رادیو آزادگان          

لطفا جهت شنیدن مصاحبه ها تا تاریخ Mar19,2008 روی زمان پخش وپس از آن روی موضوع مصاحبه کیلک کنید

زمان پخش    

July 29,2005

دکتر مسعود افتخاری

Feb27,2006

Feb27,2006

Mar24,2006

Apr03,2006

Apr03,2006

Apr10,2006

Apr 10,2006

Apr17,2006

Apr17,2006

Apr24,2006

Apr24,2006

May01,2006

May01,2006

May08, 2006

May08,2006

May15,2006

May15,2006

June05,2006

June05,2006

June19,2006

June19,2006

July03,2006

July03,2006

July10,2006

July10,2006

July17,2006

July17,2006

July24,2006

July24,2006

July31,2006

July31,2006

Aug07,2006

Aug07,2006

Aug14,2006

Aug14,2006

Aug21,2006

Aug21,2006

Aug28,2006

Aug28,2006

Sep04,2006

Sep04,2006

Sep11, 2006

Sep11,2006

Sep18,2006

Sep18,2006

Sep25,2006

Sep25,2006

Oct 02,2006

Oct02,2006

Oct09,2006

Oct09,2006

Oct16,2006

Oct16,2006

Oct23,2006

Oct23,2006

Oct30,2006

Oct30,2006

Nov06,2006

Nov06,2006

Nov06,2006

Nov13,2006

Nov13,2006

Nov20,2006

Nov20,2006

Nov27,2006

Nov27,2006

Dec04,2006

Dec04,2006

Dec11,2006

Dec11,2006

Dec18,2006

Dec18,2006

Dec25,2006

Dec25,2006

Jan08,2007

Jan08,2007

Jan15,2007

Jan15,2007

Jan22,2007

Jan22,2007

Jan29,2007

Jan29,2007

Feb05,2007

Feb05,2007

Feb12,2007

Feb12,2007

Feb26,2007

Feb26,2007

Mar12,2007

Mar12,2007

Mar20,2007

Mar26,2007

Mar26,2007

Apr02,2007

Apr02,2007

Apr09,2007

Apr09,2007

Apr16,2007

Apr16,2007

Apr23,2007

Apr23,2007

May01,2007

May01,2007

May07,2007

May07,2007

May14,2007

May14,2007

May21,2007

May21,2007

Jun22,2007

Jun22,2007

Sep14,2007

Sep14,2007

Sep21,2007

Sep21,2007

Sep28,2007

Sep28,2007

Sep28,2007

Sep28,2007

Oct05,2007

Oct05,2007

Oct12,2007

Oct12,2007

Oct26,2007

Oct26, 2007

Oct26,2007

Nov02,2007

Nov02,2007

Nov02,2007

Nov09,2007

Nov09,2007

Nov16,2007

Nov16,2007

Nov16,2007

Nov23,2007

Nov23,2007

Nov23,2007

Dec07,2007

Dec07,2007

Dec07,2007

Dec14,2007

Dec14,2007

Dec21,2007

Dec21,2007

Jan04,2008

Jan04,2008

Jan11,2008

Jan11,2008

Jan18,2008

Jan18,2008

Jan25,2008

Jan25,2008

Jan25,2008

Feb01,2008

Feb01,2008

Mar19,2008

Apr07,2008

Apr07,2008

Apr07,2008

Apr14,2008

Apr14,2008

Apr21,2008

Apr21,2008

Apr28,2008

Apr28,2008

May24,2008

May24,2008

May24,2008

May31,2008

May31,2008

May31,2008

Jun21,2008

Jun21,2008

Jun21,2008

Jun21,2008

Sep19,2008

Sep19,2008

Sep19,2008

Oct04,2008

Oct04,2008

Oct04,2008

Dec06,2008

Dec06,2008

Dec06,2008

Dec20,2008

Dec20,2008

Dec20,2008

Jan04,2009

Jan04,2009

Jan04,2009

Jan04,2009

Jan11,2009

Jan11,2009

Jan11,2009

Jan11,2009

Jan18,2009

Jan18,2009

Jan18,2009

Jan18,2009

Jan25,2009

Jan25,2009

Jan25,2009

Jan25,2009

Jan30,2009

Jan30,2009

Jan30,2009

Feb22,2009

Feb22,2009

Feb22,2009

Feb22,2009

Feb28,2009

Feb28,2009

Feb28,2009

Mar20,2009

Apr12,2009

Apr12,2009

Apr12,2009

Apr19,2009

Apr19,2009

Apr19,2009

Apr26,2009

Apr26,2009

Apr26,2009

May03,2009

May03,2009

May03,2009

May10,2009

May10,2009

May10,2009

May17,2009

May17,2009

May17,2009

May24,2009

May24,2009

May24,2009

May24,2009

May31,2009

May31,2009

May31,2009

May31,2009

Jun08,2009

Jun08,2009

Jun08,2009

Jun08,2009

Jun23,2009

Jun23,2009

Jun23,2009

Jun23,2009

July13,2009

July13,2009

July13,2009

July26,2009

July26,2009

July26,2009

Aug13,2009

Aug13,2009

Aug13,2009

Sept07,2009

Sept07,2009

Sept07,2009

Sept07,2009

Sept14,2009

Sept14,2009

Sept14,2009

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 موضوع مصاحبه 

 جبهه متحد مردمسالاری

