مهندس نورالدین غروی، از استانداران آذربایجان پس از انقلاب                                                      رادیو آزادگان

زمان پخش    

Jan04,2010
Jan04,2010
Jan04,2010
Jan04,2010
Jan11,2010
Jan11,2010
Jan20,2010
Jan20,2010
Jan20,2010
Jan20,2010
Jan20,2010
Feb10,2010
Feb10,2010
Feb10,2010
Feb10,2010
Feb10,2010
Feb22,2010
Feb22,2010
Feb22,2010
Feb22,2010
Feb22,2010
Mar17,2010
Mar17,2010
Mar17,2010
Mar17,2010
Apr04,2010
Apr04,2010
Apr04,2010
Apr04,2010
Apr04,2010
Apr20,2010
Apr20,2010
Apr20,2010
Apr20,2010
Apr24,2010
Apr24,2010
Apr24,2010
Apr24,2010
Apr24,2010
May11,2010
May11,2010
May11,2010
May11,2010
May11,2010
May29,2010
May29,2010
May29,2010
May29,2010
May29,2010
Jun15,2010
Jun15,2010
Jun15,2010
Jun15,2010
July01,2010
July01,2010
July01,2010
July01,2010
July01,2010
July14,2010
July14,2010
July14,2010
July14,2010
July14,2010
Aug01,2010
Aug01,2010
Aug01,2010
Aug01,2010
Aug01,2010
Aug10,2010
Aug10,2010
Aug10,2010
Aug10,2010
Aug10,2010
Sept28,2010
Sept28,2010
Sept28,2010
Sept28,2010
Sept28,2010
Oct13,2010
Oct13,2010
Oct13,2010
Oct13,2010
Oct13,2010
Oct29,2010
Oct29,2010
Oct29,2010
Oct29,2010
Oct29,2010
Nov22,2010
Nov22,2010
Nov22,2010
Nov22,2010
Nov22,2010
Dec13,2010
Dec13,2010
Dec13,2010
Dec13,2010
Dec13,2010
 
 
 
 

 موضوع مصاحبه                                          لطفا جهت شنیدن مصاحبه ها روی موضوع مصاحبه کیلک کنید

1 - جهان درسالی که گذشت،آیاسال 2009 سال خوبی برای مردم جهان وهمینطوربرای مردم کشورمان بود؟افشا اسناد درباره حمله آمریکابه افغانستان و
 2 -بعد به عراق وبازافغانستان چه میگویند،چرادست به چنین جنایت عظیمی زدند،اتفاق تلخ ومحکوم روز کریسمس وقصدجوان نیجریه ائی برای بمب گزاری
3 - شباهتهای طالبان شیعی وسنی،دیدیم که میشه کهریزک داشت،تجاوزکرد،کشت وسوزاند،گلووسینه درید،دروغ گفت وسندسازی کردوهمه برای حفظ قدرت
4-بی اثری نمایشهای مسخره تلویزیونی ازحضورمیلیونی برای ارعاب وشباهت آن باراهپیمائی طرفداران قانون اساسی سال 57،بیانیه موسوی وتحلیلی برآن
1 -رهبران توهمی،رهبران ماهواره ای،گروه هاوسازمانها ی سوخته ویا کسانیکه خیال میکنند ملت بپاخواسته ایران را از خارج رهبری وراهنمائی میکنند
2 - فیلمسازی که ازطرف ملت ایران به اوباما نامه می تویسد،کودتای ننگین 28 مردادرا می بخشد وازاومیخواهد ملت ایران رابایت گروگانگیری ببخشد و
1 -بررسی ونقدگزارش کمیته ویژه مجلس شورای اسلامی جهت بررسی وضعیت بازداشت شدگان حوادث پس ازانتخابات،کهریزک،تعدادکشتگان،زنان زندانی
2 -باصطلاح محکوم کردن مرتضوی،چه اهدافی درپی این گزارش سراسرضدونقیض وآشفته وجودداردوچه برنامه هائی ازرژیم کودتا را درپس آن میتوان دید
