دکتر سیروس بینا                              رادیو آزادگان                    

زمان پخش
Jan11,2010
Jan11,2010
Jan11,2010
Jan11,2010
Mar08,2010
Mar08,2010
Mar08,2010
Mar08,2010
Mar08,2010
Mar28,2010
May04,2010
May04,2010
May04,2010
May04,2010
Jun26,2010
Jun26,2010
Jun26,2010
Jun26,2010
Jun26,2010
July14,2010
July14,2010
July14,2010
July14,2010
July14,2010
Aug05,2010
Aug05,2010
Aug05,2010
Aug13,2010
Aug13,2010
Aug13,2010
Dec30,2010
Dec30,2010
Dec30,2010
Dec30,2010
Dec30,2010
Feb17,2011
Feb17,2011
Feb17,2011
Feb17,2011
Feb17,2011
Mar12,2011
Mar12,2011
Mar12,2011
Mar12,2011
Mar20,2011
Mar30,2011
Mar30,2011
Mar30,2011
Mar30,2011
May11,2011
May11,2011
May11,2011
May11,2011
May11,2011
Jun20,2011
Jun20,2011
Jun20,2011
Jun20,2011
Jun20,2011
Jun20,2011
Aug19,2011
Aug19,2011
Aug19,2011
Aug19,2011
Aug19,2011
Nov03,2011
Nov03,2011
Nov03,2011
Nov03,2011
Nov03,2011
Dec05,2011
Dec05,2011
Dec05,2011
Dec05,2011
Dec05,2011
Dec05,2011
 
 

 موضوع مصاحبه                                                        لطفا جهت شنیدن مصاحبه ها روی موضوع مصاحبه کیلک کنید

1 - چراوچگونه شدکه این رژیم نظامی کودتاگر برایران حاکم شد،این افرادازکی وازکجاآمده اند،آیا رژیم کودتاموفق خواهد شدبااین اعمال وحشیانه خیزش
2 - صلح آمیزوشکوهمندملت ایران راسرکوب نمایدوتابه کی میتوانداین وضعیت راادامه دهد؟انقلاب فرهنگی درنهادهای علمی ودانشگاه هاکه میبایداستقلال
3 - داشته باشندوتولیداندیشه وتعلیم کنندیعنی چه؟بسیج وساختار کرایه ای آن،علت وجودی سپاه چه بودوبرای چه بوجودآمد،شخصیت وسوابق احمدی نژاد
4 - نقش تحریمهای اقتصادی دربوجودآمدن این رژیم نظامی کودتاگر،هیتلرچگونه بوجودآمد،کسانیکه تحت عنوان چپ این نظام را ضدامپریالیست میدانند
1 جایگاه ونقش مصدق درتاریخ ایران آیااین نقش تمام شده یاهمچنان ادامه دارد و خواهدداشت، مصدق یک پدیده است
2 این چه مفهومی داردودرچه بعدوچارچوب مسئله دورانی قرارمیگیرد، برخی بدون درک درست ازمفهوم امپریالیست

3 آنرامثل نقل ونبات مصرف میکنند،نظرچپ سنتی یا راست وباصطلاح ملی دراینباره، منظوروهدف مصدق ازتشکیل

4 جبهه ملی چه بود،بایک پدیده چگونه باید برخورد کرد،توهین به مصدق توهین بیک قسمت تاریخ پراهمیت ماست،
5 کودتای ننگین 28 مردادیکی ازدلایل مهم عملکردشریف وحیثیت آورمصدق است،کارمصدق یک امرمترقی وانقلابی
شادباش وتبریک نوروزی
1 شادباش روزاول ماه می روزجهانی کارگران،اهمیت تولید ونقش کارگران درایران وجهان،برخورداین رژیم ضدزن ،
2 ضددانشجوباکارگران وزحمتکشان ایران،چگونه مبارزات اقتصادی تبدیل به مبارزات سیاسی میشود،دراین شرایط
3 نیازبه سازمان دادن نیروهای سیاسی است،رژیم ولایت فقیه مزدکارگران را نمیدهد،درعوض پول به مزدوران خود