1 - رفتارشناسی مردم ایران ، بخش 1

2 - رفتارشناسی مردم ایران ، بخش 1

رفتار شناسی اجتماعی مردم ایران ، بخش 2

1 - رفتارشناسی اچتماعی مردم ایران،بخش 3رابطه فرهنگ با رفتار اجتماعی

2 - رفتارشناسی اچتماعی مردم ایران،بخش 3رابطه فرهنگ با رفتار اجتماعی

1 - رفتارشناسی اجتماعی مردم ایران، بخش چهارم رابطه فرهنگ با رفتار اجتماعی

2 - رفتارشناسی اجتماعی مردم ایران، بخش چهارم رابطه فرهنگ با رفتار اجتماعی

1 - رفتارشناسی اجتماعی مردم ایران بخش  5، رابطه فرهنگ وسیاست با رفتار اجتماعی

2 - رفتارشناسی اجتماعی مردم ایران بخش  5، رابطه فرهنگ وسیاست با رفتار اجتماعی

1 - رفتارشناسی اجتماعی مردم ایران بخش6 ، رابطه فرهنگ بارفتاراجتماعی

2 - رفتارشناسی اجتماعی مردم ایران بخش6 ، رابطه فرهنگ بارفتاراجتماعی

1 - بحران هسته ای وخطراتی که ایران را تهدید میکند ، چه باید کرد

2 - بحران هسته ای وخطراتی که ایران را تهدید میکند ، چه باید کرد

1 - روانشناسی فردی یا رفتار شناسی فردی ، پیش از تولد

2 - روانشناسی فردی یا رفتار شناسی فردی ، پیش از تولد

1 - رفتار شناسی فردی ، شخصیت

2 - رفتار شناسی فردی ، شخصیت

1 - گزارشی از کنگره جهانی روان پزشکی  ، در تورنتو کانادا

2 - نظریات پزشکان روانشناس عراقی در مورد شرایط روانی امروز مردم عراق

دکتر مسعود افتخاری 1 - رفتار شناسی فردی ، شخصیت ، نظریات فرید

دکتر مسعود افتخاری 2 - رفتار شناسی فردی ، شخصیت ، نظریات کارل راجرز

1 - پرسشها و پاسخها ، اختلال شخصیت در مردان وزنان، زمینه ارثی اختلال شخصیت

2 - پرسشها و پاسخها ، ساختار شخصیت ، تاثیر نگرانیها وفشارهای روحی بر انسان

1 - رفتار شناسی فردی ، نظریه اریک فروم

2 - رفتار شناسی فردی ، نظریه اریک فروم  ،  پرسشها وپاسخها

1 - رفتارشناسی فردی ، شخصیت  نظریه اریک فروم و دیگر نظریه ها

2 - پرسشها و پاسخها

1 - رفتارشناسی فردی ،  شخصیت و  نظریه  جرج کلی در اینباره

2 - رفتارشناسی و شخصیت ، پرسشها و پاسخها

1 - رفتارشناسی فردی، شخصیت و نظریه کارل گوستاو یونگ

2 - پرسشها و پاسخها

1 - آسیب شناسی ، انسان سالم ، اورگانیزم آدمی و دستکاه مغز

2 - پرسشها و پاسخها ی شنودگان

1 - آسیب شناسی ، اورگانیزم آدمی و دستگاه مغز

2 - پرسشهای شنوندگان و پاسخها

1 - مقدماتی بر آسیب شناسی ، ارگانیزم آدمی وساختمان مغز

2 - پرسشها ی شنوندگان و پاسخها

1 - رفتار شناسی ، آسیب شناسی واختلال شخصیت ،  خودشیفتگی  یا  نارسیسم

2 -  پرسشهای شنوندگان  و پاسخها

1 -  آسیب شناسی،  اختلال شخصیت ،   خودشیفتگی  یا نارسیسیزیم

2 - پاسخ بر پرسشهای شنوندگان

1 - رفتارشناسی ،اختلال شخصیت وخود شیفتگی، سیستمهای تشخیص کلینیکی بیمار ودرمان

2 - پاسخ به پرسشهای شنوندگان

1 - رفتارشناسی ، آسیب شناسی شخصیت ، خودشیفتگی ،  ناراحتی بوردرلاین

2- پاسخ به پرسشهای شنوندگان

1 - انتخابات سوئد و درسهائی برای رفتارشناسی اجتمائی

2 - وضعیت امروزاپوزیسیون ایران ، موانع هماهنگی  و راهکارها

1 - رفتارشناسی فردی، آسیب شناسی ، بردلاین  یا  مرز بی ثباتی روحی  ، بخش 1

2 - پاسخ به پرسشهای شنوندگان

1 - رفتارشناسی فردی ، آسیب شناسی ، بردلاین  یا مرزبی ثباتی روحی ، بخش 2

2 - پاسخ به پرسشهای شنوندگان

1 - رفتارشناسی فردی ، آسیب شناسی ، بردرلاین یا مرز بی ثباتی روحی، بخش 3

2 - پاسخ به پرسشهای شنوندگان

1 - رفتارشناسی فردی ، آسیب شناسی ، سایکو پات یا آنتی سوسیال ، بخش 1

2 - پاسخ به پرسشهای شنوندگان 

1 - رفتارشناسی فردی، اختلال شخصیت ، سایکوپات  یا آنتی سوسیال ، بخش 2

2 - پاسخ به پرسشهای شنوندگان

1 - رفتارشناسی فردی ، آسیب شناسی ، سایکوپات یا آنتی سوسیال

2 - پاسخ به پرسشها ،  رفتارهای اجتماعی و واکنش به بحرانها ، بویژه در شرایط حساس جنگ احتمالی

3 - پاسخ به پرسشها ،  رفتارهای اجتماعی و واکنش به بحرانها ، بویژه در شرایط حساس جنگ احتمالی

1 - رفتارشناسی فردی ، اختلال شخصیت ، سوشیال فوبیا (جمع گریزی)

2 - پاسخ به پرسشهای شنوندگان

1 - رفتارشناسی فردی، اختلات شخصیت، سوشیال فوبیا (جمع گریزی)