3 -نمایند ه اصلاح طلبی که میگویداین گزارش یک حرکت خوبی بودنشان دادقانون درمملکت حاکم است،تحلیلی برترورمسعودعلیمحمدی استاددانشگاه تهران
4 -تظاهرات دولتی 9 دیماه وده هارابرکردن آن مثل تظاهرات طرفداران قانون اساسی درچند ماه قبل ازانقلاب وبازهم مانند تظاهرات طرفداران مارکوس وصدام
5 -وابسته کردن جنبش میلیونی ملت ایران به بیگانگان ومهره های سوخته ، چون مجاهدین وطالبان پهلوی،مصاحبه رضاپهلوی واینکه بکدامین دستوراست
1 - وضعیت امروزکشورمان بویژه باتوجه به حضورفعال جنبش پرافتخارملت ایران درسی ویکمین سالگردانقلاب شکوهمندسال 57، یاپیروزی گل برگلوله
2 - بررسی یاتجدیدخاطره 22بهمن 31 سال پیش،پیامها وقولها ، خبرهائی ازآمادگی جنبش سبزبرای حضوردراین بزرگداشت وهمینطورازطرف حاکمیت
3 - تفاوت 22 بهمن امسال باسالهای پیش،لحظه ورودکودتاچیان به دهه فجربااعدامها،احکام اعدامها بهمراه دستگیریهای گسترده بود،بحث بررسی انقلاب
4 -خبرهای صداوسیمای ننگ ودروغ درباره تائید وقانونی بودن حکومت کودتاواحمدی نژادبراساس آماریک دانشگاه ازصدای آمریکا وپخش آن دراین وسیله
5 - وضعیت امروزکشورمان بویژه باتوجه به حضورفعال جنبش پرافتخارملت ایران درسی ویکمین سالگردانقلاب شکوهمندسال 57، یاپیروزی گل برگلوله
1 - تحلیلها،نظرات وگفتگوهادرباره حضورجنبش در 22 بهمن واینکه دراین روزچه شدوچگونه برداشتی میتوان ازرخدادهای آن داشت،آیا دراین روزجنبش
2 - شکست خوردوعقب نشست یااینکه باتوجه به تمام جنایتها،تهدیدهای رژیم کودتا ووسایل دروغین تبلیغاتی پیروزشد،یا راه افتخارآمیزخویش راپی میکند
3 -وارونه سازی،تحریف تاریخ به روش هیتلر،موسولینی،استالین درصداوسیمای پلیدی وزشتی باسریالهاونمایشها،شیخ فضل اله واقعی کیست وچه روابطی
4 - باسفارت روسیه ومحمدعلیشاه داشت،اسنادومدارک چه میگویند،بازیگرانی که دراین نمایشات هدفمند ضدایرانی شرکت میکنندآیااحساس مسئولیت میکنند
5 - کودتای سوم اسفند انگلیسی،رضاخانی،سیدضیائی سرآغازکودتاهای بیگانگان باعوامل سرسپرده،اگراین کودتا نمیشد ایران امروزدرچه وضعیتی بود
1 - نگاهی به اخبارورویدادهای ایران وجهان درسال 1388خورشیدی ، که هم جهان وهم ایران درحال انقلاب  ووضع موجودرابرنمی تابد ودرپی طرحی نو
2 - سفرجوبایدن وهیلری کلینتون به اسرائیل وخاورمیانه،ترورهای دولتی اسرائیل ونظاره گری غرب وآمریکا،جوسازیهاوزمینه سازیهای کودتاگران ایران
3 - تلاش آمریکاواسرائیل درخطرناک نشان دادن ایران اتمی،قردادهای چندمیلیارددلاری،8 ماه پرازجنایت وپستی رژیم،درمقابل زیبائی هاوارزشهاازهموطنان
4 -فتواعلیه هنرپیشه ای که روسری اوعقب رفته وسکوت درباره کشتارهاوشکنجه هادرایران،جایزه اسکاربه فیلمی جنگی که تقدیم به مردان وزنان مسلح در
 1 - سفرعیرضاکاسپین ماکان به اسرائیل ودیداراوباشیمون پرزباسودجوئی ازنام ندا،آیارژیم کودتا بایادگرفتن روشهای رسانه ای غرب درقهرمان سازی ،ابن
