محمد رضا فقیهی - تهران وکیل زندانیان سیاسی                                               رادیو آزادگان

زمان پخش
July16,2009
Aug06,2009
Oct22,2009
Dec06,2009
Dec06,2009
Dec17,2009
Dec24,2009
Dec24,2009
Jan01,2010
Jan01,2010
Feb04,2010
Feb04,2010
Feb22,2010
Feb26,2010
Mar15,2010
Mar15,2010
Apr12,2010
Apr12,2010
May01,2010
May01,2010
May26,2010
Jun08,2010
Jun08,2010
Jun10,2010
Jun10,2010
July01,2010
July01,2010
Aug01,2010
Aug01,2010
Aug19,2010
Aug19,2010
Sept15,2010
Sept15,2010
Nov11,2010
Nov11,2010
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 موضوع مصاحبه

در باره زندانی سیاسی پیمان عارف و وکلای بازداشت شده ی زندانیان سیاسی عبدالفتاح سلطانی و محمد علی دادخواه
شرایط پیمان عارف وعیسی سحرخیز،آخرین وضعیت عبدالفتاح سلطانی ومحمدعلی دادخواه وکلای زندانی،اتهام آنان چه بوده؟
 تهران، آخرین وضعیت عیسی سحرخیزوخبرهائی ازدیگرزندانیان سیاسی چندماه اخیر،پیمان عارف،خانم آذرمنصوری،محسن صفائی فراهانی وتاج زاده
1 - عضوهیئت مدیره انجمن دفاع ازحقوق زندانیان، تهران،،تحلیل حقوقی جامع ازبرگزاری راهپیمائی وتجمعات اعتراضی مبانی حقوقی آن درقانون اساسی
2 - جمهوری اسلامی،مروری براصول وبندهای قانون اساسی ،اصل27 ،بندششم اصل 2،بند 7 اصل 3،اصل 9،اصل 20 و 22 ،غیرقانونی بودن بازداشتها
 تهران ، آخرین وضعیت موکلین بازداشت شده ایشان دررابطه با انتخابات خرداد 88،آذرمنصوری،عیسی سحرخیز،مهدی محمودیان وپیمان عارف و
1-تهران،دنباله بحث جنبش های مدنی وحق برگزاری راهپیمائی وتجمعات،قانون فعالیت احزاب،جمعیت ها،انجمن های سیاسی وصنفی،اسلامی یا اقلیتهای دینی
2 -  این بازداشتهاچه موقت وچه طولانی،عدم ملاقات باوکیل وخانواده،همینطورزندان های انفرادی آیا مطابق با قوانین جمهوری اسلامی است ویا غیرقانونی
1 - دنباله گفتارجنبش مدنی وحق برگزاری راهپیمائی وتجمعات،بخش 3 میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی،مصوبه 1966 مجمع عمومی سازمان ملل و
2 - تصویب آن توسط مجلس ایران درسال 1354،برتری میثاقهای جهانی برقانون کشوری واینکه درآنجا به این حق اشاره شده است، این پرسش که درمقابل
1 -تهران،دنباله  جنبش مدنی وحق برگزاری راهپیمائی وتجمعات ودرپی آن ، نتیجه که این حق درقانون اساسی ومیثاق بین المللی به رسمیت شناخته شده
2 - وظیفه نیروهای انتظامی درباره شهروندان چیست،درایران ما 2  نوع راهپیمائی داریم یکی باحمله وتجاوز، دیگری قانونی وباحمایت پلیس مسئولین
تهران،آخرین وضعیت پیمان عارف،آذرمنصوری،مهدی محمودیان،عیسی سحرخیزواخباری ازمحمد ملکی،صفائی فراهانی وابراهیم یزدی،محاکمات ودادگاهها
تهران،ضابطین دادگستری چه نهادهاوسازمانهائی هستند،ایا وزارت اطلاعات یکی ازآنهاست،مدرک شناسائی ضروریست،نیروهای غیرقانونی لباس شخصی
1 -تهران،دنباله گفتارحقوق شهروندی طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی درآئین دادرسی کیفری،مقایسه وتطبیق آن بااعلامیه ومیثاقهای جهانی حقوق بشر
2 - تاکیدقانون اساسی برلزوم ابلاغ دلایل وموضوع اتهام بهنگام بازداشت وارسال پرونده ظرف حداکثر 24 ساعت،تحقیقات وبازجوئیهاتوسط مقام قضائی و