2 - پاسخ به پرسشهای شنوندگان

1 - رفتارشناسی فردی، اختلال شخصیت ، سوشیال فوبیا (جمع گریزی) درمان وچه میشود کرد

2 - پاسخ به پرسشهای شنوندگان وتاثیر تبلیغات بر روح وروان انسان

1 - رفتارشناسی فردی ، آسیب شناسی ، اختلال شخصیت وابسته

2 - پاسخ به پرسشهای شنوندگان

1 - رفتارشناسی فردی، اختلال شخصیت وسواس یا فکر وسواس

2 - پاسخ به پرسش شنوندگان

1 - روان درمانیهای  اختلال وابسته و وسواس یا فکرجبری وسواس

2 - پاسخ به پرسشهای شنوندگان

1 - رفتارشناسی فردی، اختلال شخصیت اسکیزوفرنی، پارانوید یا فکر شکاک

2- پاسخ به پرسشهای شنوندگان

1 - صدام حسین ، سمبل یک نوع شخصیت وکاراکتر این انسان از منظر روانشناسی، ریشه یابی خشونت

2 - صدام حسین ، سمبل یک نوع شخصیت وکاراکتر این انسان از منظر روانشناسی، ریشه یابی خشونت

1 -  رفتارشناسی فردی، اختلال شخصیت ، پارانوید یا فکرجبری شکاک و درمان آن

2 - پاسخ به پرسشهای شنوندگان

1 - رفتارشناسی فردی ، اختلال شخصیت ، اسکیزوفرنی

2 - پاسخ به پرسشهای شنوندگان

1 - روانشناسی جنگ ،آثار جنگ  ، ضایعات وپی آمدهای  جنگ وتحریمها

2 - پاسخ به پرسشهای شنوندگان بویژه در رابطه با جنگ

1 - روانشناسی جنگ ، آثار و پی آمدهای روحی  وروانی ناشی ازچنگ 

2 - پاسخ به پرسشهای شنوندگان

1 - روانشناسی جنگ ، آتار و پی آمدهای روحی وروانی ناشی  ازجنگ ، گزارشی از تلاشها در اینمورد

2 - پیشنهاد ها  ،  پاسخ به پرسشهای شنوندگان

1 - روانشناسی جنگ ، آثارو پی آمدهای روحی روانی ناشی ازجنگ

2 - پاسخ به پرسشهای شنوندگان درباره تجاوز قریب الوقوع آمریکا وتحریکات حاکمیت درایران

1 - رفتارشناسی فردی وپی آمدهای جنگ ، مقدمه ای بربیماری افسردگی 

2 - پاسخ به پسشهای شنوندگان وچه باید کردها

پیام نوروزی  سال 1386

1 - رفتارشناسی فردی ، روانشناسی ، بیماری افسردگی

2 - پاسخ به پرسش های شنوندگان

1 - رفتارشناسی فردی ، گروه بیماری های افسردگی بخش 2، داده های بالینی

2 - پاسخ به پرسشهای شنوندگان

1 - رفتارشناسی ، بیماری افسردگی و علائم 9 گانه برای بیماری افسردگی

2 - پاسخ به پرسشهای شنوندگان

1 - رفتار شناسی فردی، بیماری افسردگی، تشخیص های افتراقی وشناخت درمانی

2 - پاسخ به پرسشهای شنوندگان

1 - رفتار شناسی فردی ، دنباله بیماری افسردگی

2 - پاسخ به پرسشهای شنوندگان

1 - رفتارشناسی فردی ، دنباله بیماری افسردگی ، علائم کلینیکی درتشخیص های افتراقی

2 - پاسخ به پرسشهای شنوندگان

1 - رفتارشناسی فرد، بیماری افسردگی ودرمان اورژانسی بیماری افسردگی

2 - پاسخ به پرسشهای شنوندگان

1 - رفتارشناسی فردی ، دنباله بیمار افسردگی ، روشهای روان درمانی یاگفتاردرمانی

2 - پاسخ به پرسشهای شنوندگان

1 - رفتارشناسی فردی ، بیماری افسردگی، گفتاردرمانی ، افسردگی پنهان درکودکان ونوجوانان وسالمندان

2 -  پاسخ به پرسشهای شنوندگان

1 - رفتارشناسی فردی، رابطه بیماری افسردگی با اختلال شخصیت

2 - پاسخ به پرسشهای شنوندگان

1 - تعریف علمی خشونت، تفاوت بین خشونت وخشم یاعصبانیت، هدف ومنشاخشونت، خشونتی که حاکمیت اعمال میکند

2 - تاثیرخشونت حاکمیت درافراد یک جامعه ودرروابط مردم با یکدیگر، خشونت درونی وبیرونی نیروهای سیاسی

1 - مقدمه ای بربحث بحران ها و آسیب های روحی، یکی ازاساسی ترین بحثهای رفتارشناسی، بحرانها از زاویه انسان شناسی

2 - مقدمه ای بربحث بحران ها و آسیب های روحی، یکی ازاساسی ترین بحثهای رفتارشناسی، بحرانها از زاویه انسان شناسی

1 - دنباله بحرانها ، زندگی و بحران چیست، عوامل سه گانه بحران ، واکنش اولیه ، عکس العمل ومرحله آزادشدن

2 - دنباله بحرانها ، زندگی و بحران چیست، عوامل سه گانه بحران ، واکنش اولیه ، عکس العمل ومرحله آزادشدن

3 - دنباله بحرانها ، زندگی و بحران چیست، عوامل سه گانه بحران ، واکنش اولیه ، عکس العمل ومرحله آزادشدن

4 - پاسخ به پرسشهای شنوندگان درباره خشونت ، خشونت ذاتی است یا اکتسابی، چگونه میتوان ازاعمال زورپرهیزکرد

1 - دنباله بحث بحرانها، بحرانهای دوران نوجوانی چقدربیمار گونه وبچه اندازه طبیعی است، چگونگی تفکیک آن باافسردگی

2 - آیا مهاجرت یک بحرانه واگربحرانه چگونه است، اضافه وزن ناشی ازمهاجرت ، بحران خودکشی جوانان درایران

1 - بحرانها یا آسیب های روحی  مرحله چهارم ، عبورازبحران وجهت گیری کاملا جدید ، بحران جدائی کودکان

