دکتر علی  آرا                                                                  رادیو آزادگان

زمان پخش
May31,2009
May31,2009
May31,2009
Jun17,2009
Jun19,2009
Jun19,2009
Jun21,2009
Jun23,2009
Jun23,2009
Jun23,2009
Jun23,2009

Jun25,2009

Jun25,2009

Jun27,2009
Jun27,2009
Jun27,2009
July06,2009
July06,2009
July06,2009
July06,2009
July13,2009
July13,2009
July26,2009
July26,2009
Aug31,2009
Aug31,2009
Aug31,2009
Aug31,2009
Sept07,2009
Sept07,2009
Sept07,2009
Sept07,2009
Sept14,2009
Sept14,2009
Sept14,2009
Sept21,2009
Sept21,2009
Sept21,2009
Sept21,2009
Sept21,2009
Sept23,2009
Sept23,2009
Sept28,2009
Sept28,2009
Sept28,2009
Oct06,2009
Oct06,2009
Oct06,2009
Oct13,2009
Oct13,2009
Oct13,2009
Oct13,2009
Oct18,2009
Oct18,2009
Oct18,2009
Oct26,2009
Oct26,2009
Oct26,2009
Nov10,2009
Nov10,2009
Nov10,2009
Nov15,2009
Nov15,2009
Nov15,2009
Nov22,2009
Nov22,2009
Nov22,2009
Dec13,2009
Dec13,2009
Dec20,2009
Dec20,2009
Dec20,2009
Dec30,2009
Dec30,2009
Jan04,2010
Jan04,2010
Jan04,2010
Jan20,2010
Jan20,2010
Feb04,2010
Feb04,2010
May18,2010
Jun23,2010
Jun23,2010
Jun23,2010
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 موضوع مصاحبه

1- آیااین نمایشها که درایران انجام میشود انتخابات است،آیارژیم به این نمایشها احتیاج دارد،چرااین نمایشات حضورمردم درحوزه ها برای رژیم مهم است؟

2 -چرایکی ازعلل مهم تداوم رژیم حضورمردم درانتخاباتست،انتخاب بین بدوبدتروپناه آوردن به کمی بدترنه انتخاب،اجباریست که رژیم به مردم تحمیل میکند

3 - شرکت دراین انتخابات توهین بخود،هموطنان وحقوق بشراست،آیاحضور مردم دراین نمایشهاآنهارابه اهدافشان خواهدرساندیامثل همیشه یسوی قهقراست؟

آخرین رویدادهاواخبارروز،اعلامیه استادان،دانشجویان درباره برگزاری مراسم همدردی با کشته شدگان تظاهرات میلیونی روزپنجشنبه 28 خرداددرمیدان آزادی

1 - آخرین اخبارورویدادهای ایران ، تظاهرات ومراسم برگزاری همدردی باخانواده های کشته شدگان،بیانیه ها دررایطه بااعتراض مردم به تقلب وکودتا درانتخابات و
2 -آخرین اخبارروز ایران،سخنان خامنه ای درنمازجمعه،ردتقلب انتخابات باتوجه به اینهمه حقایق آشکار،پیشنهادهای هموطنان برای فردای مبارزات ملی مردم ایران
آخرین اخبارروزایران ، حضورهرچه بیشترهموطنان درعرصه های اعتراضات،انعکاس تظاهرات وخیزش شجانه ملت ایران دررسانه های جهان باچنین گستردگی
1 - حمایت های تخریب کننده وهدفمندبیگانگان ازخیزش وقیام مردم ایران درجهت اهداف سودجویانه وغارتگرانه خودبه رهبری مکین ودرنهایت درهمسوئی بارژیم

2 - تداوم اعتراضات ملت ایران برعلیه حاکمین غاصب وسرکوبگر،حمله وحشیانه به مردم بی دفاع درتظاهرات صلح طلبانه،دوروغهای بیشرمانه صدا وسیماخامنه ای

3 - تداوم اعتراضات ملت ایران برعلیه حاکمین غاصب وسرکوبگر،حمله وحشیانه به مردم بی دفاع درتظاهرات صلح طلبانه،دوروغهای بیشرمانه صدا وسیماخامنه ای

4 - بیانیه بنی صدرواطلاعیه آیت اله منتظری درباره اعلام  3 روزعزای عمومی دررابطه با کشتارهای چندروزاخیر مامورین انتظامی، امنیتی  ولباس شخصی ها

