رادیو آزادگان   

زمان پخش
Aug17,2009
Aug17,2009
از نهضت ملی تا امروز
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 موضوع مصاحبه

1، بخشی از سخنرانی شهید بزرگ نهضت ملی ایران دکترحسین فاطمی باعنوان تاثیر مطبوعات درملی شدن صنعت نفت،وظیفه روزنامه نگارچیست

2 - سخنانی از زنده یادان خسروگلسرخی دربیدادگاه شاهی،پروانه وداریوش فروهر،فیض مهدوی،کشتارهای67،اعترافات دربیدادگاهااین روزها