2 - پاسخ به پرسشهای، درمان بیماری بردلاین، مرزسنی مشخص تکمیل وتکوین شخصیت روحی؟ تبدیل بیمار روحی به جسمی

1 - بحرانها یا آسیبهای روحی ، بحران جوانان و نوجوانان  وآسیبهای ناشی ازآن

2 - بحرانها یا آسیبهای روحی ، بحران جوانان و نوجوانان  وآسیبهای ناشی ازآن

3 - پاسخ به پرسشهای شنوندگان درباره بحرانها، برخورد بادیگران، ابتلا به موادمخدر و مشگل خانوادها دریرخوردباجوانان

1 - دنباله بحث بحرانها ، ، بحران جوانان ونوجوانان ، بحران جوانان درمهاجرت وآسیبهای ناشی ازآن

2 - دنباله بحث بحرانها ، ، بحران جوانان ونوجوانان ، بحران جوانان درمهاجرت وآسیبهای ناشی ازآن

3 - پاسخ به پرسشها،استفاده بی رویه ازوسایل تکنولوژی، تاثیرات منفی امکانات تکنیکی، شکل گیری اخلاق وجدان درنوجوانان

1 - دنباله بحث بحرانها، بخش دوم بحران جوانان ونوجوانان درمهاجرت ، تفاوت دیدگاهی با خانواده ، مشگل زبان

2 - تاثیر مسائل ومشگلات خانواده، دوستان وشرایط آموزشی، نقش خانواده با باوربه ارزشهای فرهنگی دربرخوردبابحرانها

1 - یک ملت رانمیتوان زنده بگورکرد ، آخرین فرجامها برای اجتناب ازجهنمی که درانتظارکشورماست

2 - درارتباط با خطر هرجه روزافزون تر حمله و تجاوز آمریکا به ایران و زوایای گوناگون این خطرات

3 - وظیفه ما در درون وبرون مرزباتوجه به شرایط بسیار وخیم وبحرانی چیست وچه میتوانیم بکنیم ؟

1 - خطرروزافزون تجاوزبه ایران، آثار فردی یاجمعی ضایعات ناشی ازجنگ و زیانهای زیربنائی روانی واقتصادی آن

2 - رواج خشونت ودرونی کردن آن درجامعه ، بهترین راه حلها صلح آمیزترین آنهاست وهمواره مردم این راه راانتخاب میکنند

3 - نه حاکمیتها ،  وظیفه ما بعنوان یک ایرانی دراین روزهای سخت وبحرانی چیست، چه بایدبکنیم وجه میتوانیم بکنیم

1 - نگاهی به زمینه های جنگ به لحاظ تاریخی ومشگلات روحی وروانی آن، عامل روانی حضورنیروهای مزدوردرمیان ایرانیان

2 - درتاریخ اخیرکمترملتی چون ملت ایران اینهمه خیزش داشته و کمترملتی بوده که اینچنین فرصتهاراازدست داده،نظاره گریها

3 - عوامل اساسی ازدست دادن فرصتها، عامل استبداد داخلی وعامل استعماروسلطه خارجی، نامه مادران صلح وچه بایدکردها

1 - عواقب روانی رفتاری زندگی درتهدید دائم بین استبدادحاکم وتجاوزبیگانه، بویژه دراین چندسال اخیروافسردگیهای ناشی ازآن

2 - تاثیراین شرایط تعلیق  وبویژه برروح وروان کودکانی که درحال رشدو آزمون وخطا هستند، راه حل چیست وچه باید کرد

1 - دنباله بحث حالت نه جنگ نه صلح، حالت تعلیقی روحی، تاثیرزیست دربحران دائمی وآسیبهای ناشی ازآن بویژه برکودکان

2 - پاسخ به پرسشها، قصدخاصی درایجادحالت فرسایشی نه جنگ نه صلح هست،چراشورای امنیت، کدام نسل بیش ازهمه ؟

1 - بیم هاوامیدها، نگاهی به سال 2007، سالی که 7 سال از هزاره سوم راپشت سرگذاشت

2 - آیا یک ایرانی بعنوان یک عضوبشری احساس خوشبختی میکند ؟ ، بیم ها وامیدهائی که درپی بود ودرپیش است وتاثیرآن برروح وروان انسان

1 - دنباله بحث بحرانها، بیماری پی تی اس دی یکی از معمولترین بیمارهای روحی ناشی ازجنگ، این بیماری چیست وچرائی اهمیت آن

2 - تاریخ شناخت این بیماری، عوامل ایجاداین بیماری وبرخی ازعلائم آن، ویژه گی این بیماری انعکاسهای دائم درذهن ازواقعه زجرآور

1 - دنباله بحث بیماری پی تی اس دی بیماری روانی ناشی ازجنگ،علائم آن و5مورد گروه بی، گروه سی فلاش بک یابازبینی غیرارادی

2 - کابوسهای مستمروتکرارشونده ازفاجعه یاحادثه بوقوع پیوسته، رفتارواحساس بیمار ازوقوع حادثه درهم اکنون،سکوتهاوقفل شدنها

1 - دنباله یحث بیماری پی تی اس دی یابیماری روانی ناشی ازجنگ، علائم آن در7موردگروه سی ، 5 مورد گروه دی وتبصره ها

2 - پاسخ به پرسشها،آیا این بیماری درمان کامل دارد،آیا بیماردچارفراموشی میشود، آیا بیماریسرعت عصبانی وبزودی ارام میشود؟

3 - بیمارحتی بادرمان کامل آیاتغییرشخصیت میدهد،ازعلائق بیماربه زندگی کاسته میشود،علائم بلافاصله یاپس ازمدتی بروز میکند؟

1 - دنباله بحث پی تی اس دی بیماری روانی ناشی ازجنگ وپاسخ به پرسشها،تاثیراین بیماری برجنین،چرابعدازجنگ ایران وعراق

