رادیو آزادگان      

 زمان پخش

Dec16,2004

گوران - فیروز

Jun 15, 2005

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

موضوع مصاحبه

           رفراندم
 انتخابات ریاست جمهوری