مصاحبه های سالهای 2010-2011

مصاحبه های سالهای -2008-2009

مصاحبه های سالهای 2006 -2007

مصاحبه های سالهای 2004-2005

 موضوع مصاحبه                                           لطفا جهت شنیدن مصاحبه ها روی موضوع مصاحبه کیلک کنید  

1 -تحریمهای بانک مرکزی وخریدنفت ایران،تاثیرآن براقتصادوشرایط کشور وهمینطوروضعیت معیشتی مردم،تاکجامیتواندادامه یابدواثرات مخربش چیست؟مسئله جنگ وپیشینه های اقتصادی سیاسی وایدئولوژیک  آن
2 -دوران ماچیست ومخالف ومعارض آن کیست؟تحول پاکس آمریکانا، یک کاسه شدن اقتصادجهانی وچیره گی دوران وبه دردچکنم چکنم دچارشدن قدرتهای بزرگ، مخالفان ومعارضان تغیر دورانی؟آمریکاتافته جدابافته
3 -اسرائیل ازبقایای استعمارپیشین وجنگ سرد،رژیم ولایت فقیه دربرزخ ودرغارهاودهلیزهای گذشته ،ومیگوید من درامروزجهان هستم،موافقان ومبارزین برای تغیردردوران کنونی،بهارعربی گورستان کفن دزدان قدیم
4 -درموردایران ومردمش جائیکه دودست جهان نوپنجه های خویش رابه آرامی میفشرد،استفاده ازدانش اتمی وهردانشی حق ملتهاست،ایجادمنطقه خالی ازبمب اتمی شامل اسرائیل هم بایدباشد،تحریم بانک مرکزی مردم
5 -ایران وبویژه طبقه کم درآمدرافقیرترمیکندودردرازمدت بزیان بخش نفت ودیگربخشهای بین المللی است،مسئله امپریالیسم ودیدگاه چپ سنتی درباره آن که تحول جهانی وگلوبالیزاسیون رانادیده میگیردوهمان تئوریهای
6 -قدیمی لنینی راعنوان میکند،چپ رادیکال به غلط ازامپریالیزم نوصحبت میکند،چراآمریکا باین اعمال جنون آمیزدست میزند؟حرکت ضدامپریالیستی احمدی نژادی، بهارعربی ازجنبش پویا وزنده مردم ایران یادگرفت
1 -آیاهدفهای توامان انقلاب مشروطه یعنی استقلال ازقدرتهای بیگانه ورهائی ازسلطه خودکامگان جباردورانش سپری شده ؟این روزهاعده ای فقط ازمبارزه بادیکتاتوری میگویند ومی نویسند،آیااستقلال دیگرمهم نیست؟
2 -مقاله کاظم علمداری دراینباره،اهداف این نویسندگان  وگویندگان ؟قیام مردمی سال 57وتدقیق آن باتحول جهانی وهمچنین درفرایندفعلی آشفتگی آن ومسائلی که ممکن است به جنگ منتهی شود،یک تیروسه نشان
3 -چرااستقلال ومبارزه علیه دیکتاتوری ازهم جدانیستند،همانطورکه درجنبش ملی کردن صنعت نفت نبودند،یک کاسه شدن جهان تضادبزرگی برای آمریکا،آمریکاخانه بزرگی راکه متعلق باونیست به آتش کشیده است،
4 -نفت شریان اقتصادایران وازاموال ملت،شرکت سهامی کردن آن یک عمل ارتجاعی است،شاه پولهای زیادی ازفروش نفت بدست آوردومالیات هم نگرفت ولی انقلاب هم واقع شدهمینطورقذافی پیش ازحمله آمریکاوناتو،
5 -چرااین جنگ ممکن است اتفاق بیفتد،دست اندرکاران ومرتجعان وطنی خارج کشورمثل مجاهدین که همکاری تنگاتنگ باسیاوموساددارندوهمینطورلیبرالهای کرواتی بی استخوان که میگوینداستقلال مسئله مهمی نیست
6 -عرفان قانعی فردمحقق جمهوری اسلامی بهمراه پرویزثابتی مقام امنیتی درصدای آمریکاازمصدق السلطنه شکنجه گرمیگویند،سرنگونی نظام ولایت فقیه تنهاحق ملت ایران است،وظیفه نیروهای مترقی درشر امروز
 شادباش نوروزی1391
 1 - مصاحبه هفته نامه مثلث درمردادماه سال 90 باشخصی که ادعاداردوخودرا سندپژوه وتاریخ نگارمعرفی میکند،خط بقائی ،بازهم دنباله همان خیمه شب بازیهای گذشته وتوریه ها وبول شت ها وضدونقیض گوئیها،
2-تلاشهای این فردبرای درلایه های ابهام قراردادن مبارزات ملی مصدق،اعتباردادن به سلطنت طلبها،طرفداران کاشانی وطن فروش وحزب چاقوکشان مظفربقائی شریک کودتای خائنانه 28 مردادوازطراحان ولی فقیه
