رادیو آزادگان         

زمان پخش    

Jan14, 2005
دکتر محمد برقعی

Jan 28, 2005

Feb 11, 2005
Feb 28, 2005

Mar 11, 2005

Mar 18, 2005

Mar 28, 2005

May 13, 2005

Jun 08, 2005

Oct 28, 2005

Oct 28, 2005

Dec 02, 2005

Dec 02, 2005
Jan 02, 2006
Jan 02, 2006
Feb 03, 2006
Feb 03, 2006
Feb 10, 2006
Feb 10, 2006
Feb 24, 2006
Feb 24, 2006
Mar 24, 2006
Apr 07, 2006
Apr 14, 2006
Apr 14, 2006
May19, 2006
May19, 2006
July10, 2006
July10, 2006
July17, 2006
July31, 2006
July31, 2006
Aug11, 2006
Aug21, 2006
Aug21, 2006
Sep06, 2006
Sep06, 2006
Sep15, 2006
Sep15, 2006
Sep22, 2006
Sep22, 2006
Sep29, 2006
Sep29, 2006
Oct06, 2006
Oct06, 2006
Oct13, 2006
Oct13, 2006
Oct20, 2006
Oct20, 2006
Nov17, 2006
Mar03,2007
Mar03, 2007
Mar09, 2007
Mar20, 2007
Apr04, 2007
May04, 2007
May04, 2007
May28, 2007
May28, 2007
Jun04, 2007
Jun04, 2007
Jun15, 2007
Jun15, 2007
Aug03, 2007
Aug03, 2007
Sep10, 2007
Sep10, 2007
Sep21, 2007
Sep21, 2007
Sep21, 2007
Sep28, 2007
Sep28, 2007
Sep28, 2007
Oct05, 2007
Oct05, 2007
Oct05, 2007
Oct19, 2007
Oct19,2007
Oct29, 2007
Oct29, 2007
Oct29, 2007
Mar19,2008
Apr11,2008
Apr11,2008
Apr11,2008
Aug30,2008
Aug30,2008
Sep05,2008
Sep05,2008
Sep13,2008
Sep13,2008
Sep27,2008
Sep27,2008
Oct25,2008
Oct25,2008
Oct25,2008
Nov10,2008
Nov10,2008
Nov10,2008
Nov10,2008
Dec06,2008
Dec06,2008
Dec06,2008
Dec06,2008
Dec28,2008
Dec28,2008
Dec28,2008
Dec28,2008
Jan04,2009
Jan04,2009
Jan04,2009
Jan11,2009
Jan11,2009
Jan11,2009
Jan11,2009
Feb08,2009
Feb08,2009
Feb08,2009
Feb08,2009
Feb18,2009
Feb18,2009
Feb18,2009
Feb18,2009
May31,2009
May31,2009
May31,2009
May31,2009
May31,2009
July20,2009
Aug08,2009
Aug08,2009
Aug08,2009
Aug24,2009
Aug24,2009
Aug24,2009
Sept25,2009
Sept25,2009
Sept25,2009
Oct06,2009
Oct06,2009
Oct06,2009
Oct06,2009
Oct18,2009
Oct18,2009

Jun02,2010

Jun02,2010
Jun02,2010
Jun02,2010
Jun02,2010
Mar20,2011
Apr06,2011
Apr06,2011
Apr06,2011
Apr06,2011
Apr23,2011
Apr23,2011
Apr23,2011
Apr23,2011
Apr02,2013
Apr02,2013
Apr21,2013
Apr21,2013
Apr21,2013
Apr21,2013
Apr21,2013
June28,2013
June28,2013
June28,2013
June28,2013
Oct31,2013
Oct31,2013
Oct31,2013
Oct31,2013
Nov10,2013
Nov10,2013
Nov10,2013
Nov10,2013
Nov10,2013
Apr 19,2014
Apr 19,2014
Apr 19,2014
Apr 19,2014
Apr 19,2014
Aug24,2014
Aug24,2014
Aug24,2014
Aug24,2014
Sept21,2014
Sept21,2014
Sept21,2014
Sept21,2014
Sept21,2014
Feb02,2015
Feb02,2015
Feb02,2015
Feb02,2015
Feb02,2015
Feb02,2015
Sep05,2015
Sep05,2015
Sep05,2015
Sep05,2015
Sep05,2015
Sep05,2015
Jan04,2016
Jan04,2016
Jan04,2016
Jan04,2016
Jan04,2016
Jan17,2016
Jan17,2016
Jan17,2016
Jan17,2016
Jan17,2016
Jan17,2016
Jan17,2016
Jan17,2016
Feb23,2016
Feb23,2016
Feb23,2016
Feb23,2016
Feb23,2016
Feb23,2016
Mar19,2016
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 موضوع مصاحبه   