1 - اخبارروزایران ازرسانه های ایران وجهان،تحلیلی براین اخبارواوضاع وشرایط امروزایران دررابطه باقیام صلح طلبانه وپرافتخارملت ایران باتوجه به سرکوبها
2 - اخبارروزایران ازرسانه های ایران وجهان،تحلیلی براین اخبارواوضاع وشرایط امروزایران دررابطه باقیام صلح طلبانه وپرافتخارملت ایران باتوجه به سرکوبها
1 - اخبارروزایران،یادبودندا،سخنان احمدخاتمی امام جمعه موقت تهران دررابطه باقیام وخیزش مردم ایران ویاغی خواندن آنهاوتقاضای اشدمجازات،تحلیلی براخبار
2 -  اخبارروزایران،یادبودندا،سخنان احمدخاتمی امام جمعه موقت تهران دررابطه باقیام وخیزش مردم ایران ویاغی خواندن آنهاوتقاضای اشدمجازات،تحلیلی براخبار
3 -  اخبارروزایران،یادبودندا،سخنان احمدخاتمی امام جمعه موقت تهران دررابطه باقیام وخیزش مردم ایران ویاغی خواندن آنهاوتقاضای اشدمجازات،تحلیلی براخبار
1 -اخبارروزایران،تحلیلی براین اخبار،بحث اعتصابات،جنبش تحریم بویژه اینروزها صدا وسیمای پلیدی وفریب که دیگردروغ نمیخوریم،تظاهرات سراسری 18 تیر
2 -اخبارروزایران،تحلیلی براین اخبار،بحث اعتصابات،جنبش تحریم بویژه اینروزها صدا وسیمای پلیدی وفریب که دیگردروغ نمیخوریم،تظاهرات سراسری 18 تیر
3 -اخبارروزایران،تحلیلی براین اخبار،بحث اعتصابات،جنبش تحریم بویژه اینروزها صدا وسیمای پلیدی وفریب که دیگردروغ نمیخوریم،تظاهرات سراسری 18 تیر
4 -اخبارروزایران،تحلیلی براین اخبار،بحث اعتصابات،جنبش تحریم بویژه اینروزها صدا وسیمای پلیدی وفریب که دیگردروغ نمیخوریم،تظاهرات سراسری 18 تیر
1 - دخالت دین دردولت یاجدائی دین ازدولت،دراین دوران میباید تلاش کنیم که هرچه بیشترمفاهیم اصطلاحات وشعارهای نامفهوم گنگ را بروشنی دریابیم تا مبادادگر
2 - دخالت دین دردولت یاجدائی دین ازدولت،دراین دوران میباید تلاش کنیم که هرچه بیشترمفاهیم اصطلاحات وشعارهای نامفهوم گنگ را بروشنی دریابیم تا مبادادگر
1 - تحول مردمسالاری ونقش رسانه ها، وسایل ارتباط جمعی داخلی رژیم وبویژه صداوسیمای دروغ وفریب، رسانه های بیگانگان ورسانه های فارسی زبان آنها
2 - رادیوتلویزیونهای ساخته وپرداخته شان به سبک لوس آنجلسی درمنحرف کردن افکارعمومی مثل پرچم وماهستیم درراستای کمک به حاکمین سرکوبگرودشمنان
1 - اخباروتحلیلی بر خبرهای روزایران،چرااین جنایتهای کثیف وشکنجه های ضدانسانی ازطرف رژیم اعمال میشود،آمروعاملان آنها جه کسانی هستند؟
2 - ویا چه اهدافی دست به چنین کشتارها وشکنجه های فجیع میزنند،این اعمال توسط یک کادروگروه سازمان داده شده، سیستمانیک،برنامه ریزی وتربیت شده است
3 - که درجای جای تهران وسراسر ایران ،هرجاکه مقاومتی دیده شده یکسان وهمگون عمل کرده،گاردوجوخه ویژه خامنه ای برای تجاوز،قتل وشکنجه  آزادیخواهان
4 - که درجای جای تهران وسراسر ایران ،هرجاکه مقاومتی دیده شده یکسان وهمگون عمل کرده،گاردوجوخه ویژه خامنه ای برای تجاوز،قتل وشکنجه  آزادیخواهان
1 - خبرهاورویدادهای ایران،نظرات وتحلیلی براین خبرهاورخدادها،بیانیه شماره 11 میرحسین موسوی،نقش خامنه ای دراین کودتاوسرکوبها،کشتارهاوتجاوزها
