رادیو آزادگان

زمان پخش    

July18, 2005

دکترمرتضی بهزاد        drmortezabehzad@yahoo.com

Aug08, 2005

Aug29, 2005

Aug29, 2005

Sept23, 2005

Sept23, 2005

Feb17, 2006

Feb17, 2006

Mar20, 2007

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 موضوع مصاحبه   

 وضعیت امروز ایران

 وضعیت جسمانی گنجی-رسانه ها
1 - قتل عام سال 67 و نقش رسانه ها
2 - نقش رسانه ها و چه باید کرد؟

1- معضلات فرهنگی و چه باید کرد

2 - معضلات فرهنگی و چه باید کرد

1 - روانشناسی معضلات اجتماعی ایران

2 - روانشناسی معضلات اجتماعی ایران

پیام نوروزی  سال 1386