دکتر ابوالحسن  بنی صدر                                                رادیو آزادگان

زمان پخش

Jan02,2008
Jan02, 2008
Jan09,2008
Jan09,2008
Jan09,2008
Jan16,2008
Jan16,2008
Jan16,2008
Jan23,2008
Jan23,2008
Jan30,2008
Jan30,2008
Jan30,2008
Feb06,2008
Feb06,2008
Feb13,2008
Feb13,2008
Feb13,2008
Feb25,2008
Feb25,2008
Feb25,2008
Feb29,2008
Feb29,2008
Feb29,2008
Mar05,2008
Mar05,2008
Mar12,2008
Mar12,2008
Mar12,2008
Mar19,2008
Mar26,2008
Mar26,2008
Mar26,2008
Apr02,2008
Apr02,2008
Apr02,2008
Apr09,2008
Apr09,2008
Apr09,2008
Apr16,2008
Apr16,2008
Apr16,2008
Apr23,2008
Apr23,2008
Apr23,2008
Apr30,2008
Apr30,2008
Apr30,2008
May07,2008
May07,2008
May07,2008
May14,2008
May14,2008
May14,2008
May21,2008
May21,2008
May21,2008
May28,2008
May28,2008
May28,2008
Jun04,2008
Jun04,2008
Jun04,2008
Jun11,2008
Jun11,2008
Jun11,2008
Jun18,2008
Jun18,2008
Jun18,2008
Jun25,2008
Jun25,2008
Jun25,2008
July02,2008
July02,2008
July02,2008
July09,2008
July09,2008
July09,2008
July16,2008
July16,2008
July16,2008
July25,2008
July25,2008
July25,2008
July30,2008
July30,2008
July30,2008
Aug06,2008
Aug06,2008
Aug06,2008
Aug13,2008
Aug13,2008
Aug13,2008
Aug20,2008
Aug20,2008
Aug20,2008
Aug27,2008
Aug27,2008
Aug23,2008
Sep03,2008
Sep03,2008
Sep03,2008
Sep10,2008
Sep10,2008
Sep10,2008
Sep17,2008
Sep17,2008
Sep17,2008
Sep24,2008
Sep24,2008
Sep24,2008
Oct01,2008
Oct01,2008
Oct01,2008
Oct08,2008
Oct08,2008
Oct08,2008
Oct15,2008
Oct15,2008
Oct15,2008
Oct22,2008
Oct22,2008
Oct22,2008
Oct22,2008
Oct29,2008
Oct29,2008
Oct29,2008
Nov07,2008
Nov07,2008
Nov07,2008
Nov13,2008
Nov13,2008
Nov13,2008
Nov19,2008
Nov19,2008
Nov19,2008
Nov19,2008
Nov26,2008
Nov26,2008
Nov26,2008
Nov26,2008
Dec03,2008
Dec03,2008
Dec03,2008
Dec03,2008
Dec10,2008
Dec10,2008
Dec10,2008
Dec10,2008
Dec17,2008
Dec17,2008
Dec17,2008
Dec17,2008
Dec24,2008
Dec24,2008
Dec24,2008
Dec24,2008
Dec31,2008
Dec31,2008
Dec31,2008
Dec31,2008
 
 

 موضوع مصاحبه

1 - ترورخانم بوتوودرسهائی ازآن،رابطه ایران وروسیه ازنظرگاه اتمی،حراج ثروتهاوسرزمین ایران باتوجه به صحبتهای متکی
2 - ودرباره خلیج فارس،انتخابات وتلاشهائی درنفی حق مردم باتحریف ازدیدگاه قرآنی،احتمال وقوع جنگ اتمی بین ایران اسرائیل
1 - مسئله انتخابات بویژه نقل قولهای حاکمین جمهوری اسلامی ازآغاز تابه امروزچون خمینی، بهشتی، آیت، جنتی، رفسنجانی و...
