رادیو آزادگان           

                 مصاحبه های سال 2008

مصاحبه های سال2007

مصاحبه های سال 2006

مصاحبه های سال 2004-2005

زمان پخش

Jan07,2009

دکتر ابوالحسن  بنی صدر

Jan07,2009
Jan07,2009
Jan15,2009
Jan15,2009
Jan15,2009
Jan22,2009
Jan22,2009
Jan22,2009
Jan28,2009
Jan28,2009
Jan28,2009
Jan28,2009
Feb04,2009
Feb04,2009
Feb04,2009
Feb11,2009
Feb11,2009
Feb11,2009
Feb11,2009
Feb18,2009
Feb18,2009
Feb18,2009
Feb25,2009
Feb25,2009
Feb25,2009
Mar04,2009
Mar04,2009
Mar04,2009
Mar12,2009
Mar12,2009
Mar12,2009
Mar12,2009
Mar20,2009
Mar20,2009

Mar26,2009

Mar26,2009

Mar26,2009

Apr02,2009
Apr02,2009
Apr02,2009
Apr09,2009
Apr09,2009
Apr09,2009
Apr09,2009
Apr16,2009
Apr16,2009
Apr16,2009
Apr16,2009
Apr23,2009
Apr23,2009
Apr23,2009
Apr23,2009
Apr30,2009
Apr30,2009
Apr30,2009
May07,2009
May07,2009
May07,2009
May07,2009
May14,2009
May14,2009
May14,2009
May14,2009
May21,2009
May21,2009
May21,2009
May21,2009
May28,2009
May28,2009
May28,2009
May28,2009
Jun04,2009
Jun04,2009
Jun04,2009
Jun04,2009
Jun10,2009
Jun10,2009
Jun10,2009
Jun10,2009
Jun17,2009
Jun17,2009
Jun17,2009
Jun25,2009
Jun25,2009
Jun25,2009
July02,2009
July02,2009
July02,2009
July09,2009
July09,2009
July09,2009
July16,2009
July16,2009
July16,2009
July23,2009
July23,2009
July23,2009
July30,2009
July30,2009
July30,2009
Aug06,2009
Aug06,2009
Aug06,2009
Aug13.2009
Aug13.2009
Aug13.2009
Aug20,2009
Aug20,2009
Aug20,2009
Aug20,2009
Aug27,2009
Aug27,2009
Aug27,2009
Sept03,2009
Sept03,2009
Sept03,2009
Sept03,2009
Sept10,2009
Sept10,2009
Sept10,2009
Sept10,2009
Sept18,2009
Sept18,2009
Sept18,2009

Oct03,2009

Oct03,2009
Oct03,2009
Oct03,2009
Oct10,2009
Oct10,2009
Oct10,2009
Oct22,2009
Oct22,2009
Oct22,2009
Oct22,2009
Nov06,2009
Nov06,2009
Nov06,2009
Nov20,2009
Nov20,2009
Nov20,2009
Dec03,2009
Dec03,2009
Dec03,2009
Dec17,2009
Dec17,2009
Dec17,2009
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 موضوع مصاحبه

