رادیو آزادگان                                                               حسین  دوانی

 زمان پخش

Nov19,2004
Dec05,2005
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

موضوع مصاحبه

ششمین سالگرد فروهرها

قربانیان قتلهای سیاسی موسوم به زنجیره ای