2- دررابطه با صغیری مردم وحق ولایت برجان وناموسشان وهمینطور درارتباط باشرکت درانتخابات،رفتن به پای صندوق براین مبنا
3 - تمرین جمهوری نیست مشروعیت زوراست،اهمیت اصل تغییرکن تاتغییر دهی،برای شرکت دراداره خود وحاکمیت برسرنوشت خود
1 - بحران خلیج فارس، عوامل ایجادآن وچه عواملی مانع تداوم آن شد، واکنشهای کشورهای عربی دراینمورد باتوجه به باج دهی های ایران
2 - نشست خیانت آمیز احمدی نژاد درکشورهای خلیج فارس وسخنان خیانت بارمتکی وزیرخارجه درمورددریای مازندران،توهین بملت اینست
3 - سفرالبرادعی به ایران ومعامله اوباخامنه ای برسرشفاف سازی فعالیت هسته ای ایران،گزارش تقلب آمیزایسنا وانتخابات درپیش رو
1 - عاشورای حسینی ونوع عزاداری رایج درواقع اصالت دادن به زوروضدپیام است،بحران اقتصادی آمریکاوبازتابهای منفی آن درجهان
2 - وتاثیرآن دراقتصاد نابسامان ایران بویژه ازلحاظ مقابله باتهدیدات غرب، خطرحمله آمریکابه ایران ، انتخابات درپیش رومجلس هشتم
1 -علل نگرانی خامنه ای،ابواب جمعی ونیروهای یک پادررژیم ویک پابرون ازتحریم گسترده انتخابات،افزایش خطرحمله به ایران
2 - بویژه گزارش 150 صفحه ای 5 ژنرال کشورهای غربی ومواضع نامزدهای ریاست جمهوری آمریکا،وضعیت پرونده اتمی ایران
3 - توافق کشورهای 1+5 درمجازات وتحریمها، تقاضای نظارت برانتخابات وهمان خواسته ی خامنه ای برای انتخابات قلسطین
1 - انتخابات مجلس هشتم وسئوالهای گوناگونی که مطرح است بویژه چرائی لزوم تحریم عمومی انتخابات واینکه چه تاثیری
2 - برذهنیت ایرانی ونیزجهانی وبرعملکردرژیم استبدادی وسلطه گرایجادخواهدکرد؟، تفاوت تحریم استقلال طلبان بازورمداران
1 - چرا این انقلاب رخ داد؟، درانقلاب ازلحاظ رهبری سیاسی یک جریانهای کوچک ولی اصیل معتقدبه استقلال وآزادی درداخل
2 - وخارج  کشوربه کوشش برخاستندبه ترتیبی که بازی تقدم استقلال برآزادی یاآزادی براستقلال راکه فلج کننده حرکتهای
3 - اجتماعی بود را پایان دهند، لزوم رشدجامعه ایرانی وعدالت اجتماعی نیاز به استقلال وآزادی ونبودزور، خشونت زدائی است
1 - انتخابات پارلمانی پاکستان ودرسهای آن برای ماایرانیان،پاسخ به سئوالی که اگراین حاکمیت برودچه نیروئی به جای آن بیاید؟
2 - این سئوالی که همواره ازاستبدادیان واستبدادزدگان وآنهائی که هنوزبین آزادی واستبدادانتخاب نکرده اند طرح میشود
3 - چراتحریم انتخابات گامی بزرگ درراه شفاف سازی جمعی ورای عمومی برای ابرازخواست تغییرستون پایه های قدرت میباشد
1 - انتخابات پارلمانی پاکستان ودرسهای آن برای ماایرانیان،پاسخ به سئوالی که اگراین حاکمیت برودچه نیروئی به جای آن بیاید؟
2 - باج هائی که میدهندمثل توافق باشرکت نفت وگازروس،تحریم همگانی انتخابات وبیان واقعیت ازطرف رژیم که اگرنظارت نباشد
 3 - مردم به نمادهای استقلال وآزادی رای خواهنددادوهمینطورازطرف باصطلاح اصلاح طلبان که وضعیت 190حوزه روشن شده
1 - سومین قطعنامه شورای امنیت برعلیه ایران،سفراحمدی نژادبه عراق وبرخی سئوالها درباره تحریم انتخابات مجلس شورای اسلامی
2 - سومین قطعنامه شورای امنیت برعلیه ایران،سفراحمدی نژادبه عراق وبرخی سئوالها درباره تحریم انتخابات مجلس شورای اسلامی
1 - آمریکابا تصویب این قطعنامه نه قصدسرنگونی رژیم بلکه تحول ازداخل ودرمقابله بانیروهای ملی دارد،گزارش فیگارودرباره نقش نف