1 - تهران،دنباله بحث حقوق شهروندی طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی درآئین دادرسی کیفری ودرهمین رابطه مقایسه آن بااعلامیه جهانی حقوق بشر
2 - اصل 39 قانون اساسی درباره هتک حرمت وحیثیت دستگبرشدگان،ماده165 و169آئین نامه اجرائی سازمانهای زندانهادرباره دستگیرشدگان ورفتار
1 -تهران،دنباله بحث حقوق شهروندی طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی وآئین کیفری،مقایسه آن بااعلامیه جهانی حقوق بشر،بحث تفتیش وبازرسی منازل
2 - واماکن،اموال متهمان وافرادمظنون،مطابق ذیل اصل 25 قانون اساسی،اصل 22،ماده های 98و100 قانون دادرسی کیفری،بند8و14 ماده واحده قانون به
تهران،دنباله بحث حقوق شهروندی،نقش وکلاوضرورت حضورآنهادرمرحله تحقیقات مقدماتی ومرحله محاکمات که درمقررات وتبطره زیادی رسمیت شناخته
1 - عضوهیئت مدیره انجمن دفاع ازحقوق زندانیان، تهران،،تحلیل حقوقی جامع ازبرگزاری راهپیمائی وتجمعات اعتراضی مبانی حقوقی آن درقانون اساسی
2 - جمهوری اسلامی،مروری براصول وبندهای قانون اساسی ،اصل27 ،بندششم اصل 2،بند 7 اصل 3،اصل 9،اصل 20 و 22 ،غیرقانونی بودن بازداشتها
1 - عضوهیئت مدیره انجمن دفاع ازحقوق زندانیان،تهران،دنباله بحث جنبش های مدنی وحق برگزاری راهپیمائی وتجمعات،قانون فعالیت احزاب،جمعیتها
2 - این بازداشتهاچه موقت وچه طولانی،عدم ملاقات باوکیل وخانواده،همینطورزندان های انفرادی آیا مطابق با قوانین جمهوری اسلامی است ویا غیرقانونی
1 - ایران، دنباله بحث حقوق شهروندی،نقش وکلاوحق حضورآنها درمحاکم ودادگاها،وکیل تسخیری وتوضیحاتی دراین باره،مواردوموادقانونی دراینباره
2 - آیا دادگاه بدون حضوروکیل درجرائم یسیارمهم رسمیت داردیاخیر،ازاین حضورچه حاصل است؟نقش وجایگاه وکلای شریف ومسئول کشورمان دراینزمان
1 - تهران،دادگاه عیسی سحرخیز،دنباله بحث حقوق شهروندی طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی،مقدمه ای برحقوق زندانیان وبویژه زندانیان سیاسی
2 - مقررات داخل کشوروعمده مقررات آئین نامه اجرائی سازمان زندانهامصوب سال 1384درباره زندانیان،زندان،بازداشتگاها،نحوه اداره زندانهاوتعامل
1 -تهران،دنباله بحث حقوق شهروندی وحقوق زندانیان،ماده 8 آئین نامه اجرائی وماده 22 آن وماده 2 بسیارمهم آن درباره بازداشتگاههای امنیتی،اطلاعاتی
2 - چرااین آئین نامه تصویب شدوچه ضرورتی بود،تائیدهاوتاکیدهای مواد5 و7،اصل 168 قانون اساسی وجرم سیاسی،تفاوت بین جرم سیاسی وغیرسیاسی
1-تهران،دنباله بحث حقوق شهروندی ووظایف سازمان زندانها واقدامات تامین تربیتی کشور،درآئین نامه جدید نحوه امورزندانهانکته موردتاکید،کیفرشناسی
2-  نوین بوده است،درماده 18 آئین وقتی وظایف سازمان دربندهای متعددشمرده میشودمثل بنددال،بند ک وهمینطوربندهای دیگرچه توضیحی دراینباره دارد
1-تهران،دنباله بحث حقوق شهروندی،وظایف سازمان زندانهاواقدامات تربیتی کشور،مسئله مهم وبسیارحساس پذیرش،تشخیص وطبق بندی وتفکیک زندانی
2-حداقل استانداردرفتاربازندانیان مصوب سازمان ملل وهمگونی آن باماده 48درتبصره آئین نامه زندانهای ایران وهمینطورماده 66،65،64وبند د و بند ج و