رادیو آزادگان                                                       ابوالحسن  بنی صدر 

                مصاحبه های سال 2009

  مصاحبه های سال 2008

مصاحبه های سال2007

مصاحبه های سال 2006

مصاحبه های سال 2004-2005

زمان پخش
Jan01,2010
Jan01,2010
Jan01,2010
Jan15,2010
Jan15,2010
Jan15,2010
Jan30,2010
Jan30,2010
Jan30,2010
Feb13,2010
Feb13,2010
Feb13,2010
Feb13,2010
Feb26,2010
Feb26,2010
Feb26,2010
Feb26,2010
Mar31,2010
Mar31,2010
Mar31,2010
Apr15,2010
Apr15,2010
Apr15,2010
May01,2010
May01,2010
May01,2010
May11,2010
May11,2010
May11,2010
May11,2010
May26,2010
May26,2010
May26,2010
May26,2010
Jun10,2010
Jun10,2010
Jun10,2010
Jun10,2010
Jun23,2010
Jun23,2010
Jun23,2010
July08,2010
July08,2010
July08,2010
July08,2010
July25,2010
July25,2010
July25,2010
Aug05,2010
Aug05,2010
Aug05,2010
Aug05,2010
Aug19,2010
Aug19,2010
Aug19,2010
Sept15,2010
Sept15,2010
Sept15,2010
Sept15,2010
Oct01,2010
Oct01,2010
Oct01,2010
Oct01,2010
Oct17,2010
Oct17,2010
Oct17,2010
Nov07,2010
Nov07,2010
Nov07,2010
Nov27,2010
Nov27,2010
Nov27,2010
Dec08,2010
Dec08,2010
Dec08,2010
Jan03,2011
Jan03,2011
Jan03,2011
Jan17,2011
Jan17,2011
Jan17,2011
Jan17,2011
Jan31,2011
Jan31,2011
Jan31,2011
Jan31,2011
Mar08,2011
Mar08,2011
Mar20,2011
Mar20,2011
Apr03,2011
Apr03,2011
Apr20,2011
Apr20,2011
Apr20,2011
May01,2011
May01,2011
May01,2011
May17,2011
May17,2011
May17,2011
Jun12,2011
Jun12,2011
Jun12,2011
July03,2011
July03,2011
July03,2011
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 موضوع مصاحبه

1 - درعاشورای ولایت فقیه نه جنایت  بلکه اعتراض به این جنایتهاست که جسارت به امام حسین قلمداد میشود، هشداربه ماموران سرکوب خامنه ای و
2 - خانواده های آنها که باکشتاردرعاشورای حسینی رژیم ولایت فقیه خودرامحکوم به رفتن سریع کرده است،اصراربرعدم خشونت وخشونت زدائی در
3 - جنبش همگانی نه تنها برای ادامه جنبش بلکه برای آینده ایران نیزاهمیت ویژه ای دارد،7 ماه پس ازجنبش همگانی ودرپی درگذشت آیت اله منتظری
1-جنایت وتروردکترعلیمحمدی باتوجه به اطلاعات منتشره درخارج ازکشور،جنبش همگانی ملت ماخطرگزینه نظامی رابرطرف کرده ومجازاتهای اقتصادی
2-رابامشگل روبروکرده است،حفظ سرمایه بزرگ انسانی وغیرقابل ارزیابی که انسانهاودانش آنهاهستند وازلوازم رشدکشورمیباشندازاهمیت ویژه ای
3 -برخورداراست،ایجادستادمرکزی سرکوب جنبش ملت ایران دربیت خامنه ای،تلاشهای 2 گرایش عمده ی اصولگرا دردرون حاکمیت برای جلوگیری از
1 - سی ویکمین سالگردانتخاب اولین رئیس جمهورودرسهای آن،این واقعیت که جنبش مردم ایران راقبل ازهمه جریان ولایت فقیه است که راه انداخته است
2 - بودجه 368 میلیارددلاری ولایت مطلقه فقیه،رانت 184 میلیارد دلاری در جیب قدرت بدستان،فرصتهای بزرگ رانت خواری نه دراقتصادتولیدمحورکه در
3 - اقتصادمصرف محوراست که ایجادشده وگسترش مییابدانباشت بیکاران وتراکم انفجاری حاصل ازرژیمولایت مطلقه فقیه ونیروی محرکه تغییر،واردات

