیرامورخارجه سابق فرانسه،استفاده غیرانسانی ازرنج مردم سوریه،امپریالیزم رسانه ای ونقش آنهادرفکرسازی،چراآمریکا بناگهان تصمیم به حمله آشکار گرفت،ملیتاریزه ترین دیپلماسی جهان
4 - ذهنیت وعملکردچکشی ،سخنان چرچیل درزمان بمباران شمیائی عراق وتوهینهاویاوه های او،بمبهای شمیائی وناپایم بکاربرده آمریکا،آیاجان کری اینهارانمیداندیادروغ میگوید،ماشین جنگ همچنان درحرکت
5 - چراارسال اسلحه به جنگجویان ومزدوران باتوجه به قبول شرایط توسط اسدبیشترشده،قرادادهای 150 میلیارددلاری فروش اسلحه به عربستان،قطروامارات،سخنان اوباما به پوتین درکنفرانس سران 20کشور
 6 -بازی اسلحه بازور،اردوغان باهمان سرعتی که اجازه استقرارموشکهای علیه ایران رادادبهمان سرعت بیاری جنگجویان درسوریه باتوجه به دوستی که بااسدداشت رفت،مقاله پوتین،برنده وبازنده اصلی کیست
1 - بررسی ونقدسخنرانی های اوباما و روحانی درمجمع عمومی سازمان ملل،حواشی های بسیار درپیش وپس ازآن،هنر رسانه های زنجیره ای  در ارائه وپخش نوع  خبر،سخنان خانم روسف رئیس جمهور برزیل
2-تاثیرافشاگریهای اسنودن درتائید بحث جامعه اورولی این فاجعه جدید جهانی،تفاوت دومتن،یکی گفته های اوباماو دیگری برگردان آن  درصدای آمریکا،تکنولوژی که قراربوددرخدمت بشر باشد وسیله قتاله شده
3 - دوسخنرانی منسجم وحساب شده،تاکیدهای اوبامادررابطه باایران که مقداری متفاوت ودشمنانه نبود،نگاه هاواشارات اودربسیاری ازبخشهامستقیم وغیر مستقیم با ایران بود،اقرار صریح به امپریالیست بودن و
4 - درامنیت بودن دوستان زیرفرمان باهرنوع حکومت غیرانسانی،سرنوشت محتوم واعلام شده آمریکابرای رهبری کشورهای آزادجهان ،سخنان درباره وضعیت روبه رشدو ثبات وامنیت درجهان،واقعیتها چیست ؟
5 -تکرارچندین باره جمله دولت یهودی اسرائیل،گفتمان  مای پیشرفته وعقب ماندگان،تاکیدها وتکیه گاها ومواضع روحانی ،شانس اوبدلیل حضورش پس ازاحمدی نژاد،گزینه نظامی روی میز به چه  معنی است
6 - درکشورهای تجاوزشده چه میگذرد ،داستان فرهنک چماق وهویج، ذهنیتی بانشان ازعهد ودوران غارت،چپاول وتجاوز اسکندری وچنگیزی،مشگل ومسئله اصلی چیست؟رهبر فرزانه فقط ملت ایران است
 1 - انتخابات رئیس جمهوری باکو ی به غلط آذربایجان نامیده،بحثها وگفتگوهاوچگونگی برگزاری یکی دیگرازانتخابات سلسله خاندان علی اف،سومین انتخاب الهام علی اف رئیس جمهور دائمی پس ازپدر
2 - لباس دوخته باهمکاری همه جانبه آمریکاوغرب برای درقدرت ماندن او،تغییر قانون اساسی،چگونگی برگزاری این نمایش،اعلام نتیجه یک روزپیش ازرای گیری وگامی فراترازانتخاب دوردوم احمدی نژاد
3 - شرایط ویژه پس ازسقوط شوروی ومشگل بزرگ هویتی،استخراج چاه های نفت وامتیازدادن ها،سیاستهای ضدایرانی رژیم حاکم برکشورمان،تحریم های کلینتون واجرای پروژه های غیر برگشت فاجعه بار
4 -چرااین انتخابات به نسبت ازدوره های پیشین آرام تربودوچرادرآنجا انقلاب رنگین نمیشود،امروزازاین انتخابات کمپانیهای نفتی ونظامی آمریکا وبویژه اروپائیها رضایت دارند، گروگانگیری نخست وزیر لیبی
5 -چراهاوچگونگی،لیبی دو تکه ملوک الطوایفی،آخرین دمکراسی ساخته آمریکاباانگلیس وفرانسه،نوع خبررسانی کورپریشنها،اسلحه وتروریست صادرات لیبی به مالی وسوریه،دمکراسی های دروغین نفتی
1 - موافقت نامه مرحله اول نشست  5+1 پس از5 روز،متن برنامه اقدام مشترک،جزئیات ورخدادها،تمایلات وخواستها،بازدارنده گی ها،چگونگی عملکردتیم ایرانی ودیگرگروه های شرکت کننده،تفاوت آن باگذشته
2 -رضایت سازیهای طرفین ونتایج،تبلیغات بسیارپرسروصدای اسرائیل وباندهایشان همچون مجاهدین،طالبان پهلوی،تجزیه طلبها،بویژه درآمریکاودررسانه های ساخته پرداخته شان،چرانتانیاهواینهمه هیاهومیکند
3 -جان کری ودیگران درپی آن چه گفتند وچرا؟موضع بشدت خصمانه رسانه های زنجیره ای آمریکا وبدترازمواضع(ای پک)،درایران چه گفتندوچگونه تبلیغ کردند،خط ونشان کشی ها،نقش رسانه هادرافکارعمومی
4 - تهدیدها وتلاشهابرای بازداشتن وبه کجا میتواندمنتهی شود،وضعیت تحریم ها،بحران شدید واستثنائی بین دوحزب حاکم آمریکاوآیا این به خاطر رنگ پوست اوباماست؟ افشای هم نوائی اسرائیل و عربستان
5 - این باصطلاح پیروزی درواقع،تلاش درمتوقف کردن شکستی است که این رژیم وگروه مافیای ایران ستیزایران برباد ده برمردم ماتحمیل کرده،مقاومتهاوپایداریها نه فقط تحریمها،نشان ازباوربه صلح ودوستی