سکولاریزم 1

سکولاریزم 2

سکولاریزم 3

سلطنت

استقلال و مصدق

مصاحبه با قانعی فر( دغدغه جوانان )   بیانیه انتخابات

 کنفرانس ها

انتخابات ریاست جمهوری

انتخابات ریاست جمهوری

گزارش کنفرانس آمریکن اینتر پرایز در واشینگتن

عملکرد و علل وبرخورد و نحوه تفکر دولت احمدی نژاد

1- دولت احمدی نژاد و عملکرد آن

2- دولت احمدی نژاد و عملکرد آن
1 - سیاستهای دولت احمدی نژاد چه اندازه میتواند موفق باشد
2 - سیاستهای دولت احمدی نژاد چه اندازه میتواند موفق باشد
1 - بحران هسته ای یا بازی اتمی و نقش احمدی نژاد
2 -  بازی اتمی و احمدی نژاد مجری نظر کیست ؟
1 - جریان اتمی یا بازی هسته ای ، برنده یا بازنده آن کیست ؟
2 - جریان اتمی یا بازی هسته ای ، برنده یا بازنده آن کیست ؟
1 - کاریکاتور ها و مسئله هولوکاست
2 - فاجعه قم و سامرا
عملکرد رژیم و به خطر افتادن هویت ملی
توهم از غرب بویزه آمریکا ، کنفرانس دانشگاه جان هاپکینز و حضور آقای هخا
1 - توهم از غرب بویژه آمریکا،  راهکار رسیدن به استقلال و آزادی
2 - توهم از غرب بویژه آمریکا،  راهکار رسیدن به استقلال و آزادی
محمد برقعی 1 - بحران هسته ای یا بازی اتمی ، خواستهای آمریکا و ایران از این بحران
محمد برقعی 2 - بحران هسته ای یا بازی اتمی ، خواستهای آمریکا و ایران از این بحران
1 - یکی از سخنگویان هیئت هماهنگی اعتصاب غذا در نیورک،مقابل سازمان ملل ازجمعه 14جولای تا یکشنبه 16جولای
2 - تفاوت بین مبارزه در استقلال و آزادی و   وابستگی
گزارش وتحلیل اعتصاب غذا در نیویورک برای آزادی زندانیان سیاسی پس از پایان مراسم
1 - تجاوزاسرائیل به لبنان، علل تجاوز ،  اندیشه  و تفکر متجاوزین  غربی  نسبت به مردمهای دیگر
2 - تجاوزاسرائیل به لبنان، علل تجاوز ،  اندیشه  و تفکر متجاوزین  غربی  نسبت به مردمهای دیگر
تجاوز اسرائیل به لبنان ،اخلاق ورعایت اصول در سیاست ، چگونگی پیشبرداهداف حاکمیتها بوسیله تبلیغات
1 - کودتای 28 مرداد 1332 ، زمینه ها و علل وقوع آن
2 - کودتای 28 مرداد 1332 ، زمینه ها و علل وقوع آن
1 - چراحزب اله در لبنان محبوب است و فجایع لبنان از نگاه ایرانیان
2 - چراحزب اله در لبنان محبوب است و فجایع لبنان از نگاه ایرانیان
محمد برقعی 1 - سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و نقش اپوزیسیون
محمد برقعی 2 - سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و نقش اپوزیسیون
1 - نامه آژانس بین المللی انرژی اتمی درروزنامه واشنگتن پست ودیگر مقالات ، در باره بحران انرژی اتمی ایران
2- نامه آژانس بین المللی انرژی اتمی درروزنامه واشنگتن پست ودیگر مقالات ، در باره بحران انرژی اتمی ایران
1 - سیاست خارجی ایران و سردرگمی اپوزیسیون ایران، شعار استقلال طلبی یا  مفهوم واقعی استقلال
2 - سیاست خارجی ایران و سردرگمی اپوزیسیون ایران، شعار استقلال طلبی یا  مفهوم واقعی استقلال
1 - کثرت گرائی دینی، علل برخورد مسیحیت با اسلام و تفاوت اسلام و مسیحیت با دیگر ادیان
2 - کثرت گرائی دینی، علل برخورد مسیحیت با اسلام و تفاوت اسلام و مسیحیت با دیگر ادیان
1 - کثرت گرائی دینی ، تحمل یا تالورانس در غرب
2 - کثرت گرائی دینی ، تحمل یا تالورانس در غرب
1 - کثرت گرائی دینی بخش سوم ، تساهل و تسامح  این ویژه گی عرفان وفرهنگ ایران وتفاوت آن با تحمل
2 - کثرت گرائی دینی بخش سوم ، تساهل و تسامح  این ویژه گی عرفان وفرهنگ ایران
 انتخابات  میاندوره ای آمریکا وتاثیر آن بر خاورمیانه وبویژه ایران ، نقش اسرائیل وتحریکات حاکمیت ایران
1 - تجاوز قریب الوقوع آمریکا به ایران وتعویض  دوران نیروهای افراطی ، خشن وتنگ نظر
2 - تجاوز قریب الوقوع آمریکا به ایران وتعویض  دوران نیروهای افراطی ، خشن وتنگ نظر
ساختار آمریکا، درپی تجاوز به ایران یاهرکشور دیگر فقط قادربه تخریب است نه بازسازی و ترمیم خرابیها
پیام نوروزی  سال 1386
بحرانها و وقایع اخیر ایران ، انعکاس این بحرانها درجهان
1 - سکسی ترین انقلاب جهان، برخوردهای حاکمیت بازنان وفعالین اجتماعی ازآغازانقلاب تاامروز، تفکرجنسیتی
2 - سکسی ترین انقلاب جهان، برخوردهای حاکمیت بازنان وفعالین اجتماعی ازآغازانقلاب تاامروز، تفکرجنسیتی
1 - علت دستگیری ایرانیانی که ازخارج به داخل میروند ویا همینطور درایران
2 - علل تشدید سرکوبها وخشونتها بر جنبشهای حق طلبانه مردمی و نبود پایگاه مردمی حاکمیت
1 - تشدید خشونتها وعلل آن ، تحریمهای اقتصادی وتاثیر مخرب آن بر مردم ایران
2 - دستگیری ایرانیانی که ازخارج کشور به ایران میروند، دستگیری علی شاکری ، علل واهداف حاکمیت
1 - درگذشت زنده یاددکترپرویزورچاوند، شرایط امروزایران وتشدید خشونتهابرجنبشها ، سخنان احمدی نژاد
2 - دیدارهای جورج بوش، برگزاری کنفرانس باهاماس توسط نیوکانهاوشرکت چندایرانی، زمینه سازی تجاوزبه ایران
