زمان پخش

Oct 18, 2004

Nov 07, 2004

                                      دکتر سیروس بینا                رادیو آزادگان          

Dec 23, 2004
Jan 31, 2005
Feb 11, 2005

Feb 21, 2005

Mar 07, 2005

Mar 19, 2005

May 13, 2005

May 23, 2005

July 01, 2005

July 22, 2005
Oct 07, 2005
Oct 07, 2005
Nov 04, 2005
Nov 04, 2005
Nov 28, 2005
Nov 28, 2005
Nov 28, 2005
Dec 26, 2005
Dec 26, 2005
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 موضوع مصاحبه                                               لطفا جهت شنیدن مصاحبه ها روی موضوع مصاحبه کیلک کنید

تاثیر نفت در اقتصاد ایران
سالگردکتر حسین فاطمی
اصلاحات و رفراندم

طرح حمله به ایران

انقلاب سال 57

قراردادهای نفت

پدیده مصدق

قراردادهای الحاقی

انتخابات ریاست جمهوری

پدیده مصدق

تحلیلی بر انتخابات ریاست جمهوری

واقعه 30 تیر
1- تاریخ و اقتصاد سیاسی نفت  1
2- تاریخ و اقتصاد سیاسی نفت  1
1 خلاصه تاریخ و اقتصاد سیاسی نفت 2
2 خلاصه تاریخ و اقتصاد سیاسی نفت 2
1 - خلاصه تاریخ و اقتصاد نفت 3
2 - خلاصه تاریخ و اقتصاد نفت 3
3 - خلاصه تاریخ و اقتصاد نفت 3
1 - خلاصه تاریخ واقتصاد نفت 4
2 - خلاصه تاریخ واقتصاد نفت 4