رادیو آزادگان      

زمان پخش

Apr16, 2007

دانشجویان دفتر تحکیم وحدت وانجمن اسلامی دانشگا ها ، تهران 

Apr18, 2007

Apr27, 2007

May09, 2007

May25, 2007

Jun08, 2007

Jun15, 2007

Jun22, 2007

July02, 2007

July06, 2007

Oct17, 2007

Oct22, 2007
Mar19,2008
Mar19,2008
Apr25,2008
May09,2008
July16,2008
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

موضوع مصاحبه ها

مریم - عضوانجمن اسلامی دانشکده فنی بابل، یورش شبانه نیروهای لباس شخصی به دانشگاه بابل،ضرب وشتم وربودن 15دانشجو

محمد هاشمی - دبیرشورای تحکیم وحدت تهران، احضار3عضوشورای مرکزی تحکیم وحدت وآخرین وضعیت15دانشجودانشگاه مازندران

علی نیکونسبتی - تهران ، آخرین وضعیت دانشجویان ، علت تشدید فشارها برجنبشها ، آماری ازاحضارودستگیری دانشجویان

علی نیکونسبتی - تهران ، آخرین وضعیت جنبش دانشجوئی ، سرکوبها و اهداف حاکمت

علی نیکونسبتی - تهران، عضوشورای مرکزی دفترتحکیم وحدت، آخرین وضعیت جنبش دانشجوئی، احضارها و بازداشتها

محمد هاشمی - تهران ، تشدیدخشونتهابرجنبش دانشجوئی ، روندبازداشتها ودستگیریها وضرورت حمایت هموطنان ازجنبش دانشجوئی

علی نیکونسبتی - تحکیم وحدت تهران، خبرشکنجه 8 دانشجوی زندانی، شایعه شرکت اعضای سازمان دانش آموختگان درسفارت انگلیس

علی نیکو نسبتی  - روابط عمومی دفترتحکیم وحدت تهران ، آخرین وضعیت دانشجویان بازداشتی دانشگاه پلی تکنیک ووضعیت امروز

محمد هاشمی - تهران  دبیردفترتحکیم وحدت، آخرین وضعیت دانشجویان، تحصن دانشگاه هنرو امیرکبیر، آخرین وضعیت دانشجویان زندانی

علی نیکونسبتی - شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت تهران، احضار ایشان به دادسرا، تدارک برگزاری مراسم 18تیر، خواست دانشجویان ازمردم

علی نیکونسبتی  - تهران شورای مرکزی دفترتحکیم وحدت، تحصن دانشجویان دانشگاه پلی تکنیک یرای احکام ظالمانه 3 دانشجوی زندانی دراوین

علی نیکونسبتی - برگزاری مراسم اعتراضی دانشجویان پلی تکنیک ودیگردانشگاهادرباره صدوراحکام سنگین برای 3دانشجوی زندانی وفضای بسته
علی نیکو نسبتی - پیام نوروزی -  عضو شورای مرکزی و مسئول روابط عمومی دفتر تحکیم وحدت  - تهران
حنیف یزدانی ، پیام نوروزی - از فعالین جنبش دانشجوئی و عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت - تهران
علی نیکونسبتی - تهران،تجمع دراعتراض به احکام ناعادلانه زندان3 دانشجوی امیرکبیر،احضار3 عضو دفترتحکیم وحدت،احضار12 دانشجوی به کلانتری
علی نیکو نسبتی - تهران، برگزاری دادگاههای تعدادی ازاعضاشورای مرکزی دفترتحکیم وحدت، وضعیت 3 دانشجوی امیرکبیر،تجمع های اعتراضی دانشگاها
حنیف یزدانی - تهران،دستگیری دانشجویان دانشگاهای ایران درهفته های اخیرودرآستانه 18 تیر،بازداشت واحضاراعضاتحکیم وحدت،نیازاتحادبین دانشجویان