3 - هدف اصلی این تبلیغات تنها وتنها برپایه ضدیت بامحبوبیت مصدق ودولت اودرتاریخ است، چرااینان باانواع واقسام دسیسه های کودکانه وباکمال وقاحت تاریخ راآنچنان که دلشان میخواهدتحریف میکنند؟
4 -توریه (بول شت)  پوشاندن وپنهان کاری حقیقت یا حقیقت رانهفتن وطوردیگری وانمودکردن، شصت ویکمین سالگردملی شدن نفت درایران بعنوان آئینه ای ازمجموعه چهره ها،حامیان مصدق ازیک طرف
5 -،دیگرطرف دست اندرکاران دربارفاسدپهلوی،ابوالقاسم کاشانی ویاران،مظفربقائی وحزب چاقوکشان، بیگانگان آمریکاوانگلیس، ودرنهایت حزب توده اینسرسپرده مرتجع شوروی ،کودتای 28 مرداد را
6 -  رانمیتوان بدون توجه به کودتاهای متعاقب  آن نظیرکودتای 1954 درگواتمالابررسی کرد،آیا ملی شدن صنعت نفت برای چنددلار بود یابازیافت ارزشهاوتوانائیها یک ملت، مصدق شرافتمندانه عمل کرد
1-بحران بزرگ امروزجهان وشباهتهای بسیارآن بابحران بزرگ سال 1929 که تاسال 1939 هم ادامه پیداکرد،سیاستهای نئولیبرالیزم گذشته وپولاریزاسیون طبقاتی عمیق دامن زن به آن،گزارشی ازدعوت دولت آرژانتین،سفربهمراه اساتید
2-دیگر ازجهان به آنجا برای شرکت درکنفرانس اقتصادی،پیشنهاد ملی کردن نفت توسط ایشان،ملی شدن نفت درآرژانتین،دراروپاوامریکامسئله برسرسیاستهای تعدیل است،درآرژانتین چنین نبودوسیاست برخوردبا بحران وایجادرشدمتناسب
3-ملی کردن نفت درآرژانتین مغایرجهانی شدن سرمایه دربخش نفت نیست،کارخانم کرشنرکاری رفرمیستی وبجابود،ملی کردن نفت درزمان مصدق یک کارانقلابی دردوران امپریالیسم بود،کاری بودکارستان برخلاف حرکت رودخانه خروشان
4-نفت بین المللی که با ضرب وشتم سیاست خارجی پاکس آمریکانا روبروشد،تفاوت این ملی کردنها ی نفت ،دودیدازبررسی جهان ودرمقابل یکدیگر،دیدگاه مارکس وجهانشمول تئوری ارزش دربخش نفت درقرن بیست ویکم،دیگردیدگاه
5- معروف به چپ سنتی که بطوردائم امپریالیزم امپریالیزم میکند،پایان این دوران وویژهگیهای دوران جدید،اینکه این سقوط  ظرف امروز وفرداپایان نمی یابدوامپریالیست درحال سقوط بس خطرناکتروفاجعه بارترازدرحال رشد است
1 - 16آذرروزتاریخی ،روزشهادت وبخاک وخون کشیده شدن 3 دانشجودرصحن دانشگاه وبهنگام سفرنیکسون معاون رئیس جمهورآمریکابه ایران،چندماهی پس ازکودتای ننگین وخائنانه انگلیسی آمریکائی 28 مرداد
2-توسط شاه ودربار،کاشانی واوباش ومدرک داران مزدورووابسته وتداومشان تا امروزهمچون بقائی هاومکی ها،آیت ها ومیرفطروس ها تا بیسواد پرادعای بورسیه شاهنشاهی وحامی احمدی نژادبانام فیروز مجتهدزاده
3-نقش دانش وبینش درجنبشها،وظیفه امروزدانشجویان باتوجه به شرایط ویژه ایران،اوضاع امروزچه پیامی ازجهانی شدن دارد؟باصطلاح اپوزیسیون سرگردان وسردرگم،سکولارهای سبز،سبزهای شریک حکومت
4 - سلطنت طلبان وعوامل چرکین رژیم پیشین تامدعیان تجزیه ایران بانام کردها،ترکها،عربها وبلوچها،مواضع چپ نمایان وبریدگان، ومجاهدین دراین آش شله قلمکار،رضا پهلوی چه میگوید وچه میخواهد،چاکران و
5-مزدوران ادباردم دست،آمریکای قدرقدرت نظامی ازخانی افتاده،آیا حمله اسرائیل به غزه جنگ بودیا کشتاریکطرفه وحشیانه مردمان بی دفاع؟آیامردم اسرائیل حامی اینگونه جنایتهایند؟پشتیبانی دولت مستاصل اوباما
6 - قطبی شدن مبارزات خودانگیخته مردمی،اجلاسیه مجمع عمومی سازمان ملل بابه رسمیت شناختن فلسطین بعنوان یک کشورناظربی طرف بااکثریت آرای ملل جهان،آرامخالف وممتنع،این مجموع آرا بماچه میگویند؟
1 - پاسخ به این پرسشها،که آیا ملت ایران میباید انقلاب میکردیا این انقلاب اجتناب پذیر بود،وچراانقلابی باانهمه شکوه علیه شاهی کودتاچی و خائن وستمگربه چنین روزگاران برزخی،پرازتاریکی وخواری تبدیل شده