2 - یک اثرعلمی درباره این بیماری منتشرنشده،رفتارخشن وپرخاشگرانه درمناطقی مثل آبادان،کابوس مادران،خسارات اجتماعی؟

دکترمسعود افتخاری - پیام نوروزی - روانشناس ،  پزشک وجراح ،  فعال سیاسی واجتماعی

1 - سال 1386 باتمام بحرانهاودلنگرانیها دستاوردهای باارزشی هم داشت که توسط نیروهای استقلال طلب و آزادیخواه بوجودآمد

2 -  این سال برابربود باروشنترشدن وضعیت دشمنان ورسانه های وابسته به آنان مثل صدای آمریکا،فردا،لوس آنجلسی وصداوسیما

3 - دراین سال آزادگان توانستند،چرخه جنگ خواسته استبدادواستعماررابه تاخیرانداخته وهمگام نمایش فرمایشی انتخابات راتحریم کنند

1 - دنباله بیماریPTSD،بیماری روانی ناشی ازآسیبهای سخت مثل جنگ،امکان تشخیص،تشخیص های افتراقی ومریضی های مشابه

2 - پاسخ به پرسشها،تفاوت وتشابهات بین بردرلاین وپی تی اس دی،آیااین بیماری میتوانددرفردی که رفتارمنفی داشته تحول ایجادکند،و..

1 - دنباله بحث PTSD بیماری روانی ناشی ازآسیبهای سخت مثل جنگ، توضیحات بیشتری دراینباره وهمچنین تشخیصهای افتراقی

2 - درمان بیماری1،تشخیص آسان وعلل مشخص، درمان پیچیده،پیشگیرانه،درمان درسطح روحی اجتماعی،داروئی،روان درمانی وخاص

1- دنباله بحث بیماری PTSD،بیماری روحی ناشی ازآسیبهای سخت مثل جنگ،ادامه درمان ویکی ازتفاوتهای بارز آن بابیماری اسکیزوفرنی

2 - درمان روان شناسانه، داروئی وپرداختن به جنبه های اجتماعی وخانوادگی،همه اینهادریک شرایط همگون ونسیتا طولانی ووقت کافی

1 - دنباله بحث بیماری  پی تی اس دی واینکه جنگ وشکنجه ازمهمترین عامل ابتلا به این بیماری است بویژه درکشورهای کمترتوسعه یافته

2 - دراین بیماری خصوصیات وباورها موردصدمه واقع میشوند،روش درمان ای ام دی آربه منظورتغییرکانون توجه یاتمرکزاز فلاش بک ها

3 - تاثیروکارائی 90 درصدی این روش ودرهمین رابطه خطرات حمله نظامی آمریکا به ایران،وسایل تبلیغاتی ریا ودروغ،رفتارشناسی مردم

1 - پاسخ به پرسش علت تاکیدزیادبرچنگ دربیماری پی تی اس دی چیست ؟ واینکه جنگ مصیبتی وفاجعه ای بیحداست که درسطوح مختلف-

2 - به جامعه وافرادزیان میرساند،هنوزدرباره آن دقیقاتحقیق وبررسی نشده است وچرا؟درمقایسه بابیماران دیگرحوادث میتوان بعمق فاجعه-

3 - پی برد،اینکه برخی بیماران سعی میکنندبیماری خویش راپنهان کنندوچرا؟تاثیرسریالها وفیلمهاچه درایران وچه غرب درترویج ضدارزش

1 - دنباله بحث بیماری روحی روانی ناشی ازجنگ  پی تی اس دی ،پاسخ به پرسشهای آیا ابتلا به این بیماری ژنتیکیست واگرنه تفاوت چیست

2 - دراکثربیماریهای روانی اختلالات هورمونی ایجادمیشوددراین بیماری چگونه است؟آیابیخوابی علت بیماری روحی است یامعلول بیماری؟

3 - آیابین سلامتی روحی وشرایط اقتصادی رایطه است؟ آیاافسردگی نبایدباعث کم شدن وزن شود وافسردگی بعداززایمان چقدرمعمول است؟

4 - پیشنهادهموطنان درتاکیدبرتداوم یحث پی تی اس دی باتوجه به شرایط ناهنجارحاکمیتهای جنگجوی آمریکا،اسرائیل،ایران وخطرتجاوز

1 - دنباله بحث بحرانها، بحران جدائیهادرخانواده های ایرانی، ضرورتهای این بحث،مهم بودن واهمیت ویژه خانواده درجامعه وزندگانی انسان

2 -اثرات سرزندگی وشادابی جامعه برخانواده وجدائیها،هرجدائی نطفه اش درروزازدواج بسته شده است، تاثیربیماری های روانی درجدائی ها

3 - نقش فرهنگها درشکل گیری خانوادها واینکه تا چه حدمیتوان برذهنیتها وباورهای انسانی یک جامعه باتبلیغات مسموم وفریبنده اثرگذاشت

1- بحث بحران جدائی درخانواده های ایرانی،نکات مهم واساسی که میباید هریک ازطرفین قبل ازازدواج درنظرگرفته وبه آن بیاندیشند

2 - گزینش یک شریک خوب، همراه وهمسفر،که باعلاقه،ساده،مهربان ومهرورزباشد،باانتخاب همسرمادریاپدرفرزندخویش راانتخاب میکنیم

 3 - انسان وقتی میخواهدازدواج کندبایدبداندکه یک سرمایه گزاری مادام العمربرروی برنامه ای که ازدل وجان وروح روان برمی آید میباید باشد

1 -دنباله بحث بحران جدائی ها،بویژه درخانوادهای ایرانی به2 دلیل مشخص،یکی حجم بالای ایرانی هائی که درخارج زندگی میکنندوشرایط خاص

2 - دوم هموطنان درداخل کشورباتوجه شرایط ناهنجاراجتماعی که ابعادش بربسیاری آشکاراست،جدائیهابخش مهم بحرانهای عمومی واجتماعی

3 - هزینه های خانوادگی این جدائیهاچه درداخل وچه درخارج بسیارسنگین است وبویژه برای فرزندان خانواده،بخشی ازراه حلهای مقابله باآن

1 - بحرانها، دنباله بحث بحران جدائی هاوعوامل آن،عوامل طبیعی، اجتماعی فرهنگی، بیرونی ، محیطی،خانوادگی وفردی، چگونگی برخوردباآنها

2 - ویژه گیها وعلائم یک رابطه زناشوئی ناموفق یامسئله دار، چگونه میتوان این زنگ خطرهایا چراغهای قرمزدراین رابطه را دید، آگاهی و..