1 -عاشوراوالهام گرفتن گاندی ازمسیح وحسین،الهام ازمسیح بخاطرحق وازحسین بخاطرایستادگی برحق،7شرط ساتیاگراهی و2قول ازامام حسین
2 - ادامه کشتارمردم فلسطین،جنگ غزه یک جنگ عادی نیست یک روش جنایتکارانه است،ادعای اسرائیل که  درواقع این جنگ با ایران است
3 - نقش وجدان اخلاقی بمثایه نیروی محرکه سازدراقتصاد،هرانسانی یک وجدان اخلاقی داردکه همچون ترازو عمل میکندوحقوق ذاتی انسان..
1 - ازمرزهندوستان تامدیترانه خلا قدرت وجودداردیانه،موقعیت ایران دراین قلمروگسترده چیست؟ ناروشنی اهداف اسرائیل ازحمله به غزه و
2 - تبدیل حماس به نمادغرور فلسطین،اینکه مصر،اردن وعربستان باحمله اسرائیل به غزه موافق بوده اند،وضعیت همسایه های ایران وخلاقدرت
3 - بادولتی حقوقمندایران میتواندقلب تپنده منطقه باشد،راه حلهای اقتصادی،برای اینکه سرمایه درخدمت انسان باشد،اقتصادبایدازاخلاق پیروی کند
1 - حمله جنایتکارانه اسرائیل برعلیه مردم فلسطین که حتی ازنظر رسانه های خودی هم پیروزی نداشت،قاعده زورگوکه قربانی را متهم میکند
2 - تخلیه ناگهانی نوارغزه ومراسم سوگنداوباما،تلاشهای فرانسه وانگلیس برای تشدید مجازات ایران،آمارهای گویای وخامت باراقتصادایران
3 -وابستگی بودجه دولت به تولیدداخلی گویای وضعیت اقتصادی جامعه،راه حلهای دیگراقتصادایران،ملت تاریخداردرخورکشوردرحال ویرانی نیست
1 - سالروزاولین انتخابات ریاست جمهوری ایران،درسهائی ازآن برای امروز،کسب 96 درصدآراتوسط نامزدهای وفاداربه آزادی ومخالف استبداد
2 - گزارشی ازنگرانی خامنه ای درباره وضعیت بداقتصادی وسیاسی،نتیجه آن چوارعاب وحشت،خامنه ای ومافیای نظامی مالی باتخریب گورستان
3 -خاوران،آنجا راتبدیل به گلستان شهدای آزادی کرده اند،جنبش دانشجوئی برغم سرکوب شدیدومستمرتقرییابهم متصل میشود،درسهائی ازمقاومت
4 -ملت فلسطین ونگرانی دولتهای استبدادی درمنطقه،،دنباله بحث راه حلهای اقتصادی،اقتصادامروزجهان اقتصادزوروجنایت است،برای کاهش زور
1 - اجلاس داوس باشرکت حدود 50 رئیس دولت،سیاستمدارواقتصاددان،تحت عنوان چگونه آینده بهتری راشکل دهیم وچرا راه حلی برای پس از
2 -بحران ارائه نشد؟یک سیستم وقتی مسئله سازشددیگرنمیتواندمسئله حل کن باشد،ولایت فقیه سامانه ای با 2 خصوصیت،هدفهای انقلاب 57
3 -انقلاب ایران بااهداف استقلال ،آزادی وعدالت دربرگیرنده جمهورمردم بود،عدم اتصال جنبشهای اقشارمختلف مردم گویای ناهمگونی بیان آزادی
1 -مصاحبه محسن رضائی باصداوسیمادرسالروزانقلاب،دروغهای بسیاروباصدای او،اعترافش درباره جنگ 8ساله با عراق برای مقابله بانیروهای
2 - استقلال طلب وآزادیخواه وتحکیم قدرت استبدادیان،نقش سپاه ومعممین درتخریب ارتش وبهنگام جنگ باعراق،بازسازی ارتش درآن شرایط
3 -مبارزه منفی اقتصادی بااین رژیم،درقلمروسیاسی وباتحریم ولایت فقیه امکان پذیراست،دولتی که ازطرف ملت تحریم شودمجبوربه پذیرش منزلت
4 - ملت است،کسری بودجه،وایستگی بیشتربه نفت،دین سالاران زیان دیدگان انقلاب،پدیده بودن جهانی انقلاب،خواست بیگانگان،نقش عوامل داخلی
1- پاسخ به پرسشی درباره نیروهای جانبدارآزادی،استقلال،مردمسالاری وتجزیه پذیری کانون قدرت،قدرت بخودی خودوجودندارد وازرابطه قواست