1 - اوضاع امروزایران ازنظر جامعه شناختی ، عواقب مصائب ومشگلاتی که حاکمیت درکشورایجاد کرده
2 -  عواقب مصائب ومشگلاتی که حاکمیت درکشورایجاد کرده ، یاس ودلمردگی درذهنیت جامعه وفوتبال نمادی ازآن
1 - قتل عام سال 67، این ننگین ترین کشتارتاریخ ایران، وضعیت وشرایط امروز ایران با توجه به بحران اتمی
2 - رفتار وعملکرد حاکمیت باتوجه به خشونتها درداخل وسخنان غیرمسئولانه  دررابطه بازمینه سازی تجاوزآمریکابه ایران
1 - تداوم بازداشت حدود 140 روزه علی شاکری ایرانی مقیم آمریکا، مقدمه ای برایرانی وایرانی ستیزی بخش 1
2 - ایرانی و ایرانی ستیزی بخش 1 ، تفاوت عرفان وصوفیگری ، ذلت وزشتی درخوددیدن وزیبائی وتوانائی درغرب
3 - ایرانی و ایرانی ستیزی بخش 1 ، تفاوت عرفان وصوفیگری ، ذلت وزشتی درخوددیدن وزیبائی وتوانائی درغرب
1 - ایران وایرانی ستیزی بخش 2، تفاوت عرفان وتصوف، ذلت وزشتی درخود دیدن و زیبائی وتوانائی را درغرب
2 - توسط برخی ازباسوادان ودرس خوانده ها، علل آن وپاسخی بر نظرات مطرح شده بر، علت برپائی نظام مردم سالاردر یونان
3 - اینکه قوانین بجای آنکه ازطریق خداجاری شود خودمردم اقدام به تدوین قوانین مردمی کردندودرنتیجه خشونت رفت واخلاق حاکم شد
1 - سفراحمدی نژاد به آمریکا ، بازتاب وتاثیرات سخنان ایشان، برخوردها وجگونه میتوانست گفت حتی ازدیدگاه حاکمیت درایران
2 - ایران وایرانی ستیزی بخش 3، مقایسه حکومتهای عهدباستان درجهان وپس از آن ، باورحاکمان به منشا نیروی ماوراطبیعه درخود
3 - ایران وایرانی ستیزی بخش 3، مقایسه حکومتهای عهدباستان درجهان وپس از آن ، باورحاکمان به منشا نیروی ماوراطبیعه درخود
1 - ایران وایرانی ستیزی بخش 4 ، برداشتهای غلط ازتاریخ ، ریشه در نفرت وزشت بینی  داشتن
2 - چگونه عواملی باعث ایجادچنین تفکر درمانده ای شده است ؟ بشر مجموعه خرد وعاطفه است واحساس وعقل دونیروی توانایند
1 - مسائل روز، تجاوزاحتمالی آمریکا به ایران، دوخط فکری غالب درحاکمیت ایران وآمریکا، چگونگی این بینشها درشرایط امروز
2 - نقش لابی اسرائیل درآمریکا و درارتباط بااین تجاوز ، همگونی حاکمیت ایران  درجهت تحکیم منافع اسرائیل درمنطقه
3 - این همگونی آیا براساس نفوذ عوامل اسرائیل درسطوح بالای حاکمیت ایران است یابدلیل عملکردنابخردانه ؟نقش شخصیتهادرتازیخ
دکتر محمد  برقعی -  پیام نوروزی - استاد مردم شناسی دانشگاه واشنگتن ، فعال سیاسی اجتماعی
1 - معضلات امروزجهان، هویت سیاسی آمریکاواینکه آیااین ابرقدرت آگاهانه عمل میکندیاناآگاهانه، گیج واسیرحوادث،یاراهی بین این دو؟
2 - بنیان آمریکابرکسب سودوقدرت استواراست ودرفرهنگ آمریکاپول حرف آخررامیزند،ساختارآن به تقلید سیستم نظامیگری رم است
3 - برای دستیابی به انرژی ونفت دست به هرکاری میزند باتحمل هزینه های مادی وحتی تلفات انسانی،هیچ یک ازکاندیداها مخالف جنگ نیستند
1 - مسائل ومشگلات جامعه ایران، آسیب شناسی اجتماعی واینکه شرایط روحی وروانی مردم ایران ازنظر مردمشناسی چگونه است؟ونمونه های آن..
2 -  ناکامی وحشتناک آن درالمپیک چین،چراشوق وشورازجامعه رخت بربسته است؟دولتی بودن ورزش،دروغگوئی استبدادوبه حقارت کشیدن ملت
1 - درحاشیه المپیک چین ونگاهی به تمدن کهن،ایده آلهای فرهنگی همیشه کارمشعلهائی رامیکنندکه پیشاپیش کاروان حرکت کرده وکاروانیان با...
 2 - بادیدن نورهای زیبا راه خودرا گم نمیکنند،هماهنگی تمدن وفرهنگ انسانی باهم میتوانندباهمسازی تاحدممکن فرهنگ بزرگ انسانی راخلق کند
1 - مقاله چون نیک بنگری همه تزویر میکنند،داستان علی کردان ووزیرکشورشدن او،افشامدارک جعلی که هیچگونه مدرک دانشگاهی نداردوبازابقااو
2 -سه فرضیه که چرادروغگوئی تااین حدرایج ووقاحت ازدست داده؟عدم درک،بی اخلاقی حاکم برچامعه ویازمینه سازی تقلب بزرگ برای انتخابات آینده
1 - مقاله مدرن ارتجاعی واینکه پدیده ایست جدیدکه بان بدرستی برخوردنشده است،درتعاریف گذشته مرتجع اکثرامردمانی مدرسه نرفته،فقیرومحروم و..
2 - مدرن ها درس خوانده ودرکشورهای پیشرفته تر،حالا دکتراحمدی نژادویاران هاله نوروامام زمان میبینندوساراپی لین واطرافیان حلول روح خدا را
1 - ارتجاع مدرن،ارتجاع هم درغرب ،جهان اول وهم درجهان سوم وجود داردوتفاوتهای آن چیست؟درجهان امروز ازنظرمفهومی میتوان آنرا 2بخش کرد
2 - یک،ارتجاع سنتی،ادمهای بیسوادبی خبرازجهان،دیگری باسوادمثل رئیس بیمارستانی که سفره حضرت رقیه برای شفا نذرمیکند،اینهازبان متفاوت..
3 - دارندوذهنیت یکسان رشدنکرده،ارتجاع مدرن درغرب برخلاف سنتی که درهاله مذهبیست،لائیک میباشد،پدیده ای نواست،هویت وعملکرد متفاوت دارد
 1 - نگاهی به انتخابات آمریکااززاویه مردمشناسی،درگیری عمیق،فعال،خودجوش،جدی ودخالت مردم درانتخابات،صرفنظرازنحوه تفکری که القا میشود
2 -برای بسیاری ازمردم آمریکاانتخابات مانندامری مقدس است،مقایسه انتخابات آمریکاباایران،درذهنیت کشورهائی مثل ماانتخابات فقط یک نمایش است