2 - سنجش آمارتلفنی،نود درصد مخالف باولایت فقیه وخواهان انتخاباتی دمکرات،پاسخ به پرسشهادرباره شرکت درانتخابات یاتحریم آن
3 - تحلیلهای افراد یاگروه هامثل خاتمی یانهضت آزادی درباره تحریم،رفتارهای چندگانه،واینکه تحریم کنندگان برای آینده ابران برنامهدارند
 ابوالحسن بنی صدر - پیام نوروزی - اولین رئیس جمهور منتخب ایران
1 - انتخابات مجلس هشتم، واین واقعیت که تقلبهاوآمارهای ساختگی همه نشانگرگسترده بودن تحریم ملت ایران است
2 - تاثیرفزاینده تحریمهای اقتصادی برایران وافزایش واردات ازدبی،افزایش سرسام آورقیمتهای مایحتاج اولیه مردم
3 - ارزیابی یک استاددانشگاه علامه طباطبائی نرخ تورم درایران 40 درصدی است
1 - مسئله هسته ای ایران،گزارش لوموندمبنی برتهیه سلاحهای هسته ای توسط ایران، واشنگتن تایمزراجع به طرح جدیدگروه5+1
2 - گزارش پیوستن یک زیردریائی اتمی به ناوگان آمریکا،امضاقردادگازبین ا یران وسوئیس،تشکیل ناموفق سران اتحادیه عرب
3 - حمله نیروهای آمریکائی وعراقی به گروه مقتدی صدردرزمینه سازی حمله به ایران،چرائی وچگونگی همه پرسی آری یانه انقلاب
1 - کنفرانس سران ناتووطرح مسئله ایران،بحث تلویزیون فرانسه،علت گسترش ناتوودرواقع جنگ تمدنهاوبرعلیه اسلام است،نمایش فیلم
2 - آب برآسیاب دشمن ریزان داخلی، وضعیت اقتصادبحرانی غرب وخطررکودوتورم،اقتصاد نابسامان ایران وپیش بینی تورم 40 درصدی
3 - نیازرژیم به فروش هرچه بیشترثروتهای ملی چون نفت وگاز،هشداراحمدتوکلی به احمدی نژاد،ناتوانی رژیم ازحل مشگلات
1 - انفجاردرحسینیه ارشادوسانسورخبرآن، مواضع منتظری درباره انتخابات، اخبارگفتگوی محرمانه رژیم باآمریکا،وضعیت خاورمیانه
2 - رایطه اسرائیل باعربستان وشیخ نشینهای خلیج فارس،رابطه ایران باعربستان وسوریه، نزاع ایران وعربستان برای رهبری اسلام
3 - وجودکمیته مشابه شکنجه درکاخ سفیدپس از 11 سپتامبر،اهمیت شناخت بنیادگران داخلی وخارجی ونیزلزوم باوربخوددرایجادتغییرات
1 - بدنبال تحریم چه بایدکرد؟ به فریب خوردن وفریب دادن خودپایان داد،رژیم مسئله سازنمیتواندمسئله حل کن باشد
2 - بدنه رژیم،بدنه سپاه وارتش ودیوانسالاری به عنوان نیروهای محرکه،نقش نیروهای حاشیه ای رژیم، مهمترین عناصر نیروهای
3 - محرکه سیاسی جوانان، زنان وزحمتکشان اند، آینده ایران بسته به نسل جوان است که هدف راآزادی می گزیند یا قدرت ؟
1 - تهدیدهای هیلاری کلینتون به نابودی ایران واین واقعیت که رژیم ایران را، مرغ عروسی وعزای قدرتهای مسلط کرده است
2 - تلاشهای جنگ افروزان اسرائیلی وآمریکائی برای زمینه سازی حمله نظامی به ایران،توافق اروپادرقراردادن نام بانک ملی درلیست سیاه
3 - نام خامنه ای درشمار3 دیکتاتوربرترجهان،روشهای محتمل برای بیرون آمدن ازاستبداد، نقش کاشانی درکودتا28مرداد و واقعیت طبس
1 - دستورالعمل پوشیده بوش علیه ایران وتصویب بودجه سیصدملیون دلاری،نقش مجاهدین،جنداله بلوچستان وبرخی گروهای کردوعرب
2 -تشکیل مرکزی توسط آمریکابرای جهت دادن وبلاگهاوسایتهابمسئولیت عباس میلانی،جنگ اقتصادی آمریکاعلیه ایران،فشاربرشرکتهای نفتی
3 - آیا کودتانظامی به عنوان روشی برای نجات ازاستبدادحاکم میتواندراه حل باشد؟ وتنهاروش قابل پیشنهادبرای نجات جنبش همگانی است
