مهندس نورالدین غروی، از استانداران آذربایجان پس از انقلاب                                                  رادیو آزادگان

زمان پخش    

Jan12,2007
Jan19,2007
Jan19,2007
Jan26,2007
Jan26,2007
Jan26,2007
Feb02,2007
Feb02,2007
Feb16,2007
Feb16 2007
Feb16,2007
Mar03,2007
Mar03,2007
Mar03,2007
Mar09,2007
Mar09,2007
Mar16,2007
Mar16,2007
Mar20,2007
Mar20,2007
Apr06,2007
Apr06,2007
Apr13,2007
Apr13,2007
Apr13,2007
Apr27,2007
Apr27,2007
Apr27,2007
May11,2007
May11,2007
May25,2007
May25,2007
Jun04,2007
Jun04,2007
Jun04,2007
Jun11,2007
Jun11,2007
Jun11,2007
Jun18,2007
Jun18,2007
Jun25,2007
Jun25,2007
Jun25,2007
July02,2007
July02,2007
July02,2007
July09,2007
July09,2007
July09,2007
July16,2007
July16,2007
July16,2007
July23,2007
July23,2007
July23,2007
July30,2007
July30,2007
July30,2007
July30,2007
Aug06,2007
Aug06,2007
Aug13,2007
Aug13,2007
Aug13,2007
Aug20,2007
Aug20,2007
Aug20,2007
Aug20,2007
Aug27,2007
Aug27,2007
Sep03,2007
Sep03,2007
Sep03,2007
Sep17,2007
Sep17,2007
Sep17,2007
Sep24,2007
Sep24,2007
Sep24,2007
Sep24,2007
Oct01,2007
Oct01,2007
Oct01,2007
Oct01,2007
Oct15,2007
Oct15,2007
Oct15,2007
Oct22,2007
Oct22,2007
Oct22,2007
Oct22,2007
Nov05,2007
Nov05,2007
Nov05,2007
Nov05,2007
Nov16,2007
Nov16,2007
Nov16,2007
Dec14,2007
Dec14,2007
Dec14,2007
Dec21,2007
Dec21,2007
Dec21,2007
 
 

    موضوع مصاحبه                                            لطفا جهت شنیدن مصاحبه ها روی تاریخ کیلک کنید

اعدام صدام حسین ، تائید ها واعتراض ها ، بیعدالتی ها در جهان
1 - تلاش در تغیرزبان ترکی آذری به ترکی ترکیه، اهداف و چگونگی این تلاشها
2 - تلاش در تغیرزبان ترکی آذری به ترکی ترکیه، اهداف و چگونگی این تلاشها
1 - شرایط ایران پیش ازجنبش تنباکو، جنبش تنباکو و وضعیت بحرانی امروز ایران
2 - شرایط ایران پیش ازجنبش تنباکو، جنبش تنباکو و وضعیت بحرانی امروز ایران
3 - شرایط ایران پیش ازجنبش تنباکو، جنبش تنباکو و وضعیت بحرانی امروز ایران
1 - خطرتجاوز آمریکابه ایران ، امروز از هر زمانی  بیشتر است، عوامل ایجاد این تجاوز
2 - اولویتهای اول امروز ایران چیست ، نقش هموطنان درجلوگیری ازاین فاجعه جبران ناپذیز چیست
1 - چرانقلاب شد و اهداف انقلاب چه بود
2 - وضعیت امروز ایران با توجه به تجاوز قریب الوقع آمریکا وعملکرد حاکمیت، نقش افراد وگروهای وابسته
3 - شرایط واوضاع ایران پیش از انقلاب مشروطه
1 - تجاوز قریب الوقوع آمریکا به ایران، سیاستهای اسرائیل ونقش حاکمیت در زمینه سازی این تجاوز
2 - شرایط امروز ایران ، تحریکات بیگانگان و حاکمیت ، تظاهرات زبان مادری و پان ترکیستها
3 - نقش آذربایجان در انقلاب مشروطیت
1 - چهلمین سالروز درگذشت دکترمصدق وتاثیر مبارزاتش درروندحرکتهای استقلال طلبانه وآزادی خواهانه ایران وجهان
2 - چهلمین سالروز درگذشت دکترمصدق وتاثیر مبارزاتش درروندحرکتهای استقلال طلبانه وآزادی خواهانه ایران وجهان
1 - نقش آذربایجان در انقلاب مشروطیت، مقدمه ای برچگونگی  انقلاب مشروطه وهمگونی های آن باشرایط امروز
2 - نقش آذربایجان در انقلاب مشروطیت، مقدمه ای برچگونگی  انقلاب مشروطه وهمگونی های آن باشرایط امروز