2 - هرمرکزقدرتی ناگزیرونیزمحتاج آنست که به کارگزاران خودمیزانی ازخودکامگی راواگذارد،قدرت بدون مکانیزم تقسیم به دووحذف یکی ازآن
3 - دونمیتوانددریک کانون متمرکزشودودرحال حاضراین مکانیزم است که دردرون ولایت فقیه عمل میکند،هیچ قدرتی نمیتوانداختلاف افکن نباشد
1 - نیروی های محرکه سیاسی وآیا فعالیتهای این نیروها دارای مسیرمشخصی هستندیانه، واگرآری خواسته آنان چیست؟30 سال تجربه درمدار
2 - بسته بدوبدتردرایران،گویای آنست که درنظام ولایت فقیه راه حلی وجودندارد، انقلاب ایران برای آن بود که بزرگی، عزت ، غرورملی وکرامت
3-انسانی ملی راازآن مردم کند،تحریم هرانتخاباتی دردرجه اول بایدتحریم ولایت مطلقه باشد،پس ازتحریم بایدبه عمل پرداخت،کاراصلی نیروی..
1 - نیروهای محرکه سیاسی ومهمترین ابزارکارآنها،عمل دردرون جامعه ملی بایدباشدتابتوانندترجمان حقوق فردی وحقوق ملی ایرانیان گردند و .
2 - بایستی باجامعه ملی چنان رابطه ای ایجادکنندکه خودخادم وجامعه ملی مخدوم باشد،ازدیگرابزارمهم این نیروخشونت زدائی وشفاف سازی است
3 - واقیتهای امروزگویای آن است که نیروهای محرکه به آگاه کردن مردم ازتاثیراستقلال وآزادی درزندگی روزانه آنها بسیارکم پرداخته اند و..
1 -نیروی محرکه سیاسی بایدتجسم نمادحقوق ملی وحقوق انسانی جامعه باشد،وقتی یکنفردرمقام دفاع ازحق می ایستدترجمان وجدان جامعه میگردد
2 - دربازی تقدم وتاخرهاکلاه برسرانسان صاحب حق میرود، مخاطب همیشگی نیروهای سیاسی تنهابایدمردم باشند، بودجه 300 میلیارد دلاری
3 - حکومت احمدی نژادانفجاربمب اتمی تورم دراقتصادایران است،رشوه انتخاباتی مجلس ولایت فقیه به احمدی نژاد،تقلبی آشکاروفسادی نمایان
4 -پاسداران وبسیج باسازماندهی نوع استالینی وبعثی چگونه درانتخابات بی تفاوت میمانند،نقد مهندس سحابی،ولایت فقیه عامل اصلی تهدیدها و
پیامهای نوروزی سال 1388-1
پیامهای نوروزی سال 1388-2
1 - پیام نوروزی اوباماوواکنش دستپاچه خامنه ای،پیام اوبامادشمنی وترس رالااقل درزبان ازسیاست خارجی آمریکاحذف ودرنتیجه این سلاح رااز
2 - مافیای نظامی مالی سلب میکند،هشداربه مردم ایران،عدم سودبردن ازاین فرصت پیام که میتواندمنجربه خطربزرگی گردد،وظیفه نیروهای محرکه
3، تحلیلهادرباره کناره گیری خاتمی،این پیام که درایران یک حق رای وآنهم رای خامنه ایست،درسهای تحریم کدامند وپس ازتحریم چه باید بکنیم ؟
1 - آیادردمکراسی انتخاب میان بدوبدتراحتیاج به آگاهی دارد؟رابطه آرمان وانتخاب میان بدوبدتر،انسان آگاه انسانیست که یرحقوق خودواقف است
2 - ومیداند که بدفرآورده زورمیباشد،گزنیش تنهادرآزادی امکان تحقق دارد،اگرهدف شکلی ازابزارقدرت باشدنزدیکی به هدف تنهاباازدست دادن
3 -فزاینده آزادی میتواندتحقق یابد،بدون آرمان وهدف زندگی وجودنخواهدداشت،برای برون رفت ازمداربدوبدترچه بایدکرد،نقش مردم دراین رابطه؟
1 - هشدارجمعی ازاقتصاددانان دراروپابه روسای کشورهای شرکت کننده درکنفرانس لندن،دراین رابطه که بجای پرداختن به عوامل پدیدآورنده
2 - بحران مالی به اقدامات فرعی پرداخته اند،مجموعه عواملی که پدیدآورنده بحران مالی جهانی هستند،سرمقاله روزنامه لومونددراین رابطه که
3 - کنفرانس لندن بمعنای ورودبه عصرجدید،عصری است که عمرآمریکا بمثابه تنها ابرقدرت جهانی بسرآمده،نظرکارشناسان اقتصادی دررابطه