1 - درسالروزهای 21 آذر،روزی که فتنه هاازسرایران گذشت،درآن روزها چه گذشت،زندگینامه ،فعالیتها ی سیدجعفرجوادزاده بعدها پیشه وری،پیشه وری که بود وچه میخواست، حضور او درایجادفرقه دمکرات
2 - اوپان ترکیست بودیامارکیست لنینیست استالینیست،تجزیه طلب بود یاخیر،اسناددراین باره چه میگویند،چگونگی انتخابات ورای گیری،نقش کنسول  وکامیونهای ارتش شوروی درآنجا،دستورات ازکجاصادرمیشد،
3 - سرهنگ قلی اف در20 آذربه اوچه گفت، چرامردم ازاوحمایت نکردند،چرا این روزها مایکل لدین باآن پیشینه وجیمز ولسی رئیس سابق سیا اینهمه علاقمندبه زبان مادری آذربایجان وبزرگداشت پیشه وری اند
4 - سرهنگ قلی اف در20 آذربه اوچه گفت، چرامردم ازاوحمایت نکردند،چرا این روزها مایکل لدین باآن پیشینه وجیمز ولسی رئیس سابق سیا اینهمه علاقمندبه زبان مادری آذربایجان وبزرگداشت پیشه وری اند
5 - سرهنگ قلی اف در20 آذربه اوچه گفت، چرامردم ازاوحمایت نکردند،چرا این روزها مایکل لدین باآن پیشینه وجیمز ولسی رئیس سابق سیا اینهمه علاقمندبه زبان مادری آذربایجان وبزرگداشت پیشه وری اند
6 - سرهنگ قلی اف در20 آذربه اوچه گفت، چرامردم ازاوحمایت نکردند،چرا این روزها مایکل لدین باآن پیشینه وجیمز ولسی رئیس سابق سیا اینهمه علاقمندبه زبان مادری آذربایجان وبزرگداشت پیشه وری اند
7 - سرهنگ قلی اف در20 آذربه اوچه گفت، چرامردم ازاوحمایت نکردند،چرا این روزها مایکل لدین باآن پیشینه وجیمز ولسی رئیس سابق سیا اینهمه علاقمندبه زبان مادری آذربایجان وبزرگداشت پیشه وری اند
1- جهان درسال 2013،آیا این سال تغییراتی با سالهای گذشته داشت،آیادر این جهان پرآشوب،درهم ریخته وحشی دیوانه نشانی وآثاری ازخرد ومعرفت، مهرو محبت برای رسیدن به کرامت وانسانیت دیده میشود
2 - رای مردم آمریکا و غرب درمخالفت باحمله به سوریه وتاثیرآن درمجالس  آنجاوهمینطوردردولتهای اروپا،تصمیم خردمندانه رئیس جمهوربرزیل،رای های مردمی درانتخابات کشورهای آمریکای جنوبی
3 - درنیکاراگوئی که همزمان با ایران انقلاب کردچه میگذرد،خبرهای خوب وکوچک درکوشه وکنارجهان وهمینطورخبرهای بد،تظاهرات وآشوبهای خبرساز،هنرو ورزش درسراشیبی سقوط،آیاجنس مشوقین
4 - بابازیگران ورزشکاران یکیست،اشاره ای کوتاه به رویدادهای جهان،نوع خبررسانی وتفسیرهاهادررسانه های گروهی کورپریشنی  بویژه بی بی سی ورسانه های آمریکا،بزرگنمائی خشونت ترورسیتهای
5 - اسلامی وکم رنگ نمودن جنایات مسیحیان درهمین رابطه،ایجاداختلاف بین شیعه وسنی،بیرون آمدگان سرفرازومستقل وآزادازمحورلعنتی مرکزپیرامونی که باگامهای بلند بسوی پیشرفت وترقی حرکت میکنند،
6 - اسلامی وکم رنگ نمودن جنایات مسیحیان درهمین رابطه،ایجاداختلاف بین شیعه وسنی،بیرون آمدگان سرفرازومستقل وآزادازمحورلعنتی مرکزپیرامونی که باگامهای بلند بسوی پیشرفت وترقی حرکت میکنند،
1 - دنباله گفتگوی مهمترین رخدادهاورویدادهای سال 2013 وآیا اینکه تغییری نسبت باسالهای گذشته داشته است؟آیادراین جهان درهم ریخته وحشی وپرتلاطم نشانه واثری ازخردومعرفت درراستای رسیدن به
2 - کرامت وانسانیت دیده میشود،وضعیت مذهب دراین سال،استعفای غیرمنتظره واستثنائی پاپ بندیکت ،جانشینی پاپ جدید آرژانتینی،ویژه گیهای او،چرائی این استعفا،افشااسنادبسیارمحرمانه فساددرواتیکان
3 -سخنان جسورانه پاپ فرانسیس وواکنشها وتهدیدهای تندروها،درصد رشدمذاهب وباورهای مردم جهان،مقایسه باورمندیهای دینی بین ادیان درکشورهای مختلف ،الهیات رهائی بخش،یهودیت دین یانژادپرستی؟
4 - نقش فقهای شیعه درکشورمان ودراین شرایط حساس،این سالهای پرازدردورنج واستبدادوتولیدجنگ بین شیعه وسنی ،آیا فقط همچون ناصرمکارم شیرازی، فتوادادن درپی آشکارشدن چندتارموی یک خانم است
5 - نقش فقهای شیعه درکشورمان ودراین شرایط حساس،این سالهای پرازدردورنج واستبدادوتولیدجنگ بین شیعه وسنی ،آیا فقط همچون ناصرمکارم شیرازی، فتوادادن درپی آشکارشدن چندتارموی یک خانم است
6 - نقش فقهای شیعه درکشورمان ودراین شرایط حساس،این سالهای پرازدردورنج واستبدادوتولیدجنگ بین شیعه وسنی ،آیا فقط همچون ناصرمکارم شیرازی، فتوادادن درپی آشکارشدن چندتارموی یک خانم است
1 -دراوکراین چه گذشت ومی گذرد،چرااین اتفاقات درآنجارخ داد؟نگاهی کوتاه به موقعیت جغرافیائی،تاریخی،اقتصادی وسیاسی آنجا،انقلابهای رنگین درکشورهای مستقل شده ازشوروی،لزوم وجودسایکاشویلی،
