رادیو آزادگان                                                                               دکتر ابوالحسن  بنی صدر                                           

زمان پخش

Jan03, 2007
Jan03, 2007
Jan10, 2007
Jan10, 2007
Jan17, 2007
Jan17, 2007
Jan24, 2007
Jan24. 2007
Jan31, 2007
Jan31, 2007
Feb07, 2007
Feb07, 2007
Feb14, 2007
Feb14, 2007
Feb21, 2007
Feb21, 2007
Feb28, 2007
Feb28, 2007
Mar07, 2007
Mar07, 2007
Mar14, 2007
Mar14, 2007
Mar20, 2007
Mar28, 2007
Mar28, 2007
Mar30, 2007
Mar30, 2007
Mar30, 2007
Apr04, 2007
Apr04, 2007
Apr11, 2007
Apr11, 2007
Apr18, 2007
Apr18, 2007
Apr25, 2007
Apr25, 2007
May02, 2007
May02, 2007
May09, 2007
May09, 2007
May16, 2007
May16, 2007
May23, 2007
May23, 2007
May30, 2007
May30, 2007
Jun06, 2007
Jun06, 2007
Jun13, 2007
Jun13,2007
Jun19, 2007
Jun19, 2007
Jun27, 2007
Jun27, 2007
July04, 2007
July04, 2007
July11, 2007
July11, 2007
July18, 2007
July18, 2007
July25, 2007
July25, 2007
Aug01, 2007
Aug01, 2007
Aug08, 2007
Aug08, 2007
Aug15, 2007
Aug15, 2007
Aug22, 2007
Aug22, 2007
Aug29, 2007
Aug29, 2007
Sep12, 2007
Sep12, 2007
Sep12, 2007
Sep19, 2007
Sep19, 2007
Sep26, 2007
Sep26, 2007
Oct03, 2007
Oct03, 2007
Oct03, 2007

Oct10, 2007

Oct10, 2007
Oct17, 2007
Oct17, 2007
Oct24, 2007
Oct24, 2007
Oct31, 2007
Oct31, 2007
Nov07,2007
Nov07,2007
Nov14,2007
Nov14,2007
Nov14,2007
Nov21, 2007
Nov21,2007
Nov21,2007
Nov28,2007
Nov28,2007
Nov28,2007
Dec05,2007
Dec05,2007
Dec05,2007
Dec12,2007
Dec12,2007
Dec19,2007
Dec19,2007
Dec19,2007
 
 