3 - درحالیکه کاندیداهادرآمریکااز2 سال پیش درحال مبارزه بودند،خامنه ای میگوید7 ماه وقت داریم جراازحالادرباره انتخابات وکاندیداهاصحبت میکنید
4 - چگونه کردان ازمجلس رای اعتمادگرفت؟انتخابات شیریاخطی،عدم پذیرش ایران درشورای امنیت،جامعه میبایدعوض شودوبه ازخودگذشتگی نیازدارد
1 - آیاباانتخاب اوباما به ریاست جمهوری آمریکاروایط باایران روبه بهبود وشرایط جنگ وجدل پایان خواهدگرفت ویا روابط یحرانی وتیره خواهدماند؟
2 - پیش شرط هائی راکه آمریکابرای گفتگوباایران تعین کرده،منظورازشعارعوامفریبانه ایران اتمی برای جهان خطرناک است چیست وچه منظوری دارد؟
3 - بطورمعمول دربحث رابطه ایران و آمریکاازعامل اصلی اسرائیل کمترسخن بمیان می آید،اسرائیل چگونه ایرانی رادرمنطقه میخواهد؟نگرانی و..
4 - احساس خطراسرائیل ازرابطه ایران وآمریکا،استقبال حاکمیت هردوکشورازنیروهای جنگ طلب ونیوکاانهادرآمربکا،چگونگی اوضاع دردوران اوباما؟
1 - کنگره هاونشستها،درهمین رایطه مراسم بزرگداشت 80سالگی تولدداریوش همایون باحضوربرخی ازاعضاسابق حزب توده،جوانان آن وکنفدراسیون
 2 - درمباحث وحرکتهای سیاسی ،اصولی موجوداست که تعدادشان هم زیادنیست،اگرآنهارابفهمیم دیگردچارفرع نمیگردیم وازذهنیت مشوش رهامیشویم
3 - کودتائی کرده اندواین جامعه راتاابدعقب انداخته اندبعدهمین به اصطلاح اپوزیسیون که اصول رازیرپاکذاشته میگویدنبش قبرنکنیدوچرافرارمیکنند؟
4 - اپوزیسیون بی اصول عامل بقدرت رسیدن رجال فاسد،برسرامیرکبیر،مصدق،فاطمی وخانوادهای آنهاودرمقابل وثوق،قوام وزاهدی وفامیل چه رفت؟
1 - نحوه تفکر هانتیگتون نظریه پردازنیوکانها،نویسنده کتاب برخورد یا چنگ تمدنها،چگونگی دیدگاههای او،تجاوزخشونت باروخونباراسرائیل به غزه
2 - یکسال پس ازمحاصره آنجا،اینکه دولت اسرائیل بیرحم ترین حکومت جهان نیست، امایکی ازآنان است ،ولی فریبکارترین حکومت روی زمین میباشد
3 -  تصاویررئیس موساد وافتخاربربریدن سرعربها، تفاوت عملکرد این اسرائیل با هیتلر چیست؟این تجاوز میتواند زمینه سازتجاوزبه ایران هم باشد
1 - جنایات اسرائیل وذهنیت های مشوش،بحثهاومجادله ها درباره مسائل اجتماعی وسیاسی بانگاهی ساده وبرداشتهای شخصی ویا تاریخی وبرخوردی
2 - چگونه شیوه ای میتوان یافت که بطورقاطع ثابت کردکه جنایتکارکیست وچگونه جنایت میکند؟شیوه هاوخواست جنایتکارازارائه ونحوه پخش اخبار؟
3 - مجمع عمومی سازمان ملل 429 وشورای امنیت 131 اعلامیه علیه اسرائیل صادرکرده،تروریست کیست،تعریف تروریست چیست وقطبی کردن جهان
4 -پایان دوران حقوق بشرقبیله ای،ایرانیانی که میگویند مسئله فلسطین،نه فاجعه!مریوط به مردم فلسطین است،یوشکافیشراین جنگ دوم اسرائیل باایران
1 - چگونه انقلاب آزادیخواهانه واستقلال طلبانه ملت ایران دچاراین گونه فضای تسلط مذهبی شد،2 شرط مهم یک انقلاب،گرایشهای مذهبی درچهان وایران
2 - درایران تصویرمذهبی پیش ازانقلاب یک تصویرمدرن بودکه خمینی هم نقش یک عارف متجددرابخوبی تاانقلاب اجراکرد،تعدادمبارزان این گروه از
3 -تعدادانگشتان بیشترنبود،مبارزه رانیروهای سیاسی کردنداما به چیزی که باعث پیروزی خمینی شدیعنی تشکیلات روحانیت وشیکه مساجداشاره نمیشود
4 - ساختاراین شبکه واستفاده ازلاتها،خمینی برای رسیدن به اهدافش به چه نتیجه رسیده یود،چراپس ازانقلاب به قم رفت،تفاوت دانشجووطلبه،بداخلاقیها
1 - تجاوزات مجدداسرائیل به غزه،یحث آتش بس هاواینکه آیاراه حل میباشد وبه صلح منتهی خواهدشد ویا اساسااسرائیل خواهان صلح بافلسطینیان است؟
2 - آیاحاضربه پس دادن زمینهای اشغال شده حتی به همان مقدارکه خودش قبول کرده میباشد،چه میخواهد وچگونه مردمی را درفلسطین خواهان است ؟
3 - سیاست اسرائیل درفلسطین دنباله سیاست آمریکاباسرخ پوستهاست،برای این منظورچه تلاشهاوبچه طریق تبلیغ میکند،علل شکست طرحهای صلح
4 - حماس ازسال 2004 اعلام کرده درصورت پذیرش مصوبه سازمان ملل توسط اسرائیل اوهم خواهدپذیرفت،چرا اردوغان بشدت ازاسرائیل عصبانی بود
1 - به یکباره چرخش سیاست خارجی اسرائیل وایران رامسئله اصلی جنگ ودعواهاواختلافات با فلسطین مطرح کردن،پیونددادن این مسئله علتش چیست؟
2 - آیااین بهانه ربط چندانی به موضوع وموضع گیریهای سران جمهوری اسلامی مثل خامنه ای یااحمدی نژاددارد؟حدود 5 سال است که عده ای درحاکمیت
3 - آمریکا مثل کارتروبرژنیسکی بحث هائی مطرح میکنند که منافع اسرائیل مهم است،منتهامنافع اسرائیل نبایدمنافع آمریکاراتحت الشعاوزیرنظرقراردهد
4 - چه کسانی ازحماس ویا ازعباس حمایت میکنند،نتایج تندرویهاوعملکردخشونت بارنیوکانها،حمله آمریکابه افغانستان وعراق،تجاوزات اسرائیل به غزه
5 - آیاموضع گیریهای احمدی نژادکه مورد تائیدرهبراست مستقلانه واتفاقی است؟اینکه باتغییر رئیس جمهور آیا تغییری هم درسیاست خارجی داده میشود؟
