رادیو آزادگان         

زمان پخش    

Aug15, 2005

اصغر- برزو ، امیر- نیلو، اعظم- لحنی ، مهدی- فراهان ، از فعالین حقوق بشر در اروپا و آمریکای شمالی

Aug 29, 2005

Sept. 02, 2005

Sept 09, 2005

Sept16, 2005

Sept19, 2005

Sept19, 2005

Sept 23, 2005

Sept 30, 2005

Oct 07, 2005

Oct 14, 2005

Oct 28, 2005

Nov 04, 2005

Nov 11, 2005

Nov 11, 2005

Nov 18, 2005

Nov 18, 2005

Nov 25, 2005

Nov 25, 2005

Nov 25, 2006

Dec 02, 2005

Dec 02, 2005

Dec 09, 2005

Dec 09, 2005

Dec16, 2005

Dec16, 2005

Dec23, 2005

Dec30, 2005

Dec30, 2005

Jan 04, 2006

Jan04, 2006

Jan11, 2006

Jan11, 2006

Jan18, 2006

Jan25, 2006

Feb01, 2006

Feb01, 2006

Feb08, 2006

Feb08, 2006

Feb15, 2006

Feb15, 2006

Feb24, 2006

Feb24, 2006

Mar03, 2006

Mar03, 2006

Mar10, 2006

Mar24, 2006

Mar31, 2006

Apr07, 2006

Apr14, 2006

Apr14, 2006

Apr21, 2006

Apr24, 2006

Apr24, 2006

Apr28, 2006

May05, 2006

May12, 2006

May19, 2006

May26, 2006

May29, 2006

May29, 2006

Jun 02, 2006

Jun 02, 2006

Jun09, 2006

Jun09, 2006

Jun16, 2006
July07, 2006
July14, 2006
July19, 2006
July19, 2006
July21, 2006
July28, 2006
Aug05, 2006
Aug05, 2006
Aug11, 2006
Aug11, 2006
Aug18, 2006
Aug25, 2006
Sep01, 2006
Sep08, 2006
Sep15, 2006
Sep15, 2006
Sep22, 2006
Sep22, 2006
Sep29, 2006
Oct06, 2006

Oct13, 2006

Oct20, 2006
Oct30, 2006
Oct30, 2006
Nov06, 2006
Nov10, 2006
Nov10, 2006
Nov17, 2006
Nov24, 2006
Nov24, 2006
Dec01, 2006
Dec01, 2006
Dec08, 2006
Dec15, 2006
Dec22, 2006
Dec29, 2006
Dec29, 2006
Jan05, 2007
Jan12, 2007
Jan19, 2007
Jan26, 2007
Feb02, 2007
Feb09, 2007
Feb16, 2007
Feb16, 2007
Feb23, 2007
Mar03, 2007
Mar12, 2007
Mar12, 2007
Mar20, 2007
Mar24, 2007
Mar24, 2007
Apr02, 2007
Apr09, 2007
Apr09, 2007
Apr16, 2007
Apr16, 2007
Apr23, 2007
Apr23, 2007
May01, 2007
May01, 2007
May07, 2007
May07, 2007
May14, 2007
May14, 2007
May21, 2007
May21, 2007
May30, 2007
May30, 2007
Jun04, 2007
Jun11, 2007
Jun11, 2007
Mar03,2008
Mar28,2008
Apr23,2008
May28,2008
May28,2008
Jun25,2008
Sep17,2008
Oct15,2008
Nov02,2008
Dec03,2008
Feb04,2009
Apr02,2009
Apr30,2009
Apr30,2009
May28,2009
May28,2009
July09,2009
May11,2010
May11,2010
May18,2010
May29,2010
May29,2010
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      موضوع مصاحبه

فعالین ایرانی دفاع از حقوق بشر در ایران،  در آلمان

گزارش ماه تیر کمیته

 درمردادماه 84 ،بخش دوم

نقض حقوق بشردر ایران، درمردادماه 84 ،بخش سوم

لیست اعدام هموطنان بهائی و دیگر نقض گسترده حقوق بشردر ایران
نقض حقوق بشر در ایران و وضعیت زندانیان سیاسی