2 - ریشه های سیاسی،اقتصادی وایدئولوژیک قیام،همینطورزمینه های سیاسی اقتصادی وفروپاشی پاکس آمریکانا ،همزمانی آن بافروپاشی رژیم کودتائی شاه،شکست آمریکادرویتنام،بی اعتباری دکترین نیکسون
3 - پایان یک دوره وآغاز یک دوره برزخ،تحول ارضی،انقلاب باصطلاح سفیدو پولاریزاسیون طبقاتی میان شهرو روستا،نقش ذخیره نیروی کار برتعویض چهره اقتصادی طبقاتی،پیونداقتصاد ایران باپاکس آمریکانا
4 - قیام 15 خردادوآشکاری چهره ضدمشروطه خمینی،دودیدگاه درمورد اصلاحات ارضی ودرهم فشردگی رژیم شاه،تبدیل ساواک به تنهاحزب سیاسی ایران،نقش مبارزات مسلحانه،دلیل عدم اعتنامصدق به سخنان خمینی
5 - نقش درآمدنفت،نقش آمریکادرکنفرانس گوادالوپ وتوافق برسرچراغ سبزدادن به خمینی وااطرافیانش،چرا این سازش شد وهدف ازانتخاب این گروه تندروی مذهبی زمخت مرتجع به رهبری خمینی چه بود؟دوعامل
6 -تثبیت کننده این حکومت،جایگزینی استبداد ولایت فقیه به جای رژیم دیکتاتوری کودتائی شاه،چرادرآن مقطع تاریخی راه حل دیگری نبود؟اعتلای قبلی به زعم رضاپهلوی،دوران  فاشیستی رستاخیزی ساواکی است؟
شادباشها وتبریکات نوروزی  1392
1 - پاسخ به این پرسشها،که برخی دردرون وبرون مرزهدفمنداینطورمطرح میکنندکه مصدق زیاده طلب بودوهمصبرنکرد،ویا برخی دیگراینگونه ابراز میکنندکه اگراو بامتانت عمل کرده بود کارها به انجام می رسید
2 - پاکس آمریکانادرچه چارچوبی بودواین کودتای خفت بارشاه ودربار،کاشانی واوباش به دستوانگلیس وآمریکاچگونه ودرکجای آن جامیگیرد،روشهای طرح پرسش وپاسخ،علمی وتاریخی،تلویحی وسیاسی،پرسش
3 -به مثابه نعل وارونه زدن ومنحرف کردن ذهن،هدفهای توامان مشروطه،مسئله استعماروخودکامگی،عقب گردایران باکودتای ننگین رضاخان وسیدضیابفرمان انگلیسها،ملی کردن نفت درراستای اهداف مشروطه
4 - الغا کاپیتالاسیون وبازگشت به قانون اساسی،افول امپراطوری انگلیس وعروج نظام پس ازجنگ پاکس آمریکانا،اعمال 3 مهار جهانشمول توسط آمریکا،الف- مهارشوروی ب- مهارمبارزات ملی وضدامپریالیست
5 - پ -مهارمبارزات دمکراتیک وکارگری درآمریکا،چه کسانی ازبازنگری تاریخهای تحریف وسانسورشده وحشت دارندواینهمه می ترسند؟خط قرمز چگونه افرادی وباچه بینشی کودتای خائنانه 28 مرداداست وچرا؟
6 -ملی کردن نفت یک اشتباه یا ضرورتی جهانشمول تاریخی،درطولانی مدت مصدق برنده مبارزه ودومطلقی راکه اوشکست،آیا مسئله استقلال دراین زمان وبااین جهانی شدن بیهوده است یابیش ازهرزمان بایسته؟
1 -مصدق که بود،چگونه می اندیشید وچه کردکه تمامی ستمگران،زورگویان وغارتگران داخلی وخارجی  باهمه عوامل ومزدورانشان دریک مورد مشترکند وآنهم دشمنی و حذف مصدق،حتی اگررودرروی هم باشند،
2 - نکته مهم نوشته ها وگفته ها ی قلم بمزدان وگویندگانشان درتحریف تاریخ ،دروغ ، توهین وتهمت آنچنان شبیه است که گوئی  ازقلمی وحنجره ای یگانه برآمده است،این پدیده چه بود وچه گفته اند
3 - گزافه های چپ گرایان یک بعدی،یاوه های راستگرایان سلطنتی طالبان پهلوی وعکس برگردان های آن،مصدق ستیزهای جمهوری اسلامی ولایت فقیه،اهداف توامان جنبش مشروطه،پدیده مصدق وجنبش ملی
4 - انتقادازمصدق ومسئله طبقاتی ، بحث  پنجاه  پنجاه   و مضحکه پنجاه پنجاه ، درچارچوب حرکت بین المللی مصدق یک رهبر بزرگ جهانی ، ملی کردن نفت یک کاربزرگ وازآن بزرگترتاثیرات مهم آن درجهان
5 - مصدق یک پدیده نه فقط ایرانی ومنطقه ای که جهانی ،بهمین دلیل باهیچ انگی نمیتوان اورا تخریب کردیا زدود ،جایگاه مصدق درتاریخ وجای دشمنانش،این پدیده یک سنگ قبر درزادگاهش ندارد،ننگشان باد