3 -  خواست طرفین برای گفتگوتاچه اندازه مفیداست،فرق دوست داشتن باعشق ورزیدن،نقش نحوه نگرش مابزندگی،چگونگی پرورش وتجربه

1 - پاسخ به پرسشها دررابطه با طول زمان آشنائی پیش ازازدواج،نه طول  مدت بلکه شناخت بیشترداشتن،اهمیت چگونگی استفاده ازاین فرصت

2 - عوامل بیرونی گوناگونی که درایجادبحران جدائی موثرهستند،مدیریت موفق بحران روابط ونقش آن درتحکیم رابطه ها،جدائی آخرین راه حل

3 - مشخصات بیماری اسکیزوفرنی وروشهای تشخیص آن ، نقش نظام سرمایه داری لیبرال درروح وروان انسان واضطرابهای شکننده تحمیلی

4 - اهمیت وشیوه های بیانهای غیرگفتاری میان یک زوج، اینکه بسیاری از جدائی ها حاصل سوتفاهم وعدم برداشت درست طرفین میتواند باشد

1 -  پاسخ به پرسشهای شنوندگان،مادی گرائی وتجملات زیاددرازدواجها،شیوع مادی گری شدید درجامعه ایرانی واثراتت بعدی آن درشروع زندگی

2 - آزادی جوانان دررابطه بامسائل زندگی وازدواج، ویژه گیها وعلائم یک رایطه ناموفق کدامند وچگونه میتوان آنها راتشخیص داد؟ انتقادات ..

3 - فردی بمفهوم شخصی کردن انتقاد،دفاعی برخورد کردن،بیان احساسات، نقش اطرافیان ودرک وآگاهی آنان دربهبودبحران روابط، عشق پس

4 -ازجدائی میتواند به دشمنی تبدیل شود،نفرت میتواندآنروی سکه عشق باشد،عصبانیت نشانه یاس وناامیدی ازحل معقول مسائل،عدم وجودگفتگو

1 - دنبله بحث بحراها،بحران جدائیها،پاسخ به پرسشهای شنوندگان،چه عواملی باعث نجات یک رابطه مشترک میشودومانع رسیدن به جدائی ها

2 - آیاجدائی یک زوج میتواندمحصول رایطه طولانی آنهاباشد؟به رسمیت شناختن حقوق همدیگرواحترام به نیارها چقدراهمیت دارد؟تاثیرشناخت

3 - آیارابطه تخریبی،پرتشنج وخصمانه به بچه ها صدمه نمیزند،دراین حالت حقوق بچه ها چه میشود؟یکی ازمشگلات اصلی درجدائیها فرزندان..

4 - هستند،بعدازاینکه زوج تصمیم به جدائی گرفتندبه چه شیوه ای بافرزندان مطرح کنند؟آیا مسائل کوچک وجزئی میتواندبه جدائی منجرشود؟

1 - دنباله بحث جدائیها، پاسخ به پرسشهای شنوندگان،تاثیرجدائی برفرزندان وازواکنشهای آنان،سکوت مطلق،انکاروپرخاشگری، اهمیت

2 -  چگونگی برخورد والدین بافرزندان درفرایندجدائی،درهمین رابطه راه گشائی بااطلاعات وآگاهی درست،تفاوت نوع واکنش دختران وپسران

3 - علائم روحی وفیزیکی جدائی برفرزندان،آیا با بدنیاآمدن فرزندهمه مشگلات میروند؟هرچند وجودفرزندمیتواندموجب نزدیکی روایط شوداما

4 - اختلافات رابایدپذیرفت،شناسائی ومدیریت نمود،ازبززگترین ضعفهای انسانهاغفلت ازتوانائیست،تواضع وملایمت توانائی واقعی انسانهااست

1 - دنباله بحث بحرانها،بحران جدائی هاوپرسشها، عوامل بیرونی وخارج ازخانواده،تاثیرش بررایطه زوج بگونه ای که بتواندبه جدائی بکشد

2 - علل دخالت دیگران درزندگی ماواینکه چرا وچگونه است که مااجازه بدیگران میدهیم تادرزندگی مادخالت کنند،آیااین یک احتیاج وضعف است؟

3 -دربحران جدائیها به چگونه احساسات واحوالی میتوانیم دچارشویم،پیشقدم شدن دررفع مشگلات وبویژه دربهبودخانواده خودنشان توانائی است

1 - پاسخ به پرسشهای شنوندگان دررابطه بابحث بحران جدائی ها،آیا زنان بیشترپیشقدم جدائی ها میشوندوچرا؟مسئولیت دوچندان زن درخانواده

2 - ضمن ابرازاحساسات وعواطف بیشتر،انسان همواره بدنبال پاسخ مثبت ورضایت بخش ازبرای تلاشهایش میباشد،انتظارات معقول ومنصفانه

3-آیا جدائی تابع دورانهای مشخصی اززندگی زناشوئی است یانه،چه خوب خواهدبودازکلمه ببخشید بیشتراستفاده کنیم،هنرمدیریت زندگی مشترک

4 -درایجادیک رابطه تازه چه بکنیم؟چراجدائی اینقدرسخت است،باوجودکوچکترین امکان ترمیم جدائی بدترین راه حل وباندازه توانائیهاراه حل