تظاهرات واعتراضات هموطنان برون مرزی به حمایت ازمبارزات هم میهنان درون مرزی،بیانیه ودعوت به اعتصاب غذا دربرابرسازمان ملل 22 تا 24 جولای
1-روحانیت درگذرگاه تاریخ،مفهوم روحانیت درفرهنگ ایران،بعدازاین انتخابات یک مرحله بین مرگ وحیات برای روحانیت مستقل است،آنان امروزجه بایدبکنند؟
2-روحانیت درگذرگاه تاریخ،مفهوم روحانیت درفرهنگ ایران،بعدازاین انتخابات یک مرحله بین مرگ وحیات برای روحانیت مستقل است،آنان امروزجه بایدبکنند؟
3-روحانیت درگذرگاه تاریخ،مفهوم روحانیت درفرهنگ ایران،بعدازاین انتخابات یک مرحله بین مرگ وحیات برای روحانیت مستقل است،آنان امروزجه بایدبکنند؟
1 - جنبش سبز،امیدها ونگرانیها،بخش 1سنجش نیروهای آنسو باقدرت اینسو یعنی باحکومت کودتا،آیا میتوان دلایلی یافت که ثابت شوداینان پایگاه مردمی ندارند
2 - واگردارند چه گروهائی هستند،اینهمه خشونت،جنایت ووحشی گری کثیف آیاریشه های دینی دارد یا اینکه درجهت منافع این جمع کودتاگرحاکم است
3 - این بخش حاکم حتی فاقد گروههای دینی است وبدنبال چگونه اهدافی میباشد، این شرایط میتواند چگونه فجایعی وضایعانی را برای کشورمان ببارآورد؟
1 -گزارشی ازتجمع هموطنانان درنیویورک،روزهای 23و24 سپتامبر،در اعتراض به سفر احمدی نژادرئیس جمهورتقلبی ومنصوب خامنه ای به سازمان ملل
2 -گروه هاودسته ها،عملکرد وتعداد، حضورچندین هزاران نفری سبزها،بزودی شاهدنمایشهای سرهم بندی شده ای بسبک خبرهای تصویری صدا وسیمای دروغ
3 - تحت عنوان تظاهرات عظیم درنیویورک ودرمخالفت با سفر احمدی نژاد ازتلویزیونهای بسبک لوس آنجلسی واستبدادی برای جمع کردن پول خواهیم بود
1 - ریشه های فرهنگی مسائل سیاسی اجتماعی ایران،تلاشها وکوششهای ملت ما بطورمرتب ادامه داردوسئوال اینجاست که چرااینهمه دچارتکرارتاریخی هستیم؟
2 -چه عواملی باعث گشته که ایرانیان دراین بیش ازحداقل 100سال مبارزه بی امان برای کسب استقلال وآزادی همچنان درجای اول قراردارند؟چرا انقلاب بزرگ
3 -مشروطه را میکنیم وبعدبدست رضاخان میدهیم،جنبش نهضت ملی رامیکنیم وسرازدیکتاتوری محمدرضاپهلوی درمی آوریم،انقلاب شکوهمند سال 57 راتحویل
4 -خمینی وخامنه ای  میدهیم؟آیا بیگانگان تعیین کننده هستندیا عوامل مزدورویاخودفروشان وقدرت طلبان،راهکاربرای امروز ماباتوجه به خیزش ملت چیست؟
1 - ریشه های فرهنگی و ویژه گیهای مطلق گرائی جامعه ما،این نوع نحوه تفکرازکجاوچگونه است،بزرگترین معضل استبدادچیست؟چراپس ازبیش یکصدسال
2 - تلاش به پیروزی نمیرسیم،آیا منتقدین الگوهای ما بیطرفانه وبدون وابستگی به قدرتهای داخلی وخارجی انتقادمیکنند؟بت سازی وقدیس سازی بجای دوستی
1 -عوارض وشواهد نشانگرچگونه شرایطی ازوضعیت رژیم درصحنه های داخلی وبین المللیست،باتوجه به جمع آوری همه نیروها وهزینه هاچرامیدانهاخالیست؟
2 - شکل گیری مقاومتهاوایستادگیها، بازیافت عزت نفس پس ازدستگیریها،فشارها وشکنجه ها،استقبال وحمایت هموطنان ازاین اعمال قهرمانانه، درقرداد تبادل
3 -سوخت حتی کمترازآنچه که پیش ازاین قراربودداده شود توافق شده،حقارت بیش ازحد،مسئله اتمی ایران یک بازی سیاسی تبلیغاتی برای پیشبرد اهداف طرفین
4 -آیاغرب حاضربه حل شدن بحران هسته ای هست؟فاصله امروزترکیه دررهبری جهان اسلام،این نظام درهرتوافقی بابیگانگان فقط درحفظ منافع شخصیش بوده
5 - حمله وحشیانه اسرائیل به قایقهاوکشتی حامل کمکهای مردم صلح دوست به غزه،حقوق بشرقبیله ای بعضیها،حرکت ابلهانه وشبهاهتهای اسرائیل ورژیم ایران
شادباشهای نوروزی سال  1390
1 -آیامفهوم استقلال طلبی غرب ستیزیست وچرامصدق هرروزبیشتربعنوان نماداستقلال شناخته میشود؟بزرگترین نشانهای قلابی بودن استقلال طلبی رژیم سرکوبگرایران،برخی مارکسیستها
2 -بهمراه حزب توده باتوجه به وابستگی بشوروی درکل وابستگی رازشت وغلط نمیدانستندوبشدت ضدغرب ودرتضادبانیروهای ملی بودند،نام ویادمصدق معیارشناخت وابستگان واستبدایان
3 -بخش دیگر،اصلاح طلبان ونسل جدیدباتوجه به خلقیات حضوردررژیم وعادت راحت طلبانه وکودکانه درپی کسب نتیجه هرچه زودتراندوهرنوع کمک ازبیگانه راامری عادی میدانند،استقلالی
4 -که به اینهامعرفی شده یک حکومت مستبد،دروغگو،متقلب غرب ستیز،سمبل مبارزین پیش ازانقلاب وفعالین پس انقلاب،تفاوت مزدبگیران دیروزباامروز،کسانیکه ملی هارالیبرال میخواندند
1 -دنباله بحث چراجنبش مصرفراگیرشدوانقلاب ایران نشد،چراایران درمنطقه منزوی است وچندان تاثیری ندارد؟تزمن درآوردی ولایت فقیه خمینی،نقش رهبریت هادرحرکتهاوجنبشهاوانقلابها
2 - نگاهی به چهارحرکت ورهبرهای آن،پیامبراسلام،شاه اسماعیل صفوی،مهاتماگاندی ونلسون ماندلا،مقایسه آنان باخمینی،نحوه برخورداین رهبران بادشمنان وجهان بینی آنان،انقلاب ایران
3 -ازمسالمت آمیزترین وکم هزینه ترین انقلابات بزرگ جهان که شعارش پیروزی مشت برشمشیریاگل برگلوله بود،چگونه این انقلاب صلح طلبانه که قراربودپیام آورمعنویت درجهان باشداین