1 - اخبارمربوط به خطرحمله آمریکا به ایران وهمه جانبه، تهدید بوش ولیبرمن،آمادگی تجهیزاتی آمریکا،پروازبمب افکنهای آمریکاازعراق به
2-افغانستان ازحریم هوائی ایران برای بمباران طالبان بدورازدید رادارهای ایران ودررابط باحمله،تصویب حمله توسط شورای امنیت ملی آمریکا
3 -وقتی کارهای غیرعقلانی بررفتارهای عقلانی چیره میشود،وظایف مهم نیروهای محرکه مبارزه خبری درقلمروغیرعقلانی،شاعران وحماسه ها
1 - خبرهای نفت وآینده آن، سفربوش به اسرائیل وکشورهای عربی وتهدید ایران به جنگ،پذیرش عربستان برای افزایش تولیدنفت
2 - گزارش نشریه اسرائیلی درباره قصدبوش برای حمله به ایران،اهمیت اصل استقلال درشرایط امروزونیازبه حساسیت بیشتردرباره خائنین
3 - کتاب شهبازی درباره مافیای استان فارس ومقاله ادیب،علت انفجارتورم،وظیفه نیروهای محرکه سیاسی روشن ساختن واقعیت وابهام زدائی
1 - تحریم انتخابات واثرات آن بررژیم،علائم تضعیف خامنه ای وسخنان او ،بدنبال آن مصاحبه های رحیم صفوی وشمخانی دررابطه باجنگ
2 - حماسه آفرینی ارتش ایران درتوقف کامل ارتش متجاوز عراق ودرکمتراز9 ماه پس ازجنگ، طرح آتش بس وپذیرش پرداخت غرامت جنگ
3 - مخالفت خمینی ودستیارانش مثل رفسنجانی باپایان جنگ، دسته بندی های سپاه پاسداران وبازنشسته کردن گروهای مخالف درهمین رایطه
1 -گزارش البرادعی،عدم پاسخگوئی رژیم به سئوالات آژانس،نامه ژنرال آمریکائی به فرمانده سابق نیروهای آمریکادرخلیج فارس،دلیل استعفا
2 -سخنان احمدی نژاددرزمینه سازی تجاوز،بایکوت اوتوسط پاپ ونخست وزیرایتالیا،وضعیت فاجعه باراقتصادایران،ادامه اعتراض کارگران
3 - مهمترین مانع برسرجنبش همگانی گرفتارماندن درمداربسته بدو بدترمیباشد،امریکا وامریکامزدوران اینبارجبهه ملی تشکیل داده اند
1 - رشد45 درصدی هزینه های نظامی جهان،سفربوش یه اروپاوتلاشهای اوبرای تحریم هرچه بیشتر،موضع گیری آمریکاواسرائیل برای حمله
2 - توافق نامه تحمیلی آمریکابه عراق درایجاد 58 پایگاه نظامی روبه ایران، مصونیت قضائی واقامت نامحدود نیروهای آمریکائی درعراق
3 - نقش دانش وفن میان حکومتگران وحکومت شوندگان، نقش نیروهای محرکه سیاسی درارتقا سطح دانش وفن واطلاعات
1 - ترس رژیم ازگسترش جنبش مردم،محدودیت اجرای کنسرتهای موسیقی، تلاش رژیم برای ازبین بردن هرگونه مقاومت ملی ازنظراقتصادی
2 - لایحه 2 فوریتی کابینه احمدی نژادبرای واردات 12 میلیون تنی گندم ونیزواردات 80 میلیارددلاری،ادامه تهدیدات بوش برای خمله به ایران
3 - توافق اتحادیه اروپابرای توقیف پولهای بانک ملی،بسته پیشنهادی واکنش رژیم،دلایل افزایش قیمت نفت،مداربسته بدوبدتروهدف مبارزه
1 - رابطه هدف ووسیله چیست؟ اینکه هرهدفی دروسیله بیان میشودو هرهدفی خودوسیله خویش است،آزادی وسیله اش نیز آزادی است
2 - یکی ازمحک های تشخیص عمل درراه آزادی یاقدرت وسیله ایست که بکارگرفته میشود، آزادی واستقلال حتی درزندگی فردی جدائی ناپذیرند
3 - نقش هرروز گسترده ترخطر حمله به ایران درآستانه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، ودرهمین رابطه مانورنظامی ارتش اسرائیل
1 - محک تشخیص پیروان آزادی ازپیروان قدرت چیست،راه حل تناقض دولت بعنوان قدرت وهدف آزادی ایجاددولت حقوق مدارمتناسب با ...