1-دنباله بحث جدائی ها،فضای حاکم برآستانه جدائی؟درآستانه جدائی بایدمسئله اصلی شناسائی شودکه چرا،چگونه ودر چه زمانی بوجودآمده است

2-پس ازشناسائی وتوافق برمسئله اصلی بایدبه متخصص مراجعه کرد،برخورد روشمندانه به مسئله جدائی97 درصد موفق بوده است،بسیاری از

3 -مشگلات زوج هادرپروسه جدائی جهان شمول است،الزامات وچالشهای جدائیها،همواره شرایطی فراهم کنیم که پس ازجدائی امکان بازگشت باشد

پیام نوروزی سال 1388

1 - دنباله بحث بحران جدائی،میباید این بحران باتمامی ابعادش علمی،بدون تعصب وباآگاهی موردبررسی قرارگیردتاشایدبتوان ازبرخی جدائی ها

2 - پیشگیری کرد،هرگاه همه تلاشهاانجام گرفت ودرنهایت نتیجه گرفته شدکه بهیچ عنوان نمی تواننددرکنارهم زندگی سعادتمندی داشته باشند

3 - دراینصورت جدائی الزامی میشود،تاثیراین بحران برزوجهای جوان،دراین حال چه بایدکرد،چگونگی مدیریت این بحران روحی بویژه باکودکان

1 - دنباله بحث بحران جدائیها، این بحران معلول روابط ناهنجاراجتماعی است، چگونه بابحران جدائی وقتی که اجتناب ناپذیرشد بایدمقابله کرد

2 - برای عبورازاین بحران نبایدعجله کرد،مدیریت وعبورازآن،3 مرحله یافازعمومی بحران جدائی،مرحله اول نباید بیش از3الی4هفته طول بکشد

3 - 2قاعده مهم طبیعت که انسانهاهم بایدبیاموزند،نیازهای ضروری انسان،رسیدگی به طبیعی ترین وضروری ترین نیازفرددرمرحله اول مهم است

1 -دنباله بحث بحران جدائیها،پاسخ به پرسشها،درمرحله تصمیم گیری برای جدائی اساسی ترین پرسش اینست ، آیاهیچ راهی برای ترمیم نمانده؟

2 - کمترین اختلافی هست که راه حل نداشته باشدوفرزندان زیرده سال درحساس ترین دوران خودقراردارند،درمرحله جدائی تقصیررانبایدبه گردن

3 - عوامل محیطی انداخت وبایددردرون خودجستجوکرد،حسادت نشان حقارت انسان است،تفاوت حسادت وغبطه؟تاثیرعناصربیرونی مثل خانواده

1 - دنباله بحث بحران جدائیها،پاسخ به پرسشها،آیا جدائی میتوانددربهای جدیدی رابرای طرفین بازکندوموجب رشدآنها شود،چراآخرین راه جدائی؟

2 - چرابرخی نزدیکان واقوام باتظاهربه دوستی سعی درتخریب طرف دیگرزندگی رادارند،آیاخودمشگل خانوادگی دارندویا خودراباماقیاس میکنند؟

3 - رابطه حسادت بابیماریهای روانی،نبودعشق ومحبت درزندگی،اگرشوهری برای موفقیتهای شغلی بیشترهمسرخودراواداربه سفرایران کندجه؟

1 - دنباله بحث بحران جدائیها،مرحله دوم مدیریت بحران،که دراین مرحله زمینه آزادشدن اندیشه واحساسات ودرک غم ،دراین مرحله چه باید کرد؟

2 - دراین مرحله عنصراندیشه میتواندحضورجدی نداشته باشد،دراین مرحله بویژه مردان برای مدیریت یافراربه الکل یامواد مخدرویا..رومی آورند

3 - تفاوت زنان ومردان دربحران جدائی،نقش شرایط اجتماعی درایران وتاثیرش درجدائیها،پاسخ به بحران چیست وچه اشکالی دارد،بحران اعتماد

1 - دنباله بحث بحران جدائیها،تقسیم تجربه یکی ازشنوندگان وپرسشهائی درباره دخالتهای بیمورداطرافیان  و وابستگان درتخریب زندگی اقوام

2 - ودوستان واینکه جه سودی نصیب آنها میشود،چراین اعمال ناصادقانه راانجام میدهندوازبهم خوردن خانواده هاجگونه چیزی عایدشان میشود

3 - اینکه اینگونه تخریبهازاده انباشت نفرتها است وچنین حسادتهاریشه درکمبودهاونارسائیهای کودکی داردکه تبدیل به بیماریهای روانی میگردد

1 - پاسخ به پرسشهادرباره اینکه این نمایشها وبازیهای انتخاباتی،اینهمه دروغ ونیرنگ،اینهمه فریب آنهم درسطوحی اینچنین گسترده ووسیع

2 - چه تاثیرانی برروح وروان افرادجامعه وبویژه جوانان،همینطوربرمردم کشورمان ازامروزتافرداهای دورخواهدداشت،آسیب شناسیهای اجتماع

3 -این اعمال و رفتارها،به اعتمادمردم آسیب های تاریخی وطولانی مدتی زده که بسختی میتوان بذراعتماد وبویژه درداخل کشوردردل مردم کاشت و

4 -امیددادکه آینده ای دیگروایرانی دیگرممکن است،تحول 2 ویژه گی دارد،اینهمه ترس وتاکیدرژیم برحضورگسترده مردم بروشنی گواه اهداف

1 -پاسخ به این پرسش که چرابرخی ازباسوادان جامعه ما علیرغم شناخت ماهیت رژیم ونیزآشنائی باحقوق فردی ملی بازهم دراین بازی شرکت میکنند

2 - درفرصت نمایش انتخابات مردم به داوری چندسال پیشین خودبنشینند،چرابخشی ازمردم پس از30 سال تجربه شرکت درانتخابات بازهم به استبداد