2 - خبرهاورویدادهای ایران،نظرات وتحلیلی براین خبرهاورخدادها،بیانیه شماره 11 میرحسین موسوی،نقش خامنه ای دراین کودتاوسرکوبها،کشتارهاوتجاوزها
3 - خبرهاورویدادهای ایران،نظرات وتحلیلی براین خبرهاورخدادها،بیانیه شماره 11 میرحسین موسوی،نقش خامنه ای دراین کودتاوسرکوبها،کشتارهاوتجاوزها
4 - خبرهاورویدادهای ایران،نظرات وتحلیلی براین خبرهاورخدادها،بیانیه شماره 11 میرحسین موسوی،نقش خامنه ای دراین کودتاوسرکوبها،کشتارهاوتجاوزها
1 - خبرهای روزوهفته جاری،تحلیلی براین رویدادهاورخدادها،وضعیت وواکنش رژیم کودتادربرابرخواستهاومقاومت های مردمی،سخنان خامنه ای درنمازجمعه
2 - نگاهی به گزارش هیئت سه نفره قضائی درپی سخنان خامنه ای ودررابطه باتهدیدها وفرموده ها،هدف ازاین نوع گزارش چیست؟ نامه سروش به خامنه ای
3 - این تجاوزهای جنایتکارانه کثیف توسط یک گاردویژه آموزش دیده،هدفمندوبرنامه ریزی شده ،سیستماتیک وگسترده ،متمرکزومستقیم زیرنظرخامنه ای است
1 - خبرهای هفته اخیر وتحلیلی براین اخبارورویدادها،نامه وپیام منتظری به مراجع وعلما درباره وضعیت امروزایران،نوارویدئوئی دستغیب وپیشنهادتوبه خامنه ای
2 - فتواهای مصباح یزدی دررابطه با تجاوزوشکنجه وهربیداد با مخالفین ضدولایت فقیه،متن ونوارویدئوئی شکایت واعتراض یک پدرجانبازوپاسداربازنشسته در
3 - رابطه باشکنجه وقتل فرزندش، حمله پاسدارسرتیپ عبداله عراقی ومضروب کردن ایشان،ابتکارات وتوانائیهای هموطنان دراطلاع رسانی وانعکاس اخبار
4 - ذلت وناتوانی رسانه های دولتی بویژه صداوسیمای دروغ وپلیدی درسانسوروجلوگیری ازپخش اخبار،سخنان احمدی نژاددرروزقدس واهداف اوازاین سخنان
5 - مراسم روزعیدفطرخامنه ای وسخنان اوباحضورگاردویژه،تحلیلی برآن،تجمع هموطنان درنیورک ودرمقابل سازمان ملل،درعتراض به حضوررئیس جمهورتقلبی
1 - گزارش وتفسیری ازتجمع وتظاهرات هموطنان درنیویورک ودراعتراض به حضوراحمدی نژاد رئیس جمهورتقلبی وانتصابی خامنه ای درسازمان ملل متحد
2 - چگونگی حضوردسته جات وگروهای سیاسی مخالف،تعداد،نوع رفتارهای گروهای استبدادی باتوجه به پیشینه وتفکرامروزین،همینطورنیروهای آزادیخواه
1 -تحلیلی برخبرهای هفته،مصاحبه هاوسخنان احمدی نژادرئیس جمهورمنصوب خامنه ای درنیویورک ودرسازمان ملل،واکنشهای هموطنان،دروغهائی بزرگی که گفت
2 - مراسم میهمانی احمدی نژاد چگونه یودوباچه تعداددعوت شونده که حتی درآن هم حاضرنشد،برگزاری جلسه مجلس خبرگان درحضورخامنه ای،پیشنهادکمیسیون ملی
3 -خریدسهام شرکت مخابرات درظرف نیم ساعت توسط سپاه پاسداران،بزرگترین خریدوفروش سهام دربازاربورس ایران بارقم 8 میلیارددلارواینکه باچه هدفی است؟
1-اخبارهفته،خبرهای نقض حقوق بشردرایران،اخبار سیاسی اقتصادی،تحلیلی براین خبرها،نقش صداوسیمای دروغ وفریب،جوخه تجاوزوسرکوب زیرنظرخامنه ای
2 -اخبارهفته،خبرهای نقض حقوق بشردرایران،اخبار سیاسی اقتصادی،تحلیلی براین خبرها،نقش صداوسیمای دروغ وفریب،جوخه تجاوزوسرکوب زیرنظرخامنه ای
3 -اخبارهفته،خبرهای نقض حقوق بشردرایران،اخبار سیاسی اقتصادی،تحلیلی براین خبرها،نقش صداوسیمای دروغ وفریب،جوخه تجاوزوسرکوب زیرنظرخامنه ای