4 - عدم مصونیت اقتصادایران درمقابل بحران جهانی،گروه بندی های اقتصادی،نظام ولایت فقیه خواستارحل بحران حتی دردرون خویش نمی باشد
1 - پاسخ به پرسشی که اگرفردخوبی نامزدانتخابات شودآیابازهم انتخاب بین بدوبدتراست،قلمروولایت مطلقه شوره زاراستبدادیست که بهترین آدمها
2 -نیزپست میشوند،باران درباغ لاله میرویاند ودرشوره زارخس،درتاریخ ایران میوه هیچ درخت بدسرشتی بتلخی میوه درخت ولایت فقیه نبوده است
3-تفاوت عقل کلی وعقل جزئی ازدیدگاه قدرت،فریب بزرگ تاریخی،وقتی قلمروانتخاب راقدرت تعیین میکندشرکت درانتخابات تنهانقش وسیله تحکیم
4 -قدرت رابازی میکند،بگفته مصدق بایدبه دنبال افرادخوبی بودکه اهل مبارزه هستند،تغییرتدریجی جامعه استبدادی به جامعه ای بازانقلاب است یا ؟
1 - پاسخ به پرسشی که آیاکوشش برای ایجادتغییرهای تدریجی درجامعه وتغییرنظام سیاسی که  اصلاح طلبان ادعای آنرادارندانقلاب است یااصلاح؟
2 - اصلاح درچارچوب ساختاریک نظام برای بهبودکارایی آن صورت میگیرد،مدعیان اصلاحات بایدتوضیح دهندکه چرا مردم درانتخابات شرکت کنند
3 - انقلاب نیزتدریجی است ویکی دوشبه صورت نمی گیردوبه ضرورت نیزخشونت زدائی است،زیرازمانی رخ میدهدکه خشونت غیرقابل تحمل باشد
4 - کناره گیری خاتمی ازنامزدی انتخابات وتغییرسیاست حکومت اوباما؟تلاشهای مافیای نظامی مالی برای مقابله باعادی کردن روابط باآمریکا ونیز
1 - زنده یادنصرت اله امینی،نامه منتظری به خمینی درباره بی کفایتی قوه مجریه درزمان نخست وزیری میرحسین موسوی،10 روش بکاربردنی
2-برای ترک اعتیادبقدرت،یادآوری مداوم به انسان که قوه رهبری داردتادراستقلال وآزادی زندگی کند،نظام سیاسی برای مردم است ته مردم برای آن
3-هرشخصی که دراین نظام عمل کنددرتضاددائمی میان حق وقدرت گرفتارمیشود،آنانکه جبرزیستن درولایت فقیه راتبلیغ میکنندبهمان میزان افق
1 - روشهای مبارزه بااعتیادبه اطاعت ازقدرت،مبارزه بابی تفاوتی،غافل بودن بی تفاوتهاازحقوق فردی وملی،واینکه وسیله کارقدرتمدارهامیشوند
2 - معرفت برحقوق انسانی ،حقوق ملی وعمل به آنهاست که فرهنگ استقلال وآزادی رامیسازد،توضیح وتبلیغ جدائی ناپذیری استقلال وآزادی از..
3 -ارزشهای مهم مبارزه بااعتیادبه اطاعت ازقدرتست،چندمثال روشن درتوضیح فقدان استقلال سیاسی درحاکمیت مطلقه فقیه،نیازجامعه برای درمان
4 -این اعتیادوراه رهائی ازآن چیست؟تلاش برای برطرف کردن تبعیضها،بویژه زنان وکودکان درخانوادهاازمهمنرین روشهای این ترک اعتیاداست
1-اقتصادتولیدمحورومصرف محور،ولایت مطلقه فقیه همه ابعادواقعیتهای اجتماعی،سیاسی وفرهنگی رافراگرفته،اعتراف شفاف موسوی خوئینی ها
2 - به تضادشدیدولایت مطلفه فقیه باحق،فلج عقلی وناتوانی رژیم دراندیشیدن،چرادراین نظام نمیتوان اقتصادمصرف محوررابه تولیدمحورتبدیل کرد
3 -تورم مزمن روبه افزایش،بودجه دولت ازمهمترین عوامل تورم مزمن،فرارمغزهاودفع نیروهای محرکه ای که دراقتصادایران نمیتوانندعمل کنند
4 - بیکاری مزمن بیش از50 درصدی،خصوصی سازی وتعطیل واحدهای تولیدی،سیستم تقلبی که مافیای نظامی مالی برای انتخابات درپیش رودار
1 - پاسخ به پرسشی که این رژیم تاچه وقت بجای میماندواصولا چگونه میتوان عمریک رژیم رامحاسبه کرد؟ یکی ازاساسی ترین حقوق انسانی و