 موضوع مصاحبه

1 - اعدام صدام حسین ، مسئولیت ها و آموزشها
2 - قطعنامه شورای امنیت و پی آمدهای آن
1 - وضعیت امروز ایران و منطقه
2 - تدابیری برای برطرف کردن ستون پایه های قدرت
1 - وضعیت امروز ایران ، استراتژی جدید بوش و خطر حمله آمریکا به ایران  ، خبر ها وتحلیلها  دراین باره  
2 - وضعیت امروز ایران ، خطر حمله آمریکا به ایران  ، خبر ها وتحلیلها  دراین باره
1 - وضعیت امروز ایران از بعد داخلی ، منطقه ای و جهانی
2 - راه حلهای برطرف کردن ستون پایه های قدرت
1 - شرایط امروزایران در منظقه بویژه خطر تجاوز اسرائیل وآمریکا به ایران
2 - شرایط امروزایران در منظقه بویژه خطر تجاوز اسرائیل وآمریکا به ایران
1 - تحولات ایران بویژه ازنظر خطر تجاوز آمریکا به ایران
2 - تدابیری برای از بین بردن ستون پایه های قدرت
1 - وضعیت امروز ایران درمنطقه وجهان ، مسئله اتمی وخطر حمله آمریکا به ایران
2 - سالروز انقلاب شکوهمند 1357
1 - وضعیت امروزایران درمنطقه  وجهان بویژه ازنظرتحولات سیاستهای انرزی هسته ای
2 - تدابیر برطرف کردن ستون پایه های قدرت 
1 - سیاستهای اقتصادی رژیم مافیای نظامی مالی و بحث نقشه راه، پیشنهادهای رژیم به آمریکادرسال2003 
2 - مسئله اتم وترمزبریدن آقای احمدی نژاد ، جنگ و محاصره اقتصادی
1 - جایگاهی که مصدق به ایران بخشید ، پرونده اتمی ایران و خطر حمله آمریکا به ایران
2 - وضعیت اقتصادی امروزایران ، تدابیری برای جلوگیری ازبازسازی ستون پایه های قدرت
1 - وضعیت امروز ایران، خطرصدورقطعنامه شورای امنیت ونوع جدید جنگ که ایران درگیرآن شده
2 - تدابیر برای از بین بردن ستون پایه های قدرت
پیام نوروزی  سال 1386
1 - وضعیت سنجی امروز ایران باتوجه به قطعنامه شورای امنیت ،  نتایج حاصل ازآن وعملکردحاکمیت
2 - وضعیت سنجی امروز ایران باتوجه به قطعنامه شورای امنیت ،  نتایج حاصل ازآن وعملکردحاکمیت
سمینار وجلسه گفتگو دردانشگاه اپسالا سوئد ، با شرکت ابوالحسن بنی صدر بخش 1
سمینار وجلسه گفتگو دردانشگاه اپسالا سوئد ، با شرکت ابوالحسن بنی صدر بخش 2
سمینار وجلسه گفتگو دردانشگاه اپسالا سوئد ، با شرکت ابوالحسن بنی صدر بخش 3
1 - وضعیت سنجی امروز ایران ازنظر بحرانها ، بحران دستگیری ملوانهای انگلبسی
2 - وضعیت سنجی امروز ایران ازنظر بحرانها ، بحران دستگیری ملوانهای انگلبسی
1 - وضعیت امروز ایران درمنطقه وجهان ازدیدمسئله اتمی
2 - فشارهائی که ازنظراقتصادی، سیاسی ونظامی برایران واردمیشود، وضعیت نابسامان حاکمیت درایران
1 - وضعیت امروزایران ومنطقه ، آسیب پذیری اقتصادنابسامان ایران وادامه فشارهای آمریکاودیگرکشورها
2 - راه حلهای برطرف کردن ستون پایه های قدرت ، تبعیض ها
1 - وضعیت امروزایران ازنظراقتصادی ، داخلی وجهانی، محاصره چندجانبه ایران توسط آمریکاوهم پیمانان
2 - وضعیت امروزایران ازنظراقتصادی ، داخلی وجهانی، محاصره چندجانبه ایران توسط آمریکاوهم پیمانان
1 - روز کارگر، دانشجویان وسرکوبها ، وضعیت امروز ایران ازنظر اقتصادی ، منطقه ای وجهانی
2 - وضعیت امروز ایران ازنظر اقتصادی ، منطقه ای وجهانی ، راه حلهای برطرف کردن ستون پایه های قدرت
1 - وضعیت سنجی امروز ایران  درمنطقه وجهان ، تاسیسات اتمی ایران وکنفرانس شرم الشیخ
2 - وضعیت سنجی امروز ایران  درمنطقه وجهان ، مسئله موشک واتم
1 - وضعیت امروزایران بویژه ازنظراقتصادی و عملکرد اقتصاد برباد ده رژیم
2 - تحولات درون گروه بندی های مختلف قدرت در ایران و جامعه
1 - وضعیت امروزایران ازنظراقتصادی ورابطه قوا درحاکمیت، سیاستهای اقتصادی آمریکادررابطه بانفت
2 - وضعیت امروزایران ازنظراقتصادی ورابطه قوا درحاکمیت، سیاستهای اقتصادی آمریکادررابطه بانفت