4 -چنین خونبارشد،شخصیت فردی وجهان بینی خمینی دربوجودآمدن این شرایط نفرت وخون،جنبش سبزاخلاق مدار،مدارا گروتضاددرون این رژیم،مصدق نمادتجربه ملی برای حضورهمگان
1 -زندگی،ویژه گیها ومبارزات زنده یاددکتراحمدصدرحاج سیدجوادی از رهروان نهضت ملی وراه مصدق در80 سال،استواروپایداردربرابرتمامی ستمگران ،زیست درصداقت،پاکدامنی ودراستقلال وآزادی وعدالت باوری
2 -زندگی،ویژه گیها ومبارزات زنده یاددکتراحمدصدرحاج سیدجوادی از رهروان نهضت ملی وراه مصدق در80 سال،استواروپایداردربرابرتمامی ستمگران ،زیست درصداقت،پاکدامنی ودراستقلال وآزادی وعدالت باوری
1 - فرهنگ ستیزی،نوشته ها ومطالب وگفته هائی درباره بی فرهنگی وبی پایگی اندیشه مردم ایران، چرااینان اینهمه به هویت وفرهنگ ایران می تازند ویا آنرا دینی وعقب مانده معرفی میکنند؟
2 -  تحقیر ، تهمت وتوهین به ملت ایران ، چرا اینگونه تحریف های بی خردانه وبی پایه فرهنگی وتاریخی میکنند؟ چرا عده ای تاریخ وبویژه تاریخ معاصر راآنطورکه میخواهند بازگوئی کرده ومی نویسند
3 - وتمامی خیزشها ،قیامها وجانفشانیهای مردم ایران ،چون انقلاب مشروطه ، نهضت ملی وانقلاب سال 57 رانمی بینند یا نمیخواهند ببینند وآنرا به ارازل واوباش ولاتها چون شعبان بی مخ هانسبت میدهند؟
4 -  چرااینان  در طول تاریخ ایران یک نقطه روشن نمی بینند وبه تمام شخصیتهای پاک اندیش وخدمتگذارایران چون مصدق ناسزا میگویند؟خود زنی های مکررونگاه حقارت آمیز به مردم،
5 -  چرا آنان که ویژه گی های ملت ایران رادروغگو ئی وبد کرداری برمیشمارند خودتحریف تاریخ کرده وبیش ازهمه دروغ میگویند؟زیان اینگونه تبلیغات مخرب وفاسد درجامعه بویژه برجوانان ؟
1 - انتخابات ریاست جمهوری ایران وانتخاب حسن فریدون روحانی بعنوان رئیس جمهور ایران،چرا هم میهنان بطوروسیع درآن شرکت کردند، انتظارها وخواسته های آنان،آیاروحانی قادربه انجام آنهاست؟
2 - اوضاع داخلی ووضعیت وخیم امروزایران درمنطقه وجهان،درصد بالای آرای شرکت کنندگان درشهرهای مرزی کشورحامی کدامین پیام هابرای مااست ودر پاسخ چه جریانها وچگونه طرح هائی میباشد
3 - همه روزه ضعیف ترشدن پایگاه اجتماعی جناح تندرو،چوب حراج بردارائی های ملی،حضورمردم وآموزه ها،دومعضل بزرگ داخلی وخارجی واینکه آیا این مشگلات قابل حل است،کلید بازگشائی،و 2 نه
4 - همه روزه ضعیف ترشدن پایگاه اجتماعی جناح تندرو،چوب حراج بردارائی های ملی،حضورمردم وآموزه ها،دومعضل بزرگ داخلی وخارجی واینکه آیا این مشگلات قابل حل است،کلید بازگشائی، و2 نه
1- حوادث ورویدادهای خونباربلوچستان،درآنجا چه میگذردوچراچنین شده،آیا این اتفاقات تلخ ودرد بار توسط ویا به دستوربیگانگان است،درچه هنگامی بیگانگان وسرسپردگانشان امکان ایجاداختلال وتوطئه می یابند
2 - حاکمین بی لیاقت،دشمنان ملت وبخشی های خائن،زمینه سازهای فتنه هاو دخالتها،پیوندعمیق فرهنگی مردم بلوچستان بامردم سایرنقاط ایران،فقیرترین بخش فراموش شده ایران هم درنظام پیشین وهم باتغییراتی
3- درپس ازانقلاب،نقش قوی مذهب باتوجه به همسایگان،دکان امام زمانی،تحقیروتحمیل افکارخرافی،نقطه آغازاین وضعیت وگاهشمارآن،نقش استانداران وماموران دولتی،پیدایش جندالله،عملیات انتحاری طالبانی
4 -آخرین اطلاعیه  جندالله در تسویه حساب باایران وسوریه،نشانه های نقش سازمانهای اطلاعاتی آمریکا،عربستان،انگلیس واسرائیل،حملات جنایتکارانه اشرارمسلح شده وانتقام گیرهای وحشیانه کوررژیم بااعدامها
1 - دنباله بحث فرهنگ ستیزان،چه کسانی وباچگونه باوری باملت ایران وفرهنگ آن سرستیزدارند؟چرافیلم سیصد ساخته میشود وچه اهدافی درپی آن است؟تاثیراینگونه برخوردهای خصمانه وتبلیغات هدفمند
2 - دررسانه های بیگانه ساخته،ضایعات فاجعه باروتخریبهاوناکارائیهای اجتماعی،بنیان گذاری اولین امپراطوری درجهان بعنوان یک سیستم اجتماعی قدرتمند وتوانا،تقلیدازآن تابه امروزحتی دریونان قدیم
3 - تاثیراندیشه های ایرانی درایجادسیستمهای حکومتی جهان،عقل گرائی درغرب،عقل گرائی همراه با احساس درشرق،الگونمائی دمکراسی یونان  نه آتن! آنهم باتوجه به وضعیت زنان وحاکمیت برده داری آنجا
4 - تفاوت دودستاورد، یکی اندیشه های فلسفی برای نخبگان،دیگری اندیشه های اجتماعی فلسفی برای همگان ونقش آن درتحولات اجتماعی،بی ارتباطی دمکراسی امروز با دمکراسی که،ازآن دریونان یادمیکنند
5 - آیا دمکراسی فقط عامل رشد دراروپا بود ؟ چرا ملتی را وادار به حقیر بودن وناچیز بودن میکنند ،آیا این مردم دیگرباوربه  زیست دررشد وپیشرفت وگذاراز موانع وسدها ی درپیش رو را خواهند داشت؟
1-درباره دومقاله باعنوانهای مرگ دمکراسی باترفندهای دمکراتیک ونادرستی سرنگونی حکومتهای منتخب مردمی ازطریق تظاهرات خیابانی،آیا جمعیت جلوی دوربین نشانگروبیانگرخواستهای اکثریت مردم یک کشوراست یایک جوسازی،ایا اعتراضات خیابانی نادرست است؟
