رادیو آزادگان      

زمان پخش

Dec26, 2004

مهندس قباد- فخیمی  

Jan14, 2005

Jan21, 2005

Feb06, 2005

Feb18, 2005

Mar11, 2005

July15, 2005

July15, 2005

Dec12, 2007

Dec12, 2007

Dec17,2007

Dec17,2007

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

موضوع مصاحبه

تاریخچه نفت 1

تاریخچه نفت 2

تاریخچه نفت 3

تاریخچه نفت 4

تاریخچه نفت 5

تاریخچه نفت 6

نفت و 30 تیر

تاریخ 30 سال نفت

1 - مروری برکتاب  هدف ایران، نوشته اسکات ریتر کارشناس تسلیحاتی وانرژی هسته ای آمریکا وبازرس سابق سازمان ملل، مقدمه

2 -  پرداخت هزینه اتمی اسرائیل توسط محمدرضاشاه، فصل 1 اهداف اسرائیل وآمریکا دررابطه با حمله به ایران نقش مجاهدین خلق

1 - مروری برکتاب  هدف ایران  نوشته اسکات ریتر بخش 2، دنباله بحرانی که اسرائیل بوجودآورد، تهران ازطریق بغداد، آینده اسرائیل

2 - فصل دوم بازرسان، غلیظ کردن اورانیوم، کاربرد دوگانه انرژی اتمی، آژانس بین المللی ودکترالبرادعی، رابطه آژانس واسرائیل