1 - تحلیلی براخبار ورویدادهای هفته اخیر،سانسورمعترضین به تقلب خرداد 1388 توسط رسانه های دولتی رژیم ودرراس آن صداوسیمای دروغ وفریب ضرغامی
2 -دیدارموسوی وکروبی درمنزل ایشان، سخنان ومطالب کروبی،موسوی،خاتمی ورفسنجانی، نامه رفسنجانی وبرشمردن صفات برجسته خامنه ای،چرامطالب این نامه
3 - بامطالب نامه قبلی که چندروزپیش ازانتخابات خردادوباعنوان نامه سرگشاده به خامنه ای نوشته بوداختلاف دارد،چه عواملی باعث اینهمه تغییرات درایشان شده
4 -سخنانان ضدونقیض فرماندهان سپاه درباره سرکوب وکشتارهموطنان،پاسخ به این پرسش که قاتل واقعی کیست،بهنودشجاعی، پدرومادراحسان،رژیم جهل وخون؟
1 - تحلیلی برخبرها ورویدادهای هفته اخیر،برگزاری مراسم مادران عزداردرپارک لاله  همراه باگازاشگ آور،پاداش 500هزارنومانی به سرکوب کننده گان مردم
2 -سخنان مصباح یزدی درباره ولایت فقیه،پیشنهادهای محسن رضائی برای وحدت حاکمین ونکته های آن،گفته های صافی گلپایگانی،سخنان احمد خاتمی درنمازجمعه
3 - ذوب وسرسپردگی به ولایت فقیه وترس ازحضورمردم درروزها ی رسمی وبویژه 13 آبان و22 بهمن،مصاحبه نوری همدانی وپخش درکیهان، پاسخ کروبی به او
1 -تحلیلی برخبرهای هفته،ممانعت ازورود موسوی به نمایشگاه مطبوعات،برخوردبرخی ازبسیجیان باعنوان خبرنگار  با کروبی وشکستن سراو، چگونه انعکاس
2 - خبردرروزنامه های دولتی وفارس،مطالب نیویورک تایمزدرباره کروبی،فرهنگ شدن خشونت درصورت تداوم،نقدی برسخنان موسوی،اطلات وآماری درباره
3 -تخریب وخودتخریبی،فحشاوموادمخدر،رتبه ابران درسرکوب وسانسور،اختناق مطبوعات،فرارمغزها،فسادمالی واداری،مسئله اتم،چگونه وحدت ملی رژیم میخواهد
1 - تحلیلی برخبرهای هفته اخیر، حرکت بزرگ مردمی در13 آبان،سخنان امام جمعه های انتخابی درشهرهای مختلف،باتوجه به تمام تحریکات رژیم کودتابرهموطنان
2 - خشونت پرهیزی وخشونت گریزی درجنبش مردم همه گیرشده،فرازهائی ازپیام ویدئوی کروبی،چرابازنان اینگونه وحشیانه برخوردمیکنند؟شفاف ترکردن پیامها
3 -ایا سعید امامی مرده یااینکه نحوه فکرش کارمیکند؟پاداشهای بسیجیان جایزه سرکوب مردم،ملاقات مخفیانه رحیم مشاعی وهوشنگ امیراحمدی،ابقاسردارضرغامی
1 - تحلیلی برخبرهای هفته اخیر،اطلاعیه برای برگزاری مراسم سالروزکشتاروحشیانه داریوش وپروانه فروهر،تحلیل مجله فورین پالیسی درباره جنبش ملت ایران و
2 - رهبری آن،بازهم سخنان چندپهلوی رفسنجانی،دیدارکروبی وموسوی،صحبتهای موسوی دراعتراض به شعارهاوحمله وحشیانه به زنان،سخنان جنتی درنمازجمعه
3 -ودیگرخطیبان درشهرها،فعالیتهای اطلاعاتی نیروی انتظامی دراینترنت،تولیدانبوه موادمخدرشیشه،خودکشی پزشک زندان کهریزک باتوجه به مصونیت آمران اصلی
1 - تحلیلی برخبرهای هفته،قرارگرفتن ملت ایران ومبارزاتش به عنوان یکی از10 رخداداینترنتی قرن،پیشنهادگزینش نداآقاسلطان بعنوان فرد سال درهفته نامه تایمز
2 - تشدیدخشونتهای رژیم وبالارفتن میزان مقاومتهای مردمی،ابتکارات جالب دانشجویان شیرازی،صحبتهای ضدونقیض سردارنقدی،خبروزارت دادگستری آمریکادر