1- سوابق دولت احمدی نژاد

2 - وابسته به حجتیه وعدالت خواه بودن این دولت

گزارش نقض مستمر ودائمی حقوق بشر در ایران در مردادماه 84، بخش اول

گزارش شهریورماه نقض حقوق بشردرایران2

گزارش سالیانه وضعیت مطبوعات در ایران - بخش اول

وضعیت مطبوعات در ایران  -2

اخبار روز و وضعیت مطبوعات 3
نقض حقوق بشر و وضعیت مطبوعات در ایران 4
1 - اخبار روز، نقض حقوق بشر وگزارش مهرماه بخش اول

2 - اخبار روز، نقض حقوق بشر وگزارش مهرماه بخش اول

1 اخبار روزنقض حقوق بشروگزارش مهرماه 2

2 - اخبار روزنقض حقوق بشروگزارش مهرماه 2

گزارش قتلهای سیاسی موسوم به زنجیره ای

نامه سیرجانی به خامنه ای و نامه ما نویسنده ایم
اخبار روز و گزارش آبان قسمت اول
گزارش آبان قسمت اول
1 - اخبار روز وگزارش آبان ماه بخش دوم
2 - گزارش آبان ماه بخش دوم
اخبار روزو دیدار با حزب چپ سوئد
گزارش وضعیت دانشجوئی
بخش اول گزارش آذر ماه نقض حقوق بشر در ایران
1 - اخبار روز وگزارش آذرماه بخش 2
2 - گزارش آذرماه بخش 2
1 - فعالین دفاع از حقوق بشر - اخبار روز ، و گزارش آذر ماه بخش 3
2 - فعالین دفاع از حقوق بشر، و گزارش آذر ماه بخش 3
1 - فعالین حقوق بشر در ایران ، اخبار روز نقض حقوق بشر در ایران
2 - فعالین حقوق بشر در ایران ، گزارش ترورهای خارج کشور بخش اول
اخبارروز نقض حقوق بشر وگزارش ترورهای خارج کشور بخش2
اخبار روز و گزارش دیماه بخش اول
 خبار روز ،  نقض حقوق بشر وگزارش دیماه بخش 2
گزارش دیماه نقض حقوق بشر در ایران  بخش 2
اخبار روز
بخش سوم گزارش دی ماه
1- فعالین ایرانی حقوق بشر درایران، اخبارروز و گزارش دیماه بخش 4
 2- فعالین ایرانی حقوق بشر درایران، اخبارروز و گزارش دیماه بخش 4
1 - اخبار روز و فاجعه قم
2 - گزارش دی ماه بخش اول، اطلاعیه تجمع در مقابل دفتر سازما ن ملل
ا- فعالین ایرانی دفاع از حقوق بشر درایران ، اخبار روز
2 - فعالین ایرانی دفاع از حقوق بشر درایران ، گزارش بهمن ماه ، بخش دوم

علام حمایت  خانواده های  قربانیان سیاسی ، متهمان سیاسی ، سازمانها و گروههای حقوق بشری ایرانی و  خارجی از  تجمع  13 مارچ 2006 مقابل دفتر اروپائی سازمان ملل  در ژنو

