رادیو آزادگان          

 زمان پخش

Jun08,2007
پدرام - فروهر ، خبرنگار -تهران
July18,2007
Aug08,2007
Jun14,2009
Jun14,2009
Jun14,2009

Jun17,2009

Jun17,2009

Jun17,2009

Jun17,2009

Jun19,2009

Jun19,2009

Jun19,2009

Jun21,2009
Jun21,2009
Jun23,2009
Jun23,2009
Jun25,2009
Jun25,2009
Jun25,2009
July02,2009
July02,2009
July02,2009
July13,2009
July16,2009
July20,2009
July20,2009
July20,2009
July30,2009
July30,2009
July30,2009
Aug03,2009
Aug03,2009
Aug06,2009
Aug06,2009
Aug28,2012
Aug28,2012
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  موضوع مصاحبه

 تهران ، اخباروشرایط امروز تهران با توجه به تشدید خشونتها

تهران، تحصن دانشجویان برای اعتراض به برگزاری امتحانات ناپیوسته کارشناسی درمقابل وزارت علوم وتحقیقات شهرک غرب
تهران، 17 مردادروزخبرنگار، وضعیت خبرنگاران درشرایط امروزایران، خبرنگاران زندانی ، آزادی دانشجویان زندانی 
1 - تهران،اخبارورویدادهای چندروزاخیرتابه امروزدررابطه بانمایش انتخابات،اعتراضات،تظاهرات درتهران،شیراز،کرج،تبریزویسیاری ازشهرهای ایران
2 -درگیریها،سرکوبهاوبازداشتها توسط نیروهای انتظامی ولباس شخصی،تقلب بزرگ،توهین به ملت ایران،سخنرانی وکنفرانس وجشن پیروزی احمدی نژاد
3 - سخنان مهرورزانه او، خواست اصلی مردم، تهدید نتانیاهوپس ازانتخاب احمدی نژادکه بسودکیست؟وظیفه هموطنان درقبال این خیزش ملی مردمی چیست؟
1 - تهران،گزارشی از آخرین رخدادهای اخیرایران،اعتراضات مردمی وتظاهرات آرام،سرکوبهای وحشیانه وخشونت بار،پایداری ومقاومتهای ملی مردمی
2 - ضرورت هرجه بیشتراطلاع رسانی  در سانسورواختناقی که رژیم درایران ایجادکرده،نامه محمدرضاشجریان به رادیوتلویزیون درباره منع پخش آثارش
3 - ضرورت هرجه بیشتراطلاع رسانی باتوجه به سانسورواختناقی که رژیم فاشیستی درایران ایجادکرده،تحسین وشگفتی جهانیان ازبرخوردهای هموطنان

4 - ضرورت هرجه بیشتراطلاع رسانی باتوجه به سانسورواختناقی که رژیم فاشیستی درایران ایجادکرده،تحسین وشگفتی جهانیان ازبرخوردهای هموطنان

1 -تهران،گزارشی ازآخرین اخبارورخدادهای ایران،ادامه اعتراضات وتظاهرات آرام،سرکوبها وپایداریها،مقاومتهاوخواستهای ملی ،سخنان خامنه ای دراینباره

2 - گزارشی ازآخرین اخبارورخدادهای ایران،ادامه اعتراضات وتظاهرات آرام،سرکوبها وپایداریها،مقاومتهاوخواستهای ملی ،سخنان خامنه ای دراینباره