2 - آزادی واستقلال است،نیازبه سازماندهی حهت گسترش فرهنگ استقلال وآزادی در جامعه و برای تضمین استمرار دمکراسی است
3 - شدت گرفتن تبلیغات دررابطه باتهدیدات نظامی اسرائیل،تصمیم حاکمیت برای مذاکره درباره بسته پیشنهادی1+5،بحرانهاوعوامل آنها
1 - تفاوتهای آزادیهای فردی واجتماعی،چگونه میتوان درتنهائی فرهنگ آزادی رادرجامعه گسترش داد؟آزادیهایی که ذاتی انسان هستند
2 - باانتخاب آزادی وزندگی برپایه حقوق انسان میتواندآتش جهنم استبداد رایرخودسردکند،نقش ورابطه جنبش مردم بابدیل مردم سالاری
 3 - ابرازنگرانی مقامهای غربی دررابطه باپاسخ ایران به بسته پیشنهادی واینکه آیاخامنه ای توان حل آنرادارد؟اخبارخطرحمله به ایران
1 - حکم اعدام برای معلم کردهموطن،درسهای بزرگ30 تیر،به دلیل وجودنمادآزادی واستقلال جامعه بااعتمادبنفس ابتکارعمل بخرج داد
2 - خودجوشی ومیزان ابتکار،میزان آزادی فردوجامعه رانشان میدهد،بدبل مردمسالارچیست وعلل عدم بوجودآمدن آن چه میباشد ؟
3 - بسته پیشنهادی ایران به گروه 5+1 دررابطه بابحران هسته ای،ابهامهای آن،آزمایشهای موشکی وسناریوهای گوناگون حمله به ایران
1- نقش نیروهای محرکه درچلوگیری ازبحران سازیهای رژیم وتبدیل آن برعلیه بجران ساز،روشهای موفق برای این مهم،اهداف این بحرانها
 2 - آزادی میبایدبه هدف اصلی نیروهای محرکه سیاسی وسپس جامعه تبدیل شود،نیروهای سیاسی ونقش آنها در الگو بودن برای جامعه
3 -اهمیت پایبندی به اخلاق،هیچ عاملی مهمترازمردم برای جلوگیری ازحمله به ایران نیست،اعترافات رفسنجانی ورضائی درقبول شکست جنگ
1 - رابطه نخبگان بامردم،ازدیدهدف وروش آزادی،نیروی محرکه سخنگوی خواسته های مردم است،دعوای رژیم بامردم برای حاکمیت ملیست
2 - حکیم فردوسی دانا وبیان کننده قواعددائمی پیدایش رشدوانحلال قدرت،هشدارحکیم به انسان ایرانی ،اگرجنبش آزادی نباشدانحلال قدرت..
3 - شتاب نمیگیرد،آیاآمریکاتوانائی ملت سازی دارد؟مدارک ونقش آمریکاوانگلیس وایرانیان قدرت طلب درحمله عراق،دروغهای رفیق دوست
1 - نخبه گرائی واستمرارتاریخی آن درشرق وغرب،نجبه گرائی افلاطونی،ارسطوئی وایران قدیم،نخبه گرائی معاصراززمان پیداش لیبرال
2 - برخی انتقادهابرنخبه گرائی معاصرغرب،نخبه گرایان قدرت پرست کشورما که ازطریق قدرت خارجی درپی قدرتندومردم مطیع میخواهند
3 - نخبگان خط استقلال وآزادی که مردم رادوست دارندوازطریق مردم عمل میکنندومیخواهندمردم رابرانگیزند تا دراداره جامعه فعال باشند
 1 - مشگل نخبه گرائی درایران،3گرایش عمومی، گرایش قدیمی بنیادروحانیت بی اعتنابه قرآن ومردم راگوسفندمیداند،سلطنت استبدادی معادل
2 -درهمین رابطه که ایرانی حتی نخبه هایش ناتوانند،گرایش سوم خط استقلال وآزادی که مردم رادارای حق ودانا میداند،تجربه دولت مصدق
3 - تحلیلی برجنگ  روسیه وگرجستان،پرونده اتمی ایران،ناتوانائی خامنه ای درحل بحران،سیاست جکومت بوش دراین بحران،رای اعتماد
1 - ویژه گیهای راه وروش مصدق یک، وطن دوستی واعتمادبه مردم داشتن، نه عوام زدگی دو، درک اوازملت بمثابه یک مجموعه صاحب...
2 - حقوق ملی وعمل به عنوان نماینده آن حقوق سه، سخنگوی حقوقی است که متعلق به همه مردم میباشد چهار،اولین نمونه سیاسی درتاریخ..
3 - ایران که دررابطه بامردم شفاف عمل میکردوتنهامصلحت،استعفای پرویزمشرف،جنگ درگرجستان،تشدیدخشونت ودرخطربودن بروجردی
1 - روشهای مصدق وبویژه اینکه عمل ازطریق مردم تنهابرپایه حقوق عمومی ممکن است،ملت بایدخودراازخودکم بینی وحقارت رهاکند تا...
2 - بتواند به حرکت درآید،دردیداستقلال وآزادی اصالت بامردم است،آرمان هدف دست یافتنی است،جامعه جوانی که آرمانهای مشخص نداشته..