6 - مصدق یک پدیده نه فقط ایرانی ومنطقه ای که جهانی ،بهمین دلیل باهیچ انگی نمیتوان اورا تخریب کردیا زدود ،جایگاه مصدق درتاریخ وجای دشمنانش،این پدیده یک سنگ قبر درزادگاهش ندارد،ننگشان باد
1 - شصتمین سالگردکودتای خائنانه آمریکائی انگلیسی،شاه ودربار،علمای فاسدکاشانی وبهبهانی ،مزدورانی چون مظفربقائی ومکی واوباش،نگاهی به پیشینه ملی کردن نفت ،زنجیره کودتاها،ازکودتای محمدعلیشاه
2 - تاکودتای انگلیسی،رضاخان سیدضیا،قراردادننگین 1919 وثوق الدوله،تخت سلطنت انگلیسی ساخته خانواده پهلوی،امضا قراردادنفت 1312،نقش امپراطوری انگلیس وروسیه تزاری پیش ازجنگ دوم جهانی،
3 -اشغال ایران توسط نیروهای انگلیس،شوروی وآمریکا،ایران پل پیروزی!،تمام شدن تاریخ مصرف رضاشاه وتوافق بر جابه جائی بافرزندش محمدرضا،پس آمدهای جنگ جهانی دوم،قحطی،نابسامانی،پیدایش گریزگاه
4 - برای تنفس سیاسی،گردهمائی،اندیشه گری وزشت شماری استبدادواستعمار،انتصاب جناب اشرف قوام السلطنه به نخست وزیری وانتخاب دووزیرازحزب توده درکابینه، نفت شمال واستخراج از5 استان شمالی
5 - موازنه مثبت درمقابل موازنه منفی،مسئله نفت وچگونگی لایحه الحاقی گاس گلشائیان،مضحکه 50/50 وتاریخ آن ومسئله 50/50،آمریکادرایران چه میخواست وچراآنها نیزخواهان سرنگونی دولت مصدق بودند،
6 -وآیابواقع  آمریکا مایل به حل معضل انگلیس علیه ایران بود؟ملی کردن درمقابل نفت کنترل شده استعماری،سیستم جهانی پس ازجنگ پاکس آمریکانا وبندتاف سیاست خارجی آمریکابه کارتلهای عظیم نفتی در جهان
7 -نفت علت اصلی کودتا ،آیااین کودتا اجتناب ناپذیربود؟جنگ سردبعنوان کاتالیزر،جبهه ملی وحزب توده بعنوان دو ارگان نیرومند سیاسی ،سر بزنگاهای تاریخی وموضع گیریها درمقابل باصطلاح انقلاب سفید،
8 - 15 خرداد ویا انقلاب سال57،زمزمه ملی کردن نفت رامصدق آغازکرد،او یک استثناتاریخی که بااندک یاران چون دکترحسین فاطمی درتاریخ  جاودان شدند،آنان پدیده ای در ایران وگوشه ای ازتاریخ جهان اند
1 - بمناسبت 16 آذرروزدانشجو،تبلورتابناک جنبش مشروطه درپس آمدکودتای ننگین آمریکائی،انگلیسی،شاه ودربار،کاشانی واوباش،پیشینه تاریخی این روزفرخنده، پژواک جنبش مشروطه درگرماگرم ملی کردن نفت
2 - نفت و مهار استقلال وآزادی ایران،شکل گیری قدرت درفرایندجهان پس ازجنگ دوم،مصدق استثنابزرگ بایاران کم،نهادهای دانشجوئی درایران تاتشخیص نهادهای واقعی وقلابی دست ساز در جمهوری اسلامی،
3 - تبدیل دانشگاه به نه دانشگاه وتبدیل زندان به دانشگاه،کنفدراسیون جهانی دانشجویان ونقش آن دررابطه تنگاتنگ بامبارزات دانشجوئی وحرکتهای مردم ایران، 16 آذرنشان زنده وتبلورارزنده جنبش ناکام مشروطه
4- تبدیل دانشگاه به نه دانشگاه وتبدیل زندان به دانشگاه،کنفدراسیون جهانی دانشجویان ونقش آن دررابطه تنگاتنگ بامبارزات دانشجوئی وحرکتهای مردم ایران، 16 آذرنشان زنده وتبلورارزنده جنبش ناکام مشروطه
5 - تبدیل دانشگاه به نه دانشگاه وتبدیل زندان به دانشگاه،کنفدراسیون جهانی دانشجویان ونقش آن دررابطه تنگاتنگ بامبارزات دانشجوئی وحرکتهای مردم ایران، 16 آذرنشان زنده وتبلورارزنده جنبش ناکام مشروطه
6 - تبدیل دانشگاه به نه دانشگاه وتبدیل زندان به دانشگاه،کنفدراسیون جهانی دانشجویان ونقش آن دررابطه تنگاتنگ بامبارزات دانشجوئی وحرکتهای مردم ایران، 16 آذرنشان زنده وتبلورارزنده جنبش ناکام مشروطه
1 - اسفند،ماه پرماجراوپرازفراز ونشیب،کودتای سوم اسفند،9 اسفند طرح قتل مصدق باهمکاری شاه وکاشانی،14 اسفند سالروزدرگذشت مصدق درتبعیدگاه احمدآبادکه همچنان ادامه دارد،22اسفندروزبازداشت دکترحسین فاطمی وزیرامورخارجه دولت ملی وچندماه قبل ازتیرباران او