4 میدهد تاآنهاراسرکوب کنند،چرارژیم مبارزان به بیگانگان نسبت میدهد،تحریمهای اقتصادی وتحمیل آن برزحمتکشان

1 - نگاهی به جنبش سبزونکاتی چنددراینباره،بازنگری این جنبش،انتقادات وپرسشهائی ازبخشی رهبران وعملکردشان پس ازانقلاب برای سبزترشدن جنبش
2 -انتقادصادقانه ازخودمیتواندجنبش راگسترش دهد،استنادبه قانون اساسی که بندبندآن دورباطلی ازهمزیستی مسالمت آمیزباولایت فقیه ومیگویندبی قانونی شده
3 -بختیارهم دردوران نخست وزیری به قانون اساسی مشروطه تاکیدمیکردولی شرایط یمانندزمان ازهاری بود،استنادبه قانون اساسی جمهوری اسلامی توسط آن
4 -بخش رهبری بسیارنادرست وسکوت درباره عملکردوافکارخمینی وولایت نابخشودنیست،ماهیت حاکمیت کنونی پس ازکودتای خامنه ای احمدی نژاد،بحرانهای
5 -پنجگانه ای که باآن روبروست،عوامل استواری این نظام،برخوردبه چپ نمایانی که ازکودتا پشتیبانی میکنند،آیااینان دچار توهم شده یاجنایت سیاسی میکنند
1 - دوپیروزی،دادگاه بین المللی لاهه وقیام قهرمانانه 30تیر،دوپیروزی درعرصه داخلی وجهانی،مصدق آئینه بود،مجموعه ای که مصدق را میسازدومصدق میکند
2 - علل ووقایعی که باعث بوجودآمدن این دوروزمهم درتاریخ ایران شد،نگاهی به چگونگی آرایش نیروهائی که درآن شرکت کردندهم به صورت مثبت وهم منفی
3 -پیروزی دادگاه لاهه،پیروزی خردبودبرتمامی زورزمان ویک روش انسانی بدورازخشونتهای جنگل مابانه تاامروز،چرااین استبدادوخودکامگی حکومتی ازنفوذ
4 - خارجی جدائی پذیرنیست،چهره هائی ازمصدق میسازندوشایعه خطرکمونیست دررابطه باتبلیغات انگلیس،بعدآمریکای کودتاگرو قشریون مذهبی،تاریخ نویسان
5 - مزدوربریتیش پترولیوم،مشروطه ستیزان، شاه،کاشانی وحزب توده،اهمیت 30تیر،مردم گفتنددرزیرگلوله وآتش آنراکه میخواهیم انتخاب میکنیم ورای میدهیم
1 -سالروزانقلاب بزرگ مشروطیت ونزدیکی آن باسالروزکودتای ننگین 28 مرداد،اینکه چه رابطه ای بین این دوروزمهم درتاریخ مامیباشد،برخوردی باچارچوب
2 - جهانی به انقلاب مشروطیت،چه نوع انقلابی یادگرگونی بود،آیااین نوع دگرگونی منحصربفرد بودیاجهانی،بطورکلی ودرکجاهامیتوان نمونه های آن رادید،ملت و
3 - ملیت،خمینی مشروعه خواه،هدفهای توامان مشروطه،حضوراقلیتهادرمجلس به چه منظوری،اهمیت یکی ازکارهای مصدق ملی کردن نفت که فقط اقتصادی نبود
1- دنباله بحث رابطه ای بین مشروطیت وکودتای ننگین 28 مرداد،بمناسبت پنجاه وهفتمین سالروز کودتا،چرامصدق یک پدیده استثنائی بودواستثنائی عمل کرد
2 -آنهم درآن دزدبازاروآشفته بازار،مصدق اخلاقمندوباپرنسیپ بودهرچندکه برخی ازآن ناراحت بودند،دلیل اصلی ملی کردن نفت،چراانگلیس کاسه داغترازآش شد
3- دلیل اصلی کودتا بنابراسناد،چگونگی تعیین سیاست خارجی انگلیس بعدآمریکا،داستان جنگ سرد،مصدق پیروزدرهمه جبهه ها ،مصاحبه کاشانی وتائید کودتا
1 - امپریالیست چیست وضدامپریالیست کیست؟پدیده ملی کردن نفت وعینیت تاریخی آن درایران،حقیقت کودتای 28 مرداد،مصدق که بود،پاسخ به این پرسش که چرا