2 -افرادرامیفرستدتابافریب حاکمین این کشورهاجنبش ملت ایران رادرنظرسرکوبگران وابسته نشان دهد،یااین که سلطه وعوامل باوحشت ازجنبش ملی بیاری
3 -کودتاگران درایران برخاسته اند؟مقالات ومطالب چپ شدگان کنارطالبان پهلوی ودرحمایت ازاین عمل غیرانسانی کاسبکارانه،سواستفاده ازخون یک بیگناه
4 -اعتراض پرستوفروهروعدم شرکت درنشست جامعه بین المللی حقوق بشر،تی جی اف ام بعلت شرکت بی اطلاع قبلی رضاپهلوی، حرفهای ضدملی ضدایرانی
5 -اودراین جلسه،هشداربه هموطنانی که جایزه دریافت میکنند،درکنارهم قراردادن نام پیشه وری وآیت اله شریعتمداری توسط پسرایشان به چه منظوراست و؟
1 - وقایع ورخدادهای ایران وجهان،ثمره هاشمی گفت احمدی نژادگفتمان جهان راعوض کردواحمدی نژاد گفت ایران تنهاشانس اوباما است وچه راست گفت
2 - گزارش نشست 47 کشورجهان،تاثیررژیم کودتادرتصمیم گیریهاونتایج سودباری که تاکنون برای آنهاداشته،محورهمه بحثها چکونگی برخوردباایران
3 - پروژه ایران اتمی وگنده نمائی آن توسط آمریکا،اسرائیل ودیگرهمراهان،فروش میلیاردها دلاراسلحه وبمبهای ضدموشک به همسایگان،درهمین  رابطه
4 -تحریکات وخواست حاکمین ایران،شیفرمحبوب پان ترکیستها به ساکاشویلی لقب ماندلاداد،چه برسرانقلابهای رنگین آمده،آیاانقلابهای رنگین بپایان رسیده
1 - دنباله بحث چه برسرانقلابهای رنگین آمده وچرابه چنین سرنوشتی دچارشده اند،آیا دوران انقلابهای رنگین به پایان رسیده؟چه عاقبتی درانتظارچلبی هاو
2 - ساکاشویلی های وطنی است؟چه درسهائی میتوان ازاین انقلابات گرفت وچه پیامهائی دارند؟نگاهی گذرابه سه انقلاب رنگین گرجستان،اکراین وقرقیزستان
3 - بعدازهرانقلاب رنگین، بقدرت رسیدگان به جای پرداختن به مواردنقض حقوق بشرواقتصاد به نبردقدرت پرداختندوهمینطورکشمکش روس وآمریکابرسر
4 -منافع ودرنتیجه مردم بپاخواسته برای احقاق حقوق سرگردان،درهمین رایطه کشتاروعملیات پشت پرده کی جی بی رژیم کودتا درایران،آیا هیچ شباهتی بین
5 -جنبش ملی مردم ایران باانقلابهای رنگین هست،سخنی چندباهموطنان،مواظب برخی ازجایزه ها باشیم، دوران رهبرسازی برای ملت ایران بپایان رسیده
1 -مهمترین خبرهای ایران وجهان، منفجرشدن سکوی نفتی درخلیج مکزیک،پیداکردن اتومبیلی باموادمنفجره درنیویورک،دستگیری جوان پاکستانی واعتراف
2 -افشای دزدی بزرگترین بانک تاریخ جهان،تاثیراینگونه اعمال غیر اخلاقی دردیگراقتصادها،ورشکستگی اقتصادی یونان،سفرمعجزه هزاره سوم احمدی نژاد
3 -به سازمان ملل،تشدیدوازدیاد فشارهادرایران،دستگیریهاوترورها،بحرانی ترشدن اوضاع اقتصادی ایران،اعدامهاوجنایات ضدانسانی رژیم جمهوری اسلامی
4 -درآمدنفتی 5 سال گذشته ایران بیشترازمجموع درامدایران ازکشف نفت تاآنزمانست،مشاعی میگویداحمدی نژادبه روسای جمهورجهان درس میدهد،تبلیغات
5 - ضداحمدی نژادی درآمریکاوهشداری دراینباره که درزمان صدام هم چنین بود،وقیح ترین هیئت حاکمه جهان،گزافه های شرم آوراحمدی نژاددرسازمان ملل
