رادیو آزادگان           

زمان پخش

دکتر ابوالحسن  بنی صدر

Jan 04, 2006
Jan 04, 2006
Jan 04, 2006
Jan 11, 2006
Jan 11, 2006
Jan 11, 2006
Jan 18, 2006
Jan 18, 2006
Jan 25, 2006
Jan 25, 2006
Feb 01, 2006
Feb 01, 2006
Feb 05, 2006
Feb 08, 2006
Feb 08, 2006
Feb 15, 2006
Feb 15, 2006
Feb 17, 2006
Feb 17, 2006
Feb 22, 2006
Feb 22, 2006
Mar 01, 2006
Mar 01, 2006
Mar 08, 2006
Mar 08, 2006
Mar 15, 2006
Mar 15, 2006
Mar 25, 2006
Mar 29, 2006
Mar 29, 2006
Apr 05, 2006
Apr 05, 2006
Apr 12, 2006
Apr 12, 2006
Apr 19, 2006
Apr 19, 2006
Apr 26, 2006
Apr 26, 2006
May03, 2006
May03, 2006
May10, 2006
May10, 2006
May17, 2006
May17, 2006
May24, 2006
May24, 2006
May31, 2006
May31, 2006
June 07, 2006
June 07, 2006
June 21, 2006
June 21, 2006
July 07, 2006
July12, 2006
July12, 2006
July19, 2006
July26, 2006
Aug03, 2006
Aug09, 2006
Aug09, 2006
Aug16, 2006
Aug16, 2006
Aug23, 2006
Aug23, 2006
Aug30, 2006
Aug30, 2006
Sep06, 2006
Sep06, 2006
Sep13, 2006
Sep13, 2006
Sep20, 2006
Sep20, 2006
Sep27, 2006
Sep27, 2006
Oct 04, 2006
Oct 04, 2006
Oct11, 2006
Oct11, 2006
Oct18, 2006
Oct18, 2006
Oct25, 2006
Oct25, 2006
Nov01, 2006
Nov01, 2006

Nov08, 2006

Nov08, 2006
Nov15, 2006
Nov15, 2006
Nov22, 2006
Nov22, 2006
Nov29, 2006
Nov29, 2006
Dce06, 2006
Dec06, 2006
Dec13, 2006
Dec13, 2006
Dec20, 2006
Dec20, 2006
Dec27, 2006
Dec27,2006
 

