رادیو آزادگان        

 زمان پخش

Jan25,2006
سعید فراهانی - تهران
Mar16,2007
Mar20,2007
Mar26,2007
Apr06,2007
Apr13,2007
Apr13,2007

Apr20,2007

Apr20,2007

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  موضوع مصاحبه

اطلاعیه ولیست سپاه اسلام در باره نویسندگان و روزنامه نگاران

سعید فراهانی - تهران ، گزارشی از تجمع واعتراض معلمان در مقابل مجلس
پیام نوروزی  سال 1386
تهران، نگاهی به اخبار ورویدادهای داخلی ایران درپایان سال
تهران ، اخبار ورویدادهای آغازین روزهای سال نو ، آخرین وضعیت معلمان
1 خبرنگار تهران، بررسی ومروری براخبارووقایع اجتماعی ، سیاسی واقتصادی ایران درهفته گذشته
2 - خبرنگار تهران، بررسی ومروری براخبارووقایع اجتماعی ، سیاسی واقتصادی ایران درهفته گذشته

1 - تهران ، اخبارروز و بررسی خبرهای سیاسی ، اقتصادی واجتماعی  درهفته ای که گذشته

2 - تهران ، گزارشی درباره برخوردهای تندوفضای شدید امنیتی با باصطلاح بدحجابها وجوانها ،به بهانه های مختلف