1 -کنفرانس گروه 15درتهران وباحضور رئیس جمهوربرزیل ونخست وزیر ترکیه،امضاتوافقنامه ونتایج آن،آماده شدن مردم وهم کودتاچیان برای 22 خرداد
2 -بگیروببندها،اعدامهاوتهدیدها،چنگ ودندان نشاندادنهای رژیم،تفاوت تظاهرات صلح آمیزوهمراه باسکوت ایران باتظاهرات آنارشیسم وخشن دیگرکشورها
3 -وحشت بی اندازه رژیم ازجنبش مردم ایران وحرکتهای آن که حتی اجازه راهپیمائی سکوت راهم نمیدهد،ملاقات مادران آمریکائی با 3 فرزند زندانی خویش
4 -استقبال وپذیرائی پسندیده دربرابروحشیانه ترین وشرم آورترین رفتارباخانواده های زندانیان سیاسی هموطن،مسئله هسته ای ایران پوشش سرکوب ملت
5 -توسط رژیم،بهانه آمریکاواسرائیل برای نپرداختن به فلسطین،اوباماآگاهانه بدنبال سیاستهای سلطه ورژیم هم درراستای تائید،لری تقدیم به بهاره هدایت
1 -چهارمین قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل برعلیه ایران پس ازبالا پائین کردنها،برای موافقت روسیه وچین،کم رنگترشدن قطعنامه هاازنظرمردم جهان
2 -تاثیراین تحریم برمردم ایران وبویژه دردرازمدت،خواست ترکیه وبرزیل وهمینطورپیام اوباماوآمریکاچه بود،واکنش وعکس العمل ایران،شعارهائی که داد
3 -اولین سالگردکودتای ضدمردمی 22خرداد،صدوربیانیه موسوی وکروبی ولغوراهپیمائی،تظاهرات پراکنده درتهران وشهرستانها و3نکته مهم  درپس ازآن
4 -کسانی میگفتندجنبش تمام شده،جنبش ایران خود رهبری میکند،نگاهش بخارج نیست وباعظمت وشکوه خودش توجه جهان راجلب میکند،آثاروحشت رژیم
1 - رویدادهای مهم ایران وجهان بویژه خبرهای دررابطه باایران،مصوبه کنگره آمریکا،تائیداکثریت مطلق نمایندگان درباره تشدیدتحریمهای ایران،اثرمنفی آن
2 - دراقتصادایران،انتشاربرنامه کاروزارت خارجه آمریکا ویندی که میتوانددررابطه باایران باشد،اعتراض وزیرخارجه ترکیه به عملکرد دزدان دریائی گونه
3 -اسرائیل وتهدید تجاوزبه ایران،دیدارمدویدف واوباما،بیانیه مشترک آنهادررابطه باایران وجهان،جیک نزدن وچشم پوشی رژیم کودتاازجنایات وتجاوزات
4 -به مسلمانان کشوردارفوروچچن ها درروسیه،سیاست شارلاتانیزیم وشعبان بی مخ ایزم حاکم برایران،دراختیارگرفتن تمام قوای سه گانه توسط سپاه
5 - سخنرانی درواشنگتن باعنوان کاربردسیاست موازنه منفی دکترمصدق دردنیای امروز، مسئله مشخص استقلال، حامیان منافع  ملی بیگانگان درکشورمان
1 - تحلیلی برخبرها وروخدادهای ایران،تسلط روزافزون اوباشی گری درحاکمیت ایران که به کوچکترین مقررات وقوانین پایبند نیستند، تهمت دروغ وافترا،
2 - کشتن،شکنجه وتجاوزرامرتکب میشوندوکوچکترین ارزش انسانی راپاس نمیدارند،دربرابرش جنبش بزرگ مردم ایران همه روزه بخوبی وزیبائی حرکت
3 - عمیق خودرابدرستی وروشنی انجام میدهد،خبردادگاه محکومین کهریزک درپشت دربهای بسته وبدون نام مجرمین؟کنفرانس جی 8 وکنفرانسی که توافق
4 -برسرهیچ شد،دنباله بحث سخنرانی درواشنگتن با عنوان استقلال،چگونه میتوانیم ازگذشته ورخدادهای هرروزه بیاموزیم وراه خودرامستقل ومطمئن ادامه