2 - خط لوله نفت باکو،تفلیس،جیحان،اعتراضات بچه مناسبتی آغازشد،وضعیت خقوق بشردراوکراین،اسلحه های مورداستفاده معترضین وحرکت بسمت ملایمترسوریه،سخنرانی سناتورمک کین جنگ طلب  برای
3 - تظاهرکنندگان وتشویقشان به ادامه مخالفت،ترکیب اپوزیسیون ازنئونازیها،فاشیستهاواولتراناسیونالیستها،حضورناتوباسلاح های اتمی درهمسایگی روسیه،دروغ بزرگ پیروزی بردیکتاتور،هزینه 5 میلیاردی،
4 -ملتهای جهان درمحاصره رسانه های جمعی زنجیره ای کمپانیهاودولتها،پنهان سازی حقیقت،اعتیادوخیانتهای همه روزه،تحقیروتوهین به خردانسان،چرادر جمهوری باکوانقلاب رنگی نمیشود،دمکراسی عربستان
5 - نگاهی بفرمان اقتصادمقاومتی،آیابدون لوازم کاروایجادزمینه های آن،باوجوداین شرایط تاسف باروشرم آورخفقان،دارودرفش،بندوبست وحصر،این فسادهای بی سابقه درتاریخ ایران طرح آن چیزی غیراز
6 -عوام فریبی وخیالبافی است،چه کشورها،گروه هاوافرادی دربرون ودرون مرزمایلند مذاکرات به نتیجه نرسدوبشدت مخالف هرگونه صلح ودوری ازخشونت اند،  نرمش قهرمانانه که نه،معمولی دربرابر ملت ایران
1-جهان سراسرخشونت وآشوب،وپرازنیرنگ ودروغ،دراوکراین چه گذشت ومیگذرد،اهمیت آن،شبح جنگ سرد درسرتاسرجهان،آیامیتوانیم ازاین ناکجا آبادضدانسانی به جهانی برسیم که توانائی
2 -زیست دراستقلال وآزادی،عدالت وبرابری،صلح ودوستی بربنیان حفظ منافع ملی راداشته باشیم،درفرهنگنامه ولغت نامه غرب به رهبری آمریکا،واژه هاواصطلاحات برای دوستان هرچندمرتجع و
3 -جنایتکارچگونه است وبرای آنان که تمکین وبندگی نمیکنندچگونه؟خبرهای وقایع اوکراین دررسانه های غرب وبویژه درآمریکا؟هدف چیست؟ آیامنظورفقط اکراین است؟برژنیسکی چه نوشته؟
4-سفرهای هیلاری کلینتون رئیس جمهوربادرصدبالای آینده آمریکابه عربستان وقراردادهای90 میلیاردی وهمینطورسفرهای اوباما به عربستان و4 کشوآسیای همسایه چین،اگرآنچنان تظاهراتی که
 5-دراوکراین شده بوددرآمریکا میشدباآنهاچگونه برخورد میشد،دیکتاتورهای دیروزاوکراین باتظاهرکنندگان چه کردندوانقلابیون امروز باهمان گونه معترضان چه میکنند؟زرادخانه کشنده دمکراسی
6-تحریم کبوترهاوتهدیدحمله نظامی توسط جنگ طلبها،آیاتحریمها کاراست؟آمارها چه میگویند؟یک راه حل،تسلط  فاجعه باررسانه های کورپریشنی برافکارعمومی ونقش آنهادرتحمیق وفکرسازی
1 - جهان درحال تغییر،مسئله درگیری شرق وغرب به بهانه اوکراین،بحث وجدلها،تحریکات،تهدیدها وتحریم هاوضدآن،انتخابات هندوبقدرت رسیدن نخست وزیرهندوبا توجه به تمام اتهامات وسوابق
2 - چرامیراث داران گاندی ونهروکاررابه جائی رسانده اندکه به چنین شکست مفتضحی تن دردهند،هزینه وشباهتهای آن باانتخابات ریاست جمهوری آمریکا،نقش رسانه هاوقدرت معجزه آفرین پول
3 - حمایت همه جانبه آمریکاازآن،این انتخاب چه تاثیری میتوانددرشرایط امروزجهان داشته باشد،امکان انتقال مرکزیت اقتصادجهان ازغرب به شرق،آفریکوم یانیروی خیر،نگاهی به وضعیت نیجریه
4 - وفساداقتصادی وسیاسی،کمپانیهای نفتی فعال درآنجا،کتاب صفحه شطرنج بزرگ  برژینسکی وازکسان مطرح پس ازکودتای کیف که پوتین راهیتلرخواندوسپس هیلری کلینتون وسناتورمک کین
5 - تئوریها وبحثهای این کتاب درباره محورژئوپلتیک یا محل قرارگرفتن کشورها همچون ایران،ترکیه،کره جنوبی وازمهمترین اوکراین،پروژه قرن نوین آمریکا،قراردادهای استخراج گازاوکراین
6 - عضویت پسرجوبایدن درهیئت مدیره بزرگترین شرکت گازآنجا،اگررخ داد اوکراین درآمریکا اتفاق می افتاد باآن چگونه برخوردمیشد، ورشکستگی وفاجعه اقتصادی به مرکزیت وال استریت
1 - درعراق چه میگذرد،آیااتفاقات آنجابهمین سادگی است که مطرح میشود،مقالات ودلایل ویاوه هادراینباره،نوع خبررسانی رسانه های غرب وبویژه درآمریکا،جریانهای خواستاردخالت آمریکا،
2 - منظورازدولت اسلامی عراق وشامات چیست،ریشه تاریخی این نام،خط کشی هاوکشورسازیهای تحقیرآمیزغارتگران جهانی دراطاقهای بسته،داستان ازچه قراراست واینهاازکجاآمده اند
3 - عراق دنباله جنگ سوریه،پاسخ چرچیل مغزمتفکرونابغه انگلیسی در رابطه بااستفاده ازبمب شمیائی درعراق،تعدادکشته ها،معلولین،زخمی ها و دربدرشده های عراق پس ازحمله آمریکا
4 - چه قدرتها وچه جریانهائی درپشت سراین قضیه هستند،دامن زدن وایجادفضای آشتی ناپذیروانتقام جویانه همه روزه بین شیعه وسنی،درگنداب ومنجلاب خشونت وخونریزی چه میتواندبروید
5 - چه قدرتها وچه جریانهائی درپشت سراین قضیه هستند،دامن زدن وایجادفضای آشتی ناپذیروانتقام جویانه همه روزه بین شیعه وسنی،درگنداب ومنجلاب خشونت وخونریزی چه میتواندبروید