2 -رسانه های ساخته وپرداخته بیگانگان مثل بی بی سی،صدای آمریکاورادیو فردا درهرفرصتی باعده ای چون امیراحمدی هابه گفتگونشسته وسعی برتحریف تار یخ
3 -وانحراف افکاربویژه جوانان دارند،برابرکردن مصدق به عنوان یک پدیده استثنائی که باتاریخ ایران وجهان دراین دوران گره خورده یک توهین به ملت ایران و
4 -بشریت است،این قرینه سازیها با چه هدفی وازکجاآب میخورد،چپهاوچپ نماهاولیبرالها،توده ای دیده هائی که هرکس برعلیه آمریکا گفت ضدامپریالیست وهمسان
5 - مصدقش مینامند،آیا خمینی ضدامپریالیست بود؟چرامیرفطروسهااز بیگانگان خواهش میکنندکه به ایران  تجاوزکنند؟ویکی لینکس و اثرات انتشاراطلاعات آن
1 - پیروزی ملتهای تونس ومصروتبریک وتقدیم این برنامه به آنها،تحلیل ونظرجوانان مصری که پیروزی سوم ازآن ایرانیان میباشد،محمدحسنین هیکل،مصرامروزایران زمان مصدق است
2 - جرقه  ای به انبارهای باروت خاورمیانه،چارچوب جامعه جهانی ودوران کنونی گلوبالیزاسیون،آئینه تمام نمای تک افتادگی وحرکات ناموزون آمریکا،عاقبت حکومتهای دست نشانده ویا
3 - نیم بنددیکتاتوری ها، تحول درجامعه مصر،مسئله اسرائیل وگره یک پدیده استعماری ازگذشته تابحران استقلال وآزادی، اینکه بصورت تئوریک گفته میشدهژمونی آمریکا تمام شده ،
4 -بررسی آن بطورعملی، آئینه مصردرمقابل حکومت شبه نظامی جمهوری اسلامی درایران،مصربرسردوراهی،گاوخشمگین آمریکا درچینی فروشی ،نقش ارتش دست ساخته آمریکائی مصر
5 - رژیم جبارمصربا18 روزمقاومت وایستادگی مردم وباآن حمایتهادودشد،این خیلی مهم است که اثرمبارزه رادرست ببنیم،چراخامنه ای وسران نظام این دروغهاواین یاوه ها راسرمیدهند
1 -ضدامپریالیست کیست واستقلال وآزادی یعنی چه وبه چه مفهوم است ،استعمارچیست وچگونه است،مفهوم امپریالیزم وناسیونالیزم رابایدبشناسیم،تحولات سرمایه داری درپهنه جهان
2 -نهضت مشروطه وطلایه داری دمکراسی ایرانیان،درچه زمانهائی سیستمهای استعماری ازدرون دچارفروپاشی میشوند،شباهتهای مبارزات ملی مردمی با سلطه واستبداد،فروپاشی پاکس
3 -آمریکاناونتایج آن ازایران تابامروز،جریانهائی که احمدی نژادراضدامپریالیست میدانند،زمانیکه دیگرپول نفت قادربه خریدمردم وجلوگیرمبارزات نیست،خمینی واپسگرا،کورفکرخرافاتی،
4-مرتجع ونسخه بردارازبنیادگرایان اسرائیل،مصدق سمبل شناخت قرن بیست ایران،نمادمبارزه ضدامپریالیست ومعیارشناخت آزادگی واستقلال،چه کسانی آزادی بدون استقلال میخواهندوچرا
شادباشهای نوروزی سال 1390
1 -شصتمین سالروزملی شدن صنعت نفت،چگونگی نهضت های ملی درایران وسایرجنبشهادرجهان،فروپاشی استعمارکهن،مرحله امپریالیست نوین وشکل گیری آن،آشکاری نقش انحصارها
2 -،نفت،رابطه انحصارباسیاست خارجی،پیچیدگی زمان مصدق وهمزمانی آن بااعتلای جنگ سرد،انحراف سیاسی درتقلیل مبارزات ضدامپریالیستی وتضادهای ناشی ازآن به تضاد شوروی و