3 -باشدجامعه ای مرده است،این آرمانها کدام هستند؟،سخنان خامنه ای به هیئت وزیران وبرخی سانسوردرایرنا،قردادهای وایسته سازی درخزر
 1 - دنبله نقش نیروی محرکه سیاسی درتحول وجدان عمومی جامعه،اهمیت ایستادگی برحقوق فردی وملی مردم ویادآوری آن وتوانائیها
2 - انتقال معلومات،اهمیت فوق العاده ایستادگی مصدق برحقوق ملی،ازاین نظرراه وروش اوالگوی امروزوفرداوتفاوت اوبانخبه های غرب
3 - پرداخت یارانه های مستقیم،ترفندی جدیدبرای مهاربیشترجامعه،گزارشی درباره احتمال اکتبرسورپرایزجدید،خبرهائی درادامه خطرحمله
1 - محتوای وجدان عمومی،نقش وکاربردمصلحت وحق،غفلت عمومی ازاین واقعیت که حق متعلق به انسان است اما مصلحت رازورمیسنجد
2 - رابطه میزان کاربردمصلحت به جای حق ونقش نیروهای محرکه سیاسی،چندهمسری درقران،استعداددوست داشتن،خرافات وعقب ماندگی
3 - مسئله انتخابات آمریکاورابطه آن باایران،لزوم دفاع ازحقوق قربانیان پایگاه اشرف،جنگ گرجستان،ادامه تهدیدهای آمریکا واسرائیل
1 - میزان پنداروگفتاروکردارغیرعقلانی ورشدجامعه،باوربه خرافات ازاموربسیارزیانمندوغیرعقلانیست که توسط قدرت استبدادی ساخته میشود
2 - باوربه امام زمان درفرهنگ دیرپای ایران گویای آن فضای معنوی بازیست که تنهاباامیدوکوشش ومسئولیت وانکارظلم وستم تحققق مییابدکه
3 - توسط ولایت مطلقه خرافی به خشم وخشونت تبدیل شده،،دروغ پردازیهای رژیم دررابطه باگزارش آزانس،دستورمحرمانه بوش درپاکستان
1 - دررابطه باویژه گیهاوعلائم پندار،گفتاروکردارخرافی وغیرعقلانی که قطعامبهم وغیرشفاف هستند،تفسیرسوره الفلق وتاکیدبررهائی انسان
2 -عقل خرافه سازدرپی دشمنی بادیگران وعقل آزاددرپی دوستی وپرورش استعدادهاوباوربه تغییرسرنوشت،نقش فعالان سیاسی دراین رایطه
3 -استفاده رژیم حاکم ازسهمیه بندی پذیرش دانشجوبرای کنترل داشگاه ها،پاسخ به پرسشها درباره امیرانتظام ودررابطه بانظرقران باچندزنی
 1 - کارزارتبلیغاتی رژیم برعلیه ارتش، اسناد گویای نقش آمریکا وغرب درحمله عراق به ایران،وضعیت نابسامان ارتش قبل ازشروع جنگ
2 - کودتای نوژه وطرح انحلال ارتش توسط حزب جمهوری اسلامی،،توانائی ارتش وبازسازی ملی خود،پیشنهادات غیرمتعهدهابرای پایان جنگ
3 -بحران اقتصادی آمریکامحصول اقتصادغیرعقلانیست،گسترش آن درجهان،تاثیرآن برنفت وکاهش درآمدایران،عدم باوربه توانائی خرافه است
1 - دررابطه بادیگرفراورده های غیرعقلانی خرافه ای، خرافه های جهانشمول، منطقه ای،فردی وخرافه هائی که اکثرجوامع برای خودمیسازند
2 -گزارش هرودت ازوجودمردمسالاری درایران باستان،واقعیت که انسان تواناخلق شده تادراستقلال وآزادی زندگی کند،فرآورده غیرعقلانی ترس
3 - وضعیت افغانستان،آسوشیتدپرس وایران گی تی مک کین،شکست لابی اسرائیل درطرح حمله به ایران،مقایسه مقدماتی اقتصادایران وآمریکا
1 - بحران اقتصادی امروزجهان،وضعیت اقتصادی درنظام شاهنشاهی وتشابهات آن باشرایط امروز،تدابیرموفقی که درابتدای انقلاب به اجرادرآمد
2 - عوامل بحران اقتصادی آمریکا،تبدیل محوراقتصادازتولیدبه مصرف،خودکامگی سیستم بانکی وتکیه به  به نقش بازار،سرمایه های مجازی
 3 - ریگانیزم وتاچرزیم،ستون پایه های 4 گانه قدرت آمریکا،دلاربعنوان پول جهان،اندیشه راهنمای دمکراسی لیبرال وشیوه زندگی آمریکائی