2 - 29 اسفند سالروزپرافتخارملی شدن صنعت نفت ایران،برای درک درست امروز،می بایدازگذشته وحداقل ازجنبش مشروطه باتوجه به رهنمودهاوراهکارهای تاریخ تحلیلی به آن نگریست،بعدازآن چه میشود؟هدف های توامان جنبش مشروطه،کودتای خائنانه سوم اسفند 1299
3 - رضاخان سیدضیا وبه دستور انگلیس ها،چارچوب وسرچشمه واینکه این کودتا ازکجا می آید؟قرارداد 1907،قرارداد دارسی، دخالت انگلیس درقراردادنفت ایران وانگلیس،جنگ جهانی اول وپیروزی انگلیس با نفت ایران،جریان وثوق الدوله وآرمیتاژ،قرارداد کذائی 1312 و
4 - پرتاب کردن قرارداد دارسی به داخل بخاری توسط رضاشاه،قرارداد گس گلشائیان،بدهی های نداده واضافه کردن ناچیزی به قیمت نفت،نقش مصدق دراین دوران،پذیرش نخست وزیری،ملی کردن صنعت نفت ایران،مقاومتها وایستادگیهادربرابر دشمنان وکودتای ننگین 28 مرداد
5 - تاریخ نگاری به سبک طالبان پهلوی وآخوندیزم،پروش یافته گان مکتبهای شیخ وشاه دردرون وبرون مرزودررسانه های ساخته وپرداخته بیگانگان ومستبدان،باشرکت کنندگان شاه تراش وبازی گردانان وخیمه شب بازی سازانی چون فروزنده ها وباشعارکذب جمهوری خواه
6 -ومیلانی هاوغیرو،همینطورمسافران تهران لندن همچون مجتهدزاده هاوتفرشی ها،ونادرست زشت بیانی بانام صادق زیباکلام،ودیگربی مایه هائی مثل محمدقوچانی اصلاح طلبان دولتی که داریوش آشوری روشنفکرروزنامه نگارش نامیده،همه دست دردست هم وهمسوبا ناسزاو
7 -نیرنگ،تهمت ویاوه ودروغ برای رضایت اربابان برمصدق میتازند،اینان چرا بوجودمی آیندودرجهت تامین منافع کدامین جریانهایند،جاسازی وبزک رژیمهای عقب مانده منفورضدایرانی وضدبشری،،پوپولیست کیست وبه چه مفهوم است؟چه کسانی ازجهل وبی دانشی مردم با
8- ریا وعوام فریبی استفاده میکنند،چه کسانی همه کوششان درراه آگاهی است،خمینی متحجرهرچه غرب آرزوداشت کرد،باکوچک کردن و تخریب مصدق گندابهای متعفن اصلاح نمیشوند،یکقرن مبارزه درپس 14 اسفند،مصدق کاری کردکارستان،خلیل ملکی عظمت آنرامیدانست
9 - مصدق آئینه واسطوره صدسال مبارزه مردم ایران،پدیده ای که اثرحرکت اودرمجموعه حرکتهای جهانی،درراستای دستیابی وحفظ منابع ومعادن ملتها،راهکارهای سیاسی ،تاثیربسزای آن درحقوق بشر،چرارژیمهای واپسگروغارتگران ازشبح واستخوان های پوسیده اومیترسند
1 - زادروز دکترمحمد مصدق،چرابازپرداخت وبازبینی رخدادهای راستین تاریخی واجتماعی درشرایط آشفته ،پرتلاطم وخشونت بارامروزجهان بسیارضروری است وبه خصوص برای مردم کشورمان
2 -برخوردروش شناختی به تحول صدساله وبویژه پدیده مصدق،مسئله عینیت زمان وذهنیت فردی واجتماعی،تاریخ جستجودرروزشمارتقویم نیست بلکه عینیت دارد،نقش فردوانسانهابطورهمگانی لازم
3 -اماکافی بودن آن به چارچوب عینی زمان بستگی دارد،چنانکه مردمان خودتاریخ خودرامیسازنداما بدانگونه نمی سازندکه مطابق میلشان است،خواستن ازجمله واجبات امابه تنهائی توانستن نیست
4 -فرق بین تاریخ واقعی وتاریخ وارونه وساختگی،چرادست اندرکاران ونوکران استعماروارتجاع همیشه تاریخ راتحریف میکنند،تجاروخودفروختگان سیاسی،برادران خودفروش وثوق الدوله و
5 -وهمانندی انهابابرادران رشیدیان،چرابایدبرای شناخت تاریخ معاصرازجنبش مشروطه وهدفهای توامان آن شروع کنیم،تضادپاکس آمریکانا بادمکراسی ورهائی بی قید وشرط، ازاستعمارکهن
6 -اهمیت پدیده مصدق وجایگاه تاریخی آن درفرایند تحول کیفی جهان،تزلزل آمریکای فروریخته درسیاست خارجی،چرارژیم ولی فقیه ازنام مصدق میترسد،مصدق بین مرگ وزندگی زندگی راانتخاب کرد
