رادیو آزادگان         

زمان پخش
July27, 2007

محمد - امینی

July27, 2007
Aug03, 2007
Aug03, 2007
Dec26,2007
Dec26,2007
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  موضوع مصاحبه

1 - چنگ افروزی قومی وپی آمدهای هولناک آن ، اهداف بیگانگان ، عناصروابسته وناآگاه درپی این جعل وتحریف تاریخ

2 - چنگ افروزی قومی وپی آمدهای هولناک آن ، در مقابلگی با جنبش مدنی مردم ایران

1 - جنگ افروزی قومی وپیامدهای هولناک آن ، اهداف ونقش بیگانگان درزمینه سازی چنین تحریفات وتحریکات

2 - نزاع پنهان وپیدای نیروهای تجزیه طلب وفاشیست بایکدیگرکه درنهایت منتهی به براه انداختن حمام خون درگستره ایران میشود

 1 - درباره مقاله پایان یک پندار، دررابطه باحمله ترکیه به عراق وبابهروری ازتمامی امکانات اطلاعاتی آمریکا، نگاهی به تاریخ قوم کرد

2 - کوتوله های سیاسی تجزیه طلب میتوانندکدخدای یک ده باشند ونه نماینده یک منطقه درمجلس کشوری بزرگ،نقش بیگانگان دربحرانها