 2 - آیا مسائل فرهنگی روزمره است یانیازبه زمان دارند؟دستگاه های اطلاعات جمعی پدیده جدیدقرن،کنترل کامل خبری جهان بدست چهاریاپنج کمپانی بزرگ،صحنه سازی های عجیب وغریب ودروغ باپوشش آنچنانی برای فریب ودرکنترل احساسات مردمی که آنها را باوردارند
3 - امروزدیگرنیروهای نظامی تعیین کننده نیستند،جایگزینی آن ،دزدی وانحراف جنبش ها،خیزشهاوانقلابهای مردمی توسط قدرتهای چپاولگروعواملشان بااستفاده ازجنایتها وسرکوبهای رژیمهای مستبد ودیکتاتورحاکم براین کشورهادرمنطقه،دمکراسی واقعی وبحث حق اکثریت
4 - وضعیت شترگاوپلنگ حاکمیت ایران،شعاردخالتهای بشردوستانه مزدوران ووابستگان وناچیزهای تجزیه طلب،مقایسه جنبش آزادیخواهانه واستقلال طلبانه ملت ایران باشورش برنامه ریزی شد ه اوکراین نهایت بی خردی است،چرائی ناتوانائی دشمنان داخلی وخارجی درایران
5 - وضعیت شترگاوپلنگ حاکمیت ایران،شعاردخالتهای بشردوستانه مزدوران ووابستگان وناچیزهای تجزیه طلب،مقایسه جنبش آزادیخواهانه واستقلال طلبانه ملت ایران باشورش برنامه ریزی شد ه اوکراین نهایت بی خردی است،چرائی ناتوانائی دشمنان داخلی وخارجی درایران
1 -ردارزشهای تحمیلی باصطلاح برتربشری غرب دربخشهای شورشی منطقه وآفریقابا خشونت وخونریزی وجنایت، چراغرب دربرابر اینهمه کودک کشی وکشتارغیرنظامیان سکوت یاتوجیه میکند
2 -اسرائیل امروز نمادآدمکشی،قانون شکنی،زورگوئی ودروغ است،دربرابراین همه بیعدالتی ما شاهدچگونه رفتاروواکنشهائی ازطرف جناحهای متعصب میتوانیم باشیم،اخطارمسئولین سازمان ملل به
3 -اسرائیل درباره مدرسه ای درمرکزاین سازمان ونیمساعت قبل ازبمباران آن که این هفدهمین باراست،عوامفریبی وسفسطه های رسانه های غرب دربرابراین همه سبعیت،امروز فقط عوام اسیر آنند
4 -باتوجه به گسترش این چنین خشونتها وجنایتها آینده جهان چگونه می تواندباشد،چرابادیدن اینهمه قتل عام بیشرمانه همچنان بکارخویش ادامه میدهند،آیاسقوط خودرا نمی بینندیا که نمیخواهندببینند
1 - دنباله گفتگوی اسرائیل وتجاوزبی شرمانه،وچرائی وچگونگی  بوجودآمدن گروه های خشونت طلب اسلامی،چه عواملی باعث اینهمه نفرت وکینه میشود، نقش رسانه های یکسووزیرفرمان
2 - درراستای حفظ منافع اربابان وقدرتها،چراغرب غرق درتکبر وخودخواهی فکرمیکندباتوسل به وسایل ارتباط جمعی ونیروی نظامی هرچه راکه میخواهد میتواندبکند، فاکتورتحقیر وتجاوزآشکار،
3 - تحقیق خبرنگارونظامی سابق آمریکائی درباره درصد آگاهی  مردم افغانستان از واقعه 11 سپتامبر،حمله واعلام تدارک نظامی به عراق وسوریه بدون درنظرگرفتن حقوق بین الملل وحرمت آن
4-بعددیگرنگاه به داعش از منظررادیکالیسم اسلامی برآمده ازفقه وتاریخ آن،درکتابهای سنتی ومدارس دینی سنی وشیعه درباره این جنایات وخرافات چه میگویند،فتواهای مالیخولیائی مکارم شیرازی
5 - آنچه خمینی کرد وگفت،آنکه یک نفرراسرمیبردوحشی تراست یاآنکه باپرتاب بمب ازهواپیماصدهانفرراقتل عام میکند؟رابطه غده چرکین و فضای آلوده به دروغ وفسادغرب با لجن زار داعش
1 - در باره مقاله  چرخه خشونت،نقش غرب درعملیات تروریستی،نقش اسرائیل،نگاهی دیگر،غرب بازنده،امروزه چه عواملی باعث شده که بخشی هائی ازشیعه هاوسنی هادربرابرهم قراربگیرند
2 - وبه کشتارهم دست بزنند،این جنگها راچه سیاستها وجریانهائی بوجودآورده اند،فرق بین موجودات رقمی درشرق وانسانهادرغرب، خشونت اوباشی وحشیانه،زاده تجاوزوخشونت وبی اخلاقی
3 -عملکرد رسانه های غرب درپخش خبرهای دروغین وفریبنده ازمناطق مورد حمله،آنچه مردم تحت اشغال خودشاهدونظاره گرند،تحقیرها وتوهینها، چراغرب نمیتوانددرک کند که کجروی  میکند
4 -تفاوت بزرگ بین دفاع ازاسلام ویاهرایدئولوژی بابحث ایجادوتحمیق دشمن باوری ودشمن سازی،چون کمونیست درگذشته واسلام ستیزی امروز،چگونگی گرایش جوانان غرب به این جریانها
5 -چراگروه ها وافرادی که وابسته ومزدور نیستند نمی توانند این تفاوت ها راببینند،چراین جریانات تروریستی وخشونتبار پیش ازدخالتهای بشر دوستانه  وجود نداشتند،به چگونه جهانی بیاندیشیم
6 - چراگروه ها وافرادی که وابسته ومزدور نیستند نمی تواننداین تفاوتها راببینند،چراین جریانات تروریستی وخشونتبار پیش ازدخالتهای بشر دوستانه  وجود نداشتند،به چگونه جهانی بیاندیشیم
1-توافق هسته ای ایران باغرب یا کشورهای گروه 5+1 ،تبعات وپی آمدهای آن،برندگان وبازندگان آن درکوتاه ودرازمدت،مخالفین داخلی ومخالفین خارجی بویژه درراس آن اسرائیل وعربستان،علل مخالفت آنها،
2-،چرائی این همه دروغگوئی ودشمنی ومظلوم نمائی،ازچه وقتی  اسرائیل درغرب وبخصوص درآمریکا به شرایط امروزرسید،دردهه شصت دولت آمریکاتصویب کردکه صهیونیست برابراست بانژادپرستی