7 -اهمیت پدیده مصدق وجایگاه تاریخی آن درفرایند تحول کیفی جهان،تزلزل آمریکای فروریخته درسیاست خارجی،چرارژیم ولی فقیه ازنام مصدق میترسد،مصدق بین مرگ وزندگی زندگی راانتخاب کرد
8 -اهمیت پدیده مصدق وجایگاه تاریخی آن درفرایند تحول کیفی جهان،تزلزل آمریکای فروریخته درسیاست خارجی،چرارژیم ولی فقیه ازنام مصدق میترسد،مصدق بین مرگ وزندگی زندگی راانتخاب کرد
1 - قمرملوک وزیری.همزادمشروطه.یگانه وبی همتای هنرواخلاق.نگاهی کوتاه به زندگی پرازفرازونشیب خنیاگردوران آزادی و قمری.چندسال پیش ازکشف حجاب اجباری رضاشاهی بر صحنه کنسرت
2 - میرود ووصیتنامه مینویسد. چرااین همه ستم.سبک.طنین صدا.ملاحت خاص وقدرت.حساسیت گوش وتحریرها.اخلاقمندومتعهدبه مردم وبخشش هرآنچه داشت.سروده امشب قمراینجاست ازشهریار
3 - قمرملوک وزیری.همزادمشروطه.یگانه وبی همتای هنرواخلاق.نگاهی کوتاه به زندگی پرازفرازونشیب خنیاگردوران آزادی و قمری.چندسال پیش ازکشف حجاب اجباری رضاشاهی بر صحنه کنسرت
4 - میرود ووصیتنامه مینویسد. چرااین همه ستم.سبک.طنین صدا.ملاحت خاص وقدرت.حساسیت گوش وتحریرها.اخلاقمندومتعهدبه مردم وبخشش هرآنچه داشت.سروده امشب قمراینجاست ازشهریار
5 - قمرملوک وزیری.همزادمشروطه.یگانه وبی همتای هنرواخلاق.نگاهی کوتاه به زندگی پرازفرازونشیب خنیاگردوران آزادی و قمری.چندسال پیش ازکشف حجاب اجباری رضاشاهی بر صحنه کنسرت
6 - میرود ووصیتنامه مینویسد. چرااین همه ستم.سبک.طنین صدا.ملاحت خاص وقدرت.حساسیت گوش وتحریرها.اخلاقمندومتعهدبه مردم وبخشش هرآنچه داشت.سروده امشب قمراینجاست ازشهریار
1 - چرابیکباره قیمت نفت درمدت چندماه به حدودنصف بهای آن سقوط کرد،چه عوامل وشرایطی درآن نقش دارند،این اظهارنظرها وتحلیلهاکه آمریکا وبادستورآنها،عربستان وبرخی کشورهای نفتی
2 - افزون تولید نموده تاروسیه راتنبیه کرده ودر جای خودبنشانندتاچه اندازه درست است، قیمت گذاری نفت وتاثیرعرضه وتقاضادرکوتاه مدت ودردراز مدت،5 دلیل دررابطه باپائین افتادن قیمت نفت
3 - 7 نظریه درباره قیت گذاری انواع انرژی ،فروپاشی کارتل دربخش نفت وعوامل این فروپاشی،اوپک چیست ووضعیت امروزآن، تئوری نادرست تعادل عمومی که امروز هیچگونه نمیتواندحرکت
4 -  سرمایه داری راآنالیزکند،مرکزثقل،رابطه قیمت وازرش،چرادرلحظه سقوط آزاد نمیشود،تاثیرات ونتایج پائین آمدن بهای نفت دروضعیت کشورهائی همچون روسیه، ونزوئلا ،ایران وکشورهائی
5 - که اقتصادشان متکی به تولید نفت است،خطرتعطیلی ومتوقف شدن استخراج نفت و تولیدانرژی شرکت ها ،حتی درکشورهائی چون خود آمریکا که باهزینه های بالا اینگونه  عملیات انجام میدهند
6 - که اقتصادشان متکی به تولید نفت است،خطرتعطیلی ومتوقف شدن استخراج نفت و تولیدانرژی شرکت ها ،حتی درکشورهائی چون خود آمریکا که باهزینه های بالا اینگونه  عملیات انجام میدهند
7 - که اقتصادشان متکی به تولید نفت است،خطرتعطیلی ومتوقف شدن استخراج نفت و تولیدانرژی شرکت ها ،حتی درکشورهائی چون خود آمریکا که باهزینه های بالا اینگونه  عملیات انجام میدهند
1 -  کنفرانس کالچ کلرمونت جنوب کالیفرنیا با تیتر ،بسوی تمدنی هماهنگ بامحیط زیست ،سخنرانی دربخشی ازموضوع صلح باعدالت درجهان وچگونگی آن درمناطق حساس جهان
2-  بویژه ایران،رابطه ایران وآمریکا،دخالتهای آنهادرایران ودردورانهای مشخص ،درنهایت تله ودام ونتایج حاصله ازآن، آیاهیاهوهای بحران هسته ای وایران اتمی واقعیت دارد  یا
3 - فقط یک بهانه است؟ چرائی وچگونگی تداوم وماندگاری دشمنیها وخصومتهاولاینحل بودنشان،یادآوری وبزرگداشت هواردباسکرویل که جان خودرادرانقلاب مشروطه