1 - دنباله بحث بحران اقتصادی،پول واقعی ومجازی،سازوکارتبدیل پول مجازی به پول واقعی،چرائی ومیزان تخریب پول مجازی خارج ازتناسب
2 - آیااین بحران تنهایک نوسان متعارف اقتصادیست یاریشه ای؟اقتصادسرمایه داری وقدرت علیرغم  فاجعه هائی که ایجادمیکنندازبین نمیروند
3 - یکی ازدلایل عمیق شدن این بحران سرایت آن ازاقتصادمجازی به اقتصادواقعی است،نظراقتصاددان آمریکائی که با یک پدیده جدیدروبروشدیم
4 - قربانیان اصلی این بحران،مردم کشورهای زیرسلطه،کارگران،مزدبگیران وپس اندازکنندگان ،تفاوت دودیدگاه استبدادی وآزاددرتغییرواختیار
1 - دنباله بحث جهانی اقتصاد،هشدارگروهی ازاقتصاددانان درباره احتمال ورشکستگی اقتصادآمریکادر 2009 به دلیل سقوط دلاروجایگزینی یورو
2 -قرضه غیرقابل کنترل بدهی های عمومی درآمریکا،سقوط اقتصادملی وتورم شدید،نظرات جورج استیکلبزبرنده جایزه نوبل در برون شد ازبحران
3 - اثراتش برجهان وبرایران،غیرقابل بهره برداری شدن منابع نفتی، ذخیره های ارزی،منفی بودن شاخصهای اقتصادی غیراتفاقی،اقتصادمقاومت
1 - انتخاب اوباما به رئیس جمهوری آمریکابه معنای پیروزی امیدتغییربرمبنای شعاراصلی اگربخواهیم تغییرکنیم،تغییرمیکنیم وتغییر میدهیم
2 -پیروزی اوبامابیانگرایجادوجدان عمومی درنسل جوان آمریکاازقشرهاوفرهنگهای گوناگون،میتواندآغازپایان دوره سلطه گری مراکزقدرت باشد
3 - سالگردگروگانگیری،اقدامات حاکمین برایران درزمینه سازی ایجادترس درآمریکاوخطرحمله به ایران،راه حلهای وضعیت بحرانی اقتصادایران
1 - سالروزقتل دکترحسین فاطمی وسالروزشهادت زنده یادان داریوش وپروانه فروهر،مختاری،پاینده،شریف ودیگرقربانیان قتلهای سیاسی
2 - نامه 60اقتصاددان به ملت ودولت،تحقق دولت ملی یکی ازپیش شرطهای راه حل اقتصادایران،اشاره ای به تنش زدائی وفشارهائ خارجی
3 - دولت ملی بایدمنطبق باحقوق ملی وفردی ایرانیان،معرف وجدان ملی وعمومی جامعه،دارای بودجه ای متکی به برداشت ازاقتصادداخلی باشدو.
1 - بحران اقتصادی آمریکا نتیجه اثرات تغییرمحوراقتصادازتولیدبه مصرف دراقتصادصنعتی پیشرفته است ودرمرحله ای ازجهانی شدن بدنبال..
2 - اصل شدن حداکثرسوددرفعالیتهای اقتصادی وبه تحلیل رفتن تدریجی قدرت صنعتی آمریکا وانتقال تولید به کشورهای دیگر،اثرات قرضه های
3 -جدیدحکومت بوش واقتصادبرپایه قرضه آمریکا،نقدینگی 160 هزارمیلیاردتومانی ایران وافزایش 20 هزارمیلیاردتومان اعتباربانکی واثرات
4 - بودجه 126 میلیارددلاربرای افزایش تولیدنفت درعربستان،راه حلهای تبدیل اقتصادمصرف محوربه تولید محوربخصوص تغییرترکیب بورجه
1 - ارزیابی سازمانهای اطلاعاتی آمریکاازوضعیت دنیاتاسال 2025 که تنهاابرقدرت دنیانخواهدبودوجهان چندقطبی وجابجائی قدرت اقتصادی
2 - ازغرب به شرق وبه کشورهائی متل هند،چین،روسیه وبرزیل خواهدشد،هشدارجمعی ازاقتصاددانان اروپائی درباره نیازبه سامانه اقتصادی جدید
3 -دنباله راه حلهای اقتصادی ایران،حجم وترکیب اعتبارات بانکی برای کنترل نقدینگی وتوزیع درآمدازیکسووجهت گیری اقتصاد تولیدی ازدگرسو
4 - نقشهای گوناگون پول،قدرت جذب سرمایه،ترکیب بازرگانی خارجی وتناسب ساختن آن بااقتصادتولیدمحور،واردات ونقش آن درکنترل تورم و..