 گزارش اسفند نقض حقوق بشردرایران ، بخش 1
اخبار روز ، گزارش اسفند ماه بخش 2
اخبار روز و گزارش اسفند ماه بخش  3
1 - برخورد وتاکتیک رژیم با فعالین ایرانی حقوق بشر، اسامی وسوابق ستاد حقوق بشررژیم در ایران
2 - برخورد وتاکتیک رژیم با فعالین ایرانی حقوق بشر، اسامی وسوابق ستاد حقوق بشررژیم در ایران
اخبار روز و گزارش فروردین بخش اول ، نقض گسترده ومستمر نقض حقوق بشر
1 - فعالین ایرانی دفاع از حقوق بشر در ایران، کمیته دفاع از حقوق بشر  در آلمان
2 - فعالین ایرانی دفاع از حقوق بشر در ایران،شبکه دفاع از حقوق بشر  در آلمان
اخبار روز و بخش دوم گزارش فروردین ماه نقض حقوق بشر در ایران
اخبارروز نقض حقوق بشر درایران وگزارش فروردین بخش پایانی
اخبار روزنقض حقوق بشر وگزارش وضعیت مطبوعات درسال 1384 در ایران بخش 1
اخبار روز و وضعیت مطبوعات در سال 1384 بخش پایانی
اخبارروز و گزارش اردیبهشت ماه نقض حقوق بشر در ایران بخش اول
روزجهانی خانواده 1 - برنامه ای از کانون دفاع از حقوق بشر در ایران ، آلمان
روزجهانی خانواده 2 - برنامه ای از کانون دفاع از حقوق بشر در ایران ، آلمان
اخبار روز و نقض حقوق بشر در ایران
گزارش ارذیبهشت ماه تقض حقوق بشر بخش دوم
1-  اخبار روزنقض حقوق بشرو گزارش اردیبهشت بخش 3
2 -  گزارش اردیبهشت بخش 3
اصغر برزو - فعالین ایرانی دفاع از حقوق بشردرایران، اخبارزوزنقض حقوق بشردرایران وگزارش اردیبهشت بخش آخر
اخبارروزنقض بشر و گزارش خردادماه بخش 2
اخبارروزنقض حقوق بشر درایران وگزارش خرداد ماه بخش 3
گفتگو با حسین فرشیدی 1- برنامه ای ازکانون دفاع از حقوق بشر در ایران ، آلمان ، روان درمانی پناهندگان
گفتگو با حسین فرشیدی 2- برنامه ای ازکانون دفاع از حقوق بشر در ایران ، آلمان ، روان درمانی پناهندگان
اخبارروزنقض حقوق بشرو گزارش خرداد بخش پایانی
امیر نیلو - فعالین ایرانی دفاع از حقوق بشر در ایران، اخبار روز ، نقض حقوق بشر در ایران و گزارش تیر ماه بخش اول
امیر نیلو 1 - فعالین ایرانی حقوق بشردر ایران ، اخبارروز نقض حقوق بشر در ایران
امیر نیلو 2 - فعالین ایرانی حقوق بشردر ایران ، گزارش تیر ماه نقض حقوق بشر در ایران بخش دوم
امیر نیلو 1- فعالین ایرانی حقوق بشر در ایران،اخبار روز و نقض حقوق بشر
امیر نیلو 2- فعالین ایرانی حقوق بشر در ایران، گزارش نقض حقوق بشر در ایران ، تیر ماه 1385 بخش  3

امیر نیلو - فعالین ایرانی حقوق بشر در ایران ، اخبار روز نقض حقوق بشر در ایران و بخش پایانی گزارش تیرماه