6 - چه قدرتها وچه جریانهائی درپشت سراین قضیه هستند،دامن زدن وایجادفضای آشتی ناپذیروانتقام جویانه همه روزه بین شیعه وسنی،درگنداب ومنجلاب خشونت وخونریزی چه میتواندبروید
1 - بازهم دراین روزهای بسیاردردناک جهان که خون بیگناهان ازهرطرف جاریست ورهبران وحاکمینی که ادعای رهبری ودمکراسی وحقوق بشردارندچه بی شرمانه وبی تفاوت ناظراین کشتارند
2 - جنایاتی که شبه انسانهابه انسان ها می کنندُ نحوه ونوع پخش خبرُفسادحاکم بررسانه های زنجیره ای دولتهای تجاوزگر مثل سی ان ان وبی بی سیُ سقوط اخلاق وشرکای قتل وآدم کشی وجنایت
3 - داستان سقوط هواپیمای مالزیایی دراوکراین واینهمه هیاهو وتبلیغات ُبازهم افشاشدن دروغها ُ تجاوزاسراییل به غزه بابهانه های عوامفریبانه  ُسکوت مرگبارداعش ُ اوباما ودولتش چه میگویند
4 -ایجادوحشت نتانیاهوبرای تجاوزات بیشترُچه کسانی به اینگونه دروغها دامن میزنندُ‌چه افرادی باچه ذهنیتی تلاش درکمرنگ کردن این فاجعه ها دارندُ این ناتوانایی ها وخونریزیهانشانگرچیست؟
1 -جهان درچه وضعیتی است وبه کدامین سمت وسومیرود؟دیکتاتوری بین المللی ونشانه هائی دررابطه باازبین رفتن این زورگوئی ها باآگاهیهای هرچه بیشترمردمی،تلاش درمشروعیت آپارتاید
2 -بی شرمانه ترین ووقیحانه ترین جنایات وازآن زشتتر وفاجعه بارتر،پوشاندن وتوجیه وسمتگیری باصطلاح رهبران حکومت جهانی ورسانه های خبری زیردستشان،نسل کشی،تروریست کیست؟
3 -چرابمباران مناطق مسکونی ومدرسه های کودکان عمدی است،قراردادمحرمانه ای که به حکومتگرایان اسرائیل می آموزد دربرابر تجاوز وکشتار چه بگوئیدوچگونه نشان دهند،برنامه ای فراتر
4 -ازحماس وبرای فلسطین،کشف منابع بزرک گازدرسواحل آبی غزه،چگونه است که عده ای ایرانی این ترهات جنایتکارانه رسانه های زیرفرمان رابجان می پذیرندوتحلیل میکنندوبیرون می ریزند

5 -اوکراین وشرایط حاکم برآن،مسئله عراق وشباهتهای آن باافغانستان،وقایع اقلیم کردستان،انتخابات ترکیه،خدمات حاکمین ایران به ترکیه،عربستان ،شیخ نشینهای خلیج فارس وحتی به اسرائیل

1 -رویدادهای جهان وبویژه مسائل منطقه،رفراندوم اسکاتلندویادآوردتلخ خیانتهای انگلیس به ایران وکشورهای همسایه،ائتلاف ساخته آمریکا برای مبارزه باداعش،آیا این ائتلاف واقعی ودرجهت
2 - رفع فجایعی است که به بارآورده اندویادروغین است وظاهری،آیا این کشورهادرپی شکست وحذف جریانی که خودساخته اندمیباشندیااهداف دیگری دارند؟آیابابمباران هوائی میتوان همه داعش
3 - راازبین برد؟طالبان والقاعده ودیگر گروه هاامروز درچه وضعیتی قراردارند؟چه برسربهارعرب آمد؟جنگ بین شیعه وسنی وزمان زمینه های ایجادآن،چرااین ائتلاف محکوم به شکست است؟
4 - چرااوباماباعنوان رئیس جمهور دمکراتهامی باید چنین برنامه ها وبرخوردهای داشته باشد،نافرمانی جریانهای خودساخته وسیله ای برای جبران گندزدائی ورسیدن به اهداف وخواسته ها
1 - ائتلاف 40 کشوربه رهبری آمریکابرای سرکوب داعش وکمک به کوبانی آیایک نمایش است یایک واقعیت،روندخطرناک ضدارزشهای انسانی بویژه ازآغازقرن بیست ویک،بشردرانتظارصلح
2 - به کجارسیده؟نقش کورپریشن هادرایجاداین شرایط؟نظم امروزجهان برچه بنیان وچگونه است،مشت آهنین وقدرت اسلحه،ناداوری وبی عدالتی،جنایت وخشونتی که نمی تواندادامه داشته باشد
3 - درهنگ کنگ چه میگذرد؟آیااین حرکتها خودجوش است یانمونه ی ازاوکراین،آیاسناتورمک کین به آنجاهم سفرخواهدکرد؟آیاجنگ جزء جدائی ناپذیر ژن آمریکاست؟نتایج این جنگها تاامروز
4-آیاگروه های داعشی  جریانهای ازدست خارج شده اندیااینکه سازندگانشان خواهان چنین شرایطی هستند،عملکردوشواهدچه میگویند،آیاباید خبرها وشعارهای رسانه های کورپریشنی راباورکنیم
5-بهانه های ترکیه ی درخواب رسیدن به امپراطوری عثمانی زیرچترغرب دررابطه باکشتارمردم شجاع کوبانی توسط جنایتکاران داعشی که درساختن آن نقش داشته اند،چرابه کوبانی ها اسلحه
6-برای دفاع ازخود نمیدهند،چراکوبانیها باید اینهمه موردتجاوزوجنایت قرارگیرند؟آیاآنهابایدبرای اینکه درجریان تغییررژیم سوریه توسط غرب به رهبری آمریکا مستقل عمل کردندباید تنبیه شوند
1 - رخدادهای مهم هفته های اخیرآمریکا،آثارپایان یافت دشمنی بین آمریکاوکوبا ،تجدید روابط ومبادله سفیر پس ازحدود 47 سال،شرایطی که کوبا پیشنهادکرده،نگاهی کوتاه به تاریخچه آنجا  