2 - حقوق ملی ایرانیان حق حاکمیت آنهادرحاکمیت کشوراست،358 میلیارد دلاردرآمدارزی درزمان احمدی نژاد،ترک صحنه خاتمی بدستورخامنه ای
3 - دکترین سیاسی مافیای نظامی مالی حاکم،ایران رادرمعرض یک حالت جنگی فوق العاده قرارداده است،دکترین جنگی شاه سابق،دکترین جنگهای
4-مافیای نظامی حاکم کدامها هستند؟60درصدموادغذائی ازخارج واردمیشود،کوشش نیروهای مستقل مخالف،ایران راازخطرحمله آمریکاحفظ کرده
1 - پاسخ به سئوالی که علائم مرگ یک رژیم کدامهاهستند؟ازمشروطیت تاامروزپرشمارترین مرگ ومیرهای سازمانهای سیاسی ورژیمهارادیده ایم
2 -نامزدهای انتخاباتی ادعامیکنندکه برای نجات نظام وکشورآمده اند،نقد نظرابطحی که احمدی نژادنه  نظام ولایت فقیه خطر موجودیت ایران است
3 -ازمهمترین علائم ارزیابی واندازه گیری حیات یامرگ یک رژیم میزان تخریب نیروهای محرکه،مقایسه بودجه مصدق ودولت شاه دراستانه انقلاب
4 -رژیمهائی نوع مافیای نظامی مالی مردم راازلحاظ خارجی گروگان تهدیدجنگ وازنظرداخلی گروگان فقرخشونت،تحریم ممنوع کردن بحرانهاست
1 - دنباله بحث علائم نزدیک شدن یک رژیم یایک سازمان سیاسی بمرگ کدامهاهستند؟یکی ازاین علائم مکانیزم تقسیم به 2 وحذف یکی آنهااست
2 - هرچه زمان میگذرددایره تنگ قدرت محدودومحدودترمیشود،ناسازگاری استبدادبا استعداد،قدرت به جائی میرسد که نه تنها توانائی پرورش
3 - استعدادهای جدید راازدست میدهد بلکه استعدادهای خارج ازدایره قدرت راهم حذف میکند ، رژیم حاکم ازآغاز تاامروزهمچنان درحال حذف
4 - استعدادهای ایران است،این امرکه دافعه رژیم زیادمیشودوجاذبه اش به صفرمیل میکندعلامتی بسیارروشن ازنزدیکی رژیم به مرگ میباشد و
1 -مناظره های نامزدهای ریاست جمهوری،نامه رفسنجانی به خامنه ای وهشداروتهدیددرباره سرنوشت حکومت احمدی نژاد،آنچه امروزدرخیابانهای
2 -ایران میگذرددرواقع گویای آن هستندکه رژیم به خطرمرگ افتاده ونامه رفسنجانی نیزدرهمین رابطه است،سرمقاله روزنامه کیهان درباره تدارک
3 - قتل احمدی نژادازسوی مخالفانش همانطوریکه رجائی راازبین بردند،این سئوال که آیااحمدی نژادبدون توافق وهم آهنگی با خامنه ای میتوانست
4 -این اتهامات رابه دیگردستیارانشان بزند،تهدید بجنگ ایران توسط هیلاری کلینتون،آماریک موسسه آمریکائی درباره پیروزی احمدی نژاد
1 - تقلب بزرگ چگونه صورت گرفت،باتوجه به تعدادصندوقها وآمارهای  رژیم حداکثرامکان شرکت کنندگان چقدربوده،شرکت70درصدی واجدین شرایط
2 - تقلب بزرگ چگونه صورت گرفت،باتوجه به تعدادصندوقها وآمارهای  رژیم حداکثرامکان شرکت کنندگان چقدربوده،شرکت70درصدی واجدین شرایط
3 - تقلب بزرگ چگونه صورت گرفت،باتوجه به تعدادصندوقها وآمارهای  رژیم حداکثرامکان شرکت کنندگان چقدربوده،شرکت70درصدی واجدین شرایط
1 - برای خنثی نمودن وناتوان شدن قوای سرکوب مردم بایددرنقاط مختلف شهرها تجمع کنند،گسترش جنبش اعتراضی شهرهای کوچک،قوای سرکوب و
2 - برای خنثی نمودن وناتوان شدن قوای سرکوب مردم بایددرنقاط مختلف شهرها تجمع کنند،گسترش جنبش اعتراضی شهرهای کوچک،قوای سرکوب و
3 - برای خنثی نمودن وناتوان شدن قوای سرکوب مردم بایددرنقاط مختلف شهرها تجمع کنند،گسترش جنبش اعتراضی شهرهای کوچک،قوای سرکوب و