4 - ودرتبریزودرکنارستارخان برای آزادی ایران فداکرد،چرابایک گل بهارنمیشود،گناه اولیه وخطای آمریکادرایران باکودتای 28 مرداد برعلیه دولت ملی ومنتخب مردمی،
5 -  این گناه اولیه همچنان درایران ودیگرکشورها تکرارشد،ازدیگرآنها  حمایت ازخمینی ویاران درسال 57  ودرراستای کشتارونابودی آزادی خواهان واستقلال طلبان عدالتخواه
6 - وتبدیل انقلاب به ضدانقلاب ، آیا آمریکا میتواند بااینهمه ستم وفاجعه ای که برملت ایران تحمیل کرده و مسیرتاریخشان را تغییرداده ،اندکی راجبران نموده ویااز درد ها بکاهد
1 - قمرملوک وزیری.همزادمشروطه.یگانه وبی همتای هنرواخلاق.نگاهی کوتاه به زندگی پرازفرازونشیب خنیاگردوران آزادی و قمری.چندسال پیش ازکشف حجاب اجباری رضاشاهی بر صحنه کنسرت
2 - میرود ووصیتنامه مینویسد. چرااین همه ستم.سبک.طنین صدا.ملاحت خاص وقدرت.حساسیت گوش وتحریرها.اخلاقمندومتعهدبه مردم وبخشش هرآنچه داشت.سروده امشب قمراینجاست ازشهریار
3 - قمرملوک وزیری.همزادمشروطه.یگانه وبی همتای هنرواخلاق.نگاهی کوتاه به زندگی پرازفرازونشیب خنیاگردوران آزادی و قمری.چندسال پیش ازکشف حجاب اجباری رضاشاهی بر صحنه کنسرت
4 - میرود ووصیتنامه مینویسد. چرااین همه ستم.سبک.طنین صدا.ملاحت خاص وقدرت.حساسیت گوش وتحریرها.اخلاقمندومتعهدبه مردم وبخشش هرآنچه داشت.سروده امشب قمراینجاست ازشهریار
5 - قمرملوک وزیری.همزادمشروطه.یگانه وبی همتای هنرواخلاق.نگاهی کوتاه به زندگی پرازفرازونشیب خنیاگردوران آزادی و قمری.چندسال پیش ازکشف حجاب اجباری رضاشاهی بر صحنه کنسرت
6 - میرود ووصیتنامه مینویسد. چرااین همه ستم.سبک.طنین صدا.ملاحت خاص وقدرت.حساسیت گوش وتحریرها.اخلاقمندومتعهدبه مردم وبخشش هرآنچه داشت.سروده امشب قمراینجاست ازشهریار
1 - سخنرانی دراتحادچپ ایرانیان واشنگتن باعنوان تغییردرموازنه ی قدرت درجهان وخاورمیانه،بحث ارگانیک قدرت درچارچوب روابط اجتماعی سیاسی اقتصادی،مسائل مربوطه به ظهورداعش
2 - سخنرانی دراتحادچپ ایرانیان واشنگتن باعنوان تغییردرموازنه ی قدرت درجهان وخاورمیانه،بحث ارگانیک قدرت درچارچوب روابط اجتماعی سیاسی اقتصادی،مسائل مربوطه به ظهورداعش
3 - سخنرانی دراتحادچپ ایرانیان واشنگتن باعنوان تغییردرموازنه ی قدرت درجهان وخاورمیانه،بحث ارگانیک قدرت درچارچوب روابط اجتماعی سیاسی اقتصادی،مسائل مربوطه به ظهورداعش
4 - سخنرانی دراتحادچپ ایرانیان واشنگتن باعنوان تغییردرموازنه ی قدرت درجهان وخاورمیانه،بحث ارگانیک قدرت درچارچوب روابط اجتماعی سیاسی اقتصادی،مسائل مربوطه به ظهورداعش
زمزم سرود برای محمد رضا شجریان
1 -بمناسبت سالگشت کودتای ننگین وخفت بارآمریکائی انگلیسی 28 مرداد 1332،توسط شاه وکاشانی،اجامرواوباش ومدرک داران خودفروش،ملی کردن نفت:مبانی علم اقتصادوپاسخ به نوخاستگان بازارزده جمهوری اسلامی
 2 -بخش اول:فرایندتولید،عرصه ی مبادله،پدیده ی مالکیت واشکال آن درسرمایه داری،مفاهیم دولت،رقابت درسرمایه داری،تراکم وتمرکز،سرمایه نه بمعنای شی بل رابطه ای ارگانیک درروندانباشت،سود،رانت یااجاره(تفاضلی)
 3 - وانتقادازجوجه لیبرال های کم سوادوپرمدعای وطنی درجناح "اصلاح طلب"جمهوری اسلامی- بخش 2:مقوله انحصاروفرایندفرپاشی آن،از کارتل نفت تا جهانی شدن و رقابت جهانشمول آن در عرصه ی جهان امروز؛
4 -مفهوم ملی کردن در سرمایه داری؛"دولتی کردن نفت"یک عبارت من درآوردی و ابلهانه؛ دلایل ملی کردن وعدم تعارض آن با رقابت در سرمایه داری؛ عدم تعارض رانت (یا اجاره تفاضلی) نفت با سود رقابتی و گلوبالیزاسیون