2 - چگونگی برخورد روسای جمهور آمریکا واولین وسخت ترین برخورد،ناکارائی ترورهاو تحریمها،نتایج افکارسنجی مردم کوبادررابطه باآمریکاو تفاوت آن بابخش واداده وسرخورده میهنمان
3 - چگونگی برخورد روسای جمهور آمریکا واولین وسخت ترین برخورد،ناکارائی ترورهاو تحریمها،نتایج افکارسنجی مردم کوبادررابطه باآمریکاو تفاوت آن بابخش واداده وسرخورده میهنمان
 4 - چگونگی برخورد روسای جمهور آمریکا واولین وسخت ترین برخورد،ناکارائی ترورهاو تحریمها،نتایج افکارسنجی مردم کوبادررابطه باآمریکاو تفاوت آن بابخش واداده وسرخورده میهنمان
1 - درنشست ایران و5+1 چه میگذردوامروزبه چگونه شکلی درآمده،اظهارات طرف آمریکائی،کنگره آنجا،اسرئیل وبقیه شرکادرمنطقه،سناریوبزرگ دروغ،بیشرمی ،شارلاتانیزم ونیرنگ،
2 -عربستان سومین یاچهارمین کشوربابودجه عظیم نظامی درجهان،بااین انباراسلحه چه میتواندیامیخواهدبکند؟مقامات عربستان درملاقاتهای خصوصی بااسرائیلیها درباره ایران به آنهاچه گفتند
3 - امروزتنانیاهوی جنایتکارکه کشورش حدود 400 کلاهک اتمی داردبه ناراستی ونادرستی پرچمدارمبارزه بابمب اتمی شده،افشاگری موساددرباره حرفهای بی پایه وکذب اودررابطه باایران
4 - نظم نوین جهانی وتلاشی که برای فروپاشی بریکس میشود،افشااینهمه شکنجه وقتل دربزرگترین کشورمشهورشده به دمکراسی،آیاعامری یاعاملی دستگیرشد،اثرآن برحاکمین مستبدچون ایران
5 -چرابخشهائی ازایرانیهافکرمیکنندهمه معضلات ودردهاگرواین توافق است ودرفردای امضای آن حل خواهدشد،دراین 36 سال ودراین راستارژیم دیکتاتوری مطلقه آخوندی بارفتاروهیاهو چه کرده
6 -تفاوت وخواستهای مردم کوبابااین بخش ازایرانیان وچرا،چه جریانهائی مخالف توافق هستند،آیااین مذاکرات شفاف وآشکارادرموردحل مسائل بسودمردم کشورایران وآمریکاوجهانی است یاخیر؟
1-پایان نشست ایران باگروه کشورهای5+1،بیانیه مشترک،تفسیروتحلیل هرطرف بنابه سلیقه خویش،تعریف تمجیدوقهرمان پروری گروهی،نفی کامل جماعتی،گفته هاونوشته هادرباره بارمنفی وخیانت
2 - صدورحکمها،چه گذشت،نگاهی دردوبخش به آن،یکی ایجادنیروگاه های هسته ای وبویژه عملکردآن دردوره 8 ساله احمدی نژاد،دوم بیانیه توافق،آیا هردوی آن به زیان ویاسود مردم ایران بود
3 -آیا حق مسلم ایرانیان پیشرفت،توسعه،همراه باآزادی وحاکمیت ملی واستقلال واقعی نیست،آیا لازم بودکه صدهامیلیارددلارازسرمایه های ملی که میبایددرراه رفاه زحمتکشان هزینه میشدبه هدررفت
4 -آیاصحبتهای نامحترمانه وخودخواهانه اوبامابرای آرام کردن دوستان عزیز ویاران برجسته جنایتکاری چون شاه عربستان وتروریست درجه یک وجنایتکارجنگی نتانیاهووشیوخ خلیج فارس بود
5 - خطرجدی تجاوزبه ایران که دوردست نشینهاآنرا نمی دیدند،امامردم داخل ایران آنراباهمه وجودحس کردندوفهمیدند،ازمادران عزادارتامادران صلح،ازسروده ها تاساخته های ملی ومیهنی هنرمندان
6 - نقش نیروهای مستقل،آزاده وآزادگان ایران،وصلح طلبان آمریکادرایجاداین شرایط ،شادی بحق ملت ایران برای پیروزیشان دردورکردن سایه شوم نکبت بار فاجعه انگیزجنگ،جنایت،خیانت وجهالت
1 - جهان درهم ریخته ی پرازآشوب وسراسراغتشاش،ناتوانائیهاوناکارائیهای مدیریتی،گسترش نابخردانه بحرانها،جنگهاوکشتارهاوخونریزیها که هرروز آشکارترمیشوند،فرق وحشتناک بین داراوندار
2 - نسبت ثروت یک درصدی ها به نودونه درصدی ها،جهان امروزجهانی سراسرنابرابرودرغیرانسانی ترین فرم ممکن،یمن نمادی عیان وتمام عیارازجنایت،فریب ودروغگوئی قدرتمندان وعواملشان
3 - وحتی سازمان ملل،چگونه ممکن است این سازمان وشورای امنیت اش این فجایع راتوجیه کند وازنتایجش هم نترسد،قربانیان بنگاه های سخن پراکنی وفکرسازی،آگهی استخدام جلاد درعربستان
4 - فاجعه فرارهای ناچاری برای جان بدربردن ازقتل عامهای فجیع حکومتهای ایجادشده درپس تجاوزها،داعش بوجودآمده بایدبرودیابماند،شواهد ومدارک چه میگویند،نسل جدیدخون آشامان متجاوز
5-به دستورارباب درجهان وحشی بی قانون،بزرگترین تروریست جهان ودارنده صدها کلاهک اتمی خاورمیانه ادعای رهبری صلح دارد،چراجنایتکاران جهانی همچنان درقدرتندیادرتلاش رسیدن به آن
6-به دستورارباب درجهان وحشی بی قانون،بزرگترین تروریست جهان ودارنده صدها کلاهک اتمی خاورمیانه ادعای رهبری صلح دارد،چراجنایتکاران جهانی همچنان درقدرتندیادرتلاش رسیدن به آن
1-آیاتشدیدعملیات وتجاوزات داعش ازیکسووتجهیزوتقویت جیش الفتح وگروهای دیگر،یعنی هماهنگی بین اخوان المسلمین والقاعده توسط ترکیه وعربستان درادلب سوریه، سناریوی جدیدی در
