رادیو آزادگان         

 زمان پخش

Nov30, 2005

شهره بدیعی دهکردی

Sep27, 2006

Mar20,2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

موضوع مصاحبه

 گزارش برگزاری مراسم قربانیان قتلهای زنجیره ای در پاریس
جنایت موسوم به رستوران میکونوس ، چگونگی رخداد ونتایج آن
پیام نوروزی سال 1386