ادیب - برومند                                  رادیوآزادگان        

زمان پخش
June02,2013
June02,2013
Aug 22,2013
Aug 22,2013
Aug 22,2013
Dec 31 2013
May 19 2014
Aug24,2014
Aug24,2014
Feb02,2015
Feb02,2015
Feb02,2015
May17,2015
May17,2015
July27,2015
July27,2015
Mar19,2016
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  موضوع مصاحبه

1 ایران، پاسخ به این پرسش که مصدق چگونه می اندیشید،وچه کرده که تمامی ستمگران،زورگویان ومتجاوزین به حقوق ملتهادر یک نقطه دشمنی وحذف اومشترک اند، حتی اگرباهم درمواردی  رودر رویند
2 - چراتلاش های شبانه روزی سازمانهای اطلاعاتی بهمراه عوامل قلم بمزد ومزدورناکام وناکارااست ، ملی کردن نفت درراستای استقلال ویک عمل فرا قهرمانی ، الگوی دمکراسی مصدق دردوره حاکمیت ملی
1 - تهران،شصتمین سالگردکودتای ننگین وخائنانه انگلیسی آمریکائی،شاه ودربار،کاشانی وبهبهانی،مزدورانی چون بقائی ومکی،اوباش وارازل در28 مرداد 32،ناتوانائیهاوناکارائیهای دشمنان درتضعیف مصدق
2 - درگیریهای همه وقته حزب توده وتوده نفتی هاباپان ایرانیستها،آشفتگی وآشوبهابویژه بعدازکودتای شکست خورده25 مرداد،خیانت اطرافیان،آیامیشوداین روزرافراموش کرد،پیامدهاوضایعات روحی وروانی فاجعه
3 -مصدق تنهاوبااندک یاران درمبارزه ای بی امان باتمامی ستمگران وغارتگران داخلی وخارجی،چه کسانی به قهرمان ملی ناسزامیگویند،تبعات وضایعات این بلا  وصفحه سیاه میهنمان بعدهابه تفسیردرتاریخ خواهدآمد

تهران ، باور و اهداف وبرنامه های جبهه ملی  درراستای برقراری حاکمیت ملی درایران

تهران،راه وروش مصدق درعرصه سیاسی،اجتماعی واقتصادی،رازجاودانگی وماندگاری اودرتاریخ وگستره جهانی،تفاوت های اوبادیگررهبران ودولتمردان،راه نشانها وآموزه هابرای امروز پرآشوب

1 -تهران-کودتای ننگین 28 مردادتوسط شاه ودربار،علمای فاسد،زورپرستان مزدور واوباش به دستورآمریکا وانگلیس،چه عللی باعث بوجودآمدن این روزشوم درتاریخ ایران شدوآیا اجتناب پذیر بود
2 -درآن روزها چه گذشت،تظاهرات وشلوغی های 27 مردادحزب توده وشعارهای تحریک کننده ونفوذ سیا،پخش دلارها،نامه های بیشمارازبحرین،تاثیرات این واقعه نکبت باربرروح وروان مردم ایران
1 - تهران،در رابطه با چرائی نوشتن نامه اول وسپس نامه اصلاحی،پاسخ به انتقادات واعتراضات،چگونگی عملکرد وشرایط جبهه ملی باتوجه به شرایط حاکم برامروز ایران
2 - تهران،در رابطه با چرائی نوشتن نامه اول وسپس نامه اصلاحی،پاسخ به انتقادات واعتراضات،چگونگی عملکرد وشرایط جبهه ملی باتوجه به شرایط حاکم برامروز ایران
3 - تهران،در رابطه با چرائی نوشتن نامه اول وسپس نامه اصلاحی،پاسخ به انتقادات واعتراضات،چگونگی عملکرد وشرایط جبهه ملی باتوجه به شرایط حاکم برامروز ایران
1 -تهران،ویژه گیهای مصدق وچرائی ماندگاری اودرتاریخ،یکی ازمهمترین عملکردملی شدن صنعت نفت،تغییرجهت دادن تحقیرملت ایران ازطرف دولت انگلیس،بسمت خودآنها وعامل تقویت روحیه ملی
2 -تعویض نام وزارت جنگ باوزارت دفاع ملی درآن زمان ،دررودرروئی برای احقاق حقوق ملت نه قدرت،بادشمنان چگونه برخوردی شد،تفاوت اوبادیگر صلح طلبان جهان باورمندی اوبه عدالت اجتماعی
1 -تهران،ویژه گیهای مصدق وچرائی ماندگاری اودرتاریخ،یکی ازمهمترین عملکردملی شدن صنعت نفت،تغییرجهت دادن تحقیرملت ایران ازطرف دولت انگلیس،بسمت خودآنها وعامل تقویت روحیه ملی
2 -تعویض نام وزارت جنگ باوزارت دفاع ملی درآن زمان ،دررودرروئی برای احقاق حقوق ملت نه قدرت،بادشمنان چگونه برخوردی شد،تفاوت اوبادیگر صلح طلبان جهان باورمندی اوبه عدالت اجتماعی
شادباش نوروزی ادیب برومند    - تهران