1 - تشایهات وتمایزات جنبش امروزملت ما با انقلاب سال 57، درهمه وجوه واقعیتهای اجتماعی تشابهات بسیاری میان شرایط  امروزباانقلاب سال  57

2 - وجوددارد بااین استثنا که ابعادفساد وجنایت وخیانت امروزبه مراتب گسترده ترگشته است،بودجه دولت 93 درصدتولید ناخالص داخلی وسهم بخش
3 - غیردولتی درکل اقتصادایران کمتراز7 درصداست،مطابق گزارش مجله اکونومیست سهم بخش غیردولتی اقتصادایران درسال آینده کمترازنصف این
4 - سهم درسالجاری 1388 میشود،استبدادبابکارگیری سرکوب،شکنجه وایجاد فکرهای جمعی جباردرپی آن است که انسان رابه پذیرش ناتوانی معتادکند
1 - بحث آزادکلن ودستاوردهای آن وتوافقهای حاصله ،تفاوت بین بحث آزاد ومناظره،دستگیری عبدالمالک ریگی ، آیا درمعامله با پاکستان وآمریکا صورت
2 -گرفته ودرسهای آن برای وابستگان به بیگانه،سخنان هیلاری کلینتون دررابطه بادیکتاتوری نظامی درایران وتلاش برای نجات خامنه ای واحمدی نژاد
3 -شکست فاحش رژیم ولایت فقیه درسالروزانقلاب،شهرنظامی،میدان خالی آزادی یعنی رژیم ورشکسته شده،تلاشها برای نجات رژیم برعلیه جنبش مردم
4 -گسترش نقش ناتودرمحاصره نظامی ایران وکمک  آمریکادرپایگاه سازی،دبیرکل ناتوخلیج فارس رادنباله قلمرو حفاظتی ناتومیخواند،فشارهای آمریک
1 - معامله محرمانه وپنهانی ریگان وجورج بوش باخمینی ورژیم اوبرای ارسال اسلحه توسط کشورپرتقال وآزادکردن گروگانهاپس ازانتخاب ریگان به
2 - ریاست جمهوری،مرگ داودکیمجی افسراطلاعاتی موسادوکسی که درایران گیت نقش مهمی ایفاکرده وماجرائی که درکتاب خاطراتش دررابطه بااکتبر
3 -سورپرایزافشاکرده،نتایج تلخ وشوم آن قرارها ی بین ریگان،اسرائیل وخمینی وحاکمین امروزبرایران ،ادعاهای رژیم درباره دستگیری ریگی وسیا و
1 - دکترین اتمی حکومت اوباما،دلایل چرخش سیاسی حکومت اوبامادرایران کدامند،هرمجازات اقتصادی که رژیم بتواندبه مردم تحمیل کنددرواقع مجازات
2 -اقتصادی مردم ایران،به سودرژیم ومافیای مالی نظامیست،پیشنهادسیاست بیطرفی فعال وتدابیر18 گانه آن،عوامل اصلی پیروزی جنبشهای مردمی ایران
3 -اقتصادی مردم ایران،به سودرژیم ومافیای مالی نظامیست،پیشنهادسیاست بیطرفی فعال وتدابیر18 گانه آن،عوامل اصلی پیروزی جنبشهای مردمی ایران
1 - عوامل پیروزی جنبشها ازنظرتاریخی درایران وجهان
2 - عوامل پیروزی جنبشها ازنظرتاریخی درایران وجهان
3 - عوامل پیروزی جنبشها ازنظرتاریخی درایران وجهان
1 - اعدامها وگزینه ها
2 - اعدامها وگزینه ها
3 - اعدامها وگزینه ها
 4 - اعدامها وگزینه ها
1-راه حل برای استقرارمردمسالاری،همراه کردن جنبش است با سازماندهی ولایت جمهورمردم در بیان آزادی اصل برحاکمیت مردم است نه حاکمیت برمردم
2-یک کار اساسی آن است که گرایش های سیاسی طرز فکرهای خود را با ولایت جمهور مردم سازگارکنند،سازماندهی جامعه و دولت بر پایه حاکمیت
3-نمیتواند موکول به تغییردولت استبدادی گردد،ولایت جمهورمردم برمبنای الغای تبعیض ها،از جمله تبعیض های قومی، میتواند برقرار شود،برخورداری
4-زنان واقلیت های قومی از حقوق خویش باید دردستور کار سازماندهی جنبش برای استقرارولایت جمهور مردم قرارداشته،رابطه اقوام بر پایه سه حق
1 - این رژیم علایم ناتوانی وانحطاط اخلاقی خودراهمه روزه بروزمیدهد،مراسم 14 خردادنشان دادکه جامعه امروزایران هیچ خواستارآن نیست که به
