رادیو آزادگان      

 زمان پخش

Feb25, 2005

 

 

قانعی فرد عرفان

Feb25,2005

Feb28,2005

Mar07,2005
Mar14,2005

Mar18,2005

Dec30,2005

Dec30,2005

Jan30,2006

Jan30,2006

Feb10,2006

Apr21,2006
Apr21,2006
May03,2006
Dec04,2006
Dec04,2006
Jan15,2007
Jan15,2007
Mar20,2007
Aug17,2007
Jun28,2008
Jun28,2008
Jun28,2008
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    موضوع مصاحبه

     جوانان در ایران
ّمصاحبه با مصطفی هجری

مصاحبه با محسن سازگار

  گفتگو با نادری

کردهای عراق-ایران

      دغدغه جوانان

1 - کردستان  ومیز گرد نشریه  نامه  و چشم انداز

2 - کردستان  ومیز گرد نشریه  نامه  و چشم انداز

1 - تهران ، میز گرد نشریه  نامه شماره 41 در باره کردستان بخش دوم

2 - تهران ، میز گرد نشریه  نامه شماره 41 در باره کردستان بخش دوم

وضعیت جبهه متحد کرد وحرکت اصلاح طلبان کرد

هاشم آقاجری 1 - تهران ، گفتگو با عرفان قانعی فرد ، روشنفکر دینی

هاشم آقاجری 2 - تهران ، گفتگو با عرفان قانعی فرد ، دین وسیاست

رامین جهانبگلو

1 - تهران ، چرا من زبانشناس ممنوع الخروج شده ام
2 - تهران ، چرا من زبانشناس ممنوع الخروج شده ام
1 - جریان شناسی درکردستان پس ازانقلاب ، علت شکست احزاب کردی و جریانهای مذهبی دهه شصت
2 - جریان شناسی درکردستان پس ازانقلاب ، علت شکست احزاب کردی و جریانهای مذهبی دهه شصت
پیام نوروزی  سال 1386
فعالیتها  و زندگینامه زنده یاد  بهاالدین ادب
1 - یادی ازدکترعبدالرحمن قاسملوبمناسبت سالگردتروراو،نقدکردها ازنگاه فهم سیاسی -ذهن تاریخی،چراکردهادرانتخاب احمدی نژاد نبودند؟
2 - مسئله کردها دراین زمان چیست وچگونه تقسیم بندی درستی میتوان ارائه کرد؟ مردم کرد،ایرانی هستند وایرانی یکپازجه را میخواهند
3 - چرااحزاب کردی وسرانشان ازنقدهراس دارند؟نسل جوان چه راهبردونقشی دراین میان دارندوتاثیراحزاب سیاسی ونگرش آنهابرجوانان؟