3 - باره رشوه گرفتن مهدی هاشمی فرزندرفسنجانی،نظامی ترشدن زندانهاماننددانشگاها،بحرانی شدن وضع کردستان،وحشت رژیم کودتاازمردم وتلاش ایجادجوترس
1 -تحلیلی برخبرها، دستگیری 20تن ازمادران داغدار،خبرهای 16 آذربه بعد،بازداشت مجیدتوکلی و پخش تصاویرمونتاژشده اودرسانه های مزدورباروسری وچادر
2 -سخنان علیرضازاکانی درباره لباس شخصی ها،سمیناردانشگاه کلمبیاباشرکت ایرانیان وآمریکائیها،خواست رژیم کودتادررابطه با تجاوزاسرائیل یاآمریکا به ایران
1 -درگذشت آیت اله حسینعلی منتظری،انسانی آزاده ومستقل،همراه وهمگام مردم،تحلیلی برخبرها ورویدادهای هفته،سخنان واظهار نظرهادررابطه باجنبش ملت ایران
2 -درگذشت آیت اله حسینعلی منتظری،انسانی آزاده ومستقل،همراه وهمگام مردم،تحلیلی برخبرها ورویدادهای هفته،سخنان واظهار نظرهادررابطه باجنبش ملت ایران
3 -درگذشت آیت اله حسینعلی منتظری،انسانی آزاده ومستقل،همراه وهمگام مردم،تحلیلی برخبرها ورویدادهای هفته،سخنان واظهار نظرهادررابطه باجنبش ملت ایران
1 - خبرها،رویدادهای تاسوعاوعاشوراوپس ازآن،تحلیلی براین رخدادها،آشفتگی ودرهم ریختگی رژیم،تهدیدهابرتشدیدخشونت،سرکوبها وبخاک وخون کشیدن مردم
2 -تلاش مذبوهانه ومفتضحانه رژیم کودتابرای وابسته نشان دادن جنبش به بیگانگان وهمینطورنسیت دادن خشونتهای وحشیانه خودبه مردم توسط صداوسیمای ننگ
1 - وقایع  ورویدادهای هفته اخیرایران وتحلیلی برآنها، خبرهائی ازقتل وبازداشتهای راهپیمایان وتجمع کنندگان مراسم بزرگداشت آقای منتظری،تاسوعاوعاشورا
2 - بازداشتهای گسترده دانشجویان درسراسر کشور،چاقوزدن وبی اطلاعی کامل ازوضعیت 2 دانشجو دانشگاه مشهد که ازناحیه گردن چاقوخورده اند،ضرب وشتم
3 - تبلیغات دروغین رژیم درراستای ایجاد محیط ترس ووحشت ، بیانیه میرحسین موسوی ونامه محسن رضائی، مطالب وواکنشها درباره این بیانیه
1- تحلیلی براخبارومسائل روز،مصاحبه احمدی مقدم وادعای کنترل اینترنتی هموطنان توسط پلیس تخصصی ،سخنان خامنه ای ، نامه سراسر دروغ مرتضوی
2 - تحلیلی براخبارومسائل روز،مصاحبه احمدی مقدم وادعای کنترل اینترنتی هموطنان توسط پلیس تخصصی ،سخنان خامنه ای ، نامه سراسر دروغ مرتضوی
1 - تحلیلی برخبرها ورویدادهای ایران،سالروزتولد ندا برمزاراو،بودجه 200 میلیاردی رژیم کودتابرای افشای سرخوردگی جوانان آمریکااز اوباما،سانحه قطارو
2 -اعلامیه دانشگاه امیرکبیربه رهبران رژیم که صدای انقلاب رابزودی خواهیدشنید،صحبتهای لاریجانی هویت سازورفسنجانی،حقایقی ازپاشیدگی نظام درپس آن
 خبرها وتحلیلی برآنها
1 - خبرها وتحلیلی برآن، اصیل دانستن قدرت، مکتبی وانقلابی پریروزبه اصلاح طلب دیروزوبه اپوزیسیون مصلحت جوی امروزوهرروزه زندانی ولی مطلقه فقیه
2 - خبرها وتحلیلی برآن، اصیل دانستن قدرت، مکتبی وانقلابی پریروزبه اصلاح طلب دیروزوبه اپوزیسیون مصلحت جوی امروزوهرروزه زندانی ولی مطلقه فقیه
3 - خبرها وتحلیلی برآن، اصیل دانستن قدرت، مکتبی وانقلابی پریروزبه اصلاح طلب دیروزوبه اپوزیسیون مصلحت جوی امروزوهرروزه زندانی ولی مطلقه فقیه