2 - دوران سیاهی بازگردد که حاصل آن رژیم کنونی است، آیاسپاه پاسداران درپی آن است که به عنوان یک نیروی سازمان یافته رهبری  رشدکشور را
3 - بدست گیرد،رابطه امنیت وآزادی چیست،اندیشه های راهنمای برپایه قدرت عموما امنیت را مقدم برآزادی میدانند،زبان بیان های قدرت زبان فریب است
4 - وسعی میکنند ناممکن راممکن ، بلکه قطعی بباورانند،امنیت واقعی تنها ازعمل به حقوق انسان بوجودمیاید،نقدنظریه های گوناگون دررابطه با امنیت
1 -ولایت مطلقه ضدآموزش های قرانی ، استقلال ایران وآزادی ورشد انسان ایرانی است ، کارآقای تاج زاده ازنظردرنوردیدن مرزهای غیرممکن خوداقدامی
2 - هنرمندانه است،وقتی استقلال وآزادی هدف باشد، به ضرورت روش انسان روش تجربی خواهدشد، با مصلحت سنجی به قدرت امکان میدهیم قلمروهای
3 -هرچه بیشتری راتصرف کند،ابتکارتغییرهرکس دراختیارخوداوست، ازایرادات اساسی اصلاح طلبان وباورشان به این  که حق دادنی وگرفتنی است
1 - نامه بهشتی به خمینی گویای آن است که دردوران مرجع انقلاب برای اولین باردرتاریخ ایران روحانیت دراقلیت قرارگرفته است،دستگاه ولایت مطلقه در
2 - تنگناناگزیراعتراف میکندکه گروگانگیری طرحی آمریکائی بوده که توسط عوامل آنها به اجرادرآمد،بایدتوجه داشت که تاگذشته رانشناسیم خودراتغییر
3-ندهیم وبرای تغییر گذشته نایستیم گذشته هم چنان ادامه خواهدیافت،برسوگ امام حسین نشستن این همانی جستن بانمادحق است اماتصدیق حق بتنهائی
4 - کافی نیست باید به حق نیزقیام کرد،14 قرن این همانی جستن فعل پذیرانه بانمادحق سبب شده است این آقایان عاشوراوکربلا رابه نادانی خودتبدیل کنند
1 -واقعیت تاریخی این است که هیچ دولتی بااقلیتی کوچک درجامعه نمیتواندبه حکومت ادامه دهد،بایدبه تلاشها برای دراقلیت نگاه داشتن رژیم ولایت فقیه
2 -ادامه داد،تضمین سقوط رژیم دراین است جامعه نیروی جانشین مناسبی رادرمنظرداشته باشد،جزمردم هیچ شخصیت وگروهی نخواهدتوانست خلا ناشی
3 -ازسقوط رژیم راپرکند،خرداد60 خمینی نمایندگی 5 درصد جامعه رابرنمایندگی 95 درصدجامعه ترجیح دادازاین نظرمسئولیت بزرگی دارد،اعتیاداطاعت
1- نقش قدرت های خارجی درسلطه اقلیت،اگراکثریت یک جامعه حقوق فردی وملی خودرانشناسند وزندگی رااجرای آن حقوق نگرداند
2 - قدرت این خلا راپرمیکند ، آنجه که گروگانگیری رابه وجودآوردنیازخمینی ودستیارانش به استقراراستبدادبود،این قانون اساسی
3 - تجاوز به حق حاکمیت مردم است وباتوسل به آن  تنها جنبش مردم راضعیف میکنیم،اگراکثریت مردم حق حاکمیت خودراتصدی کنندمحل
4 -عملی برای قدرت خارجی باقی نمی ماند، انتخابات مجلس اول نشان داد که علیرغم همه تقلبات آن مجلس تنها معرف 14 درصد آرای عمومی بود
1 - ماه رمضان ماه تمرین زندگی دراستقلال وآزادی وحقوقمندی است،اسنادسیای آمریکاجای تردید نمیگذاردکه روحانیت قدرتمدارنقش تعیین کننده ای در
2 - کودتای 28 مردادایفاکرد، رهبری هرجنبشی بایدحتی المقدورنسبت به قدرت منزه باشد، به دلیل ماهیت این رژیم،دم زدن ازاصلاح آن خودفریبی است
3 - نسل امروزبرای رسیدن به صبح امیدوآزادی میباید به بیان آزادی تقدم بدهد،برای رسیدن به حاکمیت جمهورمردم بایدازقلمروآنچه مرزهای ممکن ..