5 - دهیم وجامعه ای باحاکمیت ملی بسازیم،محصول اندیشه 3 انقلاب رنگین مورد تائیدغرب امروزچیست؟ جنبش ملت ایران،خودکفا،خوداتکاو.خودابتکاراست
1 - عملیات انتحاری زاهدان که سعی میشوددست کم گرفته شود،رخدادمهم وبسیارقابل توجه واقدام است،بحث واجب الامربودن احکام ولی عصرمسلمین جهان
2 - وضعیت جنبش بزرگ ملت ایران باتوجه بتمام بگیروببندها،افشای92 هزارسندمربوط باه فغانستان،تحریمها وتاثیرآنهادروضعیت امروزوفردای کشورمان
3 -گزارش رمزی کلارک درباره قتل 500 هزارکودک درعراق وتن فروشی خانواده هابعلت تحریمها،پس ازفتح بغدادسرمایه های میلیاردی پسران صدام ودیگر
4 -چرا نقض حقوق بشردرایران مسئله دوم غرب است؟تحریمها طرحی است درحمایت اسرائیل وتشدید نقض حقوق بشرکشورمان،شباهت امروزایران بازمان
5 -صدام وکلینتون وخطرتجاوز،نظریه هادرباره پیروزی جمهوریخواهان وساراپیلین،توجیه بی بی سی توسط علی شکوری راد،مقدمه ای برانقلاب مشروطیت
1 - یکصدوچهارمین سالروزانقلاب مشروطیت ودرسها وآموزه های آن برای امروزکه همچنان مسئله اصلی ملت وجنبش مامیباشد،مشروطیت برای چه بود؟
2 -چه اتفاقی افتادوچرابه امروزرسیدیم؟چراکودتاهای محمدعلیشاهی،رضاشاهی،محمدرضاشاهی وکودتاهای پس ازانقلاب شد،رهبری جمعی ازویژه گیهای آن
3 -آنان که میگویندایران آرام شده ودرآرامش است،سالهای 53 و54 راازیادنبرنداین آتش زیرخاکستراست ،رئیس جمهورومسئولینی که باعث تحقیرملت اند
4 -حرفهای اوباشی احمدی نژاد،نشانه های وحشت رژیم،یکی ازبرزگترین علل ناکامی ماپس از3 انقلاب،آنان که میگویند همه باهم متحدشویم تابر کودتاگران
5 -چیره شویم،ازقوام السلطنه وهویدا تاسبزسبز،سیزسرخ نویسان ورهبران آماده پرواز،جایگزینی شعورجای شعار،هشدارکه چه میگویندوچه هدفی دارند
1 -سفربرنامه ریزی شده احمدی نژادبه نیویورک،حرف های اودراینجاآنجادررابطه وضعیت جهانی وحقوق انسانی،ادبیات برونمرزی ودرون مرزی این فرد و
2 -این جماعت،سخنان فرومایه وسخیف درداخل،قرائت نوشته های انسانی اخلاقی همراه باعشق وعدالت بجهان درخارج،داستان وواقعیت اینهمه تضادچیست؟
3-چه کسانی خط دهنده ومطلب نویس اوهستند،تقسیم طرفداران شوروی پس ازفروپاشی ورابطه گروهی ازآنهابااین رژیم،کوچلوئی که ادای بزرگان درمیآورد
4-ادعای روان پریشانه مدیریت جهانی ازموجودات کم اندیش بی مایه ایکه حتی نتوانسته اندیک کارخانه قابل قبول بسازندیاازپس پروزه های گازی خودبرآیند
5-نظام اقتصادی واجتماعی بهم ریخته وسیستم بانکی وحشتناک،هزاران تن وقاحت برای اینهمه دروغ،فضای رستاخیزی وکره شمالی،انحلال 2حزب خودی و
1 -اخبارومسائل روزایران وجهان،تاثیر مستقیم وغیرمستقیم وقایعی که درجهان وبخصوص درآمریکا بعنوان بزرگترین ابرقدرت رخ میدهدبردیگرکشورها و
2 -بویژه برکشورمان ایران،فراز ونشیبهای روابط ایران باآمریکا،دردوران نیوکانهاتیره ترین ودردوران اوبامااوضاع پیچیده ترشده،بیشترشدن تحریمهاوبا