امیر نیلو  - فعالین ایرانی دفاع از حقوق بشر درایران،اخبارروزنقض حقوق بشر وگزارش مردادماه بخش 1
امیر نیلو - فعالین ایرانی دفاع از حقوق بشردرایران، اخبارروز نقض حقوق بشردرایران، گزارش مردادماه بخش 2
امیر نیلو - فعالین ایرانی دفاع از حقوق بشر در ایران، اخبار روزنقض حقوق بشر دز ایران و گزارش مردادماه بخش 3
امیر نیلو 1 - فعالین ایرانی حقوق بشردرایران ، اخبارروز نقض حقوق بشر در ایران
امیر نیلو 2 - فعالین ایرانی حقوق بشردرایران ، گزارش مردادماه نقض مستمر ، گسترده وبرنامه ریزی شده حقوق بشر در ایران بخش 4
امیر نیلو 1 - فعالین ایرانی دفاع از حقوق بشر در ایران ، اخبارروز نقض حقوق بشر درایران
امیر نیلو 2 - فعالین ایرانی دفاع از حقوق بشر در ایران ، گزارش  مرداد ماه نقض حقوق بشر بخش پایانی ، اعدامها
امیر نیلو - فعالین ایرانی دفاع از حقوق بشردرایران، اخبار روز نقض حقوق بشر وگزارش شهریور ماه بخش 1
امیر نیلو - فعالین ایرانی حقوق بشر در ایران، اخبارروزنقض حقوق بشر وگزارش شهریورماه بخش 2
امیر نیلو - فعالین ایرانی دفاع ازحقوق بشر در ایران، اخبارروزنقض حقوق بشر و گزارش شهریور ماه بخش 3
امیر نیلو - فعالین ایرانی دفاع ازحقوق بشردر ایران، اخبارروز نقض حقوق بشر در ایران و گزارش شهریورماه بخش 4
امیر نیلو 1 - فعالین ایرانی دفاع ازحقوق بشردرایران، کنفرانس اعدام درسوئد، گزارش شهریورماه بخش پایانی
امیر نیلو 2 - فعالین ایرانی دفاع ازحقوق بشردرایران، گزارش شهریورماه درباره نقض حقوق بشر درایران ، بخش پایانی
امیرنیلو  - فعالین ایرانی دفاع ازحقوق بشردرایران، اخبار روزنقض حقوق بشردرایران  وگزارش مهرماه بخش اول
امیر نیلو 1 - فعالین ابرانی دفاع ازحقوق بشر درایران ، اخبارروز نقض حقوق بشر
امیر نیلو 2 - فعالین ابرانی دفاع ازحقوق بشر درایران ، بخش دوم گزارش مهرماه درباره نقض مستمر وبرنامه ریزی شده حقوق بشر
اصغر برزو - فعالین ایرانی حقوق بشردرایران، اخبارروز نقض حقوق بشردرایران وگزارش مهرماه بخش پایانی
امیر نیلو 1 - فعالین ایرانی دفاع ازحقوق بشردرایران، اخبارروز، نقض حقوق بشر و گزارش ماهانه آبانماه بخش 1
امیر نیلو 2 - فعالین ایرانی دفاع ازحقوق بشردرایران،  گزارش ماهانه آبانماه بخش 1
امیر نیلو 1 - فعالین ایرانی دفاع ازحقوق بشردرایران ،اخبار روزنقض حقوق بشر درایران وگزارش آبان ماه بخش دوم
امیر نیلو 2 - فعالین ایرانی دفاع ازحقوق بشردرایران ، گزارش آبان ماه بخش دوم
امیر نیلو -  فعالین ایرانی دفاع ازحقوق بشردرایران ، اخبار روزنقض حقوق بشر و گزارش آبان ماه  بخش 3
امیر نیلو - فعالین ایرانی دفاع ازحقوق بشر درایران، اخبار روز نقض حقوق بشر در ایران و گزارش آبانماه بخش پایانی
امیر نیلو - فعالین ایرانی دفاع ازحقوق بشردرایران، اخبارروز نقض خقوق بشر درایران وگزارش آذرماه بخش 1
امیر نیلو -1 فعالین ایرانی دفاع ازحقوق بشر در ایران، اخبارروز نقض حقوق بشر ذر ایران وبخش 2 ، گزارش آذر ماه
امیر نیلو -2 فعالین ایرانی دفاع ازحقوق بشر در ایران، اخبارروز نقض حقوق بشر ذر ایران وبخش 2 ، گزارش آذر ماه
امیرنیلو - فعالین ایرانی دفاع ازحقوق بشردر ایران، اخبارروز نقض حقوق بشردر ایران وگزارش آذر ماه بخش 4
امیر نیلو - فعالین ایرانی دفاع ازحقوق بشردرایران، اخبارروز نقض حقوق بشر در ایران و گزارش آذرماه بخش پایانی
امیر نیلو - فعالین ایرانی دفاع از حقوق بشردر ایران ، اخبار روز نقض حقوق بشر در ایران
امیر نیلو - فعالین ایرانی دفاع ازحقوق بشردرایران، نحوه اعتراف گرفتن درزندانهای ایران بااستناد به نامه روزبه میرابراهیمی
امیر نیلو - فعالین ایرانی دفاع ازحقوق بشر، اخبار روزنقض حقوق بشردرایران و گزارش دیماه بخش 1
امیر نیلو - فعالین ایرانی دفاع ازحقوق بشردراروپاوآمریکای شمالی، اخبارروزنقض حقوق بشردرایران ، گزارش دیماه بخش دوم
امیر نیلو 1 - فعالین ایرانی دفاع ازحقوق بشر، اخبار روز نقض حقوق بشر درایران و وضعیت دانشگاه ها درایران

امیر نیلو 2 - فعالین ایرانی دفاع ازحقوق بشر ، گزارش دیماه نقض مستمر، برنامه ریزی شده ودائمی حقوق بشردرایران بخش 3

امیر نیلو - فعالین ایرانی دفاع ازحقوق بشر ، اخبارروز نقض حقوق بشر درایران و گزارش ماهانه دیماه بخش پایانی
اعظم لحنی ، مهدی فراهانی  - فعالین ایرانی حقوق بشر، اخبار روز نقض حقوق بشردر ایران و گزارش  بهمن ماه  بخش اول
اعظم لحنی، مهدی فراهانی 1 -  فعالین ایرانی دفاع ازحقوق بشردراروپا وآمریکای شمالی ، اخبار روز نقض حقوق بشر درایران
اعظم لحنی، مهدی فراهانی 2 -  فعالین ایرانی دفاع ازحقوق بشردراروپا وآمریکای شمالی ، اخبار روز نقض حقوق بشر درایران
پیام نوروزی  سال 1386
اعظم لحنی، مهدی فراهانی 1 - فعالین ایرانی دفاع ازحقوق یشردرایران ،اخبارروزنقض حقوق بشر درایران
اعظم لحنی،مهدی فراهان 2 - فعالین ایرانی دفاع ازحقوق یشردرایران ، گزارش بهمن ماه بخش پایانی
اعظم لحنی، مهدی فراهانی - فعالین ایرانی دفاع ازحقوق بشردرایران، اخبارروزنقض حقوق بشردرایران وگزارش اسفند بخش 1
اعظم لحنی، مهدی فراهانی  1- فعالین ایرانی دفاع ازحقوق بشردرایران ، اخبارروزنقض حقوق بشردرایران