1 - سیاست سنجیدن روش های بیرون رفتن ازمحدوده ممکن ها وعمل به آنهاست،هرحقی که جامعه برای خودقایل است باید قابل بکاربردن توسط جامعه
2 - باشد ، بنای ولایت جمهورمردم آن است که همه مردم بتوانند بطوربرابر دردرحاکمیت شرکت داشته باشند،از موانع تحقق حاکمیت مردم ، عدم پذیرش
3 - وباورعموم گروهای سیاسی است،اگراصل بر ولایت جمهور مردم است مراجعه به قدرتهای خارجی را با چه منطقی میتوان توجیه کرد،همه آنها که خود
4 - ایرانی میخوانند بایستی اعتقاد استوارخودبه حاکمیت مردم راابراز کنند
1 -درگذشت پل ویه جامعه شناس ایراندوست فرانسوی ، پیامی به دانش آموزان ودانشگاهیان به مناسبت آغازسال تحصیلی
2 - نقش اساسی دانشگاهیان بکاربردن دانش است برای آنکه جامعه حال وآینده خودراروشن ببیند وبدون ترس وتردیدبرای تحول جامعه وارد عمل شود
3 - وقتی اندیشه راهنمای جامعه بیان آزادی است نیروهای محرکه را نه درتخریب که دررشذ بکارمیگیرد ، قاعده آنست که زورگورازورتاگوررها نمیکند
4 - واقعیت های علل شروع وادامه جنگ هشت ساله درادامه دروغ پردازی های هاشمی رفسنجانی
1 - دنباله بحث موانع استقرارسازماندهی حاکمیت مردم ، مانع اقتصادی
2 - دنباله بحث موانع استقرارسازماندهی حاکمیت مردم ، مانع اقتصادی
 3 - دنباله بحث موانع استقرارسازماندهی حاکمیت مردم ، مانع اقتصادی
1 - اشغال سفارت آمریکاوگروگانگیری درآمریکا طراحی وتوسط عوامل ایرانی واستبدادیان درایران به اجراگذاشته شد،ازجمله پیامدهای گروگانگیری حمله
2 - عراق به ایران وادامه جنگ هشت ساله بود،پیامدهای جنگ هشت ساله باعراق کدامها هستند،چگونه خامنه ای باجعل وتقلب وبرخلاف قانون به رهبری
3 - رسید ، قاعده آن است که درکشورهایی که جنبش های مردمی به پیروزی میرسند اگرجنگ خارجی برآنها تحمیل شوداستبداد دوباره  بازسازی میشود
1 -هرآنچه زورپدیدمی آوردضدفرهنگ است،فرهنگ فرآورده آزادی واستقلال انسان است که ازراه خلق اندیشه وعمل انسان درجریان رشدایجادمیشود ، یکی از
2 - موانع عمومی فرهنگی ،عقل وخرد جمعی است که درمدارقدرت عمل میکند ، دستیاربزرگ هراستبدادی خردفردی وجمعی توجیه گراست ، ازنظراقتصادی کار
3 - دولت درایران به حداکثررساندن فرصت های رانت خواری است ، برای انسانی که تقدیرگرانیست تقدیرتابع تدبیرانسان است نه بعکس
1 -به نمایندگی ازدانشجویان نسل 16 آذربه دانشجویان وجوانان هشدارمیدهم اگرملتی خود آن طورکه بایدبه سرنوشت خودنپردازدبه قدرت های خارجی اجازه میدهدبادستاویزساختن این رژیم خائن برای سرنوشت
2 -اوتصمیم بگیرند،اسنادافشاشده ویکی لیکس هم میگویند که برای این رژیم دیگربحران سازی کافی نیست بلکه برآنندکه وطن بیچاره ما را درلبه پرتگاه جنگ نگه دارند،هیچ ملتی ازشفاف سازی ابهام ها نه تنها