2-راستای ناموفقی موافقتنامه یادرگیری ایران دراین تله ودام است،وظیفه ماوبزرگترین اشتباه مادربرابربنگاهای سخن پراکنی جهانی،گزارشهای برگزیده وساختن تصاویردلخواه،نامگذاریهای هدفمند
3-چرادراین حدود شش ماه بااینهمه بمباران هوائی،هم به تعدادوهم به منطقه تحت تصرف وهم زیرنظرتروریستهاچون داعش افزوده شده،چگونه است که کاروان طولانی ی حرکت داعش درروزروشن
4-دریک جاده مهم بیابانی،درساعتهای طولانی و فیلمبرداری هم میشود،ازسوریه به الرامادی میرود،آنجارافتح میکندو مزاحمی هم ندارد،گزارش اسناد سازمان امنیت آمریکا سیاودیگراسناددراین باره
5-چرادادگاهی درانگلیس که مشغول محاکمه یک سوئدی به اتهام همکاری باتروریستهادرسوریه بوده یکباره تعطیل میشود،نقل از گاردن وابسته به حاکمیت واسلحه وپول،واژه خاورمیانه ساخت غرب و
6 -بازتعریف آن درخاورمیانه بزرگ،چه عواملی باعث چرخش سیاست جهان عرب به خصوص عربستان وشیخ نشینهادررابطه باحمایت ازفلسطین وروش اعتراضی بااسرائیل پیش آمده که امروز همراه
 7-باترکیه همکاروهم پیمانند،چرارسانه های غرب این روزهادرباره بازگشت ایران به دوره صفویه وامپراطوری فارسهاتبلیغ میکنند،فاجعه دیکتاتوری و خفقان مشترک جهانی،مسئله بشدت عمیقتراست
1 - توافقنامه ایران وکشورهای گروه 5+1،زیانهاویا امتیازهای آن،دشمنان درونی وبیرونی بویژه درآمریکا،نگاهی کوتاه به آن،نکات ریز قابل توجه ،پرسشها وپاسخهادرمجلسهای نمایندگان وسنا،
2 - باحضوروزرای انرژی،دفاع،خزانه داری وفرمانده کل نیروهای نظامی آمریکا،ایکاش میشدکه این گفتگوهارابطورگسترده درهمه جهان پخش کرد،خون آشامان وتشنه گان جنگ وخشونت وویرانی
3 - شریرانه ترین دروغها ونیرنگها،پیروزی ازدیدگاه این افراد به چه مفهومی است،دراین تجاوزات نابودکننده بازندگان وبرندگان آن کدامین بخش های جامعه بوده اند،دونمونه های ان درآفریقاومنطقه
4 - خریدوحشتناک اسلحه عربستان وشیخ نشینهای خلیج فارس وشانه به شانه شدن بانتانیاهو برعلیه ایران،چراجهان بایدبشدت نگران بقدرت رسیدن این کاندیداهاباشد، سقوط اخلاقی غیرقابل باور
5 - آیااین حرفها ناآگاهانه ویا آگانه وریشه درذهنیت گوینده دارد،چگونه است هرکه بیشترراست راناراست کندبالاترین آراراکسب میکندوچرادر23 تیرهنگام امضاتوافقنامه درصدبالائی ازافکارعمومی
6 - آمریکاموافق بودوبناگهان به 52 درصد مخالف رسید،این پرسش که چه جریانهائی ذهنیت مردم رابه این آسانی تغییرمیدهند،نقش امپراطوری رسانه های تولیدکننده فکرومغزشوی،برده داری نوین
7 - دنیای غرب وباطلاقهائی که میکربهائی ایچنین درآن رشدمیکنند،وضعیت این توافق دربدترین شرایط برخورد نمایندگان مجلسهای آمریکا باآن،جهان دیگری که درحال شکل گیری وبوجودآمدن است
1 - سالروزهای بمباران اتمی شهرهای هیروشیما وناکازاکی ژاپن ازارتفاع بسیاربالا،آیا ژاپن باپرتاب بمبهای اتمی شکست خوردوتسلیم شد،چرااین بمبها انداخته شدوچراازارتفاع بلند،اسنادچه میگویند؟
2 - چند تحلیل ونظرگاه به چرائی کاربردواستفاده آمریکا ازبمب اتمی،آیامنظورفقط ژاپن بودیا تهدید کشوری دیگر،پروژه منهتن وآگاهی شوروی،مک نامارا درباره جنگ جهانی دوم وعملکردآمریکاچه گفته
3 - تعدادتلفات فاجعه باراین بمب اندازی اتمی جنایتکارانه وضدانسانی به شهرها ومناطق مسکونی وغیرنظامی که تاامروزهم ادامه داردچندصدهزارنفراست،تحریفات وتبلیغاتی که درجهت توجیح آن میشود
4 - ارقام بودجه های نظامی کشورهای جهان،آمریکا اولین درطول تاریخ،جایگاه عربستان حتی بالاترازروسیه،کل این بودجه هادراین جهان فقرزده،هزینه سرانه بودجه نظامی درجهان ورتبه اولی عربستان
5 - ودومی وسومی اسرائیل وآمریکا،تفاوت فاحش وغیرقابل باورهزینه های جنگ باصلح،برندگان جنگ باحضورداعش،بررسی تعداد گرسنه هاحتی درآمریکا،حرص وآز وخوی اهریمنی پایان ناپذیر
6 -برابر رسانه های فکرسازوزنجیره ای چه کنیم،دررابطه با توافق هسته ای یا تفاهم درآمریکاچه میگذرد؟برخلاف ایران که فرمانها ازبالاصادرمیشوددرامریکا ازکجاصادرمیشود، کاندیداهای جنگ طلب
 1 - تحرک جدید روسیه درسوریه دررابطه با مشگل فاجعه بارامروزآنجا،آلترناتیو وجانشین درکشورهائی که درآنجاآشوب وجنگ وخونریزی بپاکرده اند چه گروه هائی هستند؟نتایج دخالت آمریکا
2 - تعدادنیروهائی که آمریکا میگویدخشونت طلب نیستند وتعلیمات میدهد به گفته فرمانده هان نظامی چندنفراند؟انگیس به دنبال چه اهدافی درسوریه است،چرادرسوریه به دنبال تکرارعراق هستند؟