اعظم لحنی، مهدی فراهانی 2 - فعالین ایرانی دفاع ازحقوق بشردرایران، گزارش اسفند  ماه نقض حقوق بشردرایران  بخش 2

اعظم لحنی-مهدی فراهانی 1 - فعالین ایرانی دفاع ازحقوق بشردرایران ، اخبارروز نقض حقوق بشر درایران
اعظم لحنی- مهدی فراهانی 2 - فعالین ایرانی دفاع ازحقوق بشردرایران، گزارش اسفند ماه بخش پایانی
اعظم لحنی-مهدی فراهانی 1 - فعالین ایرانی دفاع ازحقوق بشر، اخبارروزنقض حقوق بشردرایران

 اعظم لحنی-مهدی فراهانی 2 - فعالین ایرانی دفاع ازحقوق بشر، گزارش فروردین ماه بخش اول

اعظم لحنی، مهدی فراهانی 1 - فعالین ایرانی دفاع ازحقوق بشردرایران، اخبارروزنقض حقوق بشر درایران

اعظم لحنی، مهدی فراهانی 2 - فعالین ایرانی دفاع ازحقوق بشردرایران ، گزارش فروردین ماه نقض حقوق بشربخش 2

اعظم لحنی، مهدی فراهانی 1 - فعالین ایرانی دفاع ازحقوق بشر، اخبارروز دانشگاهای پلی تکیک، علامه وشیراز، کارگران و زنان
اعظم لحنی، مهدی فراهانی 2 - فعالین ایرانی دفاع ازحقوق بشر دراروپا وآمریکای شمالی ، گزارش فروردین ماه بخش
لحنی، فراهانی 1 - فعالین ایرانی دفاع ازحقوق بشردرایران، اخبارروز نقض حقوق بشر درایران
لحنی، فراهانی 2 - فعالین ایرانی دفاع ازحقوق بشردرایران، گزارش فروردین ماه نقض حقوق بشر بخش 4
اعظم لحنی، مهدی فراهانی 1 - فعالین ایرانی دفاع ازحقوق بشر ، اخبارروز نقض حقوق بشر درایران
اعظم لحنی، مهدی فراهانی 2 - فعالین ایرانی دفاع ازحقوق بشر ، گزارش فروردین ماه نقض حقوق بشر در ایران بخش پایانی
اعظم لحنی، مهدی فراهانی 1 - فعالین ایرانی دفاع ازحقوق بشر، اخبارروزنقض حقوق بشردرایران
اعظم لحنی، مهدی فراهانی 2 - فعالین ایرانی دفاع ازحقوق بشر، گزارش اردیبهشت ماه بخش یکم
پدرام فروهر - تهران ، وضعیت امروزایران باتوجه بر تشدید خشونتها بویژه برجوانان ووضعیت معیشتی مردم
اعظم لحنی، مهدی فراهانی 1 - فعالین ایرانی دفاع ازحقوق بشردرایران، اخبارروزنقض حقوق بشر
اعظم لحنی، مهی فراهانی 2 - فعالین ایرانی دفاع ازحقوق بشر درایران ، گزارش اردیبهشت بخش 2
اصغربرزو - فعالین ایرانی دفاع ازحقوق بشردراروپاوآمریکای شمالی،درارتباط با اعدامها،قطع اعضا،دانشجویان،زنان،کارگران،هموطنان سنی وبهائی
اصغر برزو - فعالین ایرانی دفاع ازحقوق یشردراروپاوآمریکای شمالی، گزارش اسفندماه نقض مستمر،گسترده وبرنامه ریزی شده حقوق بشردرایران
اصغربرزو - فعالین ایرانی دفاع ازحقوق بشردراروپاوآمریکای شمالی ، گزارش فروردین ماه درباره نقض مستمر، گسترده وبرنامه ریزی حقوق بشردرایران
اصغر برزو 1- فعالین ایرانی دفاع ازحقوق بشر دراروپاوآمریکای شمالی ، خلاصه بخش کوچکی ازاخبارنقض حقوق بشرکارگران،ازمیان اخبارکنترل شده حکومتی