1 - پیام نوروزی  سال 1386
2 - پیام نوروزی  سال 1386
1 - وضعیت امروزایران، دستگیری و آزاد کردن ملوانان انگلیسی ، عملکرد ونتایج آن
2 - نقش آذربایجان درانقلاب مشروطیت ، آغازنبرد 11ماهه تبریزبا استبداد واستعمار
1 - نقش آذربایجان درانقلاب مشروطه، به توپ بستن مجلس وسرکوب آزادیخواهان، نقش انجمن تبریز
2 - نقش انجمن تبریز دراستبداد صغیر و جایگزینی مجلس شورای ملی ایران
3 - نقش انجمن تبریز دراستبداد صغیر و  قیام 11 ماهه مردم تبریز
1 - نقش آذربایجان درانقلاب مشروطیت ،  قیام وخیزش مردم تبریز پس ازاستقرار استبدادصغیر
2 - نقش آذربایجان درانقلاب مشروطیت ،  قیام وخیزش مردم تبریز پس ازاستقرار استبدادصغیر
3 - نقش آذربایجان درانقلاب مشروطیت ،  قیام وخیزش مردم تبریز پس ازاستقرار استبدادصغیر
1 - وضعیت امروز ایران واهداف حاکمیت در تشدید سرکوب زنان، کارگران ، معلمان ودانشجویان
2 - نبرد 11 ماهه مردم تبریز به رهبری ستارخان سردار ملی دراستبداد صغیر محمدعلیشاهی
1 - افکارواندیشه هاو مبارزات دکترمحمدمصدق ، وضعیت امروزایران باتوجه به تشدید سرکوبهای حاکمیت
2 - نقش آذربایجان درانقلاب مشروطیت ، دنباله نبرد 11ماهه مردم تبریزبه رهبری ستارخان
1 - نقش آذربایجان درانقلاب مشروطیت ، دنباله خیزش ونیرد 11ماهه مردم تبریز به رهبری ستارخان
2- نقش آذربایجان درانقلاب مشروطیت ، دنباله خیزش ونیرد 11ماهه مردم تبریز به رهبری ستارخان
3 - نقش آذربایجان درانقلاب مشروطیت ، دنباله خیزش ونیرد 11ماهه مردم تبریز به رهبری ستارخان
1 - وضعیت امروزنیوکانها وچاره جوئی ها ، برگزاری کنفرانس باهاماس توسط نیوکانها وباشرکت چندایرانی
2 - تاثیر این سیاستها برایران بویژه درشرایط حساس وبحرانی امروز
3 - تشدید خشونتهای حاکمیت درایران و سخنان احمدی نژاد درارتباط با این شرایط
1 - نقش آذربایجان درانقلاب مشروطیت ، دنباله نبرد 11 ماهه مردم تبریز به رهبری ستارخان
2- نقش آذربایجان درانقلاب مشروطیت ، دنباله نبرد 11 ماهه مردم تبریز به رهبری ستارخان
1 - دیدارها، نشستهای اخیرنیوکانها وشرکت جمعی از ایرانیان، نشست 3روزه پاریس باشرکت سناتورهای آمریکائی واسرائیل
2 - تفاوت ملت وقوم، درایران اقوام هستند یا ملل؟ اهدافی که از بکاربردن این واژه ها میتواند درپی داشته باشدبویژه سلطه گران
3 - تفاوت ملت وقوم، درایران اقوام هستند یا ملل؟ اهدافی که از بکاربردن این واژه ها میتواند درپی داشته باشدبویژه سلطه گران
1 - دنباله  نقش آذربایجان درانقلاب مشروطیت، قیام 11 ماهه مردم تبریز به رهبری ستارخان
2 - نقش آذربایجان ازدیر باز درسازندگی ، نگهداری ونگهبانی ازتمامیت ارضی ایران ، تاریخ سازی سلطه گران وعواملشان
3 - نقش آذربایجان ازدیر باز درسازندگی ، نگهداری ونگهبانی ازتمامیت ارضی ایران ، تاریخ سازی سلطه گران وعواملشان
1 - نقش آذربایجان درسازندگی ونگهبانی ازتمامیت ارضی ایران ، زندگی، افکارومبارزات بابک خرمدین ، نمادی از استقلال ایران
2 - نقش آذربایجان درسازندگی ونگهبانی ازتمامیت ارضی ایران ، زندگی، افکارومبارزات بابک خرمدین ، نمادی از استقلال ایران
3 - زندگی ، افکار ومبارزات بابک خرمدین ، تحریف تاریخ ایران توسط پان تورکیستهای نژادپرست
