رادیو آزادگان        

 زمان پخش

June12, 2006

دکتر مرتضی - انصاری

June12, 2006

Sep01, 2006

Sep01, 2006

Oct11, 2006

Oct11, 2006

Dec13, 2006

Dec13, 2006

Mar19,2008

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

موضوع مصاحبه ها

1 - ساختار حقوقی مجلس خبرگان رهبری و وظایف آن، نحوه انتخاب

2 - ساختار حقوقی مجلس خبرگان رهبری و وظایف آن، نحوه انتخاب

1 - قانون اساسی ، خبرگان رهبری را  کنترل میکند یا رهبری   خبرگان را ؟

2 - نگاهی بر لایحه جدید نظام جامعه انتخابات

1 - انتخابات مجلس خبرگان رهبری ، چگونگی و نحوه انتخاب کاندیداها، آیا این انتخابات بطریق مردمسالاری است

2 - انتخابات مجلس خبرگان رهبری ، چگونگی و نحوه انتخاب کاندیداها، آیا این انتخابات بطریق مردمسالاری است

1 - انتخابات مجلس خبرگان، چگونگی  نحوه انتخاب ، وظایف نمایندگان، انتخابات بلا موضوع ، کشف رهبر

2 - آیا این روش انتخاباتی براساس انتخابات دمکراتیک هست؟ آیا اینگونه روشهاوعملکرد توهین به ملت نیست؟

دکتر مرتضی  انصاری- پیام نوروزی - استاد حقوق اساسی دانشگاه های فرانسه