3 -آمریکا،دوگانگی مدرنیزاسیون،ملی شدن صنعت نفت ازدیدگاه روش شناختی،دیالکتیک،کلیدواهداف مبارزه،ژستهای چرچیل،نفت نه یک کالای ساده سود وزیانی،که، شریان استقلال وآزادی
4-ایران،اشاره،به عناصروابسته مزدور،به دربارفاسد،به باصطلاح روحانیون سالوس،به لشوش خریداری شده آیزنهاور،ملی شدن نفت،برگی درخشان درتاریخ مبارزات ضدامپریالیستی جهان
1-کتاب نفت ماشین زمان،درورای اقتصادتصنعی وسیاستهای ترسناک،داستان پایان یک دوران آغازدوران دیگر،سه رشته اجتماعی علمی،1-اقتصاد(سیاسی) 2-علوم سیاسی(روابط بین الملل)
2 - 3 محیط زیست وتولیدوتوزیع انرژی،تکیه اصلی به فراملی شدن سرمایه واهمیت تئوری ارزش درنظام سرمایه داری جهان نفت،جهانی شدن سرمایه وفروپاشی نهادهای پاکس آمریکانا در
3 -جهان وازهم گسیختگی سیاست خارجی،انتقادتحلیلی ازمفهوم امپریالیزم بمعنای دوران خاص،چگونگی فروپاشی رژیم شاه،وقایع مهم درحول وحوش قیام مردمی سال57،دکترین نیکسون
4 -انجمادسیاسی شاه،2 عامل تحول درایران،دوجنگ پیاپی آمریکاعلیه صدام،نقش لیبرالها،چپ سنتی وروزنامه نگاران صهیونیست درعلت اشغال عراق،آشکاری حقیقت نفت به حقیقت جنگ
در سوگ بهزادکاظمی
1 -مصدق ودوران او،مصدق یک پدیده است که رابطه تنگاتنگ بادوران خاص خوددارد،این تاریخ دوران نمایش سلطه واستعماراست،تغییروتحولات ناشی ازحرکت مصدق درایران و جهان،
2-اهمیت مصدق بعنوان یک پدیده تاریخی دررابطه باجنبش مشروطه،چارچوب اثرمصدق دراین دوران باپایه نهادن عملکردمشروطه دررابطه باهدفهای توامان آن یعنی استقلال ومبارزه برای
3 -ایجادحکومت مردمی درفرایند ملی کردن صنعت نفت درایران،اخلاق مصدق رابایدازفرایندبررسی عملکردطولانی دردوران امپریالیزم استنتاج کرد،بدینترتیب اخلاق وی اخلاقیست مبارزاتی
4 -ناسازشکار،انسانی ومردمی،اساس دشمنی خمینی با مصدق ازکجاوچگونه است،درهمین رابطه نگاهی به زندگی وعملکردخمینی،شیخ فضل الله نوری آئینه او،مریدکاشانی ویاراودرکودتای
5 -آمریکائی انگلیسی 28 مردادهمراه باشاه ودربار،مصدق ضدامپریالیست وخمینی کاریکاتورضدامپریالیست،آنانکه چهره ضدامپریالیست ازخمینی ساخته اند نه امپریالیزم رامیشناسندونه
6 -مبارزه،تفاوت اشتباه وفرصت طلبی وخیانت،جنگ سردیاجنگ نفت،مصدق کارستان کرد،دشمنان مصدق دشمنان استقلال وحاکمیت ملی اند،اویک پدیده هم ایرانشمول وهم جهانشمول است
1 -چگونه شدکه از 30 تیر،روز نمادآزادیخواهی واستقلال طلبی،روزگزینش اولین منتخب ملت به روزگاران ننگین وخیانت بارکودتای 28 مردادتوسط محمدرضاپهلوی،دربار،کاشانی،بهبهانی واوباش،بدستورآمریکاوانگلیس
2 -رسیدیم،بررسی علمی ازدیدروش شناختی درموردملی کردن صنعت نفت درایران،نقش تحولات تاریخی وجابجائی دوران استعمارکهن ودوران پس ازجنگ جهانی،پاکس آمریکانا،نگاه انتقادی به تعبیرهاوتفسیرهای دینمدران
3 -بااصطلاح جمهوری اسلامی،بلندگویان تبلیغاتی خارج کشور،افسانه پردازان کمیته مرکزی حزب توده،قباسوختگان سلطنت طلب رژیم کودتاوهمچنین هواداران قلابی سینه چاک مصدق،نظرات وحرفهادرباره علل کودتایا ملی