 موضوع مصاحبه

    1- شفاف گردانی

2- شفاف گردانی

3- شفاف گردانی

1 - شفاف گردانی

2 - شفاف گردانی

3 - شفاف گردانی

1 - بحران هسته ای ایران بخش 1

2 - بحران هسته ای ایران بخش 1

1 - بحران هسته ای ایران بخش 2

2 - بحران هسته ای ایران بخش 2

1 - بحران هسته ای  بخش 3

2 - بحران هسته ای  بخش 3

 هشدار در باره بحران هسته ای

1 - اخبار روز ، بحران هسته ای

2- انقلاب ایران در سال 1357

1 - بحران هسته ای

2 - انقلاب سال 1357 ایران

1 - کردستان ، مسائلی که در آغاز انقلاب اتفاق افتاد و تلاشهائی که شد

2 - کردستان ، مسائلی که در آغاز انقلاب اتفاق افتاد و تلاشهائی که شد

1 - بحران هسته ای ، گروگانگیری

2 - انقلاب  سال 1357 ایران

1 - بحران اتمی و اخبار روز

2 - بحران اتمی و اخبار روز

1 - بحران هسته ای

2 - جمهور مردم

1 - بحران اتمی واوضاع امروز ایران

2 - 29 اسفند وجایگاه دکتر مصدق ، الگوی استقلال وآزادی

پیام نوروز1385آقای بنی صدر

1- مئاکره با آمریکا و بحران اتمی

2- نهضت ملی ایران و مقایسه آن با بحران اتمی

1 - اخبار روز و خطر جنگ

2 - نقش جهانی آمریکا و جایگاه استقلال و آزادی در امروز ایران

1- اخبارروز و اوضاع امروز ایران

2 - جایگاه استقلال و آزادی در امروز ایران

1 - اخبار روز و بحران اتمی 

2 - فرهنگ دوستی و ضد فرهنگ دشمنی

 1 - اخبارروز و وضعیت سنجی امروز ایران با توجه به بحران هسته ای

2 - اخبارروز و وضعیت سنجی امروز ایران با توجه به بحران هسته ای

1 - پاسخ به پرسشهای رفسنجانی در نماز جمعه تهران

2 - فرهنگ دوستی و ضد فرهنگ دشمنی

1 - اخبار روز، بحران هسته ای وجنگ قدرت در ایران

2 - فرهنگ دوستی و ضد فرهنگ دشمنی

1- بحران اتمی و اخبار روز

2 - فرهنگ دوستی و ضد فرهنگ دشمنی

1 - رابطه بحران های داخلی  وخارجی  در ایران

2 - فرهنگ دوستی و ضد فرهنگ دشمنی

1 - اخبار روز و وقایع آذربایجان

2 - فرهنگ دوستی و ضد فرهنگ دشمنی

1 - وضعیت امروز ایران ، بحران اتمی وبحران قدرت
2 - فرهنگ دوستی وضد فرهنگ دشمنی
1 - وضعیت امروز ایران ، کودتای خرداد 1360
2 - وضعیت امروز ایران ، کودتای خرداد 1360
بیست وپنجمین سالروز کودتای 1360
1 - طرح نظامی جدیدآمریکا در مورد ایران، وضعیت جدید و ناتوانائهای حاکمیت در ایران
2 - علل کودتای خرداد 1360 و اینکه آیا میشد که از این کودتا جلوگیری کرد ؟
تجاوز اسرائیل به لبنان بخشی از طرح آمریکا برای منطقه وایران
وضعیت امروز خاورمیانه و ایران
وضعیت امروز ایران، آیا کودتای 1360 اجتناب ناپذیر بود
1 - اوضاع امروز ایران پس از تجاوزوکشتار اسرائیل در لبنان وهمینطور وضعیت رژیم حاکم بر ایران
2 - علل ناکامی ها در دستیابی به استقلال وآزادی، شناخت قدرت وستون پایه های آن در رابطه با سلطه
1 - کودتای 28 مرداد ، وضعیت امروز ایران و منطقه
2 - علل ناکامی از دستیابی به استقلال وآزادی
1 - وضعیت امروز ایران و منطقه
2 - علل ناکامی از دستیابی به استقلال و آزادی
1 - وضعیت امروز ایران و منطقه ، بحران اتمی
2 - علل ناکامی از دستیابی به استقلال و آزادی ، ستون پایه های قدرت
1 - وضعیت امروز ایران و منطقه
2 - علل ناکامی از دستیابی به استقلال وآزادی ، ستون پایه های قدرت
1 - 11 سپتامبر و پی آمدهای آن
2 - علل ناکامی  ازدستیابی به استقلال وآزادی ، ستون پایه های استبداد
1 - سخنان پاپ بندیکت شانزدهم رهبر کاتولیکهای جهان
2 - بحران اتمی ایران
1 - پاسخ به پرسشها
2 - اخبارو مسائل امروز ایران
1 - پخش وافشا نامه خمینی بمناسبت قبول آتش بس در جنگ ایران وعراق ، علل وعواقب آن
2 - پخش وافشا نامه خمینی بمناسبت قبول آتش بس در جنگ ایران وعراق ، علل وعواقب آن
1 -  پاسخ به پرسش شنوندگان ، اخبار روز و بحران اتمی
2 - علل ناکامی از دستیابی به استقلال و آزادی ، ستون پایه های استبداد
1 - اخبار روز ایران و بحران اتمی
2 - علل ناکامی از دستیابی به استقلال وآزادی ، ستون پایه های استبداد
1 - مسائل امروز ایران و خطر تجاوز آمریکا واسرائیل به ایران
2 - علل ناکامی از دستیابی به استقلال وآزادی ، ستون پایه های استبداد
1 - وضعیت امروزایران و خطرات احتمالی حمله وتحریم ایران 
2 - علل ناکامی از دستیابی به استقلال وآزادی ، ستون پایه های قدرت
1 - وضعیت امروز ایران ،انتخابات آمریکا و تاثیرآن بر اوضاع ایران
2 - علل ناکامی از دستیابی به استقلال و آزادی ، ستون پایه های استبداد
1 - وضعیت امروز ایران دررابطه با تحولاتی که درجهان  وبویژه انتخابات آمریکا ، سفر نخست وزیر اسرائیل به آمریکا
2 - علل ناکامی ازدستیابی به استقلال وآزادی ، ستون پایه های استبداد
1 - فروهرها، مجلس خبرگان و وضعیت امروز ایران
2 - علل ناکامی ازدستیابی به استقلال وآزادی ، ستون پایه های قدرت
1 - وضعیت امروز ایران و منطقه
2 - علل ناکامی از دستیابی به استقلال و آزادی، راه حلهای برطرف کردن ستون پایه های قدرت
 1 - 16 آذر و وضعیت سنجی امروز ایران و منطقه
2 - علل ناکامی از دستیابی به استقلال وآزادی ، ستون پایه های قدرت
1 - اخبار و مسائل امروز ایران
2 - علل ناکامی از دستیابی به استقلال وآزادی ، ستون پایه های استبداد
1 - وضعیت امروز ایران ،انتخابات خبرگان وشوراهای شهر، بحران اتمی و ستون پایه های قدرت
2 - وضعیت امروز ایران ،انتخابات خبرگان وشوراهای شهر، بحران اتمی و ستون پایه های قدرت
1- وضعیت امروز ایران، قطعنامه شورای امنیت ، انتخابات خبرگان شوراهای شهر
2 - راه حلهای برطرف کردن ستون پایه های قدرت