3 -تن میدهند ومهرتائید برجنایات رژیم میزنند؟ترس،منفعت وجهل سه عامل عمده،تن دادن به استبداد راتوضیح میدهند،چرامعیارهای اخلاقی تلاشگران

4 -سیاسی درپیش  ودرپس ازانقلاب تااین میزان تغییرکرده است،این توجه که دربسیاری مواردبین رژیم وبخشی ازمخالفان اشتراکاتی ذهنی وجوددارد

1 -پاسخ به پرسشهائی دررابطه بانمایش انتخاباتی وتاثیرات روحی وروانی آن درجامعه،مردمی که زیرتیغ دیکتاتورودرگیرمعیشت هستندمیتوان فهمید

2 -چراعده ای که لباس مخالف واپوزیسیون رادارندمردم را به شرکت دراین انتخابات تشویق میکنند،آیااینهامنکرعزت وکرامت وآزادی انسان هستند و

3 -آنهادارای چه کاراکتوری هستند؟دوستانی که حسن نظردارندومیگویندانتخابات بایددرایران نهادینه شودواین تمرین دمکراسی است،توجیهانی از این

4 -قبیل،تحلیلهای نخبه گرایانه که مردم لایق دمکراسی نیستند،چرامردم فقیردرانتخابات بایدشرکت کنند؟احمدی نژادایران رادرمعرض تجاوزقرارداده و

 1 - تاثیردروغهاو فریبها درروح وروان یک ملت، بحران اعتماد، دشواری بازسازی اعتماد، خودباوری ملت ایران  وچگونگی گزارازاین شرایط موجود

2 - تاثیردروغهاو فریبها درروح وروان یک ملت، بحران اعتماد، دشواری بازسازی اعتماد، خودباوری ملت ایران  وچگونگی گزارازاین شرایط موجود

3 - تاثیردروغهاو فریبها درروح وروان یک ملت، بحران اعتماد، دشواری بازسازی اعتماد، خودباوری ملت ایران  وچگونگی گزارازاین شرایط موجود

4 - تاثیردروغهاو فریبها درروح وروان یک ملت، بحران اعتماد، دشواری بازسازی اعتماد، خودباوری ملت ایران  وچگونگی گزارازاین شرایط موجود

1-دستاوردهای جنبش شکوهمند ملت بزرگ ایران،تلاشهای هموطنان خارج کشوربویژه جوانان،وظیفه ایرانیان خارج ازکشوردراین زمان چیست وچه بایدکرد

2-دستاوردهای جنبش شکوهمند ملت بزرگ ایران،تلاشهای هموطنان خارج کشوربویژه جوانان،وظیفه ایرانیان خارج ازکشوردراین زمان چیست وچه بایدکرد

3-دستاوردهای جنبش شکوهمند ملت بزرگ ایران،تلاشهای هموطنان خارج کشوربویژه جوانان،وظیفه ایرانیان خارج ازکشوردراین زمان چیست وچه بایدکرد

1 - چرا وبه جه دلیلی نیروهای تحت فرمان ولایت فقیه اینچنین وحشیانه وبدورازهرگونه عواطف واحساسات انسانی به هموطنان درتجمعات آرام حمله میکنند

2 - اینهاازنظرروانی درچه شرایطی هستند،آیاحمله این جماعت بااین لباسهای گوناگون مثل بسیجی،امنیتی،انتظامی ولباس شخصی برای برقراری نظم است؟

3 -سه عنصرجهل وفقروترس،اینهمه خشونت زائیده چیست،وظیفه ما دربرابراین افراد ودراینچنین شرایط ،چه بایدکردهابرای رهائی ازاین دام جهل وجنون؟

1 - پدیده شوم وپلیدخشونتی کثیف که توسط عاملان این جنایت وبدستورآمران حکومتی وزیرنظرولایت فقیه با هموطنان بازداشت شده تظاهرات صلح آمیزاخیر

2 - کشورمان انجام میگیرد،نظیراین شکنجه هابویژه درموردزنان وجوانان درکمترجنایات جنگی دیده شده واین درنوع خودمنحصربفردوجنایتی استثنا ئی است

3 - پاسخ به این پرسش که باتوجه به این نوع روشهای جنایتکارانه ضدانسانی فاشیستی کثیف راه حل دیگری غیرازمبارزات صلح آمیزومدنی موجوداست؟

1 - پاسخ به پرسشهائی درباره پدیده شوم وکثیف تجاوزات جنسی پس ازقیام شکوهمندملت ایران ودرپی جنایتهای مرگبارتوسط گروهی بیمارروانی وجانی

2 - آیاقربانیان تجاوزها دچاربحران روحی میشوند ویابه بیماری پی تی اس دی مبتلا میگردندوچگونه میشود این دوبیماری راازهم تمیزداد؟درمان چیست؟

3 -آیادرمان مشخصی تجویزمیشودویامراقبت های عمومی کافی است،چگونه میباید خانواده هاوهموطنان درباره این مبارزین قهرمانی که فراشکنجه شده اند

4 -بیاندیشندو تنظیم رابطه کنند؟این جنایتهاواین اعمال هولناک وحشیانه نشانگرتفکروذهنیت رژیمی جنایتکاراست که حاکم برکشورمان میباشدوتااین رژیم

1 - دنباله بحث تجاوزات وکشتار جوانان وهموطنان توسط رژیم ولایت فقیه،این پدیده وحشیانه وویرانسازکه خامنه ای واطرافیانش باقساوت بکارمیبرند

2 - توهین به انسانیت وشرافت ایرانیست،انتقام گرفتن قدم گذاشتن دردورباطل خشونت است،آیادرآمران وعاملان این جنایتهاسابقه ای ازکرامت انسانی است

3 - ازنظررفتارشناسی خامنه ای چه نوع بیماری روانی دارد؟سخنان روح الامینی پدر؟جوانان مبارزکشورمان که متحمل این شکنجه هاشده اندقهرمانان اند