سال News - 2012

اخبارNews2011

2010Newsاخبار  

اخبارNews2009

اخبار2008News

اخبار2007- News

 

 

سالDaily News - 2012

خبرهای نقض حقوق بشر 27 دی 1390

خبرها ومقالات 27 دی 1390 - 17 ژانویه 2012

خبرهای نقض حقوق بشر 26 دی 1390

خبرها ومقالات تا 26 دی 1390 - 26 ژانویه 2012

کودکان زندانیان منزوی اند ودیده نمیشوند

نامه ای ازدکترمصدق

انقلاب انسانی(درجستجوی خداوزندگی جاویدان)

چراکشورمااینچنین ضربه پذیر و مردمان ما بیچاره اند؟

افزایش سرسام آورقیمت ارزدرایران ومشگلات مرتبط به آن

جنبش طبقه کارگرایران گام به گام باجنبش وال استریت

ارسال پیام هشدارآمیز واوباما ومقامات آمریکائی به خامنه ای در باره بستن تنگه هرمزوگزارش تائیدآن

خبرها ومقالات رسیده

خبرهاومقالات 24 دی 1390 - 14 ژانویه 2012

چنین دست ودلبازی یک طرفه ای ازجیب ملت فقیر فقط ازهمت بالای آقا برمی آید

مابارگه دادیم

عدم پاسخگوئی به این همه نامه نگاری دادخواهانه وتظلم خواهی جای بسی پرسش بسیارست

خبرهاو مقالات 23 دی 1390 - 13 ژانویه 2012

من یهودی تو علی ، هجدهمین نامه

زخمی برپیکرکویر، تخریب کلوتهای شهداد باردیگرآغازشد

دکترمصدق ، ما وانتخابات

خبرهاو مقالات 22 دی 1390 - 12 ژانویه 2012

نیازشدیدرهبری نظام به مشارکت اصلاح طلبان بی خطر

 رازی که هرگزفاش نشد

تائید 5 سال حبس تعزیری برای یکی دیگرازاعضای دفترسیاسی نهضت آزادی ایران

خبرها ومقالات 21 دی 1390 - 11 ژانویه 2012

بررسی آماری نقض حقوق بشر درایران درسال 2011، اعدامها،محکومیتهاوبازداشتها

خبرهاومقالات 20 دی 1390 - 10 ژانویه 2012

انتقادازخود(عبرت ووصیت) گفتکوی بی پرده باآیت اله منتظری

مطالب رسیده

خبرهای کارگری

خبرها ومقالات 19 دی 1390 - 9 ژانویه 2012

خبرهای نقض حقوق بشر19 دی 1390 - 9 ژانویه 2012

نقش نهان روی پرده نرفت ، نگرانی سازمان میراث فرهنگی اصفهان ازنمایش حقیقت

جهان پهلوان تختی ، سری که درمقابل شاه خم نشد،برگزاری مراسم سالروز، دولتی نه ملی ومردمی

خبرهای نقض حقوق بشر18 دی 1390 - 8 ژانویه 2012

مطالب رسیده

مسیحیت ومسیحیان ایران ، کانون آینده نگری

فکررسیدن کشتی

مطالب رسیده

خبرهای کارگری

خبرها ومقالات 17 دی 1390 - 7 ژانویه 2012

نگاهی به کشف حجاب وتبعات آن

خبرهای نقض حقوق بشر17 دی 1390 - 7 ژانویه 2012

خبرها ومقالات 16 دی 1390 - 6 ژانویه 2012

خبرها ی رسیده

خبرهای حقوق بشر16 دی 1390

خبرهای کارگری

مطالب رسیده

بیانیه مادران پارک لاله (مادران عزادارایران) وحامیان ، امنیت ملی راچه کسانی به خطرمی اندازند؟مادران یا حاکمان

تجربه های شکست خورده سازمان سازی درانیران

خبری که باآمدنش باعث حذف همه ی منتقدان رهبری شد

گزارش تفصیلی وافشای نام یکصدتن ازاعدام شدگان مخفیانه ودست جمعی زندان وکیل آباد مشهد

خبرهاومقالات 15 دی 1390 - 5 ژانویه 2012

خبرهای کارگری

خبرهای نقض حقوق بشر15 دی 1390 - 5 ژانویه 2012

خبرها ومطالب رسیده 2

ترجمه کامل گزارش عفو بین الملل درمورد اعدام هادرایران ، معتادبه مرگ

نتایج شوم اشغال عراق وخطرتجزیه آن

چشمه عشق

نقاشی های کودکانه برای کودکان زندانیان که شبها به جای خواب پروانه  ، کابوس می بینند

خبرها ومطالب رسیده

کودکان زندانیان : مرکزتوجه کمیته حقوق کودک سازمان ملل

چشم انداز چالش تلخ اتحادیه ها وکارفرمایان