3 -زیان نکرده که نفع هم برده است،اگرملتی میان حقوق ذاتی انسان ودفاع ازآن حقوق واعمال انسان ها فرق نگذارد فاجعه است،رژیم جنایتکارحاکم ازجمله به دلیل به شهادت رساندن فروهرها محکوم به رفتنست
1 -محاکمه نسرین ستوده به اتهام جدیدبی حجابی درنوارتصویری،چقدرمیخواهیداین دین رابازوری چنین سخیف وحقیرهمانندکنید وباوقیحانه ترین روش بکار
 2 -ببرید،ایرانیان بدانندهرچه ترس ازخطرتجزیه ایران بیشتر،امکان تحول درایران نیزدیرتر،حسین بن علی نه تنهانمادایستادگی برحق که نماد مبارزه در
3 - بیرون ازقلمرو حاکمیت استبداد موجود بود، مصدق نیز باواقع گرائی بود که  زندانی شدن درقلمروحاکمیت سلطه جهانی واستبداد  داخلی رانپذیرفت
1 - کوشش جامعه درانطباق پذیری باقدرت حاکم ازطریق خودسانسوری دستیاربزرگ رژیم حاکم درادامه زورگوئی وسانسوراست، جامعه ای که معتاد به
2 - اطاعت ازقدرت است برای توجیه انطباق پذیری خودبا قدرت حاکم واقعیت را بامجاز جانشین میکند، اصل آنست که خودراازندان خودساخته خودسانسورها
3 - آزاد کنیم ، حقیقت رامیتوان بازبانی بیان کرد که سرسبز برباد ندهد،طی قرون ایرانیها همواره ازروش رادیوبازار برای انتشار اطلاعات استفاده میکردند
 4 - واامروزهم میتوانند این شیوه رابکاربرند،یکی ازضعف های بزرگ رژیم حاکم انعطاف ناپذیری فلج کننده ای آن است که با انزوای هرچه بیشترمی انجامد
1 - رای مردم درانتخابات اولین رئیس جمهور به روشنی نشان داد که مردم ایران میدانستند چه میخواهند،برخلاف مردم تونس ایرانیان بامشگل نیروی جانشین واندیشه راهنما روبرو
2 - نیستند ، برخی شباهت ها وتفاوتها میان جنبش مردم درتونس ودرایران ، برای آنکه جنبش همگانی شود لازم است که همه اقشارجامعه حقوق خودرادرپیروزی جنبش تحقق یافته
 3 - ببینند،درنظام ولایت فقیه تنها هشت نفر حدود چهل وپنج هزار میلیاردتومان به بانک ها بدهکارند،درجامعه ای که به دروغ معتادشده است کسی به دیگری اعتمادنمیکند
4 - بایدتوجه داشت که اعتیاد به دروغ ارتباط باواقعیت را غیرممکن میسازد، قدم اول درمبارزه بادروغ آنست که فعالان سیاسی ازدروغ گفتن دست بردارند
1 - دروغ یکی ازموانع بزرگ برسرراه جنبش همگانی است،ازدروغ های بسیارویرانگردروغ های سیاسی هسنتد، رژیمی که درهمه زمینه هادروغ می گوید
 2 - وزبان رسمی آن دروغ است نمیتوان اصلاح کرد ، انسان ایرانی به عنوان تاریخ باید ازخود بپرسد مصدق درزندگی من چه نقشی داشته است  ودارد
شادباشهای نوروزی سال 1390
شادباشهای نوروزی سال 1390
1 - نوروز روزجشن استقلال وآزادی ایران وایرانی ازسلطه اجانب بود،باتوجه به چهارکانون جنبش درمنطقه جای امواج جنبش ملتی که بنیانگذارجنبش مردمی بود خالی است،جنبش