3 - گزارشی ازآخرین اخبارورخدادهای ایران،ادامه اعتراضات وتظاهرات آرام،سرکوبها وپایداریها،مقاومتهاوخواستهای ملی ،سخنان خامنه ای دراینباره
1 - تهران، گزارشی ازآخرین اخبارورویدادهای ایران،تداوم اعتراضات وتظاهرات وخشم هموطنان پس ازسخنان خامنه ای،،تشدیدبیشترشرایط امنیتی پلیسی
2 - نمایشهای مسخره وهویت سازی شریعتمداری صداوسیمای دروغ ونیرنگ دراین رابطه،رداظهارات وعملکردفریبکارانه ودرتداوم خط خشونت مک کین
1 - تهران ،اخبارروزایران،تداوم اعتراضات وتظاهرات،خشم هموطنان ازسخنان خامنه ای،تشدیدوضعیت پلیسی امنیتی شهرهای ایران بویژه تهران،سرکوبها
2 - حضورهموطنان درعرصه های اعتراضی،نمایشهای مسخره صداوسیمای فریب درتداوم هویت سازی،حمایت هدفمندبیگانگان ازقیام ملت وبیزاری مردم ازآن
1 - تهران،اعتراضات ونافرمانی های مدنی،تشدیدسرکوبهاوحمله های وحشیانه به تظاهرات آرام،بازداشتهاوزخمی شدن هموطنان باشلیک گلوله،فضای امنیتی
2 - تهران،اعتراضات ونافرمانی های مدنی،تشدیدسرکوبهاوحمله های وحشیانه به تظاهرات آرام،بازداشتهاوزخمی شدن هموطنان باشلیک گلوله،فضای امنیتی
3 تهران،اعتراضات ونافرمانی های مدنی،تشدیدسرکوبهاوحمله های وحشیانه به تظاهرات آرام،نقش پلیدانه صدا وسیمای دروغ دولتی درتحریف اخباروواقعیتها
1 - تهران،اخباروریدادهای ایران،تشدیدسرکوبهاووحشیانه،بازداشتهاوبیخبری ازمحل بازداشتها،کابینه جدیداحمدی نژادواینکه چه کسانی هستند،اهداف درپی آن
2 - پشتیبانی هموطنان دراکثرنقاط جهان به حمایت ازاین خیزش وقیام مردمی وهمچنین دراعتراض به سرکوبهای وحشیانه رژیم دربرابر خواستهای بحق مردم
3 - اعدامهادرزندان اوین،متینگ ایرانیان دربروکسل پایتخت اروپا،دعوت برای شرکت در 4جولای،نامه یک هموطن دراین رابطه،اعتصاب غذا درشمال کالیفرنیا
تهران، اخبار روزایران،رویدادهاورخدادهای 18 تیروپس ازآن ،تداوم کشتارهاوسرکوبهای وحشیانه،بازداشتهای گسترده توسط نیروهای امنیتی ولباس شخصی
اخبارروزایران درباره سقوط هواپیما توپولف،شواهد، نظرات وتحلیلهائی  هائی دراینباره ،علل ونتیجه، سخنان مادر سهراب اعرابی، تسلبت به تمامی عزیزان
1-تهران،تحلیلی برسخنان رفسنجانی درنمازجمعه،حواشی وچگونگی برگزاری،شعارهاوبرخوردها،تحلیلهاتوسط رسانه های دولنی مثل کیهان وصداوسیمادروغ
2 - سخنان احمدی نژادومعرفی کابینه اش درمشهد،واکنش جناح راست،آخرین خبرها درباره سقوط هواپیما ی توپولف،افزایش اعتراضات وتغییر شعارهای مردم
3 -خواستهای مادران جانباخته گان قیام اخیر،اعلامیه های جبهه ملی ایران وحزب ملت ایران درباره 30 تیر وتمامی شهیدان راه آزادی ایران، محل بزرگداشت
1 -تهران،اخبار8 مرداد،چهلم کشته شدگان خیزش پرشکوه ملت ایران،آماری ازناوگان هواپیمائی کشور،نقش رسانه های فریبکارداخلی وخارجی درفریب مردم
2 - تهران،اخبار8 مرداد،چهلم کشته شدگان خیزش پرشکوه ملت ایران،آماری ازناوگان هواپیمائی کشور،نقش رسانه های فریبکارداخلی وخارجی درفریب مردم
3 - تهران،اخبار8 مرداد،چهلم کشته شدگان خیزش پرشکوه ملت ایران،آماری ازناوگان هواپیمائی کشور،نقش رسانه های فریبکارداخلی وخارجی درفریب مردم
1 -گزارش نمایش اعترافات دستگیرشدگان باصطلاح اصلاح طلبان،پخش آن درصداوسیمازشتی،بازداشت 3 آمریکائی،بی تمایلی هموطنان ازپروازباخطوط داخلی
2 -دستگیری هنرمندان درچهلم قیام ملت ،برخوردهای برنامه سازان تلویزیونهای لوس آنجلسی با شعار استقلال،آزادی،جمهوری ایرانی،بزرگداشت مشروطیت
1 - تعطیل انجمن صنفی روزنامه نگاران،سالروزقیام مشروطیت،مراسم تحلیف یاسوگندخوردن احمدی نژاد رئیس جمهورتقلبی درمجلس،تظاهرات هموطنان در
2-نقاط مختلف وبویژه بهارستان،ضرب وشتم فوق العاده خشن توسط نیروهای سرکوب درسالروزانقلاب مشروطیت،قتل کودک 12ساله، 4شنبه 21مرداد دربازار
1 - تهران، گزارشی وبررسی ازشانزدهمین جلسه ونشست کشورهای غیرمتعهد باتوجه به اعلام  قبول 120 کشورازمجموعه کشورهای عضو،برنامه هاوخواستهاوبحثهائی که میتواندمطرح شود؟
2 - وضعیت وحال وهوای این روزهای  تهران وحومه دررابطه با شرایط ویژه امنیتی نظامی حاکم برآن، مشگلات ومسائل کناره ای وجنبی این نشست وجلسه،سفرها وتشویقها،چگونگی وضعیت جاده ها