رادیو آزادگان       

زمان پخش

Dec07,2004

دکتر احمد علوی

Feb18,2005

Mar11,2005

 May06,2005

Aug01,2005

Aug12,2005

Aug12,2005

Sept02,2005

Sept02,2005

Sept12,2005

Sept12,2005

Oct 10,2005

Oct 10,2005
Oct 28,2005
Oct 28,2005
Nov14,2005
Nov14,2005
Dec23,2005
Dec23,2005
Jan06,2006
Jan06,2006
Jan06,2006
Feb20,2006
Mar10,2006
Mar10,2006
Apr03,2006
Apr03,2006
May05,2006
May05,2006
May12,2006
May12,2006
May19,2006
May19,2006
May26,2006
May26,2006
Jun 02,2006
Jun 02,2006
Jun 09,2006
Jun 09,2006
Jun 16,2006
Jun 16,2006
July 03,2006
July 03,2006
July14,2006
July14,2006
Aug14,2006
Aug14,2006
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 موضوع مصاحبه

  سالروز جهانی حقوق بشر

  حقوق بشر

  تجمع مقابل سازمان ملل

  اقتصاد ایران در سال 1384

  فرهنگ وفرهنگ سیاسی 1

1 - فرهنگ وفرهنگ سیاسی2

2-فرهنگ و فرهنگ سیاسی 2

1 - فرهنگ وفرهنگ سیاسی

2 -فرهنگ سیاسی و اقتدارگرائی

1 - فرهنگ وفرهنگ سیاسی

2 - فرهنگ وفرهنگ سیاسی

1- فرهنگ سیاسی غالب

2- فرهنگ سیاسی غالب

1- فرهنگ سیاسی غالب 4

2- فرهنگ سیاسی غالب4

1 - اقتدار زبان  و زبان اقتدار

2 - اقتدار زبان  و زبان اقتدار
1 - زبان اقتدار یا اقتدار زبان
2 -  برون شد از اقتدار گرائی
1- بورس و سهام در ایران ، تهران
2- بورس و سهام در ایران ، تهران
3- بورس و سهام در ایران ، تهران
 سهام وبورس تهران
1 -  تورم در ایران
2 -  تورم در ایران
1 - ارزیابی یبزنس مانیتور از ریسک پذیری اقتصادی ایران  درجهان
2 - ارزیابی یبزنس مانیتور از ریسک پذیری اقتصادی ایران  درجهان
 1 - نابرابری و فقر بخش 1
2 - نابرابری و فقر بخش 1
1 - رابطه نابرابری با فقر -بخش 2 - نا برابری اقتصادی ،  سیاسی و منزلت اجتماعی
2 - رابطه نابرابری با فقر - بخش 2 -  نا برابری اقتصادی ،  سیاسی و منزلت اجتماعی
1 - رابطه نا برابری با فقر بخش 3
2 - رابطه نا برابری با فقر بخش 3
1 - رابطه نا برابری در بین شهر و روستا و میان لایه های گوناگون اجتماعی بخش 4
2 - رابطه  نابرابری در آمدی و سیاسی میان زنان و مردان بخش 4
1 - رابطه  فقرو نابرابری، فقر در عرصه اجتماعی و اقتصاد و خط فقر در ایران  بخش 5
2 - رابطه فقر در نا برابری میان مرد و زن ، مذهب و بخصوص اسلام  بخش 5
1 -   رابطه نابرابری با فقر  بخش  6
2 -   رابطه نابرابری با فقربخش  6 
1- جایگاه ایران از نظر عدالت وبرابری اقتصادی ، با آمار منتشره حاکمیت امکان برنامه های موزون درامد میباشد
2 - کشورهای پیشرفته معمولا از چه سیاستهائی برای ایجاد برابری وازبین بردن فقر استفاده میکنند
1 - رابطه نابرابری با فقر، در کشورهای پیشرفته از چه سیاستهائی برای ایجاد برابری واز بین بردن فقر استفاده میکنند
2 - چراحاکمیت قادربه زدودن فقر ونابرابری نیست، مناسبترین روش یرای ایجاد برابری واز بین بردن فقر
1 - وضعیت کارگران و سرمایه درایران ، افزایش حداقل دستمزد ولغو آن
2 - وضعیت عمومی کارگران ، چه ازنظر سطح زندگی   و معیارهائی که برای فقر در نظر میگیرند
1 - فرمان سیاست های راهبردی بند ج  اصل 44قانون اساسی از سوی خامنه ای
2 - آیا خصوصی سازی در چارچوب چنین هدفی سازگاری دارد؟ انگیزه حکومت از اعلان چنین سیاستهای چیست؟