2 -  همگانی نیازمند مبارزه جدی بادروغ حتی دررابطه با رژیم است،روشی که رژیم درپیش گرفته بیان ترس شدیدازبسط جنبشهابرای استقراردمکراسی درکشورهای منطقه است
1 - یادی ازآیت الله رضازنجانی وآیت الله ابوالفضل زنجانی ازروحانیون مصدقی تاریخ اخیرایران،چندروش موفق وتجربه شده برای مبارزه بادروغ،وقتی حقایق بیان نشوند گروه های
2 - قدرتمدارقدرت خواهندگرفت ، بیان حقیقت یکی ازروش های موثروعمومی درمبارزه است ، برمبارز سیاسی است که ازاخذ اطلاعات غیرلازم برای مبارزه خودداری کند،جامعه
3 -  بایستی هرچه راکه مبارزی زیر شکنجه گفته است دروغ بپندارد ، درهمه جای دنیا اصل براین است که دلیل ومدرک راباید مدعی ارایه کند ونه قربانی ترور اخلاقی
 1 - استقلال انسان درتصمیم وآزادی اودرگزینش نوع تصمیم ذاتی حیات انسان است
2 - نزاع خامنه ای واحمدی نژاد گویای چه واقعیت هائی هستند،ازموانع بسیارمهم فرهنگی اعتیادبه اطاعت ازقدرت وقدرت راخدا تصورکردن است
3 - زور تنهابایک هدف سازگاری داردوآن هم قدرت است
1 - انسان معتاد به اطاعت ازقدرت به ناچاربخش مهمی ازواقعیت رانمی بیند، همانطورکه خمینی هم گفت قدرت با هیچکس عقداخوت وپدرفرزندی نمی بندد ، چرا بن بست قدرت
2 - حاکمیت میتواند برای ایران وایرانی بسیارخطرناک باشد ، ازدیدما حقوق انسان مقدم بر اعمال انسان است ، تازمانیکه شما مدعیان مبارزه با تروریسم دست ازتجاوزبه حقوق
3 - مردم برنداریدتروریسم پایان نمی پذیرد،من نمیخواهم که وطن من ووطنهای بسیاردردنیا سرنوشت عراق وافغانستان راپیداکنند
1 -ازموانع فرهنگی درراه استقرارحاکمیت جمهورمردم این است که بسیاری واقعیت رانه آنطورکه هست بلکه ازدیدقدرت میبینند،آزادی ازجمله توانائی انتخاب کردن است
2 -زمانی که انسان حق وتوانائی گزینش نوع تصمیم اداشته باشد،مدتی است که کوششها برای ایجادیک آلترناتیو وابسته به عمل می آید،هیچ زمانی چون امروز قدرت خارجی
3 -درامورداخلی ایران حضورودخالت نداشته است،درطول تاریخ هرگاه سخن ازرشد وتجدد به میان آمده اساس آن استقلال وآزادی وجدائی ناپذیری آنها بوده است
1 - وقتی انسانها به قدرت اصالت میدهندواقعیت هاراتنهادرسازگاری باقدرت میبینند،هدی صابردرزندان ستم وبراثررفتارستمکاران به شهادت رسید،هشداربه مردم ایران که 64زندانی
2 - هم بند هدی صابرکه به قتل وی شهادت داده اندنیزدرخطرهستند،عقل قدرتمدارامکان نداردبدون تخریب دیگری سخن بگوید،به یرانیان هشدارمیدهم که با اصالت دادن به قدرت
3 - تمیتوان به حقوق انسان رسید،وقتی هدف انسان استقلال وآزادی باشدوسیله کارنیزجزاستقلال وآزادی نمیتواندباشد