 4-کردن نفت،مثل خوش بشهای ملکه اعتضادی باپااندازان ارتش شاهنشاهی برفراززره پوشهادر28 مرداد،سخنان هوشنگ امیراحمدی بابی بی سی وصدای آمریکاومقایسه مصدق واحمدی نژاد،نظرری تکیه در واشنگتن پست
5 -چرچیل چشم به نفت ایران وانگلیس پیروزدوجنگ بااین نفت،سرنگونی مصدق بخاطرنفت بودنه جنگ سرد،ملی کردن برای چندشلینگ نبود،اطلاعیه کاشانی برعلیه مصدق وفتوای حکم اعدام او،مصدق پدیده ماندگارتاریخ
1 -دوران کنونی وتلاش مذبوحانه آمریکاویاران این حکومت دردولتهای فرانسه وانگلیس برای متوقف کردن زمان،بندزدن دوران شکسته سابق پاکس آمریکانا،سرکوزی چینی بندزن همراه نئوکانهای مرتجع فرانسوی
2 -نظیربرناردهنری لوی،حکومت،فلسفه،پیدایش وکودتای قذافی درمقابل ملک ادریس،نقش اودربحران جهانی شدن نفت،پولهای بادآورده وساختن نهادهای اندک ونه نهادهای واقعی برای دوران بعد،بخششهایش
3 -به کشورهای همجواروبویژه آفریقا،دگردیسی اوپس ازسالهای دهه 2000 وبویژه 2003،همکاری تنگاتنگ بابوش وبلر،وکاملادراختیاربودن اودررابطه بازندانهای سیا وشکنجه افرادزیرنظرآنها،تاکتیکی بودن ونه
4 -استراتژی بودن برای کشورودفاع ازآن،حرکت ارتجاعی درسرکوب مردم بپاخواسته لیبی،بهانه دادن بدست بیگانگان وغارتگران برای تجاوز،تصویب ارتجاعی قطعنامه سازمان ملل وچشم پوشی دولتهای دارنده حق
5 -وتوازآن،کشتن قذافی برای لاپوشانی روابط باآمریکاواروپا،عملیات امپریالیستی آمریکاخیلی بدترازعملکردانگلیس درقدیم،بهارعربی ازایران آغازشدواثرات آن امروزبعنوان سمبل دربیش ازهزارشهرمهم درجهان
1 -16 آذرنمادونمایشگرهدفهای توامان جنبش مشروطه،اعتراض به کودتای ننگین وخیانت بار28 مرداد32 وحضورنیکسون معاون رئیس جمهورآمریکا،مبارزه ضداستعماری واستبدای با رنگین شدن خون 3 دانشجو
2 -آیاگزارش اخیرآژانس بین المللی انرژی اتمی توسط مدیرکل برسرکارآورده یوکیاآمانوژاپنی باگزارش آژانس درسال 2007 به ریاست البرادعی تفاوتی دارد؟این هیاهووتبلیغات برای چه ووابسته به کدام سیاستهاست
3 -احتمالا چه اهدافی برای تاسیسات اتمی ایران؟بهم ریختگی وتحول جهانی سرمایه داری درچارچوب گلوبالیزاسیون درشئون اقتصادی،اجتماعی وسیاست خارجی،موقعیت خطرناک اسرائیل ازیکطرف وافول هژمونی
4 -جهانی آمریکادرپس فروپاشی پاکس آمریکاناازدگرسو،خطرات مهم برای صلح جهانی،نگاهی به اپوزیسیون جمهوری اسلامی دربرون مرز،نظربازان،لیبرالهای باصطلاح آزادیخواه درراستای وزارت خارجه آمریکا
5 -جنگ ناممکن دانان ودنبال تحریم انتخابات،تائیدوتاکیدمطلق برجنگ،حمایت ازرژیم ولی فقیه وحکومت جهل وجنون وخون،سبزهای بخش حکومتی رژیم که بردوران امپریالیسم تکیه میکنند،جمع کثیرچپ گرایان
6 -مخالف جنگ وخواهان سرنگونی رژیم ایران،دراین زمان حقیقت است که قربانی میشود،دست یازیدن جمکرانی هادرسیاستهای داخلی وخارجی ایران ،تمایلات ورویکردهاباتوجه به دروغها وتهدیدها،جنگ زرگری؟