 5 -نفت در جهان امروز؛برای مثال، ذخایر زیرزمینی نفت در حیطه ی مالکیت جمعی در آمریکا (یعنی خداوند خصوصی سازی توسط دولت به شرکت های خصوصی جهت یافتن و واستخراج برای مدتی محدود اجاره داده می شود،
6 -واین عملکرد (جز گروه هایی کوچک راستگرایان افراطی وفناتیک، نظیر "تی پارتی") بسیارعادی تلقی می شود،بخش سوم: کاریکاتورهای ضد مصدق و مخالفان ملی کردن نفت توسط او وارائه کنندگان"تزهای قالیچه ای"
7 -در جمهوری اسلامی،موسی غنی نژاد کیست و چه می گوید؟او از جنبش مشروطه و هدف های توأمان آن چه می داند؟ ازمبانی علم اقتصاد چه خوانده و چه می گوید؟ازرقابت وانباشت در سرمایه داری مدرن چه می شناسد؟
8 -چرا غنی نژاد های فناتیک در جمهوری اسلامی امروزه با ایدئولوژی نئولیبرالیسم به میدان آمده اند؟ مصدق چه هیزم تری به پدران شاه پرست،ویاران کودتا نظیر کاشانی و بهبهانی، فروخته بود؟آیا بذل و بخشش (شاهانه)
9 -موسی غنی نژاد در رابطه با واگذاری ذخایر زیرزمینی نفت در ایران (یعنی نه تنها دار وندارمردم در حال حاضر بل دارایی نسل های آینده به اشخاص وافراد (بخش خصوصی) که نیز درحیطه ی حق مالکیت خصوصی میتواند
10-به هر فرد "سرمایه گذار" خارجی نیز واگذار شود،بجز وطن فروشی وقیحانه و ربودن مال مردم آن هم در روز روشن معنی دیگری دارد؟ قضاوت کنید: آیا اعمال کارتل بین المللی نفت (کنسرسیوم) در زمان گذشته نسبت به
11 -پیشنهادات ونظریات این دلقک پاریس رفته و مدرک قالیچه ای اقتصاد گرفته،با شرف تر نیست؟بخش چهارم: غنی نژاد و احمدی نژاد دو روی سکه ی جمهوری اسلامی: اما، در رابطه بامقوله ی نفت، زیان غنی نژاد ازضرر
12 - احمدی نژاد به مراتب بیشتر است،زیرا احمدی نژاد و اعوان و انصاراو درآمد اکنون مردم را چاپیدند، اما غنی نژاد نه تنها برای چپاول این نسل برنامه دارد،بلکه چشم طمع به ذخایرمتعلق به نسل های بعد ی هم دوخته است
 
 
 
 
زمان پخش
Jan29,2012
Jan29,2012
Jan29,2012
Jan29,2012
Jan29,2012
Jan29,2012
Feb25,2012
Feb25,2012
Feb25,2012
Feb25,2012
Feb25,2012
Feb25,2012
Mar19,2012
Mar29,2012
Mar29,2012
Mar29,2012
Mar29,2012
Mar29,2012
Mar29,2012
May26,2012
May26,2012
May26,2012
May26,2012
May26,2012
Dec07,2012
Dec07,2012
Dec07,2012
Dec07,2012
Dec07,2012
Dec07,2012
Feb08,2013
Feb08,2013
Feb08,2013
Feb08,2013
Feb08,2013
Feb08,2013
Mar20,2013
Mar29,2013
Mar29,2013
Mar29,2013
Mar29,2013
Mar29,2013
Mar29,2013
June10,2013
June10,2013
June10,2013
June10,2013
June10,2013
June10,2013
Aug12,2013
Aug12,2013
Aug12,2013
Aug12,2013
Aug12,2013
Aug12,2013
Aug12,2013
Aug12,2013
Dec20,2013
Dec20,2013
Dec20,2013
Dec20,2013
Dec20,2013
Dec20,2013
Mar29,2014
Mar29,2014
Mar29,2014
Mar29,2014
Mar29,2014
Mar29,2014
Mar29,2014
Mar29,2014
Mar29,2014
June23,2014
June23,2014
June23,2014
June23,2014
June23,2014
June23,2014
June23,2014
June23,2014
Aug14,2014
Aug14,2014
Aug14,2014
Aug14,2014
Aug14,2014
Aug14,2014
Jan05,2015
Jan05,2015
Jan05,2015
Jan05,2015
Jan05,2015
Jan05,2015
Jan05,2015
July16,2015
July16,2015
July16,2015
July16,2015
July16,2015
July16,2015
Aug09,2015
Aug09,2015
Aug09,2015
Aug09,2015
Aug09,2015
Aug09,2015
Jan04,2016
Jan04,2016
Jan04,2016
Jan04,2016
17Apr,2016
Aug12,2016
Aug12,2016
Aug12,2016
Aug12,2016
Aug12,2016
Aug12,2016
Aug12,2016
Aug12,2016
Aug12,2016
Aug12,2016
Aug12,2016
Aug12,2016