رادیو آزادگان      

زمان پخش   

Sep22,2006

مهندس بهروز - عارفی

Sep22,2006
Mar19,2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    موضوع مصاحبه ها

 1 - مسئله فسطین ، قدیمی ترین مسئله امروز جهان و مسئله اسرائیل یک موضوع قومی یا مذهبی یا پدیده استعماری است ؟
2 - مسئله فسطین ، قدیمی ترین مسئله امروز جهان و مسئله اسرائیل یک موضوع قومی یا مذهبی یا پدیده استعماری است ؟
بهروز عارفی ،پیام نوروزی -  نویسنده و مترجم در فرانسه