رادیو آزادگان         

زمان پخش
Feb15,2009

دکتر محمود - دلخواسته

Feb15,2009
Feb15,2009
Feb15,2009
Feb28,2009
Feb28,2009
Feb28,2009
Feb28,2009
Feb28,2009
Mar07,2009
Mar07,2009
Mar07,2009
Mar07,2009

Apr12,2009

Apr12,2009

Apr12,2009

Apr12,2009

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  موضوع مصاحبه

1 - مقاله ایشان باعنوان یختیار،اسطوره و واقعیت وسوزاندن فرصتی تاریخی،وطن اندیشی ایرانیان وتفاوت آن باوطن پرستی وناسیونالیستی غرب

2 - ویژه گیهای آن درچارچوب اندیشه ایرانی باتوجه به حفظ اصول، استقلال ،آزادی،برابری وبیزاری ازپیوستن به دشمنان برای منافع آنان وقدرت

3 - مسئله ای ینام بختیار،کنارهم نهادن نام مصدق ویختیار یک فریب ودروغ بزرگ است،بختیارونخست وزیری بدون موافقت جبهه ملی،تضعیف جبهه

4 - رایطه بختیارباخمینی،نامه به خمینی پیش ازانقلاب،نامه ایکه بدستورکارترامضا نشد،ازدست رفتن فرصتی تاریخی وبوجودآمدن ستونهای قدرت

1 - دنباله بحث مقاله ایشان باعنوان بختیار،اسطوره وواقعیت وسوزاندن فرصتی تاریخی،وطن اندیشی ایرانیان وتفاوت آن باناسیونالیستی غرب و..
2 - ویژه گیهای آن درجارچوب اندیشه ایرانی با باوربر حفظ اصول استقلال وآزادی وعدالت،بیزاری ازپیوستن به بیگانگان برای منافع آنان وخود
3 - مسئله ای به اسم بختیار،مقالات ومطالب نادرست ودرکنارهم نهادن نام مصدق وبختیارکه یک فریب ویک دروغ بزرگ است،رایطه بختیاروخمینی
4 - نقش رسانه های ساخته وپرداخته بیگانگان درترویج دروغ وتحریف تاریخ مثل بی بی سی،صدای آمریکا،لوس آنجلسی وصداوسیمای صدفریب

5 - مطالب بهنوددرتوجیح فرمان کشتاربختیار،ورودهایزربه ایران بدون اطلاع شاه وبختیاربرای چه بود،هدف ازتحریف تاریخ چیست وبچه منظوری

1- مسئله ای به اسم بختیار،مقالات ومطالب نادرست ودرکنارهم نهادن نام مصدق وبختیارکه یک فریب ویک دروغ بزرگ است،رایطه بختیاروخمینی
2 - نقش رسانه های ساخته وپرداخته بیگانگان درترویج دروغ وتحریف تاریخ مثل بی بی سی،صدای آمریکا،لوس آنجلسی وصداوسیمای صدفریب
3 - چراکودتای نوژه شدوچه اهدافی درپی این کودتای ازاول شکست خورده بود؟ چه امتیازهائی برای نظام ولایت فقیه دربرپائی هرچه بیشتر دیکتاتوری داشت
4 - شورای فرماندهی عراق درآنزمان باحضوربختیاردرآنجابطورصریح  رسمیت شناختن حق عراق درایران یعنی خوزستان،پس دادن جزایرسه گانه

1 - دنباله بحث بختیار،اسطوره و واقعیت وسوزاندن فرصتی تاریخی،نامه خمینی به ارتش،مقایسه بختیارومصدق یک دروغ فاحش وفریب بزرگ است

2 -شورای فرماندهی عراق درآنزمان باحضوربختیاردرآنجابطورصریح  رسمیت شناختن حق عراق درایران یعنی خوزستان،پس دادن جزایرسه گانه

3 -حاکمیت عراق برشط العرب،لومونددرباره دولت آزاددراهوازچه نوشت وبختیاردرموردموافقت باصدام چه گفت؟اعلامیه بختیار21 روزپس ازتجاوز
4 -عراق به ایران،محکومیت رژیم ایران نه عراق،مبالغی که به بحساب ایشان ریخته شدوچرابعددلارهابه مجاهدین داده شد،چگونگی برخوردمنتقدین؟