3-وچگونه شدکه دردهه 80 آنرا لغوکرد،قدرت اسرائیل ولابی آن درآمریکابجائی رسیده که رئیس جمهورهای آنجارادست می اندازد ومسخره میکندودرمجالسشان به نتانیاهوبیش ازرئیس جمهوراحترام میگذارند
4-عربستان نماد ارتجاع درجهان،مخالفین صلح درایران،دشمنان داخلی وخارجی جنگ طلب،دومشگل پیش رو،نقش حاکمیت دیکتاتوری ولایت فقیه درتشدید،ایجادشرایط وبازسازی طرح جنگ طلبان آتش افروز
5-وظیفه سنگینتراپوزیسیون راستین استقلال طلب آزادیخواه دراین دوره چگونه بایدباشد،بویژه دربرابراپوزیسیونهای قدرت طلب وقلابی وتجزیه خواه ساخته وپرداخته سازمانهای اطلاعاتی باکمک رسانه های
6-زنجیره ای شان چه ازنوع لوس آنجلسی ویابی بی سی وصدای آمریکا،وهمینطورتوجیه گران آنها،نقش ملت ایران دربوجودآمدن این شرایط وپیروزیشان بردوری ازفاجعه جنگ وکشتار،وبه خاک وخون کشی
1- نگاهی دیگرازدرون به داعش وچگونه ساختارباوری آنها،دهنیت تلقین شده،چراباتوجه به همگونی ظاهری باالقاعده درهمه جادرگیری دارندوبه روی هم اسلحه میکشند،وجوه مشترک وتفاوتهادرکجاست،
2-چراداعش جاذبه جذب نیروهای خارجی داردالقاعده ندارد،مسئله واصل خلافت،اطاعت واهمیت حفظ نظام،حدیثی درباره خلافت دائمی قریش،اصطلاح باغی اززمان حکومت خمینی باچه مفهومی مطرح شد
3-چراداعش جاذبه جذب نیروهای خارجی داردالقاعده ندارد،مسئله واصل خلافت،اطاعت واهمیت حفظ نظام،حدیثی درباره خلافت دائمی قریش،اصطلاح باغی اززمان حکومت خمینی باچه مفهومی مطرح شد
4-چراداعش جاذبه جذب نیروهای خارجی داردالقاعده ندارد،مسئله واصل خلافت،اطاعت واهمیت حفظ نظام،حدیثی درباره خلافت دائمی قریش،اصطلاح باغی اززمان حکومت خمینی باچه مفهومی مطرح شد
5-چراداعش جاذبه جذب نیروهای خارجی داردالقاعده ندارد،مسئله واصل خلافت،اطاعت واهمیت حفظ نظام،حدیثی درباره خلافت دائمی قریش،اصطلاح باغی اززمان حکومت خمینی باچه مفهومی مطرح شد
1 - چراوچگونه عواملی باعث شده که عربستان دست به چنین دیوانگیها  میزند،آیااینگونه شرارتهاآگاهانه است یاناآگاهانه،چه تفاوتی سلمان بادیگرشاهان پیشین عربستان ساخته لورنس انگلیسی دارد،
2 - دومسئله داخلی وخارجی که عربستان باآن روبرواست،سه عامل قدرت عربستان چه بوده وامروزچگونه است،تضا دایدئولوژی باسرسپردگی ووابستگی به غرب،درصدازدواج بین شیعه وسنی درعراق،
3 - بوجودآوردن جنگ بین شیعه وسنی،دستگیری دوانگلیسی دراین رابطه،چگونگه برخوردنیروهای نظامی انگلیس برای فرارآنها،به خطرافتادن امنیت غرب،احتیاج اروپابه نیروی جوان ومشگل تروریست
4 - ساخت ذهنیت وهویت افراطی همگانی درعربستان،نامحترم بودن عربستان ازنظرمردم غرب،تفاوت دیدگاه های مردمی درجهان نسبت به ایران وعربستان ازمنظرهنری ،اجتماعی ،فرهنگی و تاریخی
5 - وضعیت امروز تجاوزعربستان به یمن باتوجه به شعارهاوتوهم هائی که برای حمله به آنجاداشته اند،همینطوردرسوریه وائتلاف کذائی که تشکیل داده اند،عربستان تنهاراه  خودرادرچه روشی می بیند
6 - آیاآنهابرای بقاخودراهی غیرازایجادآشوب می شناسند،تاثیراین رخدادهادرشرایط ورویدادهای حکومتی ودولتی وداخلی امروزایران، انتخابات ریاست جمهوری درپیش روی آمریکاوسقوط غیرقابل باور
7 - شعارهای کاندیداهاوشباهتهای آن بامطالب فاشیستی داعشی ها،نکته مهمتردست زدن هاوتائیدکردنها،اسلام ستیزی واسلام هراسی،چرادونالدترامپ باسخنان سخیف درراس کاندیداهای جمهوری خواه است
8 - چراآمریکابه این مرزرسیده،شناخت وآشکارشدن دروغ هاودزدی ها وتضادها،ریزش بنیادی ساختاراعتمادی،آیانهادهاوارزشها درغرب نهادینه شده اند،؛اگرغرب مهارنشود،جهان اخلاقمندوراستین بشری
1 - مقاله شطرنچ انتخابات ، نه به مثلث جیم ، چرااکثریت مردم درایران مایل به شرکت درانتخابات باهمین حداقل های موجودهستند،تفاوت های آنها با خارج کشوری هاوچرا،نتایج بررسی ها در171 کشور
2 - درباره تحریمهای انتخاباتی،باصطلاح منافع ملی کوته بینانه وشعارهای محدودآن،تغییرشعار دادن تندروهای رژیم براثرفشارهای مردمی،آیارژیم مجبوربه تقلب خواهدشد یااقدام به برهم زدن بازی خواهدکرد
3 - تحریم یک عمل مثبت است یامنفی،بحثها وتحلیل هادررابطه بااین نمایش های انتخاباتی،چراخامنه ای درآغازخواستارانتخابات پرشورشد وسپس مجبورگردیدحرفهائی بزند که درتاریخ بی سابقه است
4 - چرااین ادای انتخابات بی رونق مجلس خبرگان دراین دوره مهم شده است،آیااین بارصحبت برسرجانشینی است،آیاممکن است فرزندجای پدررابگیرد،چه کسانی فرمان حضوریاعدم آن را رهبرانه میدهند
5 -  مفهوم دمکراسی وآزاداندیشی،نتایج شرکت یاعدم شرکت باتوجه به شرایط امروزایران ومنطقه وجهان،تحریم کنندگان غیرسرسپرده آیابرای پس ازتحریم برنامه هائی واقعی وبدورازخیالپردازی دارند
 6 -  مفهوم دمکراسی وآزاداندیشی،نتایج شرکت یاعدم شرکت باتوجه به شرایط امروزایران ومنطقه وجهان،تحریم کنندگان غیرسرسپرده آیابرای پس ازتحریم برنامه هائی واقعی وبدورازخیالپردازی دارند
شادباش نوروزی محمد برقعی