1 - مسائل امروزایران، 18 تیر، دستگیری دانشجویان واعضا دفترتحکیم وحدت دررابطه باسیاستهای سرکوبگرانه حاکمیت
2 - نقش آذربایجان درسازندگی ونگهبانی ازتمامیت ارضی ایران ، بخش 2
3 - نقش آذربایجان ، اهداف آمریکا درشرایط امروزین ایران دررابطه با تجزیه طلبان ونژادپرستان ترک
1 - پنجاه وپنجمین سالگرد 30 تیر، چه وقایعی باعث رخداد این قیام  گردید
2 - پنجاه وپنجمین سالگرد 30 تیر، ارتباط وتاثیرآن برشرایط امروزایران ، درسهائی که میتوان از 30 تیر آموخت
3 - پنجاه وپنجمین سالگرد 30 تیر، ارتباط وتاثیرآن برشرایط امروزایران ، درسهائی که میتوان از 30 تیر آموخت
1 - ترویج خشونتها ، سرکوب جنبش های آزادیخواهانه وحق طلبانه مردم ایران ، خطر تجاوزبیگانگان وتجزیه ایران
2 - ترویج خشونتها ، سرکوب جنبش های آزادیخواهانه وحق طلبانه مردم ایران ، خطر تجاوزبیگانگان وتجزیه ایران
3 - یکصدویکمین سالگرد انقلاب مشروطیت  ، چرا ئی وچگونگی این انقلاب بزرگ مردمی ایران
4 - یکصدویکمین سالگرد انقلاب مشروطیت  ، چرا ئی وچگونگی این انقلاب بزرگ مردمی ایران
1 - وضعیت امروزایران باتوجه به تهدیدهاو تحریمها، تشدیدسرکوبهادرایران واشاعه خشونت درمنطقه بانام دین
2 - خشونتهای غرب وبانام دمکراسی، تبلیغات فریبکارانه صداوسیماو تداوم عملکردحاکمیت زمینه ساز تجاوزبه ایران
1 - نقش آذربایجان درانقلاب مشروطیت ، وقایعی که پس از خیزش وقیام مردم تبریز به رهبری ستارخان رخداد
2 - نقش آذربایجان درانقلاب مشروطیت ، کابینه هائی که تشکیل شد وچه کسانی درراس آنهاقرارگرفتند
3 - نقش آذربایجان درانقلاب مشروطیت ، تحریفهای تاریخی تجزیه طلبان واهداف سلطه گران درپی این تفکرفاشیستی
1 - پنجاه وچهارمین سالروز کودتای ننگین 28 مرداد ، چگونه وچه عواملی باعث این کودتاشد ؟ جایگاه مصدق درآن روزجهان
2 - نقش بیگانگان وبویزه آمریکا درایجاد این کودتا وهمچنین شبیه سازی آن دردیگر نقاط جهان وتوسط عوامل سرسپرده داخلی
3 - تاثیر این کودتا در شرایط امروز ایران ، منطقه وجهان
4 - علت اینهمه وحشت بیگانگان ، عوامل مزدور وتمامی زور پرستان ازمصدق ، نماد استقلال وآزادی برابری چیست ؟
1 - نقش آذربایجان درانقلاب مشروطیت، ورود ستارخان به تهران ، دولتهائی که پس ازسقوط استبدادصغیربرسرکارآمدند
2 - حمله به پارک اتابک ومجاهدین تبریز، تیرخوردن ستارخان درزمان وزیرجنگی قوام السلطنه و اعدام آزادگان تبریز
1 - شرایط امروز ایران باتوجه به روندتداوم سرکوب نیروهای آزادیخواه وحق طلب، سخنان تحریک آمیزاحمدی نژادوامتیازدادنها
2 - وضعیت امروزجهان وتغیرات جغرافی سیاسی، رهبران جدید برخی ازکشورهای اروپائی، تهدیدات غرب وبویژه آمریکاواسرائیل
3 - زمینه سازیهای تجاوز به ایران، نقش نیروهای وابسته وعملکرد حاکمین، ایران دراستقلال وآزادی وبرابری میتواند الگوئی باشد
1 - وضعیت امروزایران، نحوه تفکرحاکمیت، تشدیدسرکوبهاووضعیت اقتصادی مردم، سخنان جنتی ودفترنشرافکاراحمدی نژاد
2 - انتخاب رفسنجانی به ریاست مجلس خبرگان رهبری ، برداشت اصلاح طلبان دولتی ازاین انتخاب وانتظارات ، تهدیدات آمریکا
3 - انتخابات درپیش رو ومواضع باصطلاح اصلاح طلبان، تخریب خانه ستارخان وتقاضا ازهموطنان برای توقف حرکت ضدملی
1 - شیخ محمد خیابانی که بود ، چگونه می اندیشید، چه میخواست وبرای چه برخاست وخیزش کرد