اصغر برزو 2-  باتوجه به شرایط فوق گزارش مطبوعات ،گزارش اردیبهشت ماه،تهدید 3 دخترتجاوزشده توسطحراست دانشگاه تبریز،اخراج علی کریمی ازتیم ملی
اصغربرزو - فعالین ایرانی دفاع ازحقوق بشر دراروپاو آمریکای شمالی، گزارش خردادماه نقض مستمر،گسترده وبرنامه ریزی حقوق بشردرایران، 76مین گزارش
اصغر برزو - فعالین ایرانی دفاع ازحقوق بشر درایران،، گزارش مردادماه نقض مستمر، گسترده وبرنامه ریزی شده حقوق بشردرایران
اصغر برزو - فعالین ایرانی دفاع ازحقوق بشردراروپاوآمریکای شمالی،گزارش شهریورماه موارد مختلف نقض حقوق بشردرایران،دانشگاه شیرازدوباره متشنج شد
اصغر برزو  - فعالین ایرانی دفاع ازحقوق بشردرایران ، گزارش مهرماه، شامل 163 خبر ازنقض مستمر، گسترده  و برنامه ریزی شده حقوق بشردرایران
اصغربرزو - فعالین ایرانی دفاع ازحقوق بشردراروپاوآمریکای شمالی،گزارش آبانماه شامل 177 خبرنقض مستمر، گسترده وبرنامه ریزی حقوق بشردرایران
اصغربرزو - فعالین ایرانی دفاع ازحقوق بشر،دراروپاوآمریکای شمالی،گزارش دیماه شامل 219  خبر درباره نقض گسترده،مستمروبرنامه ریزی حقوق بشردرایران
اصغریرزو - فعالین ایرانی دفاع ازحقوق بشردرایران، گزارش اسفندماه ،هشتادوپنجمین گزارش نقض مستمر،گسترده وبرتامه ریزی شده حقوق بشردرایران
اصغر برزو، 1 - فعالین ایرانی دفاع ازحقوق بشردراروپاوآمریکای شمالی، گزارش فروردین ماه مواردنقض گسترده،مستمروبرنامه ریزی شده حقوق بشردرایران
اصغر برزو  2 - اخباردانشجوئی،جلوگیری ازبرگزاری مراسم ومنحل کردن نهادهای مدنی،فعالین سیاسی فرهنگی،مطبوعات،زنان،کارگران،قتلهای مشکوک،سنگسار
اصغربرزو 1 -فعالین ایرانی دفاع ازحقوق بشردراروپاوآمریکای شمالی،گزارش اردیبهشت ماه،78مین گزارش گسترده،مستمروبرنامه ریزی شده نقض حقوق درایران
اصغربرزو 2 -شامل 214 موردخبر،بدارآویختنها،سنگسار،محکومین به اعدام،قتلهای مشکوک،زنان،کارگران،اقلیتهای مذهبی،دانشجویان،مطبوعات وزندانیان سیاسی
اصغربرزو - فعالین ایرانی دفاع ازحقوق بشردراروپاوآمریکای شمالی،گزارش خردادماه درباره نقض گسترده ومستمروبرنامه ریزی شده حقوق بشردرایران،حمله به تظاهرات
فرزادکمانگر - معلم وشاعر شهید و سروده شعر، شلاق ،شکنجه
مهدی اسلامیان  - وصیت نامه باصدای شهید اززندان رجائی شهر
پیام وسروده یک هموطن درپاسخ به شعر، شلاق وشکنجه فرزاد کمانگر
بهاره هدایت -پیام به دانشجویان واستادان اتحادیه اروپا ازطرف دانشجویان تحکیم وحدت،محکومیت به 9 ونیم سال زندان درغیاب وکیل وتوسط مقیسه یکی دگرازقاضیان بلخ
فرزادکمانگر - نامه معلم وشاعر به دانش آموزانش و شرح باصطلاح محاکمه دربیدادگاه رژیم جمهوری اسلامی ومحکومیت به اعدام باصدای قهرمان شهید