3 - چراپس ازفروپاشی شوروی وپیمان ورشو،ناتو نه تنها تعطیل نشد بلکه روز به روزهم قوی تر وپرعضوترشد،بهترین راه حل سوریه چیست،بازارداغ خریدو فروش اسلحه وتامین کنندگان آن،
4 - موج تبلیغات ضدروس وپوتین دررسانه های سراسری آمریکا ودرشعارهای کاندیداهای ریاست جمهوری آنجاتاحد دروغ وتوهین،مصوبه ژاپن برای اقدام نظامی واضافه شدن به جمع جنگ طلبان
5 - مدیترانه دریای مرگ ومزار پناهجویان فراری جان به لب،واکنش غرب دربرابراین فاجعه ضدانسانی وشرم آورکه خودساخته،آیامرکل نمیداندکه این فرارهاازدست نماینده خودشان عربستان است
 6 - انتخاب جرمی کوربین به رهبری حزب کارگر انگلیس،چراینهمه واکنش درغرب،مفهوم عملی سیاست ریاضت اقتصادی چیست وبه سودکیست؟حسن روحانی درمجمع عمومی سازمان ملل وعملکردآن
1 - روزهای شگفت انگیز،نقطه عطفی درتاریخ بشروتفاوت آن باروزهای گذشته،نظم نوین نوونوی دگرگونه،نگاهی ازدوزاویه به رخدادهای سوریه،پدیده داعش سازی وگروه های تروریستی درمنطقه
2 - کشتارهاوجنایاتی که میشود،اسنادویکی لیکس پنج سال پیش ازبهارعربی درباره سوریه،سواستفاده غرب به رهبری آمریکاازخیزشهاوقیامهای مردمی ملتها دربرابرحکومتهای مستبد ودیکتاتور
3 - دمکراسی وارداتی وازنتایج آن تغییرنام دریای مدیترانه به دریای مرگ،فرارمیلیونی پناهجویان وپناهندگان،امروز درافغانستان،عراق،لیبی،یمن وسوریه شاهدچه صحنه ها وفجایع دردآورهستیم
4 - اسدبایدبرودوچراپروژه لیبی درسوریه موفق نشد،نتایج بمبارانهای یکساله آمریکا ومتحدان چیست؟طرح پانصدمیلیون دلاری آمریکابرای تربیت مخالفین باصطلاح میانه رواسد،چندنفرتربیت شده اند
5 - دوگانگی تجاوز،اشغال،شکنجه وسربریدن،سازمان نظارت برحقوق بشردرسوریه چیست یاکیست،بزرگترین توهین به حقوق بشردرجهان انتخاب سفیرعربستان بعنوان رئیس شورای حقوق بشراست
6 - نقش پول درآلودگیهای حاکم برجهان،آیابرژینسکی،کیسنجریاهیلاری کلینتون ازوقوع جنگ سوم جهانی آنهم اتمی نمی ترسند،اعلام پایان دوره اربابی مطلقه  درسخنرانی نشست سالانه سازمان ملل
7 - سناریوروسهادارندمی آیند،چراپاره ای ازباصطلاح روشنفکران وطنی همه آنچه که کارخانه های فکرسازی برایشان آماده کرده اندبی خردانه تکرارمیکنند،پروژه جاده ابریشم چین وجایگاه ایران درآن
1 - پروژه داستان فتیله پس ازسوسک،تلاش مذبوحانه تراختوریزم دربرابر رویدادهای تازه،چراوبه چه منظوراین این اتفاقات دراین زمان رخ میدهد،زمینه سازیهای تجاوزبه ایران،آشفتگی ودرهم ریختگی
2 - حکومتهاودسته هائی که منتظربرخوردوجنگ درابران بودند،جریانهای آتش بیارمعرکه درداخل ایران وچرا،افزایش کمی وکیفی ومالی داعش درزیربمبارانهای کوبنده آمریکا وشرکا،پیمان ساکس پیکو
3 - طرح برناردلوئیس برای منطقه وایران،ناموفقی تغییرژئوپلتیک خاورمیانه به مرکزیت سوریه،ورودروسیه وایران درمعادله برخوردباداعش بصورت راستین نه نمایشی باحفظ تمامیت ارضی سوریه
4 - تمایل دولتمردان عراق ازالگوی سوریه وواکنش سریع آمریکا،مبارزات انتخاباتی آمریکاوجه مشترک همه کاندیداهاحتی هیلری کلینتون بجزیک نفر،درشرایط جدیداحتیاج به نیروهای میدانی پیاده است
5 - تبلیغات وحمایتهای رسانه های دست سازسازمانهای اطلاعاتی بیگانگان ازتجزیه طلبان،نوشته هاومقالات درباره اختلاف بین اقوام ایران وتلاش درایجادتنش والتهاب،ساده باورانی که همراهی میکنند
6 - هویت گمشده مزدوران وهویت سازی کمپانیهای نفتی درجمهوری باکو،ایجادمراکزمطالعاتی چون مرکزمطالعات کاسپین،تئوریسینهاونظریه پردازان همچون برنداشیفرآمریکائی اسرائیلی وافسرامنیتی
7 - تلاش درتغییرزبان ترکی آذری ونامهای ایرانی به ترکی عثمانی،یاترک وعرب نامیدن آذری وخوزستانی،نقش عوامل ودولتهای نوکرهمچون ترکیه،اسرائیل وعربستان و،گزارشهای مردمی چه میگویند
1 -روزهای آغازینی ازدورانی تازه،تفاوتهای فجایع امروزباروزهای پیشین،کتاب قطورسوابق جنگی غرب چه بایکدیگرویابادیگرکشورهای جهان،بمباران نفتکشهای داعش وحمله ترکیه به جنگنده روسی
2 - که باآنهادرحال جنگ بود،چه پرسشی مطرح میشود؟واکنش روسیه،افشاگریهادرباره رابطه وهمکاریهای اردوغان وخانواده اش،داعش سی هزارنفری وائتلاف 65 کشورباعظیمترین قدرت نظامی مالی
3 - پاسخ به این پرسش که آیااین ائتلافی برای نابودی داعش است یا بازی دیگری،وضعیت سهام کارخانه های اسلحه سازی،مراکزسربازگیری داعش،دستگیری 2 ژنرال وعده ای نظامی وشخصی درترکیه