2 - شیخ محمد خیابانی که بود ، چگونه می اندیشید، چه میخواست وبرای چه برخاست وخیزش کرد
3 - شرایط واوضاع سیاسی واجتماعی آن زمان تهران وتبریز و درسهائی که میتوان ازآن برای امروزایران  آموخت
4 -  درسهائی که میتوان برای امروزایران ازآن آموخت ، بمناسبت هشتاد ونهمین سالگرد بقتل رسیدن شیخ محمدخیابانی
1 - وضعیت امروز ایران ، سرکوب جنبشهای حق طلبانه زنان ، دانشجویان ، کارگران ودیگراقشارجامعه
2 - باتوجه به سخنرانیهای احمدی نژاد در دانشگاه کلمبیا ومجمع عمومی سازمان ملل دررابطه  بازنان
3 - نامه فریبا داودی مهاجر، در رابطه باحقوق یشر، ترویج فریب ودروغ ، تفاوت فقیر وغنی درجهان
4 - رفتارها و اهداف جنگ طلبانه درپی آن،  سخنرانی جورج بوش ورابرت موگابه
1 - اخبارومسائل امروزایران وجهان، سخنان احمدی نژاد درآمریکا دررابطه با آزادی وزنان وحقوق بشر، مطالب والقاب طرفداران
2 - شیوه وروش سخنرانی رهبران کشورها درسازمان ملل ، نابرابری ها درجهان امروز ما
3 - از لازمه های اصلی مقابلگی با امپریالیزم رعایت حقوق ملت ومردمسالاری است ، انتخابات درپیش رو اسفند ماه
1 - تاریخچه دریای خزروسوابق تاریخی ایران دراین دریا، وضعیت امروز باتوجه به حقهائی درآن داشته ودارد
2 - وضعیت چاهای نفت واستخراج وانتقال نفت درکشورهای ساحلی دریای خزر، حقوقی که امروزهمسایگان برای ایران قائلند
3- موفقیت های اقتصادی پوتین درروسیه و دردوران ریاست جمهوری ، سیاست های درپیش روی روسیه وپوتین
4 - سفر پوتین به ایران ، اهداف ونتایج حاصله ازآن با توجه به ضعف وناکارآمدی حاکمیت درایران
1 - اندیشه ونقش دکترحسین فاطمی درمبارزه بااستبداد واستعمارو پایداریش درراه استقلال وآزادی ایران
2 -  خطر تچاوز آمریکا به ایران  با توجه به تشابهات مواضع آمریکا درپیش ازحمله به عراق ، وضعیت امروز جهان
3 -  بیعدالتی ها، تبعیض ها ونابسامانی هائی که توسط قدرتهای بزرگ سلطه گربه ملل دیگرجهان تحمیل میشود، احتیاج امروزجهان؟
4 - شرایط امروز ایران باتوجه به تشدید بازداشتها وسرکوبها درزمینه سازی تجاوزبه ایران، نامه سرگشاده دلارام علی
1 - وضعیت امروزایران وجهان، بیعدالتیها وسیاستهای سلطه گرانه، سفرمرکل پس ازسفرسارکوزی به آمریکاواهداف درپی آن
2 - نوع دمکراسی مطلوب غرب بویژه آمریکا، تحریم های اقتصادی وزیانهای ناشی ازآن،تبلیغات دروغین حاکمیت دربی نتیجه بودن
3 - سهم اندک صادرات غرب به ایران،عملکردرژیم درزمینه سازی تجاوزبه ایران،محل این فاجعه جبران ناپذیرایران است نه آمریکا
1 - گزارش سازمانهای اطلاعاتی وامنیتی آمریکا، علل پخش وزمانبندی این گزارش، تاثیر آن درایران وآمریکا وسایرنقاط جهان
2 - سخنان احمدی نژاد دراینباره، تفاوت مهم بهره وری ازتکنولوژی هسته ای باساختن بمب اتمی، اهداف آمریکاباتوجه به پیشینه
3 - سرکوبهای حق طلبانه آزادیخواهان درایران ودرزمینه سازی تجاوز، نقش نیروهای استقلال طلب وآزادیخواه دراین تغییر روشها
1 - فرقه دمکرات آذربایجان، نفت وهژمونی آنروز، هویت طلبی شوینیسیم ترک جدائی طلب، هژمونی ونفت امروز، بمناسبت 21 آذر
2 - مقدمه ای بروقایع آنروزگاران ازمشروطیت وتداوم آن درزمان رضاخان،آغازجنگ سرد بین آمریکاوشوروی حکومت خودمختار
3 - شبیه سازیها ورقم سازیهای تحریف کنندگان وتعریفی براساس نسل کشی، پیامی چندبرجوانان سرزمینمان درباره دامهاونیرنگها