1 - اینکه رکوداقتصادی آمریکاازسال 2007 آغازشده واین سئوال که چراخبرآن به اطلاع مردم رسانده نشده است،مصاحبه بوش واقرار به اینکه..
2 - حمله به عراق یک خطای استراتژیک بوده،این واقعیت که انتخاب اوبامافرصت تازه ای برای ملت مامیتواندباشدکه رژیم این فرصت رامیسوزاند
3 - عملیات تروریستی دربمبئی واینکه علت ها وعامل هاکدام هستند؟ واین واقعیت که تاعلت هاعلاج نشوندمشگلات بزرگتروبزرگترخواهندشد
4 -20مین سالروزقتل دکترسامی واطلاعاتی دراینباره،تدابیرپیشنهادی برای حل بحران اقتصادی،دوتجربه موفق دوران مصدق ودوران آغازانقلاب
1 - سالروز 16 آذرتجربه موفق جنبش دانشجوئی دراستمراروپایداری،درروش وهدف ودراستقلال وآزادی،توزیع درآمدوعدالت اجتماعی یکی از...
2 - نیازهای اساسی هراقتصادتولید محور،کاهش تعدادکارکنان دولت،بالابردن حداقل دستمزدهاوافزایش درآمدتولیدکنندگان وبویژه بخش کشاورزی
3 - توزیع درآمدنه تنهابرای عدالت اجتماعی، بلکه برای گسترش بازار به جهت تولیدات داخلی،مکان یابی اقتصادی برای ایجادتولیددربخشهای...
4 - مختلف کشوروبخشهای تولیدی،رابطه متناسب میان تولیدومصرف،تناسب میان توزیع قدرت خریدباتولید وهمینطورسازگاری آنها با یکدیگر
1 - رفتن خامنه ای به دانشگاه عم وصنعت گویای اعتراف شکست نظریه ولایت فقیه ومرجع شدن دانشگاه،اینکه خاتمی راشبیه شاه سالطان حسین
2 - واحمدی نژادراالگوی شجاعت ومدیریت،سخنان خاتمی دردانشگاه پس ازسخنان خامنه ای واعتراف صریح اوکه درصددازبین بردن موانع نیست
3 - بقای ایران به آن است که جوان ایرانی اراده زندگی دراستقلال وآزادی رادرخودبوجودآورد،نظرات جدید منتظری درباره ولایت فقیه،کفش پراندن
4 -خبرنگارعراقی نشان عدم وجوددمکراسی درعراق،راه حل اقتصادی ایران درآنست که توانائی جذب نیروهای محرکه رابیابد ونقش اندیشه راهنما
1 - ملاقات هیئت نمایندگی نهضت آزادی ایران باآقای منتظری واعلام مواضع ایشان که ولایت فقیه مصداق شرک است،هشدارهابه همه دنباله روان ..
2 - فقه سنتی،خدمتگزاران وملتزمان به قانون اساسی ولایت فقیه که ازنظرشرعی حجت برآنان تمام است،دروغهای محسن رضائی و رفسنجانی در..
3-باره شرایط پیش ازآغازحمله عراق به ایران،فرماندهی سپاه پاسداران وحزب جمهوری اسلامی عوامل ازهم پاشیدگی نیروهای مسلح پیش ازجنگ
4 - تجربه کمونیستی وسرمایه داری لیبرال دررابطه بانیروهای محرکه،درسرمایه داری لیبرال اصالت باسرمایه وفرداست،عدم توزیع برابر درآمد..
1 - حملات جنایتکارانه اسرائیل به ملت فلسطین درنوارغزه وبی سابقه بودن آن ازسال 1967،ارتباط این حمله باانتخابات اسرائیل،انتخابات
2 - فلسطین،تغییرحکومت درآمریکاونیزتنگناهای رژیم حاکم برایران،آیاازاهداف این حمله،اوباماوتحمیل ادامه سیاستهای حکومتهای بوش است؟
3 - نیازدست راستیهای اسرائیل،حماس،رژیم ایران ورژیمهای عرب به ادامه بن بست به بهای خون ملت فلسطین،گم شدن 65 میلیارددلاردردولت
4 - احمدی نژادوکاهش 24 درصدی ذخائرطلا،افزایش 10 درصدی تولیدناخالص به نفت،تبلیغ دستگاهای رژیم که فقروترس دوعامل اصلی ایمان