3-وجوددروغهای رژیم نشانه ها واثرات آنرامیتوان درتمام ابعاداقتصادپریشان ایران دید،آغازمحاکمه 12 نظامی آمریکائی بجرم شکنجه وجنایت درافغانستان
4-کمترین درصدمحبوبیت رژیم واحمدی نژاد،تنها راه چاره درصحنه بین الملل باج دهی همه گونه ویادست به ماجراجوئی زدن تااتفاقی مثل حمله به ایران بیفتد
5 -رقم انتقام ازمردم بیگناه افغانستان چقدروتاکی؟فاجعه اقتصادی همراه بافاجعه سیاسی قانون کلی تاریخ برای پایان حکومتهای جبارو فردای روشن ایران
1 - خبرها روز ایران وجهان، انتخابات میاندوره ای آمریکاواستثنائی ترین انتخابات،اثرات پول دراین انتخابات دمکراتیک، تاثیرآن وسیاستهای ناشی ازآن
2 - برجهانیان،کم رنگترشدن پاکی وصداقت،ترویج اتهامات ودروغهاوحضورکردان ایسم درآن،باکمال تاسف که طرفداران زیادی هم دارندوامکان بدست گیری
3 -مجلس نمایندگان،گزارش چهارصدهزارصفحه ای جنگ عراق،باج چمدانی پول نقدحاکمین ولایی ایران به کرزای،سفراحمدی نژادبه لبنان استقبال ازپولهای
4 -خرج شده ودرراستای منافع اسرائیل،باوجوداعلام آمارهای استالینیستی دولتی بازهم درصدبالایی ازهموطنان زیرخط فقرگرسنه میخوابند،این پولهابدستور
5 -که،چرا،چقدروازکجاآمده،سفرهفتصدمیلیادی خامنه ای به قم وصددرصدناکام وشبیه خرجهای جشنهای شاهنشاهی،پاسخ مقاله ایران یک موزائیک کامل است
1 - محکومیت نقض حقوق بشررژیم ایران توسط کمیته حقوق بشرسازمان ملل،شکست نماینده اعزامی رژیم درممانعت ازرای گیری،تصویب آن بااکثریت قابل توجه و
2 - اینکه،چگونه این فرددرکمیسیون حقوق بشرشرکت میکندوازحقوق بشردرایران دفاع میکند،کتاب خاطرات جورج بوش وگفتگوهای فاجعه باری که با رسانه هاو
 3 - خبرنگاران داشت وشدباعث خشنودی تمام تبهکاران ازایران تابقیه جهان،تشکیل دولت درعراق ونوعی لبنانی شدن،زمینه سازیهای اختلافها،تائیدبوش برتدارک
4 - تجاوز به ایران،هشیاری وبیداری هموطنان ا زمهمترین علل پیشگیری،رژیم کودتاهمچنان درپی دشمن تراشی ودرانتظاریک حمله حتی کوچک ومحدود،ابن فاجعه
5 - وقتی رخ میدهدکه تبانی کودتاچیان ایران وجنگ طلبان آمریکابه نتیجه رسیده باشد،آیاایران یک موزائیک واقعی است، مفهوم موزائیک وتفاوت آن با بتن آرمه؟
1-برگزاری نشست بین المللی محیط زیست درمکزیک که دررسانه های آمریکاکمترین انعکاسهاراداشت،اعطای جایزه صلح نوبل به لیوشیابوناراضی چینی زندانی
2-تحلیلهاونظرات دراینباره ودرهمین رابطه مدیریت جهانی چین درآینده،تقلیدکورکورانه وناکامی رژیم حاکم برایران ازمدل چینی که همه روزه بردامنه سرکوبهاو
3-فقرافزوده میشود،برگزاری کنفرانس ژنووحرفهای نماینده ایران درباره محاکمه جهان غرب به جای بحث درموضوع،افشااسنادویکی لیکس وآنچه تابحال انتشار
4 -پیداکرده حدودیک درصدازاسناداست که این توفان بپاکرده،دونوع واکنش دراینباره یکی دیکتاتورهامثل حاکمین ایران ودیگری درغرب،پرسشهائی دراین باره
5 -دیپلماسی احمدی نژادی آمریکامبتنی بردروغ،فریب،نیرنگ وجنایت ودگرگونه نشان دادن آن،چه رابطه ای بین حضورآمریکاولوله های نفت وگازمنطقه دارد