رادیو آزادگان                                               دکتر محمدعلی دادخواه

زمان پخش

Sept25,2015
Sept25,2015
Mar19,2016
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  موضوع مصاحبه

1 -تهران،حق شادی وتاریخچه آن ،پیوند تمامی شادی وآزادی درراستای آزاد گی گفتار،نشانه هاونمادهای آزادی درجهان وبویژه درایران ازدیرباز ودوران کهن،شادی حق فراموش شده درمیهنمان
2 - رابطه شادی باسلامتی روح وروان وتاثیرات اجتماعی آن درنوشتاروسروده های بزرگان ومتفکران وشاعران مان دربیش ازهزاره ها،چراازدواج ها وزادوولدها درایران تااین اندازه کاهش یافته؟
شادباش نوروزی محمدعلی دادخواه     - تهران