1 - اخبار روز، راه حل برطرف کردن ستون پایه های قدرت ، بویژه تبعیض ها که استمرارو پایه اصلی هستند
2 - اخبار روز، راه حل برطرف کردن ستون پایه های قدرت ، بویژه تبعیض ها که استمرارو پایه اصلی هستند
1 - مسائل روزایران، فتاوی آقایان خامنه ای ، مصباح یزدی وعطیه رئیس قسمت روایت وسنت دانشگاه الازهر
2 - آشفتگی وبهم ریختگی در درون رژیم ، تحلیل گفتگوی ایران و عراق
1 - وضعیت امروزواطلاعاتی درزمینه مسائل روزایران ، درگذشت دکترپرویزورجاوند وآیت اله قمی
2 - راه حلهای برطرف کردن ستون پایه های قدرت وپیشنهادهائی متفاوت به سلطه گران برای دمکراسی
1 - برطرف کردن ستون پایه های قدرت بویژه دررابطه با استقلال و جامعه ای بانظام باز
2 - وضعیت امروزایران، بحران اقتصادی، بحران اتمی ، بحرانهای عراق وافغانستان، فلسطین ورابطه آن باایران
1 - تعاریف شش گانه استقلال
2 - فسادحاکم بر حاکمیت ایران ، نگاهی کلی به  کارنامه دوساله ریاست جمهوری  احمدی نژاد
1 - پیامی به مردم ایران ، انزوای ایران درافکارعمومی بین المللی
2 - خطراتی که ملت وکشوررا تهدید میکند و تحولاتی که درجامعه ایران درحال شکل گرفتن وتقویت است
1 - سالگرد 18 تیر، وضعیت ونقش جنبش دانشجوئی دررابطه باقدرت،خبرهائی درباره بحران اتمی واحتمال تجاوز آمریکا
2 - جنگ 8 ساله وچگونگی آغازآن، احتمال بسیارزیادآن درخرداد60وغرامتی که اعراب قرار بود بپردازند
1 - درسهائی ازتجربه 30تیر برای امروز، وضعیت سنجی ، وضعیت زنان ، قصاص وطرزفکرحاکمین برکشور
2 - وضعیت سنجی امروز ایران درمنطقه وجهان ، ورودناوگان اینترپرایز به آبهای خلیج فارس
1 - حملات تبلیغی زور پرستان به نمادهای استقلال وآزادی، علل وعواقب آن
2 - خبرهای مهم اقتصادی واجتماعی برای وضعیت امروز، فهرست ستون پایه های قدرت دررابطه با برقراری استقلال وآزای
1 - وضعیت امروزایران ازنظربعد داخلی ، منطقه وجهانی ودرباره فشارهای اقتصادی که ازداخل وخارج وارد میشود
2 - نظرسنجی های برخی ازموسسات آمریکائی دررابطه باتمایلات ایرانیان به دمکراسی، بحران اتمی ووضعیت عراق
1 - وضعیت امروزایران ازنظرتجاوزات به حقوق وکرامت انسانی ، نقش قانون درحکومت های استبدادی
2 - درسهای جنبش 30 تیر برای امروز وفردای ایران ، اهداف تحریف کنندگان تاریخ
1 - وضعیت سنجی امروزایران بویژه ازنظرمدیریت حکومتی ودولتی ، مدیریت اقتضائی، بحران اتمی
2 - بررسی کودتای 28مرداد و چرائی تحول جنبش خودجوش مردم از30تیر به 28 مرداد ودرسهائی برای امروز
1 - مقدمه سازی روبه افزایش برای حمله نظامی آمریکا به ایران، اعترافهای رفسنجانی دراستفاده ابزاری خمینی برای سرکوب
2 - نقش موثر رهبری درپاسداری ازدستاوردهای جنبش های خودچوش، بویژه دررایطه با کودتای 28 مردادی
1 -  مسئله حمله آمریکا به ایران و مسئله روزغرب، ازنظرکارشناسان ومقامات آمریکائی، سی آی اوسارکوزی پس ازدیداربوش
2 - وضعیت اقتصادی امروزایران، وضعیت صنعت نفت وچاهای نفت، قاچاق نفت واهداف احمدی نژادازتغیروزرا درانتخابات
1 - وضعیت سنجی امروزایران، وضعیت هرروز وخیم تراقتصادی ، کتاب بسوی سرنوشت هاشمی رفسنجانی
2 - وضعیت سپاه پاسداران و هرروز وابسته کردن آن برای حفظ بقای نظام
3 - خطر فزاینده حمله آمریکا وامتیازدادن حاکمیت دررابطه  با بحران هسته ای، جنگهای داخلی درون کانون قدرت درایران
1 - تهدیدات کشورهای اروپائی به جنگ وتحریم، حمله اسرائیل به سوریه ، احتمال زمینه سازی حمله به ایران
2 - فرازهائی ازکتاب خاطرات رفسنجانی درباره حمله عراق به ایران ونیزخاطرات خامنه ای درباره جنگ
1 - وضعیت اقتصادی آمریکا وایران، حمله هوائی اسرائیل به سوریه بمنظور حمله به ایران
2 - ونیز دررابطه باتهدید روزافزون حمله آمریکا به ایران و تشابهات فزونترآن بادوران پیش ازحمله عراق به ایران