1 - برخی ازدستاوردهای جنبش ایران تا یه امروز،ترس ازانقلاب وجنبش همگانی مشوق ومحرک بسیاری برای شرکت درانتخابات،موثرترین روشها و
2 - برخی ازدستاوردهای جنبش ایران تا یه امروز،ترس ازانقلاب وجنبش همگانی مشوق ومحرک بسیاری برای شرکت درانتخابات،موثرترین روشها و
3 - برخی ازدستاوردهای جنبش ایران تا یه امروز،ترس ازانقلاب وجنبش همگانی مشوق ومحرک بسیاری برای شرکت درانتخابات،موثرترین روشها و
1 - ادامه بحران سازیهای رژیم درداخل وخارج کشور،توافق اسرائیل وعربستان برای حمله به ایران،سخنان بایدن،یورش بمنزل برخی راه یافتگان مجلس
2 - ادامه بحران سازیهای رژیم درداخل وخارج کشور،توافق اسرائیل وعربستان برای حمله به ایران،سخنان بایدن،یورش بمنزل برخی راه یافتگان مجلس
3 - ادامه بحران سازیهای رژیم درداخل وخارج کشور،توافق اسرائیل وعربستان برای حمله به ایران،سخنان بایدن،یورش بمنزل برخی راه یافتگان مجلس
1 - سالروزقیام 30 تیروحافظه تاریخی ملت مادراین رابطه،درسهای جنبش 30 تیربرای جنبش همگانی چیست؟مصدق نمادخواستهای ملت بود ،جای عمل
2 - مردم دردرون ایران ودربیرون ازرژیم حاکم بود،اطلاعاتی درباره تماس خامته ای باکاخ سفبدپیش ازتقلب بزرگ انتخاباتی واعلام آمادگی برای سازش
3 - مردم دردرون ایران ودربیرون ازرژیم حاکم بود،اطلاعاتی درباره تماس خامته ای باکاخ سفبدپیش ازتقلب بزرگ انتخاباتی واعلام آمادگی برای سازش
1 - ازعلائم مرگ رژیم یکی سازوکارتقسیم به دو که درهسته مرکزی قدرت درایران جریان داردونیزراه حلی جزحذف یکی ازدوجناح وجودنخواهدداشت
2 - رفسنجانی درنمازجمعه چه گفت،عکس العمل شدیدخامنه ای وبانداوبه صحبتهای رفسنجانی وتهدید اوبه سقوط،درصورتیکه مردم توانائی خودراازیاد
3 -نبرندوجنبش خودراادامه دهندپیروزواقعی آنهاخواهندبود،پیشنهادرفراندوم تعین تکلیف حکومت احمدی نژادازسوی خاتمی وروحانیان مبارزدرمحدوده
1-دردرون رژیم چه میگزرد،اعتراف رفسنجانی بر شکست سیاستهای وحشیانه سرکوبگرانه،فروش قطعات اروپائی به ایران توسط شوروی به 14 برابر
2 -دردرون رژیم چه میگزرد،اعتراف رفسنجانی بر شکست سیاستهای وحشیانه سرکوبگرانه،فروش قطعات اروپائی به ایران توسط شوروی به 14 برابر
3 -دردرون رژیم چه میگزرد،اعتراف رفسنجانی بر شکست سیاستهای وحشیانه سرکوبگرانه،فروش قطعات اروپائی به ایران توسط شوروی به 14 برابر
1 - درسهای انقلاب مشروطه برای ماچه بود،یکی ازدرسها تازمانیکه محورمطالبات مردم براصل حاکمیت ملت حل نشوددرخواستهادرمحدوده ولایت غیر
2 - حاکمیت ملت بی جواب خواهندماند،ازعلل شکست جنبشهای ملت مااین است که اصلهای راهنمای استقلال وآزادی رهاشده اند،محاکمات نمایشی انسان را
3 - حاکمیت ملت بی جواب خواهندماند،ازعلل شکست جنبشهای ملت مااین است که اصلهای راهنمای استقلال وآزادی رهاشده اند،محاکمات نمایشی انسان را
1 - ابرازنگرانی برخی ازاصولگرایان که حذف اصلاح طلبان رهبری جنبش همگانی رابه نیروهای بیرون رژیم منتقل میکند،موقعیت دوگانه ومتناقض
2 - آنهائیکه دردرون رژیم مانده اندوفرع رافدای اصل قرارداده اند، جنبش همگانی مردم برای ادامه پیداکردن  نبایدفریب زبان عامه پسند رابخورد،
3 - چه افرادی دربیت خامنه ای عهده دارسرکوب ملت هستند،تسویه ها درارتش وسپاه و واواک، درجنایتهای کهریزک 14تن درزیر شکنجه شهیدشدند