4 - چراسرماررابایددرریاض کوبید،چراپس از11 سپتامبربه جای حمله به عربستان به عراق تجاوزشد،متجاوزین به خاک سوریه چون آمریکا،فرانسه،انگلیس ودیگریاران برای چیست،اگراین رسم شوم
5 - برجهان حاکم شودآنوقت درچه بربریتی بایدزندگی کنیم،مسعودبارزانی دیکتاتوراقلیم،یاراردوغان ودست دردست سلمان شاه عربستان درمرکزفرماندهی ضدشیعه بدون موافقت دولت عراق چه میخواهد
6 - اردوغان کردهای ترکیه وسوریه رامیکشدامابا بارزانی روابط صمیمانه داردوچرا،نمایش سوگواری درپاریس بی توجه به جنایات تروریستی دیگر،اسلام هراسی،نشانه هاوآثارتحولات اجتماعی ومردمی
1 - چهان بحرانی خطرناک وخونبارباسیستم اخلاقی افتاده درقهقرا،ورشکسته ودربدترین دورانها،خاورمیانه پراغتشاش ترین ،کشتارکودکان وزنان،ویرانی بیمارستانهاوشهرهای یمن توسط عربستان
2 - حمله ترکیه به مناطق کردنشین باحکومت نظامی 24 ساعته،محاصره چندین ده هزارنفربمدت یکماه بدون آب وغذا،تکرارفاجعه سوریه ودیگرجنایتهای خوفناک،این چه نظام اخلاقی نکتبارحاکم است و
3 - چرا اعتراضی براینهمه بیداد برنمیخیزد،آیاموج گلوبالیزاسیون بدانگونه که میگفتندباعث رفاه وآسایش بخشهای عقب مانده گردیدیاگلوبالیزه جهل وفقروستم و بهانه ای برای فروش کالاهای کمپانیها
 4 - توسعه قدرقدرتی امپراطوری رسانه ای وهالیودباپخش ضداطلاعات شبانه روزی،دمکراسی که میتوان باپول خرید،چرا مردمی درانتخاباتی شبیه انتخاب احمدی نژادشرکت میکنندوساندیس هم نمیگیرند
5 - جامعه جهانی یعنی چه،نشانه های ازآگاهی وبینش مردمی،مدعیان روشنفکری وفاکس نیوزهای وطنی،دکترین وهابی،حرفهای بارزانی  پس ازدیدارباشاه سلمان واردوغان همگونی آن باشعارهای داعش
 6 - فعال کردن پان ترکیستها،شرایط وخبرهای ایران،تشویش ودلنگرانی  به وضعیت امروزوآینده،سفررئیس جمهورچین به ایران وپیشنهادهائی،انتخابات آمریکاوروحیه مشترک کاندیداهاغیرازیکنفر
1 - اعلام آمادگی عربستان برای اعزام نیروبه سوریه واستقبال آمریکا،طرح حمله ترکیه به سوریه به بهانه حمله به کردها،آیاعربستان وترکیه قصددارندداعش ودیگرتروریستهارابدستورآمریکابصورت
2 - نیروهای رسمی ارتش خود درسوریه محافظت ونگهداری کنند،حساس ترین لحظات بحران سوریه وروزنه هائی ازامید،طرح حمله به 7 کشورازجمله ایران وسوریه چندروزپس از11 سپتامبر،
3 - چرا اسدبایدبرود،چه برسربهارعربی آمد،عربستان وقطربازیگران اصلی کشتاریمن ولیبی وسوریه،رسالت آسمانی وقوم برگزیده برای رهبری جهان،شرایط نوین،تاکیدهمگونه بربازدارندگی چین
4- چه ارتباطی بین رخدادهای استان حلب سوریه وقطع کنفرانس ژنواست،ده ها میلیاددلارهزینه عربستان برای توسعه دکترین وهابیتُ این ایده مخرب وضدانسانی اسلامی،بالکانیزه ورابطه آن باایران
5 - وضعیت اسفناک پناهجویان،آیاسناریوی تازه ای برای آنهادراروپادرحال تهیه است،رفتارفاجعه بار وبشدت نژادپرستانه بامردمی که هست ونیست شان توسط همین حاکمین به خاک وخون کشیده شده
6 - یک آمارفقط ناپدیدشدن تاده هزارکودک،تفاوت اردوگاه دراردن بااردوگاه جنگل کاله فرانسه،آمارهادرباره تجاوزبه زنان درغرب وآمریکاومقایسه آن باکشورهای آفریقائی وآسیائی درسالهای پیشین
1 - سالروزهای درگذشت دکترمحمد مصدق درتبعیدگاه احمدآبادوپس از3 سال زندان انفرادی،چرا وچگونه است پس از62 سال که نام اواسم مبادابوده اینچنین درمیان فرهیختگان ایران وجهان وبویژه جوانان
2 -  جایگاه والائی هرروزبیشتردارد،انتخابات یانمایش انتخابات مجلسهای خبرگان وشورای اسلامی ایران،آیامردم درانتخابات شرکت کردندیانه واگرکردندچرا،شعارهاوخبرهادرباره شرکت یاعدم یادرصدها
3 - رسانه های معتبرغربی چه نوشتند،شرکت وسیع چندهزارنفری کاندیداها،حذف فله ای حساب وکتاب شده،شعارهای پس ازآن،مردم ایران شاهد وناظرچه فجایع وجنایاتی درهمسایگی وکشورهای منطقه اند
4 - پناهجویان ورفتارتحقیروتوهین آمیزدرپشت سیمهای خارداریاپناهگاهای جنگلی کشورهای متمدنی که این بلاهارابه سرشان آورده اند،خاطرات تلختردوران 8 ساله نکبت،نبودهرگونه تشکیلات وامکانات
5 - مقایسه افکارعمومی مردم ایران بادیگرکشورهاوبویژه آمریکادرشرایط امروز،ملت ایران درمیان استبدادولایت فقیه وتجاوزبیگانه،تشخیص درست باتوجه به تجربه و درک وفهم وجدان عمومی تاریخی،
6 - آسیب وخطرزدائی،اجماع شگفت انگیز زجرکشیده گان،مادران واعضاخانواده های شهداوفعالین،نکته مهم ردونفی کسان درجه اول موردتائیدرژیم،فرمانهای اپوزیسیون متفرق ورشکسته باتوهم رهبری
شادباش نوروزی نورالدین غروی