1 - وضعیت امروزایران وخاورمیانه، عواقب واثرات سفراحمدی نژادبه نیویورک، تشدید بحران باآمریکاودیگرکشورهای غرب
2 - هرروزوخیم ترشدن وضعیت اقتصادی ایران به شهادت تیترخبری رسانه های گروهی ایران
3 - جنگ 8 ساله ایران وعراق، دروغهای رحیم صفوی وواقعیت آگاهی خمینی واطرافیان برخطرحمله عراق،تشابه آن باامروز
1 -  رفتن احمدی نژادبه دانشگاه، تظاهرات وشعارهای دانشجویان، بانکهای اطلاعاتی کامپیوتری دولتی درکشورهای غربی
2 - سخنان بوش درباره مذاکره باایران واحتمالا بچه منظوری بوده، گزارشهائی درباره ارتش خصوصی آمریکاوخزان ولایت فقیه
1 - وضعیت امروز ایران دررابطه باسفرپوتین به ایران، عواقب سفراحمدی نژادوعلل بحران سازی حاکمیت
2 - تحلیلی برکتاب بسوی سرنوشت رفسنجانی ، چراخمینی آماده کناره گیری بود؟ پاسخ به سئوال درباره هموطنان بهائی
1 - توافقنامه حاکمان ایران باروسیه وکشورهای ساحلی خزردررابطه باتقسیم منابع، تعین حدودبراساس فروش وحراج منافع ملی
2 - استعفای علی لاریجانی ازدبیری شورای امنیت ملی وریاست تیم هسته ای، فرضهای گوناگون، هشدارهای جدید درباره خطرحمله
1 - وضعیت سنجی امروز ایران, فشارهای اقتصادی که توسط تحریم های آمریکا وکشورهای غربی وبانکهای غربی اعمال میشود
2 - شدت گرفتن تهدیدات حمله نظامی آمریکا، شواهد وعلائم جدی ترشدن تصمیم آمریکا، نظرسنجی ها درایران دررابطه باحاکمیت
1 - دستگیری وقتل یک خانم پزشک جوان دربازداشگاه منکرات، جنبه های گوناگون خطرروزافزون حمله آمریک به ایران
2 - بهانه سازیهای حاکمیت بویژه خامنه ای واحمدی نژاد، ترکیب قدرت درسپاه پاسداران، دسته بندیها ی گوناگون وتضادها
1 - وضعیت امروز ایران باتوجه به تشدید سرکوبها و احکام ضدانسانی ، سرکوب دراویش بروجرد، بحران اتمی وخطرحمله
2 - برخی اززوایای روشن شده گروگانگیری واینکه خمینی پیش ازاقدام به گروگانگیری ازآن مطلع بوده
3 - نقش دانشجویانی که درگروگانگیری شرکت داشته اند وامروز جزو اصلاح طلبان هستند واسراری که میتوانندفاش کنند
1 - نهمین سالروز کشتارفجیع فروهرهاو رژیمی بدتر از رژیم رضاخانی دربرگزاری مراسم یادبودها
2 - اطلاعات جدید ومکمل درباره گروگانگیری، اشغال سفارت آمریکا وارتباط باگروگانگیرها درایران، باج دادن به ابوظبی
3 - گزارش 9صفحه ای البرادعی وقسمتهای سانسورشده آن مبنی ازبی اطلاعی برغیرنظامی بودن وخطرتجاوز
1- وضعیت امروزایران، پرونده اتمی و واقعیت تلاشهای خط استقلال وآزادی، جنبش صلح واحساس خطرازحمله آمریکا
2 - رابطه بحران سازی هردو طرف درتشدید خطرتجاوز، مسئله انتخابات وتلاشهائی برای سلامت آن ونیاز به شفافیت
3 - وضعیت اقتصادی ایران، پاسخی برسخنان سعید حجاریان مبنی برمشروطه خواهی مصدق و جمهوری خواهی  فاطمی
1 - 16 آذرسالروز شهادت 3دانشجوتوسط رژیم شاه، گزارش اخیرسازمانهای اطلاعاتی آمریکادررابطه بابحران اتمی ایران
2 - وضعیت اقتصادی هرروزوخیم ترشده، خطرتوقف صادرات نفت ایران طی چندسال آینده، وضعیت نقدینگی، تورم وبیکاری
3 - پاسخ به 2پرسش،چراهنوزانقلاب راشکوهمندمیدانیم؟چراباتحقق پیش شرط انتخابات آزادوسالم همچنان انتخابات تحریم است
1 - پیامدهای گزارش سازمانهای اطلاعاتی آمریکا دررابطه بافعالیتهای اتمی، برداشتهای گوناگون وجناح بندیهای رژیم
2 - گزارشی ازوضعیت حقوق بشر، رشدجنبش دانشجوئی و هشداری به سازمانهای دانشجوئی ، پاسخ به سئوال شنودگان
1 - نزاعهای درون حاکمیت وآیااین سرصداها به جهت پوشاندن سازش باآمریکاست؟ عواقب گزارش سازمانهای اطلاعاتی آمریکا
2 - وضعیت هسته ای ایران، چرائی تحویل سوخت ازروسیه به ایران، وضعیت اقتصادی ایران بویژه پس ازمصاحبه احمدی نژاد
3 - اینکه تورم درایران ساختاری است وجراساختاری  ورابطه آن با حاکمیت استبدادی چیست ؟