1 -سالروزکودتای 28 مرداد،درسهای آن برای امروزمردم ایران،کودتای 28 مردادرودرروئی 2 اصل مهم دربرابرهم بود،استقلال وآزادی دربرابراستبداد
2 -بنابراسناد  نهضت ملی دردمادم پیروزی بود،درزندانهای ابوغریب وگوانتانامو آمریکا غیرآمریکائیان راشکنجه میکنددرحالیکه درجنایتگاه کهریزک
3 - این ولایت فقیه مطلقه است که به اسم اسلام ایرانیان راشکنجه میکنندوبشهادت میرسانند،ماجرای ترانه موسوی فریاد دادخواهی زن ایرانی است
4-تیترمقاله نیچر که ماهمه ایرانی هستیم، شکنجه زندانیان ازروزهای اول انقلاب وبااطلاع خمینی شروع شد،مسئولین اصلی این جنایتهاچه کسانی هستند
1 - سالروزکشتاروحشیانه چندهزارزندانی درشهریور1367 به دستورخمینی،ازروزاول این نظام باشکنجه وتجاوز به حقوق مردم شروع شد وادامه یافت
2 - اگرازهمان ابتداهمه ایستاده بودندشکنجه های سبعانه امروزهم صورت نمی گرفت،برهمگان است که سریع همه چیزراافشا کنند،دستگیری محمدملکی و
3 -جمله سخت تامل برانگیزوانسانی ایشان،مانورهای کودتاچیان برای ایجادتفرقه وشکاف میان رقبا،سخنان هاشمی درپیروی ازخامنه ای وسخنان مشاعی
1 - مرگ احمد خمینی وتهدید خانواده پس از مرگ ایشان توسط رفسنجانی، رهبرشدن خامنه ای باجعل نامه وشهادت دروغ ، ترس رژیم از دانشگاه ها
2 - باعنوان موتورجنبش وتلاش برای بستن یاکنترل دانشگاهها ، حیثیت واعتبار نظام را این جنایتها وشکنجه ها وفسادها ازبین میبرند نه افشای آنها
3 - سخنان خامنه ای ونگرانی او از وضعیت دانشگاهها وبرنامه نظامی کردن جودانشگاه ها،تهدید فرانسه وآلمان به افزایش مجازاتهای اقتصادی ایران
4 - چرارژیم ولایت فقیه نیازمندعدم ثبات درعراق ومنطقه میباشد،3 موشک بحران سازی که خامنه ای واحمدی نژاد پرتاب کرده اند ازجمله معرفی وزیر
1-سالروزکشتارچندین هزارزندانی درسال67 بفرمان خمینی،لیست 2000 نفره اعدام شدگان در9ماه پس ازکودتای خونین خرداد60 وپیام این شهدابه تسل
2 -امروزچیست،واقعیت اینست وقتی یک نسل برمیخیزدبایستی تاپیروزی جنبش به مقاومت خودادامه دهد،بخش ازسخنان خمینی درسال 59ودرتقدیس زور
3 -ولایت مطلقه فقیه یک نظام برده داری است وبرپایه فلسفه یونانی ارسطوئی است که برای بکارگرفتن غیریونانیان بعنوان برده تدوین شده بود،مفهوم
4 - صلح امام حسن چه بودوروش برخوردبامعاویه امروزایران چه بایدباشد،ولایت مطلقه خمینی بااصول پنجگانه دین نه تنهاسازگارنیست بلکه درتضاد
1 - انکارجنایات توسط رژیم ولایت مطلقه فقیه،این انکاررسوا ترس شدیدرژیم راازجنبش مردم برملامیکند،ترس رژیم ازبرگزاری مراسم شبهای قدر
2 - روزقدس ونمازعیدفطر،تائیدخبراستعفای برخی ازافسران سپاه پاسداران،بسته پیشنهادی رژیم به گروه 5+1 وعکس العمل غرب،ناکام ماندن رژیم
3 - نامه آقای منتظری به علما،کنفرانس حزب دمکرات ایتالیادرباره دین ومردمسالاری،اصطلاح ایرانیش کنیم درایتالیاوبمانندآمریکاوبازتاب بیان جنبش
1 - وضعیت سنجی امروزایران،مسائل گوناگونی که امروزدروطن ماوجودداردورژیم عامل این بحرانهاست،اولین مورددانشگاه است که بقول رژیم چشم
2 - فتنه آنجاست،خطرتعطیل دانشگاه هنوزازبین نرفته وچرارژیم نتوانست مانع بازشدن آن شود؟پیشنهاداتی برای دانشگاه درجهت مبارزه بارژیم
