رادیو آزادگان   

زمان پخش
Aug27,2009

پیمان عارف

Sept10,2009
Sept29,2009
Nov06,2009
Dec17,2009
Jan01,2010
Apr08,2010
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 موضوع مصاحبه

سمیرا وپدرپیمان عارف  - تبریز،آخرین وضعیت پیمان عارف پس ازحدود بیش از 70 روز بازداشت درانفرادی

مهنازمدبر - تبریز،اخرین وضعیت فرزندایشان پیمان عارف بابیش از75 روزانفرادی وبیش از80 روز بازداشت، بلاتکلیفی پرونده واجازه نداشتن برای ملاقات با وکیل

محمدرضا فقیهی - تهران،آخرین وضعیت پیمان عارف وعیسی سحرخیزازمجموعه دستگیرشدگان پس ازانتخابات ودرپس حدود یکصدروز بازداشت

مهنازمدبر -تبریز،آخرین وضعیت فرزند زندانیشان دانشجوی سابق پیمان عارف پس ازبیش از136 روزبازداشت،بلاتکلیفی،سکته قلبی،درخواست مادربرای داوری وداخواهی

سمیرا جمشیدی - تهران ، درباره آخرین وضعیت وملاقات باهمسر شان پیمان عارف پس از5 ماه،نامشخص بودن وضع ایشان ،شرایط جسمانی وروحی
 سمیراجمشیدی-تهران،درباره آخرین وضعیت هسرایشان پیمان عارف،بیخبری خانواده هائی که فرزندانشان درمراسم عاشورا  دستگیرشدند،نگرانی ازاتصال  آنهابه مجاهدین
سمیرا جمشیدی-تهران،دچارحمله قلبی شدن مجددهمسرش پیمان عارف بعلت فشارهای وارده دربند 350 زندان اوین،انتقال اوبه بیمارستان ودراین شرایط وخیم بادستبندوپابند