رادیو آزادگان                                                درودی جمال

زمان پخش

Mar02,2015
Mar02,2015
Mar02,2015
May05,2015
May05,2015
June05,2015
June05,2015
July16,2015
July16,2015
Aug16,2015
Aug16,2015
Aug16,2015
Mar19,2016
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  موضوع مصاحبه

1 - تهران،انتقادات ازنحوه مدیریت،عملکرد وتلاشهای جبهه ملی درشورای مرکزی،وضعیت جبهه پس ازفتوای خمینی درباره ارتداد،باتوجه به شرایط نفس گیراوضاع ایران،پیشنهادهاونظرات

2 - انتقادات ازنحوه مدیریت،عملکرد وتلاشهای جبهه ملی درشورای مرکزی،وضعیت جبهه پس ازفتوای خمینی درباره ارتداد،باتوجه به شرایط نفس گیراوضاع ایران،پیشنهادهاونظرات

3 - انتقادات ازنحوه مدیریت،عملکرد وتلاشهای جبهه ملی درشورای مرکزی،وضعیت جبهه پس ازفتوای خمینی درباره ارتداد،باتوجه به شرایط نفس گیراوضاع ایران،پیشنهادهاونظرات
1 -تهران،زادروزدکترمحمدمصدق،چرامصدق دراعتراض به تقلبها،دستکاریهاوفریبکاریهای انتخاباتی مجلس اقدام به دعوت عمومی برای تحصن دربرابرکاخ شاه ودربارکرد،نتایج واثرات درحرکتهای بعدی
2 - تنها مسئولی که به مردم دروغ نگفت،فریب نداد وآگاهانه وصادقانه درخدمت مردم بود،مصدق معیارسنجش،الگوی ونمادنوع حکومتها،چراازاوحتی از مرده اش هم میترسندوچرائی ماندگاری اودرتاریخ
1 -تهران،زادروزدکترمحمدمصدق،چرامصدق دراعتراض به تقلبها،دستکاریهاوفریبکاریهای انتخاباتی مجلس اقدام به دعوت عمومی برای تحصن دربرابرکاخ شاه ودربارکرد،نتایج واثرات درحرکتهای بعدی
2 - تنها مسئولی که به مردم دروغ نگفت،فریب نداد وآگاهانه وصادقانه درخدمت مردم بود،مصدق معیارسنجش،الگوی ونمادنوع حکومتها،چراازاوحتی از مرده اش هم میترسندوچرائی ماندگاری اودرتاریخ
1 - تهران، درباره قیام 30 تیر،خاطراتی ازآن روز، خشونت ها وخونریزیها ،پایداریها وایستادگیها ،حرکت خودجوش مردمی  باتوجه به آگاهی وشناخت از راه نشان ورهبری ، پیامها ودرسهای آن
2 -  تهران، درباره قیام 30 تیر،خاطراتی ازآن روز، خشونت ها وخونریزیها ،پایداریها وایستادگیها ،حرکت خودجوش مردمی  باتوجه به آگاهی وشناخت از راه نشان ورهبری ، پیامها ودرسهای آن
1 - تهران،کودتای ننگین وخائنانه 28 مرداد،روززایش اهریمن وروزی که سیرتکاملی تاریخ ملت ایران راتغییرداد،چراوچگونه شدکه دشمنان قسم خورده وغارتگروخونخوارداخلی وخارجی مردم ایران،
2 - شاه ودربار،آخوندها وعلمای فاسدبقول دکترمصدق وخودفروشان مدرک داربه دستورآمریکاوانگلیس وباهمراهی حزب توده به نهایت دراین روزنکبت موفق به اجرای نقشه های شوم ضد ایرانی انسانی
3 - خویش گردیدند وملت ایران رابه این سرنوشت تلخ وسیاه دچارساختند،اثرات مخرب آن درجهان وبوژه درمنطقه تاهم امروز،توطئه کودتاعلیه دولت ملی ومصدق ازچه زمانی طرح وبرنامه ریزی شده بود
شادباش نوروزی جمال درودی - تهران