3 - جنبش همگانی امروزدرایران جرم شده است،ویژه گیهای جنبش همگانی چیست؟نمازعیدفطربه پیشنمازی خامنه ای،تشکیل جلسه مجلس خبرگان
4 - سخنان رفسنجانی ،برخورد مخالفین واعضا مجلس خبرگان،پاسخ به پرسشی درباره پایان عمرجنبش سبزباکنارگذاشتن احمدی نژاد،انصراف موسوی
1 - وضعیت سپاه،دستگیرشدگان درسپاه،طرح ادغام بسیج درنیروی زمینی،انتصابهای جدید،این تغییروتحولهاچه پیامهاوخبرهائی میتواندداشته باشد؟
2 - نقش امروزسپاه درسیاست خارجی کشورباتوجه به گفتگوهای اخیرایران باآمریکا،منابع مالی ودرآمدهای سپاه ازسرمایه های ملی یه جهت سرکوبها
3 - بحران اتمی وگفتگوهائی که درژنوانجام گرفت،پاسخ به پرسشی درباره روابط ایران وآمریکا که چگونه آینده ای قابل تصوراست،پرسش استقلال؟
1 - انتشارخبرمرگ خامنه ای توسط مایکل لدین واهمیتی که باوجود نادرست بودنش دارد،مایکل لدین کیست،چه سوابقی داردوچه گونه وابستگی هائی
2 - بیماری خامنه ای ومسئله جانشینی رهبری ،اصول 107 و111 قانون اساسی درباره جانشینی رهبربهنگام بیماری،گروه جانشین ازچه نهادوچه افراد
3 - وضعیت وحدت طرفین وچه خواستهائی هریک دارند،ماشینهای اعدام رژیم،حمله وتهدیدموسوی،کروبی وخاتمی،عمل انتحاری دربلوچستان وترسی
4- که به مردم القا میشود،میدان عمل سیاسی تعیین کننده است،فصل مشترک جامعه ای که میخواهدازدرون رژیم عمل کندباجامعه بیرون ازرژیم چیست
1 - سالروز 30 سالگی گروگانگیری،عده ای دراین روزها تلاش میکنندکه آن دوران سیاه تاریخ راکه گروگانگیری بود،جنگ 8 ساله وکشتارهاوترورها و
2 - اقتصادی که 100 میلیارددلارگم شده بود را طلائی گردانند،دررابطه باواقعیت گروگانگیری باید به اموری که واقع شده توجه شود،این امورکدامهاهستند؟
3 -رابطه مستقیم گروگانگیری باولایت فقیه،این واقعیت که گروگانگیری راکه انجام داد،ردپیش نویس توافق وین دررابطه بامسئله اتمی،هدفمندکردن یارانه
1 - عوامل عمده بازدارنده جنبش ملت ایران کدامهاهستند،تجربه های تاریخی درارتباط باجنبش،قوتهای هرجنبش چیست ودارای چه اشتراکاتی است
2 - انتصاب یکی ازگروگانهای سفارت آمریکادرایران به معاونت وزارت امورخارجه آمریکا،قراردادن فیلم ملاقات خامنه ای بااین گروگان درست 2 هفته
3 - قبل ازاین انتصاب درسایت خامنه ای،رابطه این انتصاب با گروگانگیری واشغال سفارت ،اطلاعات جدیدی دررابطه بااکتبرسورپرایزوتوافق خمینی
1 - سالروز 16 آذر،دانشگاه ازآنروزبه محل برانگیزنده ایرانیان به جنبش برای استقلال وآزادی شدونیزمرکزتبدیل فکری جامعه،تنهاوسیله مردم برای به
2 -حداقل رساندن خطرجنگ وتجاوزجنبش همگانی است،بنابرآخرین آمارهادرآمدماهانه 70 درصدخانواده های ایرانی کمترازنصف ماهانه آنهاست،شدت فقر
3 - اقتصادی درهمه زمینه ها،کشاورزی،صنعت،نفت گسترده شده است،چاهای نفتی ایران هرساله 13 درصدازتوان بهره برداری خودراازدست میدهند
1  -انتشارعکس مجیدتوکلی باحجاب زنانه،این امربیانگردیدگاه رژیم حاکم است که زن را دون انسان میداند، چگونه صحنه سازی عکس خمینی پس از29
2 - سال دوباره به اجراگذاشته میشود،لباس زن لباس فخروشان ومنزلت است،جامعه ایرانی بویژه جوانان بابد بدانندتادرجامعه زنان آزادنشوند ومنزلت
3-خویش نیابند آن جامعه آزادنمیشود،تحولات اخیرازروشنترین علامتهای مرگ رژیم،ماجرای صحنه سازی پاره کردن عکس خمینی درسال 1359چه بود